Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Functioneel Beheerder

In de rol van Functioneel Beheerder verwachten we dat je van begin tot eind de functionaliteit van onze applicaties voor personeelsroosters en klantgeleiding bewaakt.

Functioneel Beheer betekent het in teamverband oplossen van incidenten, het realiseren van wijzigingen en het regie voeren op testen en releases. Je voert je werk uit met een scherp bewustzijn voor kwaliteit. In het ketenproces waarin je werkt merk je mogelijkheden tot verbetering op en je realiseert oplossingen.

In je contact met de klantorganisatie stem je af wat er gedaan moet worden en welke prioriteit dit heeft. Je zorgt voor een gedegen besluitvorming van wijzigingen in het wijzigingsoverleg. In je relatie met de interne en externe ketenpartners bewaak je de afspraken en bespreek je de kwaliteit en doorlooptijd. Het contact met leveranciers zal dan ook een groot gedeelte van je werk beslaan.

Je adviseert gevraagd en ongevraagd de Coordinator, Teammanager en klant. Je vervult je rol van Functioneel Beheerder in regulier beheer en in projecten. We verwachten van je dat je innovatie hoog in het vaandel hebt staan en de drive hebt om het team verder te professionaliseren op vlakken als Test/Releasemanagement, Agile werken, Lean en Requirement Management.

1 sollicitatie
0 views


18-09-2020 Gemeente Rotterdam
Directieadviseur

Als directieadviseur lever je een integrale bijdrage aan de kaderstellende, beleidsmatige en uitvoerende taken die binnen de directie IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek) zijn belegd en vertaalt dat naar het cluster W&I (Werk en Inkomen). Je treedt op als de spreekwoordelijke 'luis in de pels' en 'spin in het web'. Je maakt deel uit van de directiestaf die directie, afdelingshoofden en bestuur ondersteunt bij belangrijke financiële bedrijfsvoerings- en besturingskwesties.

Als directieadviseur ondersteun je de ICT portefeuillehouder W&I en de Directieraad ICT W&I bij het besturen en ontwikkelen van de organisatie door onder andere agendaplanning, voortgangsbewaking, signalering van knelpunten en advisering inzake oplossingsrichtingen. Daarnaast initieer je acties n.a.v. besluitvorming bestuur, DT W&I, CD, MT IIFO, Bestuur en DRO Wigo4it en Bestuur GBI.
Je bent in staat namens de portefeuillehouder ICT W&I vraagstukken te initiëren, op de juiste plaats in de organisatie uit te zetten en de uitwerking hiervan te bewaken en besluitvormingsrijpheid van notities vast te stellen en zo nodig daarbij ondersteuning te bieden.

1 sollicitatie
0 views


18-09-2020 Gemeente Rotterdam
Adviseur Technische Beveiliging

Als Adviseur Technische Beveiliging binnen het Team Beveiliging van afdeling Concernhuisvesting ben je de inhoudelijke expert op het gebied van Security Management Systemen, en de daaraan gekoppelde systemen zoals inbraaksystemen, toegangscontrolesystemen, Camera Observatie systemen en aanverwante beveiligingssystemen.

Je adviseert de Productmanager Fysieke Beveiliging en de Teammanager Beveiliging over het toepassen (technische) beveiligingsmaatregelen naar aanleiding van uitgevoerde risico- en dreigingsanalyses. Teven zal je (diep) in de beschikbare systemen (SMS) je weg moeten weten te vinden om te zorgen voor het optimaal werken van deze systemen en de juiste inrichting van deze. Je vraagt offertes aan bij onze leverancier(s) en beoordeel deze offertes op inhoud en prijsafspraken. Je maakt werkafspraken, houdt projectoverleg en controleert de oplevering van de installatie.

Een van je taken is de Productmanager te adviseren over de voortgang van het MJOP en het mede opstellen van een MIP voor alle beveiliging technische installaties.
De gemeente start eind 2020 met het project "Inrichten Bedrijfsalarmcentrale" (BAC) voor alle interne beveiligingswerkzaamheden, en daarin heb je een belangrijke rol in het koppelen van systemen, het inrichten van de processen en het realiseren van een werkbare inrichting van deze BAC.

Je ben verantwoordelijk voor het operationeel begeleiden van twee gegevensbeheerders (concernpassen). Team Beveiliging is momenteel in ontwikkeling, het samenvoegen van de Operationele manbeveiliging met de technische beveiliging moet zorgen voor een optimale samenhang tussen Organisatorische-, Bouwkundige- en Technische beveiligingsmaatregelen.

Verdere verantwoordelijkheden zijn:

 • Adviseren m.b.t. technische beveiligingsinstallaties en mogelijke koppelingen;
 • Offerte trajecten begeleiden, controleren en accorderen;
 • Bewaking van beschikbare budgetten;
 • Contact onderhouden met collega's binnen CHV;
 • Contact onderhoud met leverancier(s);
 • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied;
 • Doen van verbetervoorstellen en innovatieve oplossingen aandragen.

0 sollicitaties
0 views


18-09-2020 Gemeente Rotterdam
Stafadviseur bij de afdeling Prestatie010

Als stafadviseur adviseer je samen met twee andere stafadviseurs het management van de afdeling over (complexe) casuïstiek. Je houdt je bezig met de kwalitatieve borging van kritieke processen zoals financiën, advisering over en vertaling van bestuurlijke ontwikkelingen naar de uitvoering en afstemming met tal van (externe) partijen. Tevens houd je je bezig met de lange termijnvisie van de afdeling en bedenkt hiervoor mogelijke interventies. Een aantal van je taken zijn:

 • Schrijven van (bestuurlijke) beleidsteksten;
 • Monitoring en sturing op prognose en realisatie van financiën van de afdeling;
 • Afstemming met welzijnspartijen, zorgverzekeraar en andere interne en externe relaties;
 • Begeleiding van (wetenschappelijk) onderzoek;
 • Bevorderen van samenwerking tussen afdelingen en medewerkers;
 • Gevraagd en ongevraagd adviezen en verbetervoorstellen geven aan het management over kwaliteitsverbeteringen, knelpunten en risico's.

Verder is met het oog op de toekomstige ontwikkelingen de verbinding leggen met andere afdelingen en beleidsvelden binnen en buiten de organisatie noodzakelijk, waaronder schuldhulpverlening, LVB-problematiek en welzijnspartijen. Maar we verwachten ook dat je de verbinding legt naar andere G4-gemeenten en de VNG. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen, van bestuurlijke en financiële risico's en je handelt daarbij proactief. Dit alles doe je in een afdeling en omgeving die volop in ontwikkeling is. Het kan dus ook voorkomen dat je een rol speelt bij begeleiding van experimenten.

1 sollicitatie
0 views


18-09-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijke Opdracht Corona: Verpleegkundige Infectieziekten

Binnen team Infectieziekten in Rotterdam zijn we op zoek naar verpleegkundigen die ons tijdelijk kunnen ondersteunen. Een belangrijke taak is het uitvoeren van bron-en contactonderzoek op grond van de Wet Publieke Gezondheid, om zo maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming en bestrijding van infectieziekten. Wij hebben d oor de Corona uitbraak veel vragen van zowel artsen als burgers. Zodoende hebben we extra capaciteit nodig.
Je komt te werken binnen het team Infectieziektebestrijding. Je bent werkzaam in een team van verpleegkundigen. Als verpleegkundige werk je nauw samen met artsen en administratief personeel.
Je kunt worden ingezet op het callcenter (voorlichting en informatie) en op actieteam Corona.

Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn

 • Telefonische bereikbaarheid voor publieksvoorlichting over Corona. Dit betreft zowel professionals als burgers;
 • Een bijdrage leveren aan de voorbereiding op en coördinatie van casuïstiek;
 • Beheren van cliëntendossiers en zorgdragen voor een goede (schriftelijke) rapportage;
 • Deelnemen aan het Outbreak Management Team, dit is een interdisciplinair overleg.
 • De werktijden zijn van 08:30 tot 17:00 uur. Daarnaast word je ingedeeld in een beschikbaarheidsdienst in de weekenden en op feestdagen.

0 sollicitaties
0 views


18-09-2020 Gemeente Rotterdam