Logo Gemeente Maastricht

Vacatures geplaatst door Gemeente Maastricht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Maastricht.

Laatste vacatures

Handhaver bouw

Handhaver bouw
1 fte voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

De afdeling Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) van de gemeente Maastricht zet zich in voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. We doen dit door het opstellen van beleid en regels, door het al dan niet verlenen van vergunningen, door het samen met partners bestrijden van overlast, criminaliteit en ondermijning, door het bevorderen van naleefgedrag en waar nodig door handhavend optreden. VenL bestaat uit 7 teams (Vergunnen Wabo, Vergunnen Openbare Ruimte Horeca en Parkeren, Handhaven Wabo, Handhaven Openbare Ruimte, Veiligheid, Beleid en Juridische Zaken en het Bedrijfsbureau VenL).

In welk team ga je werken?

Je gaat werken in het relatief kleine team handhaven Wabo. Dit team is onderdeel van het bedrijfsonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid. Het team houdt zich bezig met de handhaving op het gebied van bouw en milieu. Naast ongeveer zeven bouwhandhavers, bevat het team ook nog drie milieuhandhavers, twee handhavingsjuristen, een coördinator woonwagenlocaties, een werkverdeler en een teammanager.

Jaarlijks behandelen we ongeveer 1100 meldingen over illegale bouw- of milieuactiviteiten. Ook voeren we onder andere periodieke controles op het gebied van milieu en brandveiligheid uit. Tijdelijk gaan we ook aan de slag met het handhaven op het tijdig verkrijgen van een energielabel C voor diverse kantoorgebouwen. Voor dit alles hebben we jou nodig.

Je komt terecht in een professioneel, sterk gemotiveerd en supergezellig team waarin iedereen op een fijne en gelijkwaardige manier met elkaar samenwerkt. Er is voldoende tijd voor leuke momenten en een gezellig uitje is ons ook niet vreemd.

Wat ga je doen als handhaver bouw bij de gemeente Maastricht?

Je bent belast met en verantwoordelijk voor het houden van toezicht op en het handhaven van de wetten en regelingen die hoofdzakelijk vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het toezicht en handhaving heeft voornamelijk betrekking op:

 1. illegale bouwactiviteiten bij woningen, monumenten e.d.
 2. overtredingen van het bouwbesluit
 3. overtredingen van het bestemmingsplan (strijdig gebruik zoals bijv. illegale kamerverhuur)
 4. de brandveiligheid in gebouwen
 5. overtredingen van de huisvestingsverordening

Een specifiek onderdeel van je werkzaamheden zal het handhaven zijn van de regels rondom de energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen. Per 1 januari 2023 dienen een aantal specifieke kantoorgebouwen voorzien te zijn van een energielabel C. Om die te verkrijgen moeten net als bij woningen voldoende energiebesparende maatregelen gerealiseerd zijn. Niet alle kantoren beschikken tijdig over het energielabel C. Daar ga jij op handhaven.

Op basis van de feiten (de gebeurtenis, het geconstateerde), de gevolgen daarvan en de relevante wetgeving en vergunningen vorm je een oordeel over de gevolgen en interventies die nodig zijn om de strijdigheid op te heffen.

Je zet daarvoor de juiste bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten in. Je kunt zelfstandig een voornemen tot een last onder dwangsom kenbaar maken en/of een dwangsom daadwerkelijk opleggen. Je vertelt dit aan de overtreder en bevestigt dit ook zelf op papier.

Uiteindelijk zorg je ervoor dat strijdige situaties opgeheven worden.

Je neemt ook deel aan het Wabo-piket. Dit betekent dat je ongeveer om de 6 weken een week lang bereikbaar moet zijn voor klachten over geluidsoverlast uit de horeca en voor zeer incidentele grotere calamiteiten waar je hulp bij nodig is. Uiteraard staat hier een extra vergoeding tegenover.

Wat verwachten wij van jou?

 • Onze voorkeur heeft het dat je beschikt over minimaal een afgeronde opleiding Hbo/Built environment/bouwkunde. Maar heb je een andere Hbo opleiding afgerond of een Mbo opleiding bouwkunde, en denk je dat je in het verdere profiel past, reageer dan ook!;
 • Je bent bereid de opleiding ambtenaar bouw- en woningtoezicht 1 en/of 2 dan wel een andere relevante opleiding tot handhaver te volgen. Als je deze al gevolgd hebt is dat natuurlijk een pré;
 • Als je al over specifieke vakkennis beschikt is dat supermooi, maar dit is niet meteen vereist. We kijken ook sterk naar je persoonlijke competenties en naar je kwaliteiten om je het vak snel eigen te maken;
 • Je komt zelfstandig tot een goed oordeel bij de analyse van (complexe) casussen;
 • Je kunt systematisch de juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen halen en weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en verbanden te leggen;
 • Je bent in staat om feiten van meningen te onderscheiden en te concluderen op basis van feiten;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je kan kort, duidelijk en correct communiceren;
 • Je beschikt over een goed inlevingsvermogen richting burgers en ondernemers;
 • Je durft zelf beslissingen te nemen binnen de ruimte die je daarvoor krijgt;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent goed in het overtuigen van mensen op basis van de feiten;
 • Je hebt een rijbewijs B.

Welke competentie vinden we belangrijk?

Deskundig

(Enigszins) ervaren en/of leergierig

Resultaatgericht

Enthousiast

Overwicht hebbend, gezag uitstralend

Klantgericht

Op samenwerken gericht

Vaardig met ICT

Inlevingsvermogen

Relativerend

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Het salaris wordt ingepast in schaal 9 (max. € 4208) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan vóór 22 december 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Ralf In de Braekt, teammanager Handhaven Wabo, e-mail ralf.in.de.braekt@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via: vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

9 sollicitaties
137 views

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Gemeente Maastricht
Twee deskundige leden Welstand-/Monumentencommissie

Werken aan de stad samen met de mensen van de stad. Samen met plezier voor Maastricht, dat is ons motto en daarvoor zoeken we mensen die zich thuis voelen in een omgeving waarin samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. Maastricht heeft een rijke traditie van architectuur en monumenten. Wij vinden dat daar een goed ontwikkeld gevoel voor communicatie en een brede, vakoverschrijdende blik bij passen.

Wij zoeken

TWEE ERVAREN ARCHITECTEN (M/V) MET KENNIS VAN MAASTRICHT

OM VANAF 1 MEI 2023 ALS DESKUNDIG LID DEEL UIT TE MAKEN VAN DE

WELSTANDS-/MONUMENTENCOMMISSIE (WMC)

De gemeente Maastricht is de tweede monumentenstad van Nederland. Dat levert een uitdagende opdracht op voor de WMC.

Wij zoeken twee kandidaten voor de WMC. Eén vacature betreft de structurele vervanging van een vertrekkend commissielid in verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn van zes jaar. De andere vacature betreft de tijdelijke versterking en uitbreiding van de WMC voor de periode van twee jaar.

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Maastricht heeft een eigen Welstandsnota 2018 "kwaliteit in maatwerk". Ook onder de nieuwe Omgevingswet blijft de gemeente gebruik maken van de huidige WMC. De werkwijze zal de komende tijd onderwerp zijn van onderzoek en experimenteren

De commissie vergadert in het openbaar op dinsdag in de even weken. Daarnaast kan het commissielid ter vervanging belast worden met de wekelijkse toetsing van de mandaatplannen c.q. kleine plannen, het voeren van overleggen, de deelname aan de nieuwe Omgevingstafel en de Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte (AC-KIOR).

De gemeenteraad benoemt kandidaat 1 voor een termijn van maximaal drie jaar. Die benoeming volgt per 1 mei 2023. Kandidaat 1 kan eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Kandidaat 2 wordt vooralsnog voor twee jaren door de gemeenteraad benoemd. Deze benoeming heeft te maken met de komst van de Omgevingswet en een naderend gemeentelijk onderzoek. De benoeming van kandidaat 2 is eveneens per 1 mei 2023.

De basis voor de rol, verantwoordelijkheden en activiteiten van de WMC zijn geborgd in:

 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
 • De Woningwet (WW)
 • De bouwverordening Maastricht 1999
 • De Monumentenwet 1988
 • De Erfgoedverordening 2009 gemeente Maastricht
 • De Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie en de APV
 • Welstandsnota 2018 "kwaliteit in maatwerk"
 • Restauratierichtlijnen september 2011

Gezien de samenstelling van de commissie, zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaan naar een vrouw.

Vereisten

 • U bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent de geschiedenis van de architectuur, stedenbouw, welstandszorg en monumenten.
 • U hebt professionele ervaring op het vakgebied van de (nieuwe) architectuur, monumenten- en welstandszorg, met een breed zicht op de stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening.
 • U heeft praktijkervaring met nieuwbouw, verbouw en transformatie van (monumentale) panden.
 • U bent in staat diverse bouwplannen te analyseren en te beoordelen op welstand technische aspecten en/of aspecten voor monumenten.
 • U heeft een HBO+/WO achtergrond en een open denkhouding over maatschappelijke ontwikkelingen, architectuur, stedenbouw en monumenten.
 • U hebt kennis van openbaar bestuur, de huidige wet- en regelgeving alsmede de toekomstige Omgevingswet en bent vertrouwd met ambtelijke beleidsvoorbereiding, politieke besluitvorming en participatieprocessen.
 • U kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren en adviseren, ook met niet-deskundigen.
 • U kent de stad Maastricht: de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten en/of bent bereid zich daarin te verdiepen.
 • U heeft affiniteit met verduurzaming en de energietransitie van gebouwen.
 • Dat (een van de) kandidaten woonachtig (is) zijn in de nabije regio strekt tot aanbeveling.

Gezien de samenstelling van de commissie, zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaan naar een vrouw.

Ons aanbod

 • Werken in een ambitieus team van deskundige en betrokken specialisten.
 • Verruiming van uw kennis en ervaring van het vak.
 • Een vergoeding voor bestede uren, gebaseerd op de richtlijnen van de BNA, en een reiskostenvergoeding (woonachtig buiten Maastricht).

Inlichtingen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie Ellen Snoeck, ellen.snoeck@maastricht.nl of telefonisch 043 - 350 5046 / 06 - 15 30 96 36.

Interesse?
Solliciteer dan vóór 31 december 2022 via www.werkenvoorlimburg.nl

Sollicitatiegesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 16 en 23 januari (ochtend en middag)
Meer informatie over Welstand en Monumentenzorg: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur/de-welstands-en-monumentencommissie

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

8 sollicitaties
152 views

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Gemeente Maastricht
Medewerker Stadsbeheer

Medewerker Stadsbeheer, team Stadsreiniging
2 fte

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Dit ga je doen

Je houdt je bezig met het schoon houden van onze stad, je werkzaamheden bestaan dan uit:

 • Bladblazen
 • Bosmaaien
 • Verwijderen van onkruid op verhardingen
 • Vegen

Je maakt hierbij gebruik van diverse machines (handmatig vegen/veegmachine, bosmaaier, rug- en handbladblazers en warmwatermachines).

Dit breng jij mee

 • Je beschikt over LBO werk- en denkniveau;
 • Je bent in staat fysiek zwaar werk te verrichten;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je kunt werken in teamverband;
 • Je bent bereid om te werken op zaterdagen en zondagen;
 • Je werkt volgens een vastgesteld rooster.

Dit ben jij

 • Flexibel
 • Integer
 • Communicatief vaardig
 • Klantgericht
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijk
 • Goed in samenwerken

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 4 (€2184 - €2731) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao gemeenten.

Ben je enthousiast?
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Jos Kuipers, teamleider Stadsreiniging Stadsbeheer via e-mail jos.kuipers@maastricht.nl of via telefoon 06 - 52086375

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
12 views


01-12-2022 Gemeente Maastricht
Handhavingsjurist

Handhavingsjurist (milieu, bouw en openbare ruimte)

1 fte

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega's, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

De afdeling Veiligheid en Leefbaarheid (VenL) van de gemeente Maastricht zet zich in voor een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. We doen dit door het opstellen van beleid en regels, door het al dan niet verlenen van vergunningen, door het samen met partners bestrijden van overlast, criminaliteit en ondermijning, door het bevorderen van naleefgedrag en waar nodig door handhavend optreden. VenL bestaat uit 7 teams (Vergunnen Wabo, Vergunnen Openbare Ruimte Horeca en Parkeren, Handhaven Wabo, Handhaven Openbare Ruimte, Veiligheid, Beleid en Juridische Zaken en het Bedrijfsbureau VenL).

In welk(e) team(s) ga je werken?

Je gaat primair werken in het team handhaven Wabo. Het team houdt zich bezig met handhaving op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Naast ongeveer zeven bouwhandhavers, bevat het team ook nog drie milieuhandhavers, twee handhavingsjuristen, een coördinator woonwagenlocaties, een werkverdeler en een teammanager.

Jaarlijks behandelen we ongeveer 1100 meldingen over illegale bouw- of milieuactiviteiten. Ook voeren we onder andere periodieke controles op het gebied van milieu en brandveiligheid uit. Vanwege het vertrek van een van de handhavingsjuristen en vanwege een tijdelijke uitbreiding van de handhavingsjuristen zijn we op zoek naar een nieuwe collega. We zoeken een collega voor een fulltime dienstverband.

Je komt terecht in een professioneel, sterk gemotiveerd en supergezellig team waarin iedereen op een fijne en gelijkwaardige manier met elkaar samenwerkt. Er is voldoende tijd voor leuke momenten en een gezellig uitje is ons ook niet vreemd.

Ook ga je voor een deel van je tijd werkzaamheden verrichten voor het team handhaven openbare ruimte. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar maar dan gericht op de overtredingen in de openbare ruimte.

Wat ga je doen als handhavingsjurist?

 • Je geeft uitvoering aan het primaire juridische proces bij handhaving. Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van de juridische stappen in o.a. de bestuursrechtelijke procedures (Exclusief behandelen van bezwaar en beroep.);
 • Je ondersteunt de handhavers juridisch bij de uitvoering van hun taak;
 • Je stelt de vereiste besluiten op bij het toepassen van herstelmaatregelen, zoals een voornemen voor het opleggen van een last als ook het opleggen van een last. Tevens neem je zienswijzen in ontvangst en je reageert hierop in de besluitvorming;
 • Je adviseert vanuit het juridisch vakspecialisme en je faciliteert en ondersteunt de primaire processen binnen het team;
 • Je signaleert en levert ontwikkelingsvoorstellen vanuit de vakdiscipline ter verbetering van het team;
 • Je draagt bij aan de kwaliteitsbewaking ten aanzien van de primaire processen binnen het team en levert bouwstenen aan voor de bewaking van die kwaliteit;
 • Je draagt bij aan juridische kennisoverdracht op het gehele werkterrein van team en je bent inhoudelijk klankbord voor de andere medewerkers binnen het team;
 • In overleg met het teammanagement zorg je voor de noodzakelijke afstemming en communicatie met de betrokken disciplines binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden (verbetering onderlinge interactie en communicatie);
 • Je ontwikkelt (mede) beleid op het werkterrein VTH en/of toetst dit beleid.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, gedegenheid en kwantiteit van je te realiseren doelen en adviezen;
 • Je levert desgevraagd gegevens aan voor managementrapportages;
 • Je bespreekt desgevraagd casussen met het bestuur;
 • Je werkt samen met en ondersteunt je collega juridisch medewerker in het team;
 • Je wordt bij gelegenheid vanuit jouw expertise betrokken bij team overstijgende zaken;
 • Samen met twee collega's voer je de hiervoor genoemde taken voor een nog te bepalen gedeelte van je tijd ook uit voor het team handhaven openbare ruimte.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding hbo-recht of wo-Nederlands recht;
 • Je hebt kennis van of affiniteit met de relevante rechtsgebieden en ervaring met Rechtsbeschermingsprocedures;
 • Je hebt bij voorkeur enige ervaring met het werken in een overheidsomgeving en je bent daardoor enigszins politiek sensitief.
 • Je komt zelfstandig tot een goed oordeel bij de analyse van (complexe) casussen;
 • Je kunt systematisch de juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen halen en weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en verbanden te leggen;
 • Je hebt het vermogen om inhoud, proces en organisatie van de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de omgeving (integraal denkvermogen);
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je kan kort, duidelijk en correct communiceren;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je werkt nauwkeurig met oog voor detail, gericht op het voorkomen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans werk;
 • Je weet structuur aan te brengen in het werk, gericht op het efficiënt omgaan met beschikbare tijd, middelen en mensen, nu en in de toekomst;
 • Je durft je collega's gevraagd en ongevraagd aan te spreken op zaken die verbeterd kunnen worden;
 • Kennis van en/of ervaring met een gemeentelijke organisatie is een pre.

Welke competentie vinden we belangrijk?

Deskundig

Analytisch, conceptueel denkvermogen

Resultaatgericht

Enthousiast

Rechtschapen, discreet

Stevige persoonlijkheid

Klantgericht, omgevingsbewust

Op samenwerken gericht

Vaardig met ICT

Accuraat, in staat eigen werk te plannen en te organiseren

Flexibel en creatief


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Deze is vooralsnog tijdelijk voor de duur van 1 jaar. Actuele ontwikkelingen binnen VenL kunnen leiden tot een structurele invulling van de functie.

Het salaris wordt op basis van opleiding, kennis en/of ervaring toegekend in schaal 9 (€ 2865 - € 4208) of schaal 10 (€ 3090 - € 4671). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 22 december 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.
Wil je eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Ralf In de Braekt, teammanager handhaven Wabo, e-mail ralf.in.de.braekt@maastricht.nl.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

8 sollicitaties
233 views

0 sollicitaties
0 views


29-11-2022 Gemeente Maastricht
Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit met aandachtsgebied milieuvraagstukken (focus geluid)

Gemeente Maastricht zoekt voor organisatieonderdeel
Veiligheid & Leefbaarheid;
Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit
met aandachtsgebied milieuvraagstukken (focus geluid)

"Heb je kennis en ervaring op het gebied van milieuregelgeving?

Weet jij op een enthousiaste en uitnodigende manier de brug te slaan tussen geluidstechnische medewerkers, vergunners, handhavers en juristen?

Kun jij milieu gerelateerde vraagstukken (geluid, geur, trillingen, etc.) vertalen in operationeel beleid/de uitvoeringspraktijk (met name in relatie tot evenementen, horeca, bouwen en milieuactiviteiten)?

Behoort kennis van de Omgevingswet en het Omgevingsplan al tot jouw bagage? Weet jij hoe het thema geluid hierin past en wat dit voor de uitvoering betekent?

Dan ben jij de kandidaat voor deze functie."

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) van de gemeente Maastricht ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op de naleving en het handhaven van vergunningen, regels, afspraken en richtlijnen.

V&L bestaat uit een aantal teams. Ieder team wordt geleid door een teammanager en heeft eigen taken en specialiteiten.
De beleidsmedewerker maakt samen met drie andere beleidsmedewerkers deel uit van het team Beleid en Juridische Zaken (Team BJZ). Dit team bestaat verder uit juristen, administratief-juridische medewerkers, casemanagers en een secretariaat.

Milieu gerelateerde vraagstukken/focus geluid
Milieu gerelateerde vraagstukken spelen in de woon- en leefomgeving en daarmee ook in de dagdagelijkse uitvoeringspraktijk van een gemeente een nadrukkelijke rol. Denk hierbij aan geluid, geur, trillingen en andere vormen van overlast of hinder. De (toekomstige) Omgevingswet en het Activiteitenbesluit milieubeheer, het besluit vaststellen hogere grenswaarden en de Geluidhinderverordening vormen daarbij belangrijke wettelijke kaders voor onder andere horeca (en terrassen), evenementen en het omgevings- en woonbeleid. Deze kaders dienen vertaald te worden in concrete aanpakken, protocollen voor handhaven en voorwaarden in vergunningen. En andersom: vanuit de uitvoering worden milieu gerelateerde aandachtspunten gesignaleerd die dienen als input voor bijvoorbeeld het terrassenbeleid, het evenementenbeleid, het handhavingsbeleid, enzovoorts. Met name het thema geluid/geluidsoverlast neemt hierbij op dit moment een prominente plaats in. Het voorkomen en tegengaan van ervaren geluidsoverlast vraagt steeds meer aandacht en specifieke kennis van toezichthouders, handhavers en vergunners.
Door deze ontwikkelingen wordt voor het thema geluid (maar ook voor de andere hierboven genoemde milieu gerelateerde vraagstukken) een meer gecoördineerde, op de uitvoering gerichte, integrale benadering gevraagd.

Wat wordt van jou verwacht?

 • De beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit is verantwoordelijk voor het signaleren, analyseren en vertalen van externe ontwikkelingen op het gebied van milieu (focus geluid) naar beleidsvoorstellen voor het gehele werkterrein van het organisatieonderdeel V&L. De aandacht is hierbij met name gericht op de operationele vertaling van beleid naar de uitvoeringspraktijk;
 • De beleidsmedewerker is vanuit zijn expertise van het thema geluid, belast met het (mede) ontwikkelen en implementeren van instrumenten en methoden gericht op een efficiënte en uniforme uitvoeringspraktijk, zowel voor wat betreft toezicht en handhaving als vergunningen behorende tot het aandachtsgebied van het organisatieonderdeel V&L;
 • Daarnaast initieert de beleidsmedewerker, zet hij op, coördineert en voert hij multidisciplinaire projecten uit in relatie tot het gehele werkterrein van het organisatieonderdeel. Hij treedt in voorkomende gevallen op als projectleider in (complexe) projecten;
 • De beleidsmedewerker draagt bij vanuit zijn expertise aan kennisoverdracht binnen het organisatieonderdeel en is inhoudelijk klankbord;
 • De beleidsmedewerker neemt deel aan en vertegenwoordigt de gemeente in lokale, regionale en landelijke werkgroepen en/of overleggen;
 • Hij adviseert het management en bestuur over aangelegenheden betreffende het toegewezen beleidsveld en de concrete toepassing daarvan;
 • Hij vervult het accountmanagement milieu/RUD. Op milieugebied (veelal geluid) zijn een groot aantal taken ondergebracht bij de RUD, met het College van B en W als bevoegd gezag. De beleidsmedewerker vertaalt de in dit kader uitgebrachte adviezen/producten van de RUD naar de Maastrichtse situatie/het bestuur (zowel qua dienstverlening als op inhoud).

Wat breng jij mee?

 • Je beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding in relatie tot het thema "geluid" (bijvoorbeeld milieukunde specialisatie geluid/akoestiek);
 • Je hebt ruime kennis en ervaring met (complexe, vaak projectmatige) beleids- en uitvoeringsprocessen. Je hebt affiniteit met bestuurlijke/politieke processen;
 • Je beschikt over gedegen en aantoonbare (bestuursrechtelijke) juridische kennis;
 • Je hebt een proactieve houding en bent een stevige gesprekspartner. Je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen en deze zakelijk en integer en met behoud van de relatie waar nodig een goede (beleidsmatige) vertaalslag geven;
 • Daarnaast zie je snel verbanden en kun je snel schakelen tussen werk, organisatie, kansen en bedreigingen;
 • Je hebt het vermogen om inhoud, proces en organisatie van de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de omgeving (integraal denkvermogen);
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je beschikt over de volgende (kern-) competenties: proactief, overtuigingskracht, analytisch vermogen, omgevingsbewust, resultaatgericht.

Wat kun je van ons verwachten?
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.
Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3561 - € 5169) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Eerst meer weten?
Wil je eerst meer weten of heb je vragen. Neem contact op met Robert Bongers, teammanager Beleid en Juridische Zaken. Hij beantwoordt graag jouw vragen via 043-3504449 of email robert.bongers@maastricht.nl.
Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

9 sollicitaties
198 views

0 sollicitaties
0 views


23-11-2022 Gemeente Maastricht