Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Financieel beleidsadviseur / Interne Auditor

De werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de VIC-controles op de belangrijkste processen op basis van het interne controleplan dat je jaarlijks opstelt;
 • Verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse interne managementletter, waarin je bevindingen helder neerzet en komt met aanbevelingen voor verbetering;
 • Bewaken follow-up verbeterpunten vanuit de interne controles en bevindingen uit de accountantscontrole;
 • Door ontwikkelen van de kwaliteit van de VIC controles;
 • Ondersteunen en adviseren van de eerste lijn over de interne controlemaatregelen;
 • Het VIC team staat al in de startblokken voor de rechtmatigheidsverklaring (2021) door Burgemeester en Wethouders (B en W). Jij neemt de leiding in het ambtelijke en bestuurlijke proces voor het kunnen opnemen van de rechtmatigheidsverklaring van B en W in de jaarstukken;
 • Voorbereiden accountantscontrole. (o.a. controleprotocol, normen- en toetsingskader).

0 sollicitaties
0 views


25-09-2020 Gemeente Westland
Financieel beleidsadviseur / Interne Auditor

De werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de VIC-controles op de belangrijkste processen op basis van het interne controleplan dat je jaarlijks opstelt;
 • Verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse interne managementletter, waarin je bevindingen helder neerzet en komt met aanbevelingen voor verbetering;
 • Bewaken follow-up verbeterpunten vanuit de interne controles en bevindingen uit de accountantscontrole;
 • Door ontwikkelen van de kwaliteit van de VIC controles;
 • Ondersteunen en adviseren van de eerste lijn over de interne controlemaatregelen;
 • Het VIC team staat al in de startblokken voor de rechtmatigheidsverklaring (2021) door Burgemeester en Wethouders (B en W). Jij neemt de leiding in het ambtelijke en bestuurlijke proces voor het kunnen opnemen van de rechtmatigheidsverklaring van B en W in de jaarstukken;
 • Voorbereiden accountantscontrole. (o.a. controleprotocol, normen- en toetsingskader).

0 sollicitaties
0 views


25-09-2020 Gemeente Westland
Financieel beleidsadviseur / Interne Auditor

De werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de VIC-controles op de belangrijkste processen op basis van het interne controleplan dat je jaarlijks opstelt;
 • Verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse interne managementletter, waarin je bevindingen helder neerzet en komt met aanbevelingen voor verbetering;
 • Bewaken follow-up verbeterpunten vanuit de interne controles en bevindingen uit de accountantscontrole;
 • Door ontwikkelen van de kwaliteit van de VIC controles;
 • Ondersteunen en adviseren van de eerste lijn over de interne controlemaatregelen;
 • Het VIC team staat al in de startblokken voor de rechtmatigheidsverklaring (2021) door Burgemeester en Wethouders (B en W). Jij neemt de leiding in het ambtelijke en bestuurlijke proces voor het kunnen opnemen van de rechtmatigheidsverklaring van B en W in de jaarstukken;
 • Voorbereiden accountantscontrole. (o.a. controleprotocol, normen- en toetsingskader).

0 sollicitaties
1 view


25-09-2020 Gemeente Westland
Projectleider klantcontactcenter/ frontoffice Burgerzaken

Je draagt zorg voor het realiseren van de ingezette verbetertrajecten van de afdeling, zoals het implementeren van nieuwe software en het opzetten van een management informatiestroom. Je initieert projecten ter verbetering van de dienstverlening, daarin werk je intensief samen met de Teammanager en Supervisors van de afdeling én stakeholders in de gehele organisatie. Je analyseert processen en initieert daarin verbetertrajecten, die je zelf begeleid en tot een goed einde brengt. Ook analyseer je de aanwezig sturingsinformatie en weet de informatie inzetbaar en toepasbaar te maken voor de supervisors.

0 sollicitaties
0 views


25-09-2020 Gemeente Westland
Regievoerder

Wat ga je doen?

Als regievoerder Gebiedsbeheer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het gebruik van de openbare ruimte. Je bent de schakel tussen onze interne opdrachtgever en ons team als opdrachtnemer. Je vertaalt het Gebieds Gericht Plan (GGP) waarin de doelen, maatregelen, (kwaliteits)normen en financiële kaders op hoofdlijnen zijn aangegeven, naar concrete beheerplannen. Met de coördinatoren van het team bedenk je duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen, stippelt hiervoor een koers uit en vertaalt deze vervolgens naar concrete plannen en voorstellen voor integrale opdrachten. Je meet de voortgang, financiële beheersing en resultaten van het beheer en rapporteert daarover aan de programmamanager. In deze spilfunctie werk je verder ook samen met de regievoerders van het andere beheerteam Civiel- en Vastgoed Beheer. We staan tenslotte samen voor het gehele beheer van de openbare ruimte van de gemeente.

Hoe wij werken?

Wij werken opdracht gericht. Concreet betekent dit voor jou onder meer dat je als Regievoerder Gebiedsbeheer vaak in een opdracht nemende rol werkt. Je bent de schakel tussen de coördinatoren van ons team die opereren op operationeel en tactisch niveau en de programmamanager die opereert op het tactisch en strategisch niveau. Onze interne opdrachtgever is de programmamanager van ons cluster. Samen met een of meer van de coördinatoren van het team stem je af met de programmamanager over de opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Het gaat daarbij om de vanzelfsprekende begrippen middelen, tijd, planning, kwaliteit e.d.

Je doel als regievoerder?

Zorgen dat het team het werk inhoudelijk voor elkaar krijgt. Verder neem je initiatief om de effectiviteit van het team te verbeteren met vernieuwende werkwijzen en adviezen over o.a. politieke vraagstukken. Indien nodig schakel je ook met burgers en instanties over gevoelige inhoudelijke problemen over de openbare ruimte. Je bouwt o.a. mee aan onze gemeente door het:

 • Uitbouwen van ons regionale netwerk met partners en belanghebbenden;
 • Geven van (technische) ondersteuning en adviezen over meerjarenplannen;
 • Verkrijgen van zicht op en rapporteren over onze financiën (input leveren voorjaarsnota, begroting enz.), aanbestedingsmogelijkheden, en afstemming van risico's en beheerbelangen;
 • Afstemmen van adviezen met relevante interne en externe partijen, inclusief de kwaliteitstoets; Signaleren van innovaties binnen je discipline en het uitwerken van concrete maatregelen en contractvormen gericht op duurzame samenwerking;
 • Onderzoeken of bestaande beheerkaders nog voldoen, of er beheerkaders ontbreken en voorstellen daarover doen;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van je teammanager;
 • Regie nemen in het beantwoorden van politieke vragen (rondvraag, schriftelijke vragen, moties) voor ons team en het opstellen van college- en raadsvoorstellen.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2020 Gemeente Westland