Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Ervaren inkomensconsulent (poortwachter)

Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. Dit najaar loopt het project Integrale Bureaudienst, waar de gemeentelijke teams Zorg, SHV en Inkomen aan deel nemen, samen met het Sociaal Kern Team (SKT) Westland, dat de Jeugdwet uitvoert. Doel is o.a. om bij aanvragers van een uitkering levensonderhoud middels een telefonische screening na te gaan of sprake is van multiproblematiek, om waar nodig vervolgens een uitgebreide, integrale intake af te nemen. Hiertoe werken gemeentelijke consulenten en medewerkers van het SKT in gelijkwaardigheid samen aan dezelfde casussen. Een van de vaste poortwachters binnen team Inkomen gaat volledig mee draaien in dit project. Omdat vanuit team Inkomen aanvullende capaciteit binnen het project nodig is, zoeken we een tijdelijke collega die mee kan draaien in het project om daarmee een bijdrage te leveren aan de beoogde ontwikkeling van het integrale werken. Daarnaast zal reguliere productie gedraaid worden 'aan de poort' (afhandelen 'gewone' aanvragen levensonderhoud).

Voor deze uitdagende en boeiende ontwikkelopdracht zoeken we een (zeer) ervaren collega met autoriteit die waar nodig kan 'spelen' met wet- en regelgeving, om het maximale maatschappelijke resultaat te behalen.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Westland
Senior beleidsmedewerker wonen

De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als senior medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om een uitvoeringsprogramma op te stellen op basis van de woonvisie en de deelvisie wonen. Hiermee laten we het aanbod van woningen aansluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning. Bij de vraag of er betaalbare nieuwbouw mogelijk is betrekken we aspecten als economie, groen en voorzieningen. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Onderdeel van het uitvoeringsplan is nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen en het herijken van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Dit vraagt om participatie en om het nemen van stevige maatregelen om meer betaalbare woningen te bouwen voor mensen met lagere en middeninkomens, vooral starters en ouderen. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Vanuit het gemeentelijke beleid ga je de onderhandelingen in met externe partijen. Je adviseert over het beleid en de uitvoering van woonruimteverdeling in het politiek-sociaal domein en het regionale woonbeleid. Hiervoor neem je deel aan de bestuurlijke tafel Wonen. Je bent een stevige sparringpartner voor je collega's van Wonen.

Werken bij de Overheid

4 sollicitaties
0 views


09-08-2019 Gemeente Westland
Senior beleidsmedewerker wonen

De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als senior medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om een uitvoeringsprogramma op te stellen op basis van de woonvisie en de deelvisie wonen. Hiermee laten we het aanbod van woningen aansluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning. Bij de vraag of er betaalbare nieuwbouw mogelijk is betrekken we aspecten als economie, groen en voorzieningen. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Onderdeel van het uitvoeringsplan is nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen en het herijken van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Dit vraagt om participatie en om het nemen van stevige maatregelen om meer betaalbare woningen te bouwen voor mensen met lagere en middeninkomens, vooral starters en ouderen. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Vanuit het gemeentelijke beleid ga je de onderhandelingen in met externe partijen. Je adviseert over het beleid en de uitvoering van woonruimteverdeling in het politiek-sociaal domein en het regionale woonbeleid. Hiervoor neem je deel aan de bestuurlijke tafel Wonen. Je bent een stevige sparringpartner voor je collega's van Wonen.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
89 views


09-08-2019 Gemeente Westland
I-adviseur ruimte en beleid

De Regie- en Change organisatie is onderverdeeld in een aantal focusteams. Binnen het focusteam ICT Dienstverlening zijn we op zoek naar iemand die tijdelijk de rol van Informatie Adviseur op zich kan nemen. Deze informatieadviseur gaat primair aan de slag met een opdracht die is gericht op een aantal adviestrajecten binnen de clusters Ruimte en Beleid van de gemeente.

De rol van informatie adviseur bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel 1: Promis
Het opstellen van een impactanalyse voor de applicatie waarin wordt beschreven:

 • De processen welke Promis kan ondersteunen
 • De functionele eisen en wensen
 • De koppeling die gemaakt met tijdschrijven, TIM of andere alternatieven
 • De koppeling met het financiële systeem Key2Financien
 • De kosten en baten van de oplossing
 • Plan van aanpak voor implementatie
 • Advies over de eventuele doorontwikkeling van Promis of een ander systeem hierbij opgemerkt dat de nieuwe gemeentelijke ICT architectuur leidend is;

Onderdeel 2: Investeringen monitor (IM)
Het opstellen van een impactanalyse voor de applicatie waarin wordt beschreven:

 • De processen welke IM kan ondersteunen
 • De functionele eisen en wensen
 • De marktverkenning naar alternatieven voor IM of integratie totaal oplossing;
 • De kosten en baten van de oplossing
 • Plan van aanpak voor implementatie

Onderdeel 3: Cluster beleid

 • Opstellen functionele specificaties en eisen en wensen Programma / Project beheer applicatie cluster Beleid;
 • Dit inclusief de mogelijkheid voor tijdschijven, mogelijk met TIM of alternatief;
 • Een koppeling met financieel systeem Key2financien;
 • Advies over haalbaarheid / voordeel van een totaal oplossing;
 • De marktverkenning naar alternatieven;
 • Impactanalyse gevolgen keuze.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


09-08-2019 Gemeente Westland
Kwartiermaker I-Controller

De Regie- en Change organisatie is onderverdeeld in een aantal focusteams. Binnen het focusteam ICT Beleid en Sturing is de invulling van de I-Control functie voorzien.

I-Control beheert de Gemeente West land-brede budgetten voor onder andere automatiseringskosten en investeringsbudgetten. I-Control brengt kennis van de IT en kennis van de kosten van ICT-componenten bij elkaar en geef advies ter verbetering van de huidige contracten en ter optimalisatie van het IT-landschap van Gemeente Westland. I-Control brengt de kosten van ICT-werkzaamheden samen om zo de waarde van onze diensten te bepalen en stelt analyses op voor rapportages, bespreekt de cijfers met het management en geeft proactief een mening over de financiële situatie. I-Control weet niet alleen de vertaalslag van financiën naar bedrijfsvoering te maken, maar weet ook hoe de cijfers tot stand komen.

Om voorbereidingen te treffen om I-Control structureel goed te kunnen inbedden, zijn we op zoek naar een kwartiermaker. Iemand die zaken inzichtelijk maakt, op orde brengt en processen inricht over de hele I&A keten binnen de gemeente.

Resultaten
We verwachten dat je als kwartiermaker een aantal concrete opbouw- en inrichtingswerkzaamheden afrondt zodat de I-control functie structureel kan worden ingericht. Denk hierbij aan:

 • Het opstellen van financiële kaders voor wat betreft uitgaven en inkomsten (investeringen, doorbelasting) aan IT-dienstverlening.
 • Het opzetten van de samenwerking met de financiële/controlling functie binnen de gemeente Westland.
 • Duidelijkheid creëren in rollen binnen de processen;
 • Processen borgen ten aanzien van onder meer:
  • budgettering van uitgaven en inkomsten per ICT-beleidsterrein;
  • het opstellen van meerjarenplannen en -begrotingen op het gebied van IT gerelateerde bestedingen
 • Betrokkenheid van I-Control duiden binnen projectmanagement/PPM;
 • Opzetten van dashboards teneinde toezicht te houden op de financiën binnen het IV-domein;
 • Coördineren/controle/advies omzetting budgetten exploitatie, MIP en P-budget.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


07-08-2019 Gemeente Westland