Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Gedragswetenschapper Crisishulp Jeugd

Maak jij hét verschil én ben jij de Gedragswetenschapper met ervaring binnen de crisishulp?

Als Gedragswetenschapper ben je onderdeel van XONAR en zal je mede verantwoordelijkheid dragen binnen jouw functie bij Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg bestaat uit een meldpunt, ambulante spoedhulp, crisisgezinnen en crisisgroepen. Jij bent dé specialist als de gedragswetenschapper op het gebied van crisishulp met kinderen en jeugdigen. Met jouw kennis en ervaring behandel je acute hulpvragen van kinderen, jongeren en hun context. Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de cliënt. Door de ontregeling die plaatsvindt schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort. De veiligheid en de balans tussen draagkracht en draagvlak zijn leidende indicatoren. De crisishulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en op borging van herstelde veiligheid.

Als gedragswetenschapper ben jij het aanspreekpunt voor ambulant hulpverleners en jeugdzorgwerkers binnen Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Omdat je met crisisaanvragen werkt, dien je flexibel te zijn t.a.v. werkuren (24 uur bereikbaarheid). Bereikbaarheidsdiensten behoren bij de invulling van deze functie. Tot de hoofdtaken en verantwoordelijkheden behoren verder:

 • Inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor herstel van veiligheid voor cliënten en hun systeem;
 • Meedenken en bijsturen om tot besluiten m.b.t veiligheid van cliënten en hun systeem en de borging ervan te komen;
 • Hoofd koel houden en inhoudelijke coaching bieden in situaties waarin veiligheid van cliënten, hun systeem, crisispleegouder, groepsgenoten en/of van medewerkers aan de orde is;
 • Bereikbaar zijn als achterwacht samen met de collega zodat 24 uur 7 dagen gedekt worden;
 • Bijdragen aan de deskundigheid van medewerkers, bieden van vakinhoudelijke ondersteuning, coaching;
 • Bijdragen aan en bewaken van intersectorale ketensamenwerking;
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Juiste interne aansturing van medewerkers inzake administratieve vraagstukken;
 • Het leveren van een vakmatige inbreng in een (multidisciplinair) behandelteam;
 • Het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van medewerkers en leidinggevenden;
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen onder andere door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek.

2 sollicitaties
12 views


18-09-2019 XONAR
Ambulant Hulpverlener Autisme

Ben jij er ook van overtuigd dat elk kind en elke jongere recht heeft op een gelukkige jeugd? Wil jij hier een bijdrage aan leveren die expliciet gericht is op autisme?

Auti-Ambulant begeleidt gezinnen met kinderen bij wie sprake is van een autisme spectrum stoornis. Hierbij wordt ingestoken op psycho-educatie, Daar waar mogelijk wordt er gekeken naar aanpassingen die mogelijk zijn bij het kind met autisme en (daar waar mogelijk) ook naar aanpassingen binnen de omgeving. Dit gebeurt in het hele systeem rondom het gezin. Je werkt in een behandelteam met ambulant medewerkers gedragswetenschappers. Je wordt aangestuurd door een regiocoördinator.

Als ambulant hulpverlener ben je werkzaam in gezinnen met kinderen met autisme en eventuele comorbide stoornissen. Ook het hele systeem rond het gezin betrek je bij de hulpverlening. Je bent erop gericht de contacten tussen ouders/verzorgers en kind(eren) te herstellen en hanteert dat als basis voor het aanleren van vaardigheden in het omgaan met autisme en het uitbreiden van sociale en praktische vaardigheden. Hiermee ondersteun je kind en gezin bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Je werkt planmatig, stelt hiertoe een hulpverleningsplan op, dat je regelmatig bespreekt en evalueert met alle betrokkenen. Om de behandeling van kind en cliëntsysteem op elkaar af te stemmen onderhoud je contact met de casemanager en andere betrokken beroepsbeoefenaren. Je bent verantwoordelijk voor het cliëntdossier en het bewaken van de daaraan gestelde eisen en geldende termijnen.

3 sollicitaties
56 views


18-09-2019 XONAR
Gedragswetenschapper Autisme

Maak jij hét verschil én ben jij de Gedragswetenschapper met affiniteit en ervaring binnen Autisme?

Ben jij de expert op het gebied van autisme en wil jij impact maken binnen dit expertisegebied in de Jeugdzorg? Als Gedragswetenschapper Autisme maak je onderdeel uit van het team autisme. Binnen dit team worden gezinnen met kinderen begeleidt waarbij sprake is van een autisme spectrum stoornis. Er wordt ingestoken op psycho-educatie, daar waar mogelijk aanpassen van het kind met autisme en (daar waar mogelijk) het aanpassen van de omgeving. Dit gebeurt in het hele systeem rondom het gezin. Je werkt in een behandelteam met ongeveer 20 ambulant medewerkers en andere gedragswetenschappers.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een gedragswetenschapper die naast affiniteit, ook ervaring binnen autisme. Tot de hoofdtaken en verantwoordelijkheden behoren verder:

 • Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen, o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
 • Het leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in een (multidisciplinair) behandelteam. Het (consultatief) coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de (eventuele) toepassing van therapieën, dan wel het uitvoeren van geïndiceerde therapieën;
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders / verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling;
 • Het geven van consult met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen, uithuisplaatsingen en thuisplaatsingen;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training;
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, zorgdragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.

3 sollicitaties
17 views


18-09-2019 XONAR
Jeugdzorgwerker Autisme Jonge Kind

Ben jij een expert op gebied van autisme en wil jij binnen de jeugdzorg aan de slag?

Binnen het team Autisme zijn wij op zoek naar Jeugdzorgwerkers Autisme voor het jonge kind (2 parttime functies). Het team bestaan uit enthousiaste en gedreven medewerkers met ruime expertise op gebied van autisme. Deze groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar met een vermoeden of diagnose binnen het autismespectrum die behandeling biedt door middel van een vast dagprogramma, met specifiek op de doelgroep afgestemde methodieken, een sfeer waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op emotioneel, sociaal en cognitief gebied. Er wordt intensief samengewerkt met de ouders in de thuissituatie en het autisme team van XONAR.

De functie van Jeugdzorgwerker Autisme Jonge Kind kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jeugdige(n), zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kunnen komen. De hoofdactiviteiten bestaan onder andere uit het:

 • inventariseren en analyseren van de hulpvraag van de jeugdige en het betreffende cliëntsysteem (ten aanzien van het pedagogische vakgebied) door middel van gesprekken met het cliëntsysteem;
 • opstellen van het hulpverleningsplan en vertalen van het multidisciplinaire hulpverleningsplan naar doelen ten aanzien van de (pedagogische) begeleiding van de jeugdige en hun cliëntsysteem;
 • beheren en completeren van het cliëntdossier, voor zichzelf en voor anderen en het bewaken van de hiertoe gestelde termijnen;
 • uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel ambulant als groepsgericht;
 • zoeken van samenwerking (op praktisch niveau) met het cliëntsysteem van de jeugdige in de thuissituatie;
 • signaleren van knelpunten in de behandeling van de jeugdige in het kader van het hulpverleningsplan;
 • creëren, toezien op en waarborgen van een fysieke en emotioneel veilige en hygiënische omgeving binnen de groep en passend bij het dagritme van het individuele kind, waarbinnen optimaal pedagogisch handelen mogelijk is;
 • onderhouden van relevante in- en externe contacten in het kader van de uitvoering van het hulpverleningsplan;
 • desgevraagd begeleiden van stagiaires.

0 sollicitaties
0 views


09-09-2019 XONAR