Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Financieel Economisch Medewerker

Ben jij een Financieel Economisch Medewerker met een gedegen vakkennis en ondernemende persoonlijkheid?

In jouw rol als Financieel Economisch Medewerker krijg je de uitdaging om resultaten neer te zetten binnen een vooruitstrevende maatschappelijke organisatie. Je vervult een zeer verantwoordelijke rol waarbij het accent ligt op adviseren en assisteren ten behoeve van de afdeling control, het management en de diverse teams binnen XONAR.

Samen met jouw financiële collega's draag je zorg voor het verzamelen en verwerken van de financieel administratieve gegevens. Daarbij geef je advies aan het management met betrekking tot het verbeteren van de financiële positie van de organisatie. Je ondersteunt je financiële collega's en functioneel leg je verantwoordelijkheid af aan de Teamleider Financiën.

Tot jouw verantwoordelijkheden behoren:

 • Opzetten en onderhouden van rapportagesystemen;
 • Zorgdragen voor diverse financiële rapportages, waarbij je een adviserende rol aanneemt naar het management of overige in- en externe belanghebbenden;
 • Ontwikkelen en implementeren van verbeteringen ten aanzien van procedures, afdelingen en algemene dienstverlening.

7 sollicitaties
36 views


05-11-2019 XONAR
Maatschappelijk Werker Vrouwenopvang

Heb jij oog voor het hele systeem rondom de cliënt en wil je graag impact maken?

De VOH is een afdeling binnen XONAR gericht op informatie, hulp, begeleiding en veilige opvang aan mishandelde of bedreigde vrouwen en hun kinderen, tienermoeders en moeders die ondersteuning nodig hebben in het opvoeden. Als maatschappelijk werker binnen de Vrouwenopvang en Hulpverlening (VOH) ben je onderdeel van het 'Poortteam'. Je richt je primair op de systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld in Maastricht Heuvelland. Je rukt uit en benadert gezinnen en betrokkenen, vaak in afstemming met het Veiligheidshuis Maastricht. Een nadrukkelijk onderdeel van de functie kan zijn om als casemanager uitvoering te geven aan de wet tijdelijk huisverbod.

Als maatschappelijk werker VOH opereer je op landelijk niveau. Jouw basisverantwoordelijkheden zijn preventie, ambulant hulpverlening, (crisis)opvang, intensieve begeleiding, woonbegeleiding en nazorg.

Binnen jouw functie komt het volgende aan bod:

 • Inventariseren van de hulpvraag;
 • Verstrekken van informatie en advies, het verzorgen van rapportages en het organiseren van nazorg;
 • Samenwerken met diverse betrokken organisaties (Veiligheidshuis Maastricht - Organisaties voor Vrouwenopvang - Maatschappelijke werk en GGZ);
 • Plegen van intensieve crisisinterventie op basis van de systeemaanpak;
 • Verrichten van een grondige analyse van de geweldsfactoren;
 • Motiveren naar hulpverlening van zowel slachtoffer, als pleger, als de betrokken kinderen;
 • Organiseren en uitzetten van hulpverleningstrajecten in de keten;
 • Nauw samenwerken op casusniveau met diverse organisaties;
 • Uitvoeren van de methodiek "Begeleide Terugkeer" voor gezinssystemen die te maken hebben met huiselijk geweld.

12 sollicitaties
130 views


05-11-2019 XONAR
Gedragswetenschapper Instroom

Als gedragswetenschapper instroom ben jij verantwoordelijk voor het instroomproces. Dit proces loopt van de aanmelding van een cliënt tot aan het bepalen van het zorgaanbod. Naast je werkzaamheden ben jij ook een ondernemer die wil innoveren en pionieren met als doel om het aanmeldproces naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Je bent werkzaam in een toegangsteam bestaande uit collega's instroomcoördinatoren en gedragswetenschappers instroom.

De door jou te verrichten werkzaamheden behoren tot het instroomproces:

1. Analyseren

Het nader analyseren van de hulpvragen door middel van gesprekken met het cliëntsysteem, contacten met derden, afname van vragenlijsten en instrumenten en het classificeren van de problematiek.

2. Inschatten

Het beoordelen van de veiligheid en van de urgentie van de hulpvraag van de jeugdige en zijn/haar cliëntsysteem. Hierbij worden (psycho)diagnostische werkzaamheden verricht in het kader van de zorgmatching waarbij jij verantwoordelijk bent voor de analyse van gegevens, diagnoses vaststellen en advisering.

3. Doorpakken

Op basis van de eerste informatie formuleer en toets jij een eerste hypothese over de problematiek. De verzamelde gegevens worden doorgesproken met de jeugdige, zijn/haar cliëntensysteem en overige betrokkenen.

4. Besluiten

Jij maakt een voorstel en bent verantwoordelijk voor het 'bindend' vaststellen welk zorgaanbod er nodig is voor de jeugdige. Hieropvolgend geef jij advies en informatie aan de jeugdige, zijn/haar cliëntensysteem en overige betrokkenen over het zorgaanbod of alternatieven voor (het oplossen van) de hulpvraag van de jeugdige.

5. Administratieve afhandeling

Het plannen van de hulpverlening en het opstellen van een Plan van Aanpak is een belangrijk stap binnen het instroomproces. Bij deze stap vindt er ook een overdracht naar de betreffende contactpersoon plaats. Dit wordt vastgelegd in het Elektronisch Cliënten dossier (ECD). Deze stap loopt tot en met de administratieve afhandeling en is noodzakelijk om de hulpverlening te starten.

6. Definiëren Plan van Aanpak

Als gedragswetenschapper instroom ben je de eerste contactpersoon van XONAR om vragen van cliënten te beantwoorden en het administratieve proces op te starten en een Plan van Aanpak te definiëren.

13 sollicitaties
56 views


29-10-2019 XONAR
Gedragswetenschapper ambulant

Ben je de gedragswetenschapper die op een systeemgerichte manier kind, jeugdige en zijn/haar gezin weer in hun kracht zet?

Samen met een collega-gedragswetenschapper ben jij het aanspreekpunt voor het ambulante team. Als gedragswetenschapper ambulant kom je namelijk terecht binnen een team waarin 20 ambulant hulpverleners werkzaam zijn. Jij begeleidt de hulpverleners en hun gezinnen om weer in hun kracht te komen zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. Om deze functie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zoeken we iemand met een pro-actieve houding en aantoonbare werkervaring.

Tot jouw verantwoordelijkheden behoren:

 • Verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen, o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
 • Leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in een (multidisciplinair) behandelteam. Het (consultatief) coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de (eventuele) toepassing van therapieën en het mogelijk uitvoeren van therapieën;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven ten aanzien van de voortgang van het hulpverleningsproces van de cliënt (denk hierbij aan voortzetten, afsluiten of doorverwijzen);
 • Adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden/management, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling;
 • Bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training;
 • Leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • Registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, zorgdragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.

16 sollicitaties
55 views


29-10-2019 XONAR
Senior Business Controller

Ben jij een (Senior) Business Controller met een gedegen vakkennis en ondernemende persoonlijkheid én durf je deze in te zetten om een verschil te maken binnen de jeugdzorg?


In jouw functie 'Senior Business Controller' ben je als een spin in het web. Samen met collega-controllers zijn jullie als team dé sparringspartner en adviseur op gebied van KPI's en managementinformatie richting de concern controller en het Management. Functioneel leg jij verantwoordelijkheid af aan de concern controller en geef je dagdagelijks aansturing aan jouw mede-collega's Business Control.

In jouw functie ontwikkel, voer je uit en beheer je de begrotingen, business cases en rapportages. Je krijgt één of meerdere regio's binnen Zuid-Limburg toegewezen. Daarbij borg je de gezamenlijke output, communiceer en adviseer je hierover naar de concern controller. Omdat je vanuit deze functie met verschillende afdelingen (samen)werkt is het een vereiste dat je beschikt over sterke communicatieve eigenschappen en je goed kan functioneren binnen een team.

In jouw rol als Senior Business Controller krijg je de uitdaging om resultaten neer te zetten binnen een vooruitstrevende maatschappelijke organisatie. Binnen jouw functie wordt er onderscheidt gemaakt tussen 4 verschillende focusgebieden:

1.Planning & Control

Jij bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de planning & control cyclus en neemt hierbij een adviserende rol aan. Samen met de control collega's functioneren en communiceren jullie als één team richting de samenwerkende partijen, zowel in- als extern. Jij hebt hierbij een aansturende rol ten opzichte van jouw collega's, in samenspraak met de concern controller.

2. Monitoren

Het monitoren van bedrijfskosten en -opbrengsten is een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden. Het analyseren van deze data en het daarop formuleren van advies is voor jou gesneden koek. We maken binnen XONAR gebruik van een BI-tool om zo goed mogelijk te kunnen monitoren. Jij levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van deze tool.

3. Rapporteren

Het analyseren, interpreteren en rapporteren van enerzijds het tussentijds financieel resultaat van de organisatie én anderzijds de ontwikkeling van de geleverde zorg is een uitermate belangrijk focusgebied binnen deze functie. Met betrekking tot deze zaken verzorg jij de periodieke rapportages ten behoeve van de concern controller en management.

4. Advies & Beleid

Jij neemt de leiding in project- c.q. werkgroepen waarbij het uitwerken van business cases en het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van (eventuele) investeringen centraal staan. Jij signaleert en adviseert ten behoeve van verbetering in processen, werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie. Verder behoren tot jouw taken:

 • Optimaliseren en aanpassen van beleid ten aanzien van wet- en regelgeving van de planning en control cyclus en procedures binnen XONAR;
 • Adviseren betreffende te ontwikkelen organisatiedoelen, financieel beleid en bedrijfsvoering;
 • Formuleren van aanbevelingen ten aanzien van begroting en subsidiestromen om budgetteringsprocessen en kostenbewaking te beheersen.

27 sollicitaties
130 views


22-10-2019 XONAR