Logo XONAR

Jobs posted by XONAR

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for XONAR.

Latest jobs

Ambulant Hulpverlener Autisme

Ben jij er ook van overtuigd dat elk kind en elke jongere recht heeft op een gelukkige jeugd? Wil jij hier een bijdrage aan leveren die expliciet gericht is op autisme?

Auti-Ambulant begeleidt gezinnen met kinderen bij wie sprake is van een autisme spectrum stoornis. Hierbij wordt ingestoken op psycho-educatie. Daar waar mogelijk wordt er gekeken naar aanpassingen die mogelijk zijn bij het kind met autisme en (daar waar mogelijk) ook naar aanpassingen binnen de omgeving. Dit gebeurt in het hele systeem rondom het gezin. Je werkt in een behandelteam met ambulant medewerkers gedragswetenschappers. Je wordt aangestuurd door een regiocoördinator.

Als ambulant hulpverlener ben je werkzaam in gezinnen met kinderen met autisme en eventuele comorbide stoornissen. Ook het hele systeem rond het gezin betrek je bij de hulpverlening. Je bent erop gericht de contacten tussen ouders/verzorgers en kind(eren) te herstellen en hanteert dat als basis voor het aanleren van vaardigheden in het omgaan met autisme en het uitbreiden van sociale en praktische vaardigheden. Hiermee ondersteun je kind en gezin bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Je werkt planmatig, stelt hiertoe een hulpverleningsplan op, dat je regelmatig bespreekt en evalueert met alle betrokkenen. Om de behandeling van kind en cliëntsysteem op elkaar af te stemmen onderhoud je contact met de casemanager en andere betrokken beroepsbeoefenaren. Je bent verantwoordelijk voor het cliëntdossier en het bewaken van de daaraan gestelde eisen en geldende termijnen.

15 applications
130 views


28-11-2019 XONAR
Jeugdzorgwerker zelfstandigheidstraining

Ben jij een motivator en wil jij 16+ jongeren op weg helpen naar een zelfstandige start in hun volwassen leven?


Jongeren zelfstandig maken is jouw ambitie. Als jeugdzorgwerker zelfstandigheidstraining (ZT) zet jij je in voor jongeren (16-18 jaar) die niet meer thuis kunnen wonen. Jij begeleidt ze in deze laatste fase voordat ze meerderjarig en zelfstandig zijn. De jongeren mogen met een maximum van 5 maanden in een kamertrainingspand wonen waarin zij allerlei praktische vaardigheden leren en door kunnen stromen naar een zelfstandige kamer. Deze jongeren hebben naast jouw begeleiding ook hulp van een ambulant medewerker die hen volgt bij het zelfstandig bewonen van een kamer.

Samen met jouw collega's zorg je voor de dagelijkse individuele begeleiding van 5 jongeren. Je richt je hierbij op de vergroting van autonomie en/of toewerken naar het zelfstandig wonen. Vanuit het opgestelde hulpverleningsplan, geef jij ondersteuning, begeleiding en sturing aan de jongere en de individuele leerpunten van hem of haar.


18 applications
108 views


28-11-2019 XONAR
Gedragswetenschapper Residentie

Wil jij bijdragen aan een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor de jongeren?

Als gedragswetenschapper residentie ben jij het aanspreekpunt voor de jeugdhulpverleners op de verblijfsgroepen. Op deze verblijfsgroepen wonen jongeren die minder perspectief hebben op een huis of een gezinsvervangend milieu. Dit vanwege leeftijd, problematiek of andere omstandigheden. Deze jongeren hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. De hulp die geboden wordt vanuit de residentie is gericht op het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er sprake is van problemen in het psychosociaal functioneren worden die ook aangepakt. Er blijft aandacht voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk. Er wordt vanuit jouw rol een pro-actieve houding gevraag t.a.v. begeleiding en ondersteuning van de hulpverleners.

Tot de hoofdtaken en verantwoordelijkheden behoren verder:

 • Leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in een (multidisciplinair) behandelteam;
 • Coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
 • Plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen, o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de (eventuele) toepassing van therapieën, dan wel het uitvoeren van geïndiceerde therapieën;
 • Adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling;
 • Bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training;
 • Leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, zorgdragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.

19 applications
41 views


22-11-2019 XONAR
Jeugdzorgwerker Gezinsopname

Ben jij een geboren pionier én draag je zorg voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor de jeugdigen?


Geen dag is hetzelfde als Jeugdzorgwerker Gezinsopname. Samen met je collega's heb jij de verantwoordelijkheid om een 'thuis' te creëren voor een alleenstaande moeder met haar kinderen.

"Samen met passie ondernemen brengt XONAR op ongebaande paden. Dit project, waarbij we samen een alleenstaande moeder met zes kinderen ondersteunen en begeleiden is iets totaal nieuws. Het doel van dit project is om écht een verschil te kunnen maken voor zowel de moeder als de kinderen." - projectleider.

Samen met je team ondersteun en begeleid je een residentie waarin moeder en kinderen wonen. Dit project is erop gericht om te observeren wat de alleenstaande moeder en haar kinderen nodig hebben om zoveel mogelijk zelf te kunnen én een veilig en stabiel opvoedingsklimaat te bieden aan de kinderen. Het doel is om deze broertjes en zusjes een toekomstsperspectief te bieden in hun eigen gezin. Het werk onderscheidt zich van het residentiële werk vanwege de focus. Deze is om na 1,5 jaar moeder zo zelfstandig mogelijk in staat te stellen om haar kinderen een gezond opvoedklimaat te bieden.

Hiervoor zoeken wij enthousiaste collega's die flexibel aan het werk willen (24/7 diensten). Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor de residentie. Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen samen met de jeugdige(n)
  binnen de residentie én buiten;
 • Samen met moeder en het team een aangename leefsituatie creëren;
 • Netwerken met scholen, Bureau Jeugdzorg en andere instanties;
 • Samen met het team overleggen en afstemmen over de dynamiek op de residentie en de (ontwikkeling van de) individuele jeugdige;
 • Uitvoering geven aan de pedagogische en methodische aanpak, zowel op de individuele jeugdige als op de groep;
 • Het bijhouden van de administratie en registratie hoort er ook bij (gelukkig hebben we hiervoor ondersteunende systemen).


31 applications
199 views


13-11-2019 XONAR
Open vacature

Wil jij bij ons in het vizier komen?

Laat hier je gegevens achter. Bij een eventuele vacaturematch wordt er contact met je opgenomen.

73 applications
342 views


13-11-2019 XONAR