Logo Wageningen University & Research

Vacatures geplaatst door Wageningen University & Research

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Wageningen University & Research.

Laatste vacatures

Jobregisseur

Heb jij passie voor een inclusieve arbeidsmarkt en kennis van participatiewetgeving? Houd jij van werken in een snel veranderende en dynamische werkomgeving? Vind je het leuk om praktisch aan het werk te zijn en met team Jops verder te groeien? Ben jij ondernemend en zelfstandig, en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging met betekenis bij de groenste universiteit van Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou!

Job Participation Support | jops heeft een missie: verder bouwen aan inclusieve, veilige arbeidsparticipatie binnen WUR, met kansen op passend werk voor nieuwe medewerkers en collega's met een functiebeperking. Sinds 2020 regisseren we de vormgeving en invulling van participatiebanen binnen WUR. Dit doen we door het matchen en begeleiden van kandidaten met een functiebeperking en het ondersteunen van leidinggevenden en hun teams, in nauwe samenwerking met onze HR collega's. Ter versterking van ons team zoeken wij een stevige professional met ervaring in het werken met de doelgroep, coaching en participatiewetgeving.

Een werkdag van een job regisseur is nooit hetzelfde. Er staan intakes gepland met kandidaten, de ene kandidaat komt alleen, de ander neemt een jobcoach mee. Ondertussen krijg je een telefoontje dat de kandidaat die je twee dagen geleden hebt voorgesteld op gesprek mag komen op een afdeling. In de middag match je de beschikbare kandidaten en bel je met collega's om jops te introduceren. Een medewerker of zijn buddy loopt vast op zijn huidige plek, je gaat langs om te kijken welke interventie er ingezet moet worden. De uitslag van een loonwaardemeting is binnen, een nieuwe moet worden aangevraagd en een proefplaatsing kan worden omgezet in een arbeidsovereenkomst bij de WUR.

Wat zit er nog meer in je rol als job regisseur?

 • Interne uitvraaggesprekken voeren en werkplekprofielen aanmaken en uitzetten in het netwerk
 • Contactpersoon voor kandidaat, HR adviseur, leidinggevende, gemeente consulent en arbeidsdeskundigen (relatiebeheer)
 • Gehele begeleidingsproces bewaken, evaluatie en voortgang bespreken in nauwe samenwerking met HR en leidinggevende, en waar nodig coachen van (nieuwe) medewerker
 • Afstemming met externe jobcoach, verwachtingen bespreken en contact onderhouden gedurende het traject
 • Aanvragen van en adviseren over voordelen en regelingen zoals loonkostenvoordelen (LKV), loondispensatie, werkplekvoorzieningen
 • Bijhouden registratiesysteem interne en externe contacten en kandidaten
 • Adviseren bij arbeidsvoorwaardengesprek / inschaling
 • Regie No Risk polis en ondersteunen in casemanagement bij langdurige ziekte (schakelen met HR, bedrijfsarts en/of ambulante begeleiding)
 • Adviseren van management over verplichtingen als werkgever binnen de kaders van Participatiewetgeving

1 sollicitatie
0 views


30-06-2022 Wageningen University & Research
(Medior) Onderzoeksassistent Moleculaire Ecologie

Ben jij geïnteresseerd in de toepassing van genetica in ecologische vraagstukken? Hou je van afwisselend werk in meerdere gelijktijdige projecten en van samenwerken in een dynamisch team? Ben je handig, zorgvuldig, communicatief en stressbestendig? Lees dan verder!

Als (medior) onderzoeksassistent moleculaire ecologie is je belangrijkste taak het zelfstandig opzetten en uitvoeren van moleculairbiologische laboratorium analyses ten behoeve van populatie-genetisch en -genomisch onderzoek. Dit betreft veelal analyse op monsters van lage kwaliteit en kwantiteit (non-invasieve dierlijke monsters, environmental en eventueel ancient DNA), en vindt plaats in ons speciaal daarvoor ingerichte laboratoriumruimtes. Aanvullende taken liggen op het gebied van eDNA metabarcoding.

Het team Dierecologie bestaat uit vijfentwintig onderzoekers, laboratorium- en veldmedewerkers op het gebied van zoölogie van zoogdieren, vogels, insecten, reptielen/amfibieën, bodemecologie en ecologische genetica. Van DNA- tot landschapsschaal analyseren we ecologische processen en relaties tussen soorten en hun interacties met omgevings- en beheervariabelen. We doen werk in opdracht van overheden, landbeheerders, NGO's, bedrijven en onderzoek ondersteund door nationale en internationale wetenschappelijke financiering. Wij voeren hoogwaardig, onafhankelijk onderzoek uit, gericht op de bescherming en het beheer van de wilde fauna. Via toegepast onderzoek stellen we onze kennis en expertise beschikbaar om de kwaliteit van onze (natuurlijke) leefomgeving te behouden, nu en in de toekomst. Hierin onderscheiden wij ons door een combinatie van deskstudies, empirisch onderzoek en gespecialiseerde laboratoria, waaronder het Laboratorium voor Ecologische Genetica.

Ons populatiegenetisch onderzoek zetten we in voor het begrijpen van de dynamiek en verspreidingspatronen van Europese diersoorten, ter bescherming van kwetsbare soorten ('conservation genetics'), het beperken van overlast en het tijdig signaleren van ziekteverspreiding door wildlife ('pandemic preparedness'). Voorbeelden van recente onderzoekssoorten zijn de otter, wolf, muskusrat, heikikker en gladde slang.

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Wageningen University & Research
PhD Nature-inclusive forest management in Europe - understanding drivers, patterns and potential

Are you an enthusiastic scholar in the field of forestry, social sciences and/or inter-disciplinary environmental and natural resource studies? Do you want to explore the possibilities to include biodiversity conservation aspects in forest management across Europe? Then this could be the ideal PhD position for you!

This PhD focusses on nature-inclusive forest management in Europe. The question of how to integrate biodiversity conservation in managed forests ("land sharing" perspective) is of critical relevance given the important role forests play for both the generation of multiple ecosystem goods and services and biodiversity conservation, and is a prominent topic in EU policy debates on closer to nature forestry or integrated forest management. At the same time, there is still limited knowledge about the importance of such concepts in forest management practice across the continent, the socio-economic drivers enabling or preventing their implementation, and the possible impacts these concepts have for biodiversity conservation, the production of wood and other forest products, and climate change mitigation.

Using an interdisciplinary combination of empirical social research and modelling nature inclusive forest management system, this PhD project aims to explore, at a European scale, the importance, types, as well as environmental and socio-economic drivers of nature inclusive forest management concepts. The PhD will be hosted by the Forest and Nature Conservation Policy Group, Prof Georg Winkel. It will closely collaborate with the team working on European Forests at Wageningen Environmental Research and will be co-supervised by Prof Gert-Jan Nabuurs and Eric Arets.

1 sollicitatie
0 views


30-06-2022 Wageningen University & Research
Managementassistent

Ben jij die enthousiaste organisatorische duizendpoot, met een dienstverlenende en flexibele houding en ervaring als secretaresse? Vind jij het een uitdaging om zaken te regelen en collega's werk uit handen te nemen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een enthousiaste Management Assistent!
Je zorgt voor ondersteuning voor twee teamleiders en hun onderzoeksteams. Denk hierbij aan zaken als agendabeheer, het voorbereiden, organiseren van vergaderingen en het verzorgen van correspondentie. Ook ondersteuning bij communicatie, meetings en (internationale) events zal een onderdeel worden van je taken. Je onderhoudt contacten met de teamleiders, onderzoekers en assistenten, collega MA's, de stafafdelingen Finance & Control, HR en Juridische Zaken en met externe relaties van de Business Unit in het algemeen en die van de teamleiders in het bijzonder.

De Business Unit zit op twee locaties te weten Bleiswijk en Wageningen. Je standplaats wordt Bleiswijk, maar om in goed overleg met je collega's te kunnen werken, zal je af en toe in Wageningen zijn.

Je bent de spin in het web en eerste aanspreekpunt voor medewerkers en externe contacten inclusief (internationale) klanten.

Jouw functie samengevat

 • Je werkzaamheden bestaan onder meer uit administratieve ondersteuning, correspondentie, agendabeheer. Ook zorg je voor voorbereiden, organiseren en verslaglegging van vergaderingen en organiseer je bijeenkomsten en evenementen;
 • Je vervult primair secretariële taken voor de teamleiders van de twee onderzoeksteams en hun team, daarnaast vervul je secretariële ondersteuning bij BU-brede taken; je handelt hierin proactief;
 • Als managementassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor diverse medewerkers en externe contacten;
 • Je ziet kansen om de teamleiders en hun teams te ontlasten en weet ook een grotere efficiency te bereiken.

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Wageningen University & Research
(Medior) Research assistant Molecular ecology

Are you interested in the application of genetics in ecological issues? Do you enjoy working in several simultaneous projects and working together in a dynamic team? Are you handy, careful, communicative and stress resistant? Then continue reading!

As a (medior) research assistant in molecular ecology, your main task is to independently set up and perform molecular biology laboratory analyses for population genetics and genomic research. This usually concerns analysis on samples of low quality and quantity (non-invasive animal samples, environmental and possibly ancient DNA), and takes place in our specially equipped laboratory rooms. Additional tasks are in the field of eDNA metabarcoding.

The Animal Ecology team consists of twenty-five researchers, laboratory and field staff specialized in mammalian, bird, insect, reptile/amphibious zoology, soil ecology and ecological genetics. From DNA to landscape scale, we analyse ecological processes and relationships between species and their interactions with environmental and management variables. We carry out work for governments, land managers, NGOs, companies and research supported by national and international scientific funding. We conduct high-quality, independent research aimed at the protection and management of wild fauna. Through applied research we make our knowledge and expertise available to maintain the quality of our (natural) living environment, now and in the future. We distinguish ourselves in this respect through a combination of desk studies, empirical research and specialized laboratories, including our Laboratory for Ecological Genetics.

We use our population genetics research to understand the dynamics and distribution patterns of European animal species, to protect vulnerable species ('conservation genetics'), to reduce human-wildlife conflict and to timely signal the spread of disease by wildlife ('pandemic preparedness'). Examples of recent research species include the otter, wolf, muskrat, moor frog and smooth snake.

1 sollicitatie
0 views


29-06-2022 Wageningen University & Research