Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatste vacatures

Directievoerder / werkvoorbereider civiele techniek

Wat ga je doen als directievoerder / werkvoorbereider civiele techniek?
Het team waar jij in gaat werken is verantwoordelijk voor de civiel bouwkundige en cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoudsmanagementsysteem vormt de basis waarvan uit gewerkt wordt. Als directievoerder / werkvoorbereider beoordeel je offertes, planningen en werkplannen zoals V&G-plannen. Daarnaast overleg / werk je veel samen met de uitvoerders en toezichthouders.

Puntsgewijs is dit jouw functie:

 • Je clustert en plant de werkzaamheden in die in het onderhoudsbeheerssysteem staan en voorbereid moet worden. Dit doe je in nauw overleg met de interne klant;
 • De werkzaamheden betreffen groen onderhoud aan terreinen, schonen watergangen, verwijderen exoten, onderhoud kades, beschoeiingen, dammen, stuwen, duikers en inlaten;
 • Je zorgt dat de voorziene capaciteitsbehoefte inzichtelijk is en maakt SMART afspraken met de (interne) leverancier;
 • Je vraagt offertes aan en beoordeelt deze, maakt verplichtingen aan, bestelt materialen en verstrekt opdrachten bij gecontracteerde bedrijven;
 • Je houdt bouwvergaderingen over de voortgang van het werk en houdt administratie bij;
 • Je controleert op beschikbare financiële middelen, bewaakt de voortgang en rapporteert hierover;
 • Je vervangt je collega directievoerder/werkvoorbereider bij afwezigheid.

Wat je niet gaat doen:

 • Je gaat niet naar buiten toe om op de stoel van de toezichthouders te gaan zitten. Incidenteel zal je naar buiten gaan, maar je werk speelt zich voornamelijk op kantoor af.

0 sollicitaties
14 views


04-10-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Juridisch adviseur

Wat ga je doen als juridisch adviseur?
Jij gaat je bezig houden met de (procedurele) nadeelcompensatieverzoeken en je fungeert als secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Zwaartepunt van de functie ligt op het terrein van het bestuursrecht, maar ook civielrechtelijke onderwerpen als verzekeringskwesties en aansprakelijkstellingen horen bij deze functie. Als je dat wilt, is er ook ruimte om buiten je takenpakket om andere juridische klussen op te pakken.
Gevraagd en ongevraagd adviseer je dan ook je niet-juridische collega's over de onderwerpen waar je je mee bezig houdt. Daarnaast ondersteun je collega-juristen bij complexe advieswerkzaamheden over uiteenlopende onderwerpen. Daarbij verdiep jij je gemakkelijk in de belangen en wensen van klanten binnen en buiten Rijnland. Door actief met klanten in gesprek te gaan en samen te kijken naar oplossingen, sluit jij beter aan bij de wensen en behoeften. Met als doel: een uitkomst waarmee iedereen tevreden is. Je volgt de relevante wetgeving op de voet en je vertaalt jurisprudentie naar onze organisatie. Ook neem je deel aan werk- en projectgroepen. In het kort;

 • Je houdt je bezig met de inhoudelijke ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie die aan het dagelijks bestuur van Rijnland adviezen uitbrengt over bezwaarschriften gericht tegen o.a. handhavingsbesluiten en watervergunningen;
 • Je ondersteunt de voorzitter en de leden van de bezwaarschriftencommissie, bereidt zittingen voor en bewaakt de beslistermijnen. Je stelt (in minder complexe zaken) adviezen op voor de commissie;
 • Je onderhoudt contact met betrokken partijen en inventariseert de mogelijkheid van een informele afdoening van een bezwaar;
 • Je beoordeelt de wijze waarop moet worden beslist op een ingediend nadeelcompensatieverzoek en of hier onafhankelijke advisering door derden voor nodig is;
 • Naast het (publiekrechtelijke) nadeelcompensatierecht zorg je voor de afwikkeling of doorgeleiding (naar de verzekeraar) van aansprakelijkstellingen.

Het team waarin je werkt bestaat uit tien bevlogen collega's, die collegiaal zijn, veel plezier met elkaar hebben en gericht zijn op het behalen van het optimale resultaat voor Rijnland.

0 sollicitaties
0 views


29-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Procesleider gebiedsontwikkeling

Wat ga je doen als procesleider gebiedsontwikkeling?
Als procesleider sta jij voor de relatie tussen ruimtelijke ordening, klimaatbestendigheid (water sturend), landbouw en de ontwikkelingen in stedelijk en landelijke gebied. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwtransitie, energietransitie en infrastructuur. De klimaatverandering stelt ons namelijk voor grote uitdagingen. Van stijgende zeespiegel en overstromingsgevaar tot watertekort en van afnemende biodiversiteit en bodemdaling tot de bouw van meer dan 100.000 woningen in onze regio. Goed waterbeheer speelt bij al deze uitdagingen een belangrijke rol. Je weet daarbij netwerken en relaties te benutten en legt gemakkelijk verbindingen om ervoor te zorgen dat ruimte voor water goed op de agenda's staan. Je ziet kansen en anticipeert op te verwachten veranderingen. Dit doe je door in verbinding te zijn met alle relevante interne- en externe overheden en partijen. Je opereert in een spanningsveld tussen vragen en verwachtingen van de buitenwereld en hetgeen wat Rijnland kan en wil. Zonder moeite weet je jou weg te vinden binnen een politieke organisatie met verschillende belangen.

Als procesleider werk je dan ook veel samen en creëer je draagvlak. Je houdt van je vak en hebt een verbindende visie die je aan doelen weet te verbinden. Hierdoor ontstaat er een gezamelijke koers. Je vertaalt lange termijn ambities in het ruimtelijke domein naar concrete acties en resultaten. Alles met als doel water meer sturend te maken in de Ruimtelijke Ordening, één van de doelen uit het Waterbeheerprogramma 6 dat in 2022 is vastgesteld.

0 sollicitaties
0 views


26-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Procesleider gebiedsontwikkeling

Wat ga je doen als procesleider gebiedsontwikkeling?
Als procesleider sta jij voor de relatie tussen ruimtelijke ordening, klimaatbestendigheid (water sturend), landbouw en de ontwikkelingen in stedelijk en landelijke gebied. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwtransitie, energietransitie en infrastructuur. De klimaatverandering stelt ons namelijk voor grote uitdagingen. Van stijgende zeespiegel en overstromingsgevaar tot watertekort en van afnemende biodiversiteit en bodemdaling tot de bouw van meer dan 100.000 woningen in onze regio. Goed waterbeheer speelt bij al deze uitdagingen een belangrijke rol. Je weet daarbij netwerken en relaties te benutten en legt gemakkelijk verbindingen om ervoor te zorgen dat ruimte voor water goed op de agenda's staan. Je ziet kansen en anticipeert op te verwachten veranderingen. Dit doe je door in verbinding te zijn met alle relevante interne- en externe overheden en partijen. Je opereert in een spanningsveld tussen vragen en verwachtingen van de buitenwereld en hetgeen wat Rijnland kan en wil. Zonder moeite weet je jou weg te vinden binnen een politieke organisatie met verschillende belangen.

Als procesleider werk je dan ook veel samen en creëer je draagvlak. Je houdt van je vak en hebt een verbindende visie die je aan doelen weet te verbinden. Hierdoor ontstaat er een gezamelijke koers. Je vertaalt lange termijn ambities in het ruimtelijke domein naar concrete acties en resultaten. Alles met als doel water meer sturend te maken in de Ruimtelijke Ordening, één van de doelen uit het Waterbeheerprogramma 6 dat in 2022 is vastgesteld.

1 sollicitatie
44 views


26-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Medior projectplanner

Wat ga je doen als medior planner?
Binnen Rijnland werken we met een integraal-projectmanagementteam (IPM) dat bestaat uit: project-, contract-, omgevings- projectbeheersing- en technisch management. Mede dankzij jou zijn wij in staat om onze (complexe) projecten gestructureerd te laten verlopen, waarbij jij de IPM-teams adviseert over planningsmanagement en hen uitdaagt om alle mijlpalen op tijd te behalen.

Door middel van planningssessies en challenge-gesprekken stel je de planningen. Je controleert de juistheid en volledigheid van de activiteiten en planningen en monitort de voortgang. Ook signaleer je kansen en verbeteringen, stel je prioriteiten en leg je verbanden om de voortgang qua tijd te beheersen. Daarnaast ben jij op het gebied van planningsmanagement dé sparringpartner voor de managers projectbeheersing.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Mede-opstellen en uitdragen van het planningsmanagement-jaarplan;
 • Opstellen, actualiseren en beheren van projectplanningen in MS Project, inclusief vertaling van de risico's in de tijd;
 • Toetsen van de (probabilistische) planningen van externe partijen aan de hand van vastgestelde planningsmanagementeisen.

0 sollicitaties
14 views


23-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland