Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatste vacatures

Databeheerder en monitoring waterkwantiteit

Wat ga je doen als databeheerder en monitoring waterkwantiteit?
Het team waar jij in gaat werken heeft de taak om de kerngegevens van de primaire processen (watersysteem en zuiveren) in te winnen, valideren, beheren, analyseren, rapporteren en Rijnland-breed te ontsluiten. Het team voert de regie over het gegevensbeheer m.b.t. de primaire taken en heeft een makelaarsfunctie als het gaat om gegevens en informatiebehoefte.

Het beheer van data, het ter beschikking stellen aan de organisatie en het visualiseren ervan is, ter ondersteuning van de digitale transitie, sterk in beweging en het team heeft hierin een centrale rol voor de organisatie.

Jouw taken zijn:

 • Functioneel beheren van het Water Informatie Systeem (FEWS-WIS) en de Hydronet applicatie. In FEWS-WIS worden tijdreeksen omtrent waterkwantiteit beheerd. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het zorgen dat de data in het FEWS-WIS wordt vastgelegd, ontsloten wordt en van goede datakwaliteit is;
 • Contact onderhouden met de gebruikersgroep van de systemen en afstemmen van nieuwe functionaliteiten en zorgdragen voor de realisatie hiervan;
 • Beheren en realiseren van datakoppelingen en dataleveranties met interne- en externe leveranciers;
 • Beheren van de peilschalen, peilbuizen en lysimeters. De werkzaamheden hiervoor stem je af met de waterbeheerders en je ontsluit de benodigde data hiervoor naar de externe opdrachtnemer. Na voltooiing van de opdracht werk je het register bij;
 • Uitvoeren van projecten: een project dat de komende tijd op stapel staat is bijvoorbeeld het automatiseren van de controle van de datakwaliteit van de in te lezen data die van het operationele systeem voor waterbeheer naar het FEWS-WIS gaat.

1 sollicitatie
19 views


19-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Senior Reliability Engineer

Wat ga je doen als senior onderhoudsadviseur/reliability engineer?
Als senior onderhoudsadviseur/reliability engineer kom jij te werken in het team onderhoudsmanagement. Het team bestaat uit: onderhoudsmanagers, onderhoudsadviseurs, assetonderhouders en een aantal ondersteunende functies waaronder een kwaliteitsadviseur.

Dit team kijkt naar de toekomst en geeft richting door de WAT en de WAAROM vragen te beantwoorden op het gebied van onderhoud. Wij werken volgens de principes van assetmanagement (functie/risico/kosten). Op basis hiervan wegen we af wat het juiste onderhoud voor onze assets is en leveren we relevante informatie en adviezen aan de assetmanagers. Aan jou ook de taak om te organiseren dat je bij de collega's op de werkvloer de juiste informatie ophaalt en naar oplossingen zoekt. Je gaat daarbij datagedreven te werk en probeert tussen praktijk en theorie draagvlak te creëren.

Jouw specifieke taken als senior, in nauwe samenwerking met de andere reliability engineers en de onderhoudsmanagers, zijn:

 • Een roadmap opstellen over de ontwikkelingen op het gebied van reliability engineering voor de komende jaren, incl. kennisontwikkeling op dit gebied binnen de organisatie;
 • Zorgen voor uniformiteit en afstemming binnen het RE kennisveld zoals methodieken, standaarden (blauwdruk) en werkprocessen, maar ook verbinding binnen de groep;
 • Meedenken over de inrichting van het OBS, inclusief de behoefte aan en kwaliteit van data;
 • Bijhouden en toepassen van ontwikkelingen, voornamelijk op het gebied van predictive maintenance.

Daarnaast ben je samen met de andere onderhoudsadviseurs verantwoordelijk voor:

 • Het ontwerpen of optimaliseren van (nieuwe) onderhoudsconcepten en PO-modellen;
 • Het analyseren van data uit het OBS systeem (Ultimo) om trends en terugkerende problemen op te sporen;
 • Het houden van (complexe) storingsanalyses, RCA/FMECA's op asset types en specifieke asset(delen);
 • Het leveren van input over onderhoudbaarheid voor assetmanagement en in het kader van projecten het toetsen hierop;
 • Samenwerken met diverse stakeholders (o.a. assetmanagement, onderhoudsmanagers, cluster beheer en bedienen) om informatie uit te wisselen, te adviseren en af te stemmen.

1 sollicitatie
21 views


19-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
teamleider proces en relatie

Wat ga je doen als teamleider?
Als teamleider geef jij leiding aan 20 hoogopgeleide professionals en ben je o.a. voor de HRM kant verantwoordelijk. In jouw stijl van leidinggeven schakel je gemakkelijk, inspireer je, stimuleer je en geef je jouw medewerkers het vertrouwen om zelf het verschil te maken. Je hebt daarbij oog voor de ander en tegelijkertijd houd je focus op de doelen van de organisatie. Je brengt mensen en organisatie bij elkaar en houdt anderen aan afspraken. Je durft krachtige besluiten te nemen en begeleidt ze tot de doelen zijn bereikt.

Jouw team houdt zich bezig met veranderingsprocessen. Bij elk van deze processen is strategie, draagvlak en uitvoerbaarheid een onderwerp om rekening mee te houden. Hierbij vormt de oplossing een gedragen resultaat. Een nauwe samenwerking met betrokken partijen is noodzakelijk om deze doelen te halen. Dit geldt voor veelal externe processen, maar zeker ook interne (beleid)processen en veranderingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Het proces van de totstandkoming van het Waterbeheerprogramma 6 "Water Wijst de Weg"
 • De bestuurlijke Beeld-, Oordeel-, en Besluitvorming (BOB) op diverse onderwerpen (Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Energietransitie, Bodemdaling)
 • Hoe krijgen we Water Sturend in Ruimtelijke Ordening?
 • Programmamanagement van: Energie (team), Circulair, Landbouw (team), Innovatie(team), Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, etc.

Als teamleider heb je affiniteit met de inhoud en ben je ook in staat de inhoud los te laten. Je geeft jouw medewerkers hiervoor de verantwoordelijkheid. Je geeft kaders aan en faciliteert teamleden in het pakken van de juiste rol. Je bent vaak sparringpartner zonder dat je de hiërarchische rol verliest. Je geeft daarbij actief richting aan mensen en middelen met behulp van een capaciteitsplanning. De drie resultaatmanagers gaan over de inhoudelijke resultaten die vanuit de bestuursprogramma's bereikt moeten worden. Daarbij let je op goede en samenhangende resultaatafspraken tussen de verschillende resultaatmanagers en jouw team. Waar nodig ben je een gesprekspartner richting MT-water, directie, college en verantwoordelijk Hoogheemraad.
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft leiding aan, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert jouw medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor de capaciteitsmanagement en zorgt voor resultaatafspraken die daarop aansluiten;
 • Je voert overleg met het management. Je fungeert als sparringpartner en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarbij heb je oog voor de consequenties voor het team en de organisatie;
 • Je bent de ambassadeur voor de visie van Rijnland om meest toonaangevend waterschap te zijn;
 • Je stuurt op resultaten en bespreekt met medewerkers periodiek de resultaten van hun werk en zet deze in toekomstperspectief;
 • Je volgt proactief de ontwikkelingen in het vak en vertaalt deze - waar relevant en draagt hiermee bij aan de gewenste vernieuwing binnen Rijnland.

0 sollicitaties
0 views


18-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
teamleider proces en relatie

Wat ga je doen als teamleider?
Als teamleider geef jij leiding aan 20 hoogopgeleide professionals en ben je o.a. voor de HRM kant verantwoordelijk. In jouw stijl van leidinggeven schakel je gemakkelijk, inspireer je, stimuleer je en geef je jouw medewerkers het vertrouwen om zelf het verschil te maken. Je hebt daarbij oog voor de ander en tegelijkertijd houd je focus op de doelen van de organisatie. Je brengt mensen en organisatie bij elkaar en houdt anderen aan afspraken. Je durft krachtige besluiten te nemen en begeleidt ze tot de doelen zijn bereikt.

Jouw team houdt zich bezig met veranderingsprocessen. Bij elk van deze processen is strategie, draagvlak en uitvoerbaarheid een onderwerp om rekening mee te houden. Hierbij vormt de oplossing een gedragen resultaat. Een nauwe samenwerking met betrokken partijen is noodzakelijk om deze doelen te halen. Dit geldt voor veelal externe processen, maar zeker ook interne (beleid)processen en veranderingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Het proces van de totstandkoming van het Waterbeheerprogramma 6 "Water Wijst de Weg"
 • De bestuurlijke Beeld-, Oordeel-, en Besluitvorming (BOB) op diverse onderwerpen (Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Energietransitie, Bodemdaling)
 • Hoe krijgen we Water Sturend in Ruimtelijke Ordening?
 • Programmamanagement van: Energie (team), Circulair, Landbouw (team), Innovatie(team), Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, etc.

Als teamleider heb je affiniteit met de inhoud en ben je ook in staat de inhoud los te laten. Je geeft jouw medewerkers hiervoor de verantwoordelijkheid. Je geeft kaders aan en faciliteert teamleden in het pakken van de juiste rol. Je bent vaak sparringpartner zonder dat je de hiërarchische rol verliest. Je geeft daarbij actief richting aan mensen en middelen met behulp van een capaciteitsplanning. De drie resultaatmanagers gaan over de inhoudelijke resultaten die vanuit de bestuursprogramma's bereikt moeten worden. Daarbij let je op goede en samenhangende resultaatafspraken tussen de verschillende resultaatmanagers en jouw team. Waar nodig ben je een gesprekspartner richting MT-water, directie, college en verantwoordelijk Hoogheemraad.
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft leiding aan, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert jouw medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor de capaciteitsmanagement en zorgt voor resultaatafspraken die daarop aansluiten;
 • Je voert overleg met het management. Je fungeert als sparringpartner en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarbij heb je oog voor de consequenties voor het team en de organisatie;
 • Je bent de ambassadeur voor de visie van Rijnland om meest toonaangevend waterschap te zijn;
 • Je stuurt op resultaten en bespreekt met medewerkers periodiek de resultaten van hun werk en zet deze in toekomstperspectief;
 • Je volgt proactief de ontwikkelingen in het vak en vertaalt deze - waar relevant en draagt hiermee bij aan de gewenste vernieuwing binnen Rijnland.

2 sollicitaties
19 views


18-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Medewerker procesoperator zuiveren

Wat ga je doen als Medewerker Procesoperator Zuiveren?
Het team Bedienen Zuiveren, waarin jij komt werken, heeft de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo goed mogelijk te laten functioneren. Het team beheert 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.

Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning. Daar waar het kan vindt het bedienen centraal plaats vanuit een centrale proceskamer. Daarnaast zijn er 4 mobiele groepen die lokaal werkzaamheden uitvoeren voor de processturing van de zuiveringen.

Voor deze vacature zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de locatie Leiden Noord en omstreken.

Dit ga je doen:

 • Bedienen van installaties, uitvoeren van inspecties volgens looproutes, controleren van het procesverloop en de werking van de installaties met behulp van geautomatiseerde besturingssystemen;
 • Controleren, signaleren en analyseren van afwijkingen in de water- en sliblijn. Verstoringen los je zelf, of in samenwerking met het onderhoudsteam, op;
 • Meten, bemonsteren en kalibreren van sensoren en verwerken van de procesgegevens;
 • Sturen van het slibverwerkingsproces en het regelen van de planning en afvoer van slib;
 • Je treft voorbereidingen, zodat projecten en planmatig onderhoud kunnen worden uitgevoerd, en je begeleidt externen in de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op veilig werken.

2 sollicitaties
12 views


17-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland