Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Strategisch Financieel Adviseur

In een omgeving waar wordt meebewogen met de ontwikkelingen van de financiële wereld, wordt er een beroep gedaan op jouw adviserende kwaliteiten op zowel strategisch als tactisch niveau. Deze kwaliteiten komen tot hun recht bij de inhoudelijk complexe projecten binnen de organisatie waar jij als Sr. Financieel adviseur maatwerk levert. Dit maatwerk is afhankelijk van de aard van het vraagstuk, de situatie, de ontwikkeling en de behoefte van de afdeling. Je bereidt besluitvorming voor, levert input voor de P&C-cyclus en ben je het aanspreekpunt en sparringpartner voor het management, strategisch adviseur, business controller en college. Op basis van financiële analyses kun je gedegen strategische scenario's en plannen maken. Ook bij grootschalige plannen, zoals een omvangrijk en ingewikkeld inkoopproces, is jouw financiële expertise en gepaste advies gewenst.

Bovendien ben je intern een collega die collega's inspireert en bijdraagt aan de groei en sfeer van de organisatie. Het is de bedoeling dat medewerkers in de backoffice gaan toewerken naar een afdeling die integraal en uniform werkt voor meerdere organisaties. Dat betekent dat processen worden geharmoniseerd en systemen eenduidig worden ingericht. Je neemt verantwoordelijkheid in verandertrajecten en bent in staat verbetertrajecten te signaleren en in te zetten.
Bovendien zoek je actief de samenwerking op met collega's van andere disciplines die een adviesrol hebben binnen de betreffende organisatie.

Deze seniorrol binnen ons team kent de volgende verantwoordelijkheden:

 • accounthouderschap voor één van de gemeenten en vanuit die rol het eerste aanspreekpunt voor het management, strrategisch adviseur, businesscontroller van die betreffende gemeente en college;
 • uitvoeren van complexe financiële analyses;
 • opstellen van meerjarenramingen, scenario-analyses, businesscases en financiële paragrafen van beleidsnota's;
 • adviseren van college, raad en auditcommissie;
 • adviseren omtrent bijvoorbeeld allocatiemodellen, sturingsvariabelen, financieringsconstructies, subsidieregelingen, incentives en prikkelstructuur en afrekensystematiek;
 • proactief adviseren van budgethouders over verkregen financiële inzichten;
 • afstemmen met de backoffice van Financiën en met de businesscontroller;
 • opstellen van prognoses en het schetsen van financiële scenario's.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


11-06-2019 Meerinzicht
Beleidsmedewerker Sociaal domein (verbinder/regionale samenwerking)

 • Je neemt deel aan de algemene beleidstafel over de beleidsmatige samenwerking binnen het sociaal domein tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Je legt de verbinding tussen de lokale maatschappelijke opgaven in onderwijs, maatschappelijke zorg, welzijn, sport e.d. en het beleid op het terrein van Wmo, Jeugd en Participatiewet.
 • Je bent de Ermelose 'spin in het web' voor het leggen van de lokale verbindingen met 3-D en aangrenzend beleid.
 • Je voert checks uit op integraliteit van de beleidsvoorstellen; Je vervult het voorzitterschap van de gastheergemeente Ermelo in het regionaal overleg jeugd over de bedrijfsvoering. Daarin wordt samengewerkt door 6 Noord-Veluwse gemeenten en Zeewolde.
 • Je ziet daarbij toe op de taken die opgedragen zijn aan de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht zoals het ondersteunen van het inkoopproces, de bedrijfsvoering en het leveren van sturingsinformatie;
 • Je treedt als gemeentelijk contactpersoon op voor de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo.
 • Je organiseert en faciliteert de advisering van de raad aan het College van B&W over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en het beleid op deze onderwerpen. Je bent eindverantwoordelijk voor het opstellen en het tot uitvoering (laten) brengen van de lokale ontwikkelagenda van het sociaal domein, draagt bij aan de doorontwikkeling van de regionale agenda's en bewaakt de uitvoering.
 • Je signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar beleidsvorming, geeft daarbij effecten aan voor het totale gemeentelijke beleid en zorgt voor implementatie en uitvoering.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Meerinzicht
Beleidsmedewerker Sociaal Domein (onderwijs/jeugd)

 • Je stelt de lokale uitvoeringsagenda voor jeugd op en ziet toe op de uitvoering daarvan. Je maakt het lokale preventieaanbod inzichtelijk en stemt voortdurend af met het CJG. Je zoekt verbinding tussen jeugdhulp, onderwijsachterstandenbeleid en (passend) onderwijs en werkt mee in de regionale samenwerking met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs. Je draagt bij aan de uitvoering van de onderwijsagenda en onderwijsafspraken. Je treedt op als projectleider van projecten op het gebied van het lokale onderwijs met een innovatief karakter met een forse bestuurlijke complexiteit. Je zorgt voor het (laten) uitvoeren van onderzoek en draagt bij aan een goede en duurzame beleidsopzet ten behoeve van het lokale onderwijs. Je zorgt voor de langetermijnplanning op het beleidsterrein onderwijs.
 • Als accounthouder Wijkgericht Werken Ermelo coördineer en begeleid je het Sociaal Team (gericht op het bieden van ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder) en het Leefbaarheidsteam (gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, de ontmoeting en de sociale cohesie in wijken en buurten in Ermelo). Dit in nauwe samenwerking met Welzijn Ermelo, de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht en overige betrokken organisaties.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van integraal beleid, in samenwerking met de collega's binnen aangrenzende gebieden zoals welzijn, maatschappelijke zorg, gezondheid en sport. Je werkt daar waar nodig ook integraal samen met collega's of partners vanuit andere beleidsterreinen binnen de regionale samenwerking om te komen tot de beste integrale adviezen en diensten.
 • Je signaleert interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en vertaalt deze naar beleidsvorming, geeft daarbij effecten aan voor het totale gemeentelijke beleid en zorgt voor implementatie en uitvoering.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


23-04-2019 Meerinzicht
Lid rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

De Rekenkamercommissie is een gemengd team qua kennis en ervaring. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

 • aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek
  (bijvoorbeeld: bestuurskundig, politicologisch of economisch onderzoek);
 • kennis van verschillende methoden en technieken van onderzoek;
 • bekendheid met het functioneren van gemeenten;
 • een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding;
 • bereid zijn als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
 • in staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (gemiddeld 1 dagdeel per week).

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


05-04-2019 Meerinzicht
Handhavingsjurist

 • je behandelt handhavingszaken op het gebied van onder andere gebruik van gronden die in strijd zijn met het bestemmingsplan (waaronder permanente bewoning op recreatieparken), illegale bouw en APV;
 • je stelt juridische adviezen op;
 • je behandelt bezwaarschriften;
 • je vertegenwoordigt de gemeente tijdens hoorzittingen;
 • je behandelt zelfstandig Wob-verzoeken;
 • je behandelt diverse claims ten aanzien van aansprakelijkheden;
 • je informeert bestuur en medewerkers over jurisprudentie en ontwikkelingen;
 • je verricht waar nodig de juridische kwaliteitscontrole over alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


28-03-2019 Human Resource Management