Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Beleidsmedewerker Sociaal domein (verbinder/regionale samenwerking)

 • Je neemt deel aan de algemene beleidstafel over de beleidsmatige samenwerking binnen het sociaal domein tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Je legt de verbinding tussen de lokale maatschappelijke opgaven in onderwijs, maatschappelijke zorg, welzijn, sport e.d. en het beleid op het terrein van Wmo, Jeugd en Participatiewet.
 • Je bent de Ermelose 'spin in het web' voor het leggen van de lokale verbindingen met 3-D en aangrenzend beleid.
 • Je voert checks uit op integraliteit van de beleidsvoorstellen; Je vervult het voorzitterschap van de gastheergemeente Ermelo in het regionaal overleg jeugd over de bedrijfsvoering. Daarin wordt samengewerkt door 6 Noord-Veluwse gemeenten en Zeewolde.
 • Je ziet daarbij toe op de taken die opgedragen zijn aan de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht zoals het ondersteunen van het inkoopproces, de bedrijfsvoering en het leveren van sturingsinformatie;
 • Je treedt als gemeentelijk contactpersoon op voor de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo.
 • Je organiseert en faciliteert de advisering van de raad aan het College van B&W over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en het beleid op deze onderwerpen. Je bent eindverantwoordelijk voor het opstellen en het tot uitvoering (laten) brengen van de lokale ontwikkelagenda van het sociaal domein, draagt bij aan de doorontwikkeling van de regionale agenda's en bewaakt de uitvoering.
 • Je signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar beleidsvorming, geeft daarbij effecten aan voor het totale gemeentelijke beleid en zorgt voor implementatie en uitvoering.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


23-04-2019 Meerinzicht
Beleidsmedewerker Sociaal Domein (onderwijs/jeugd)

 • Je stelt de lokale uitvoeringsagenda voor jeugd op en ziet toe op de uitvoering daarvan. Je maakt het lokale preventieaanbod inzichtelijk en stemt voortdurend af met het CJG. Je zoekt verbinding tussen jeugdhulp, onderwijsachterstandenbeleid en (passend) onderwijs en werkt mee in de regionale samenwerking met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs. Je draagt bij aan de uitvoering van de onderwijsagenda en onderwijsafspraken. Je treedt op als projectleider van projecten op het gebied van het lokale onderwijs met een innovatief karakter met een forse bestuurlijke complexiteit. Je zorgt voor het (laten) uitvoeren van onderzoek en draagt bij aan een goede en duurzame beleidsopzet ten behoeve van het lokale onderwijs. Je zorgt voor de langetermijnplanning op het beleidsterrein onderwijs.
 • Als accounthouder Wijkgericht Werken Ermelo coördineer en begeleid je het Sociaal Team (gericht op het bieden van ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder) en het Leefbaarheidsteam (gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, de ontmoeting en de sociale cohesie in wijken en buurten in Ermelo). Dit in nauwe samenwerking met Welzijn Ermelo, de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht en overige betrokken organisaties.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van integraal beleid, in samenwerking met de collega's binnen aangrenzende gebieden zoals welzijn, maatschappelijke zorg, gezondheid en sport. Je werkt daar waar nodig ook integraal samen met collega's of partners vanuit andere beleidsterreinen binnen de regionale samenwerking om te komen tot de beste integrale adviezen en diensten.
 • Je signaleert interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en vertaalt deze naar beleidsvorming, geeft daarbij effecten aan voor het totale gemeentelijke beleid en zorgt voor implementatie en uitvoering.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Meerinzicht
Lid rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

De Rekenkamercommissie is een gemengd team qua kennis en ervaring. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

 • aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek
  (bijvoorbeeld: bestuurskundig, politicologisch of economisch onderzoek);
 • kennis van verschillende methoden en technieken van onderzoek;
 • bekendheid met het functioneren van gemeenten;
 • een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding;
 • bereid zijn als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
 • in staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (gemiddeld 1 dagdeel per week).

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


05-04-2019 Meerinzicht
Handhavingsjurist

 • je behandelt handhavingszaken op het gebied van onder andere gebruik van gronden die in strijd zijn met het bestemmingsplan (waaronder permanente bewoning op recreatieparken), illegale bouw en APV;
 • je stelt juridische adviezen op;
 • je behandelt bezwaarschriften;
 • je vertegenwoordigt de gemeente tijdens hoorzittingen;
 • je behandelt zelfstandig Wob-verzoeken;
 • je behandelt diverse claims ten aanzien van aansprakelijkheden;
 • je informeert bestuur en medewerkers over jurisprudentie en ontwikkelingen;
 • je verricht waar nodig de juridische kwaliteitscontrole over alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


28-03-2019 Human Resource Management
Financieel adviseur

Doel functie
Het cluster Financieel beheer waar je onderdeel vanuit gaat maken is in ontwikkeling en het is de bedoeling dat medewerkers gaan toewerken naar een cluster dat werkzaamheden doet voor meerdere gemeenten. Dit betekent dus dat je leergierig moet zijn naar nieuwe werkwijzen en tegelijkertijd dat geleerde moet kunnen overbrengen aan collega's.

Wat ga je doen?

 • Je houdt je als financieel medewerker vooral bezig met het vervaardigen van (en het ondersteunen) onderdelen in de P&C-cyclus (jaarrekening, begroting en tussenrapportages)
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere doorontwikkeling van kwartaalcontroles voor de gemeenten
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het geformuleerde treasury beleid van de gemeenten en monitort de liquide middelen (in samenspraak met financieel advies)
 • Je biedt ondersteuning aan adviseurs op diverse producten binnen het hele financiële taakveld

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties
0 views


25-03-2019 Meerinzicht