Logo Provincie Zeeland

Vacatures geplaatst door Provincie Zeeland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zeeland.

Laatste vacatures

Kantonnier

Waarom
Als Provincie hebben we de taak om onze provinciale infrastructuur, dat bestaat uit ruim 400 km wegen en fietspaden, het kanaal door Walcheren en alle bijbehorende "assets", in een goede staat van onderhoud te houden waarbij ook het behoud van doorstroming en veiligheid van onze provinciale wegen onze hoofdopdracht is. Een hoofdopdracht die 24/7 bijdraagt aan de maatschappelijke bereikbaarheid en leefbaarheid van Zeeland.

Wat
Als kantonnier sta je in voor wegenonderhoud, ondersteuning bij incidenten/calamiteiten, gladheidsbestrijding en je draagt bij aan het beheer van het steunpunt.
Dit houdt in:

Instandhouding/wegenonderhoud

 • Elke werkdag ga je de weg op om schouwrondes en inspecties uit te voeren. Ook inspecteer je zaken zoals weginrichting, verhardingen en bermen.
 • Je registreert nuttige informatie met behulp van ons digitaal systeem I-asset.
 • Je voert kleine dringende herstelwerkzaamheden uit zodat de veiligheid en doorstroming van het verkeer gegarandeerd blijft. Dit kunnen ook (kleine) geplande werkzaamheden zijn.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door aannemers en je controleert of de werkzaamheden uitgevoerd zijn volgens opdracht/bestek. Je voert ook controle uit op het naleven van werkvergunningen en ontheffingen. Je toetst of wegafzettingen/-omleidingen correct in het computersysteem zijn opgenomen. Als dit niet zo is, geef je dit door.
 • Je handelt klachten en meldingen over de dienstverlening af.

Incidenten/calamiteiten

 • Je ondersteunt bij kleine calamiteiten en handelt hierbij zelfstandig volgens de basis IM richtlijnen/procedures. Bij grote calamiteiten heb je een ondersteunende rol.

Gladheidbestrijding (winterdienst)

 • Je houdt toezicht tijdens jouw werkdag op de uitvoering en het resultaat van de gladheidsbestrijding.
 • Het is mogelijk dat je opgeroepen wordt voor toezicht bij preventief en curatief (achteraf) strooien.
 • Je draait mee in de wachtdienst/calamiteitendienst buiten normale werktijden.

Steunpuntbeheer/materieel

 • Je draait mee in het dagelijks beheer, basisonderhoud en kleine eenvoudige reparaties aan materieel, gereedschappen, materialen, gebouwen en terrein (bestaande uit afrastering en poorten, lekke band vervangen, groenvoorzieningen, etc.).
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van het steunpunt bij de afwezigheid van de steunpuntbeheerder en je hebt ook een oren/ogen functie ten aanzien van het steunpunt.

Hoe
Als kantonnier ben je voor jouw aangewezen kanton (gebied) verantwoordelijk voor het behoud, bijdragen aan het Incident Management (IM) en Verkeers Management (VM) taken en gladheidsbestrijding. Je werkt samen met anderen. Denk daarbij aan collega's, samenwerkingspartners, weggebruikers, de Rijkswaterstaat verkeerscentrale en andere betrokken partijen zoals hulpdiensten.

Binnen de incidentmanagementketen wissel je informatie uit met interne en externe samenwerkingspartners over de verkeerssituatie en de getroffen maatregelen.

Met jouw kennis en ervaring draag je bij aan de verbetering van de dienstverlening van de Provincie. Verder schakel je aannemers in, verwerk je gegevens en rapportages digitaal en verricht je ook administratieve werkzaamheden.

Wie
We zoeken een kantonnier die bereid is om later door te groeien naar de functie weginspecteur.

Door jouw ervaring en inzicht kan je zelfstandig werken uitvoeren en beslissingen nemen. Je staat stevig in jouw schoenen, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg.

Verder ben je betrokken bij je werk en je neemt jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid en doorstroming te garanderen.

Tot slot sta je bekend als iemand die steeds collega's helpt en goed kan samenwerken om gezamenlijke doelen te behalen.

Opleiding

 • Een afgeronde mbo-niveau 3 opleiding , bij voorkeur in de richting van infratechniek of civiel of vergelijkbaar.
 • Een VCA certificaat of je wil deze behalen.
 • Vaardig in het vastleggen van gegevens in digitale systemen.
 • Rijbewijs BE.
 • Basis IM (incidentmanagement) of je wil deze behalen.
 • Groenbeheer is een pluspunt.
 • Deze vacature staat open voor iedereen die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?

Een baan waarin jij een verschil maakt voor de provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 36 uur per week (1 fte).

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 1.934 en € 2.763 (schaal 6) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming wordt dit omgezet naar een contract van onbepaalde duur.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Hoe solliciteren?

Interesse? Klik hieronder op de knop 'Solliciteren', vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met 29 september 2021.

Vragen over de inhoud? Huibert Lucas, Unitmanager Buitendienst beantwoordt ze graag T: 06 50419125, E: ha.lucas@zeeland.nl

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie. Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

De gesprekken vinden plaats op 11 oktober as. in de middag en 13 oktober as. in de ochtend.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Over Provincie Zeeland

Je kent ons uiteraard als provinciebestuur dat zich inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Als werkgever zetten we in op jouw talent en ontwikkeling.

Elke dag lossen we maatschappelijke vraagstukken op die rekenen op onze bevlogenheid, openheid en resultaatgerichtheid. Onder collega's heerst er een gemoedelijke werksfeer met ruimte voor iedereen hun visie.

Onze organisatie streeft ernaar om een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving te zijn. Dat betekent dat deze samenleving ook in aantallen en gedrag, waarden en spelregels terug te zien moet zijn bij onze medewerkers in de organisatie.. Wij zetten ons in zodat ieder persoon, ongeacht etniciteit, geslacht, geloof enz. zich welkom voelt en hun talenten kan inzetten.

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

107 sollicitaties
0 views


15-09-2021 Provincie Zeeland
Adviseur bedrijventerreinen

Zorg jij met ons voor een toekomstbestendig aanbod van werklocaties?

Wat
Een goed kwalitatief en voldoende aanbod aan werklocaties is van essentieel belang voor een goed vestigingsklimaat in Zeeland. De provincie heeft vanuit het ruimtelijk domein een kerntaak en een regierol. Samen met de gemeenten staan we voor de opgave om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag die er naar bedrijventerreinen en werklocaties is.

In 2020 is het provinciale beleid voor bedrijventerreinen geëvalueerd, hierbij is ook gekeken naar de bestaande subsidies zoals het Fonds Investeringen Bedrijventerreinen (FIB) en duurzaamheidsscans. In de evaluatie hebben de gemeenten zich over het algemeen positief getoond over het provinciale beleid. Daarbij noemen de gemeenten in het bijzonder het ontwikkelen en delen van kennis, informatie en inspiratie als belangrijkste taken voor de provincie. Daarnaast noemen gemeenten de subsidie voor herstructurering en voor duurzaamheidsscans als belangrijk instrumenten.

Uit de evaluatie komt naar voren dat een integrale aanpak nodig is om bestaande bedrijventerreinen in Zeeland toekomstbestendig te maken, waarbij met name aandacht moet zijn voor energie en klimaatadaptatie, naast herstructurering. Dit heeft de prioriteit om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden. Daartoe moet de provincie zich vooral richten op de zwaardere vormen van herstructurering én gelijktijdig op het stimuleren van energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en biodiversiteit. Gemeenten ondersteunen de noodzaak voor een transitie naar toekomstbestendige bedrijventerreinen.

We richten ons hierbij niet alleen op bedrijventerreinen maar op de bredere opgave en vraagstukken met betrekking tot de werklocaties en transitiesopgaven. Binnen het stedelijk gebied bieden verouderde bedrijventerreinen en kantoorlocaties ook kansen voor woningbouw. De provincie ondersteunt dit door het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak om daarmee samen met gemeenten deze transities mogelijk te maken.

Op basis van het evaluatierapport heeft Gedeputeerde Staten (GS) in februari 2021 de voorkeur uitgesproken voor een voortzetting van de huidige aanpak, met een verbreding naar verduurzaming en kennisontwikkeling en een investeringsregeling voor de uitvoering van de fysieke maatregelen op het gebied van herstructurering en verduurzaming.

Voor kennisontwikkeling, verduurzaming en planvorming wordt de regeling procesondersteuning en planvorming ingezet. Voor investeringen wordt het huidige FIB ingrijpend aangepast naar een uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak voor bedrijventerreinen, gericht op energie, klimaat en zwaardere vormen van herstructurering.

Hoe
Je opdracht bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, je werkt nauw samen met een collega adviseur en met hem stem je je werkzaamheden af en kan je tot een definitieve verdeling van taken komen.

1.Vernieuwing en uitvoering subsidieregelingen

Binnen het team werken we aan de voorbereiding van de nieuwe opzet en openstelling van de subsidieregeling FIB. Je neemt in overleg met de collega een aandeel in de voorbereiding van de nieuwe regeling. Je zorgt voor de interne afstemming (Programma Energie en Klimaat) en voor de aansturing van de activiteiten die horen bij de openstelling. Verder is het onze ambitie om de uitgevoerde duurzaamheidscans dit jaar om te zetten in pilotprojecten door de gemeenten. Je hebt een aanjagende rol en zorgt richting de gemeenten voor advisering over de financiële mogelijkheden en voorwaarden vanuit de regiodeal.

Verder zorg je voor de advisering over de subsidietoekenningen en de uitvoering hiervan.

2.Adviseur en regionaal contactpersoon

Voor iedere regio in Zeeland hebben we binnen het team een contactpersoon, in jouw geval is dit Schouwen-Duiveland en Tholen. Als contactpersoon onderhoud je de contacten met de gemeenten en ben je eerste aanspreekpunt en inhoudelijk adviseur over de regionale plannen en ontwikkelingen. Intern sta je in contact hierover met de collega's van regionale samenwerking. In geval van nieuwe bestemmingsplannen zorgt je voor de inhoudelijke beoordeling ten aanzien van ons beleid en de verordening. Naast het adviseren over nieuwe ruimtelijke plannen, is een belangrijke activiteit het stimuleren van het opstellen bedrijventerreinprogramma's door regio's. Je zorgt voor de advisering hierover aan GS en de bekrachtiging door GS. De totstandkoming van de bedrijventerreinenprogramma's vraagt een actieve adviserende rol en een zekere stuurmanskunst.

3.Adviseur kennisdeling en monitoring

Een belangrijke taak van de provincie - die op prijs gesteld wordt door de gemeenten - is kennisdeling en monitoring. Als provincie zorgen we onder andere voor het beheer van de bedrijventerreinenkaart. Deze informatie is een belangrijke basis voor het gesprek met de gemeenten over de ontwikkelingen en de benodigde ruimte. Ook worden deze gegevens gebruikt voor ruimtelijk economisch onderzoek door derden. Je nodigt gemeenten uit om de gegevens aan te leveren en je zorgt voor het actueel houden van de kaart. Ook zorg je voor de monitoring van uitgifte van bedrijventerreinen in de provincie t.b.v. de IBIS database.

Voor de IBIS-database is er een gebruikersgroep IBIS waaraan alle 12 provincies, het Planbureau en B12 deelnemen. Jij bent vertegenwoordiger vanuit Zeeland voor dit overleg. Ook ben je deelnemer aan het kernteam IBIS. Dit is de voorbereidende werkgroep die voorstellen voorbereid voor de gebruikersgroep.

Op basis van deze kennis en informatie vervul je een pro-actieve adviserende rol, je deelt je kennis zowel extern als intern met de collega's en het bestuur. Hierbij volg je nadrukkelijk ook de landelijke ontwikkelingen, actueel zijn nu de vraagstukken ten aanzien van de grootschalige logistieke ontwikkelingen en de zgn. verdozing van Nederland en het sturingsvraagstuk met het rijk.

Wie

 • Je hebt universitair werk- en denkniveau; een (ruimtelijk) economische opleiding of een opleiding in de hoek van de ruimtelijke wetenschappen sluit goed aan.
 • Je hebt ervaring met het opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving. Je kunt goed de politieke gevoeligheid van dossiers inschatten.
 • Je kunt snel en goed schakelen tussen onderwerpen en je weet hoe je een goede afstemming tussen partijen kunt verkrijgen. Je bent samenwerkingsgericht is, netwerkvaardig en omgevingsbewust is.
 • Je kunt goed projectmatig werken en houdt van "cijfers".
 • Door het bijhouden van je vakkennis ben je steeds op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het werkveld en aanverwante beleidsterreinen ben je in staat die door te vertalen naar het beleid van de provincie.
 • Je hebt een brede oriëntatie en bent in staat over je eigen vakgebied heen te kijken en te opereren.

Deze vacature staat open voor iedereen die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?
Een baan waarin jij een verschil maakt voor de provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 24 uur per week (0,667 fte). Jouw standplaats is Middelburg.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 3.506 en € 5.008 (schaal 11) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming wordt dit omgezet:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Hoe solliciteren?
Interesse? Klik hieronder op de knop 'Solliciteren', vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met donderdag 23 september 2021.

Vragen over de inhoud? Madeleine Huizinga, Poulemanager beantwoordt ze graag T: 06 28904271, E: mhh.huiziga@zeeland.nl

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

De gesprekken vinden plaats eind september.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl


Over Provincie Zeeland
Je kent ons uiteraard als provinciebestuur dat zich inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Als werkgever zetten we in op jouw talent en ontwikkeling.

Elke dag lossen we maatschappelijke vraagstukken op die rekenen op onze bevlogenheid, openheid en resultaatgerichtheid. Onder collega's heerst er een gemoedelijke werksfeer met ruimte voor iedereen hun visie.

Onze organisatie streeft ernaar om een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving te zijn. Dat betekent dat deze samenleving ook in aantallen en gedrag, waarden en spelregels terug te zien moet zijn bij onze medewerkers in de organisatie.. Wij zetten ons in zodat ieder persoon, ongeacht etniciteit, geslacht, geloof enz. zich welkom voelt en hun talenten kan inzetten.

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

45 sollicitaties
0 views


09-09-2021 Provincie Zeeland
Grondmakelaar – beleidsondersteuner vastgoed

Gezocht: onderhandelingstalent die strategisch grond en gebouwen wil aan- en verkopen zodat we

samen als organisatie en als provincie onze vastgestelde doelen in onze opgaves en programma's

kunnen behalen. Als grondmakelaar koop en verkoop je grond rechtstreeks of via een kavelruil. Door

jouw goede communicatieve vaardigheden en door de goede samenwerking in het team, weet je

dossiers succesvol af te ronden.

Heb je ervaring als makelaar en wil je jouw loopbaan een nieuwe wending geven, dan staan we ook

open voor jou!

Waarom
Zeeland staat voor uitdagingen zoals de energietransitie, het inspelen op een veranderend klimaat,

toewerken naar een ander mobiliteitssysteem en het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Ons

lopend beleid voeren we uit binnen onze opgaves en programma's. Om deze programma's te

realiseren moeten we goede instrumenten hebben of ontwikkelen en in ons geval is dit uitgewerkt in

de Nota Grondbeleid. 'Grondbank Zeeland', 'Kavelruilbureau Zeeland' en 'tijdelijk beheer' zijn

instrumenten die belangrijk voor Zeeland zijn om de doelstellingen te realiseren.

Wat
Je beheert meerdere aan- en verkoopdossiers en je levert inhoudelijke bijdragen aan het tot stand

komen van privaatrechtelijke overeenkomsten. Je bent hiervoor verantwoordelijk binnen een

toegewezen deelgebied van Zeeland.

Jouw bijdrage(n) aan een dossier:

 • Het uitzetten en beoordelen van taxaties;
 • Onderhandelen;
 • Opstellen van overeenkomsten;
 • Voorbereiden van besluiten van Gedeputeerde Staten (GS-besluiten);
 • Het begeleiden van notariële procedures;

De transacties die via kavelruilen verlopen stem je af met de collega's van het Kavelruilbureau

Zeeland en de kavelruilcoördinatoren.

Voor jouw toegewezen deelgebied ben je verantwoordelijk voor de jaarlijkse verpachting en beheer

van het provinciaal eigendom bestaande uit grond en gebouwen. Je stuurt hiervoor de

beheermedewerkers aan.

Hoe
Als onderdeel van het hechte team vastgoed, binnen de afdeling Infrastructuur en Vastgoed,

sta je in voor de meest voorkomende transacties en projecten voor 'jouw' stukje Zeeland. Je bent het

eerste interne en externe aanspreekpunt voor jouw deelgebied en daardoor heb je regelmatig contact met agrarisch ondernemers en andere eigenaren van grond en gebouwen. Daarnaast heb je

uiteraard contact met collega's binnen en buiten de afdeling, gemeentes en andere overheden die

binnen Zeeland een vastgoedpositie en/of wensen op het gebied van eigendom hebben.

Je verstrekt ook opdrachten aan taxateurs, bureaus voor (bodem)onderzoek, kavelruilcoördinatoren

en makelaars.

Wie
Collega's omschrijven je als een accuraat en integer persoon waarmee het fijn samenwerken is. Je

pakt graag zelf taken op en toont initiatief, maar aarzelt nooit om de samenwerking met collega's aan

te gaan. Verder ben je communicatief, sociaal vaardig en beschik je over de nodige doorzettingsvermogen om jouw dossiers succesvol af te sluiten.

Graag wil jij je verder ontwikkelen en bewegen in een bestuurlijke omgeving en wenst dat jouw werk maatschappelijk relevant is.

Je bent iemand die in het belang van Zeeland snel reageert op verzoeken van collega's en burgers,

afspraken nakomt en de vertrouwelijkheid van het werk respecteert.

Verder beschik je over:

 • Afgeronde relevante HBO opleiding en/of de opleiding NCOI 'grondverwerving en schadevergoedingen'
 • Bij voorkeur al een eerste ervaring opgedaan in een relevant vakgebied

Pluspunten zijn een lidmaatschap van de NVR of het hebben van een NRVT-certificering. Verder

komt Zeeuwse gebiedskennis en een netwerk in de agrarische en vastgoedsector goed van pas.

Indien je dit niet hebt, kunnen we jou deze kennis bijbrengen.

Heb je een afgeronde opleiding tot/ervaring als makelaar? Dan komen we ook graag met jou in contact!

Deze vacature staat open voor iedereen die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?
Een baan waarin jij een verschil maakt voor de provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 36 uur per week (1 fte). Jouw standplaats is Middelburg.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 2.998 en € 4.284 (schaal 10) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming wordt dit omgezet naar een contract van onbepaalde duur.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Hoe solliciteren?
Interesse? Klik hieronder op de knop 'Solliciteren', vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met donderdag 23 september 2021.

Vragen over de inhoud? Wilco Goudzwaard, Teamcoördinator Projecten en Vastgoed beantwoordt ze graag T: 06 11013723, E: wtj.goudzwaard@zeeland.nl

Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

De gesprekken vinden plaats eind september.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Over Provincie Zeeland
Je kent ons uiteraard als provinciebestuur dat zich inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Als werkgever zetten we in op jouw talent en ontwikkeling.

Elke dag lossen we maatschappelijke vraagstukken op die rekenen op onze bevlogenheid, openheid en resultaatgerichtheid. Onder collega's heerst er een gemoedelijke werksfeer met ruimte voor iedereen hun visie.

Onze organisatie streeft ernaar om een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving te zijn. Dat betekent dat deze samenleving ook in aantallen en gedrag, waarden en spelregels terug te zien moet zijn bij onze medewerkers in de organisatie.. Wij zetten ons in zodat ieder persoon, ongeacht etniciteit, geslacht, geloof enz. zich welkom voelt en hun talenten kan inzetten.

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

44 sollicitaties
0 views


09-09-2021 Provincie Zeeland
Beleidsmedewerker Proactieve Soortenbescherming

Wil jij als ecoloog aan de voorkant meedenken, meewerken en adviseren over de beleidsmatige, juridische en operationeel uitdagende vraagstukken over proactieve soortenbescherming? Ben je een verbinder, werk je graag samen met anderen om tot nieuwe oplossingen te komen en zet je graag door? Lees dan snel verder!

Waarom

In het programma 'Balans in landelijk gebied' werken we aan alle uitdagingen in het landelijk gebied, de landbouw en de natuur. De transitie naar een volhoudbare landbouw, het versterken van de biodiversiteit, het stikstofvraagstuk, beheer en inrichting van waardevolle natuur en de verwevenheid tussen die diverse opdrachten. De staat van natuur en landbouw zijn cruciaal voor een vitaal Zeeland.

Het programma 'Balans in landelijk gebied' bestaat uit vier teams. Voor het team 'Natuurbeleving, -Verbreding & Soorten' zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker Proactieve Soortenbescherming.

Wat
Belangrijk onderdeel van de provinciale aanpak en verantwoordelijkheid voor natuur is het soortenbeleid. Het beleid bestaat uit verschillende onderdelen: de wettelijke bescherming, het actieve soortenbeleid en de proactieve aanpak.

Bij deze opdracht proactieve soortenbescherming gaat het om specifieke soortgerichte maatregelen die worden getroffen voorafgaand aan een project (bijv. sloop van gebouwen of verdwijnen van waterbiotoop voor amfibieën bij stadsuitbreiding), om te voorkomen dat het leefgebied van soorten wordt aangetast of verdwijnt. Het uiteindelijke doel om een gunstiger staat van instandhouding van soorten te bereiken maar ook om juridische belemmeringen bij de uitvoering van projecten en/of werken te slechten.

Jouw rol hierin is het (mede) initiëren, stimuleren en ontwikkelen van deze maatregelen, zorgen dat ze toepassing vinden en dat monitoring ervan plaatsvindt. Maar ook het (mede) zoeken naar juridische mogelijkheden om uitvoering van projecten en werken mogelijk te maken. Het vinden van de juiste balans tussen bescherming van soorten en (project)ontwikkeling is daarbij de kunst.

Hoe
In de Natuurvisie 2017 - 2022 kan je lezen dat er onderzocht moet worden of het mogelijk is om soortgerichte (fysieke) maatregelen te nemen op populatieniveau en deze te combineren met één gebiedsontheffing. En dit in de vorm van 2 pilots.

Tot nu toe is er, in samenwerking met de gemeente Borsele, 1 pilot opgestart in de kern Nieuwdorp. Binnen deze pilot wordt jaarrond natuuronderzoek opgestart, is een soortenmanagementplan in ontwikkeling en wordt gewerkt aan een omgevingsvergunning. Jouw taak hierin is om gesprekken te voeren met interne en externe partijen, contacten te houden met bureaus, het verder ontwikkelen van plannen, regelen van vergunningen, etc. Je zoekt ook de koppeling op van dit initiatief met andere provinciale opgaven of uitvoeringsprogramma's. Jij vormt dus de verbinding tussen deze verschillende opgaven/programma's.

Verder lever je binnen het soortenbeleid een bijdrage aan andere soortgerichte plannen en acties zoals het dijkenactieplan en het Plan van aanpak Noordse Woelmuis.

Binnen de opdracht werk je samen met collega's van vergunningen (Wnb), woonagenda, klimaatadaptatie. Extern gaat het om samenwerking met gemeente(n), woningbouwcoöperaties, IVN, SLZ, natuurverenigingen.

Wie
Je bent een verbinder en die (extern) in staat is de verbinding te leggen met partijen buiten het directe natuurnetwerk en met de verschillende natuurbeheerders. Je bent klant- en samenwerkingsgericht. Je vindt het dus leuk om met mensen te werken en je bent in staat nieuwe oplossingen met partijen tot stand te brengen die zowel voor de natuur als voor andere projecten meerwaarde hebben. Daarbij komen jouw goede communicatieve en redactionele eigenschappen volledig tot hun recht.

Verder ben je een doorzetter die door middel van product- en procesgericht werken resultaten behaald.

Tot slot voel jij je sterk betrokken bij het behoud van natuur en landschap.

Diploma en ervaring

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen via een opleiding Bos- en natuurbeheer of vergelijkbaar.
 • Je beschikt over een goede kennis van en ervaring met het werkveld natuur, landschap, ecologie op HBO niveau.
 • Je hebt inzicht in relevante wet- en regelgeving.
 • Ervaring met/inzicht in de bestuurlijk/ambtelijke processen in en politieke organisatie is een pre, maar geen vereiste.

Deze vacature staat open voor iedereen die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?
Een baan waarin jij een verschil maakt voor Provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 18 uur per week (0,5 fte). Deze baan kan gecombineerd worden met de openstaande vacature als Beleidsmedewerker Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, indien je wenst voltijds te werken. Jouw standplaats is Middelburg.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 2.735 en € 3.907 (schaal 9) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) van circa 22% van jouw jaarsalaris.

Bij opstart bieden we jou een arbeidsovereenkomst aan voor 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en wederzijds goedvinden bestaat de mogelijkheid over te gaan naar een contract voor onbepaalde tijd.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Hoe solliciteren?
Interesse? Klik hieronder op de knop 'Solliciteren', vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met maandag 6 september 2021.

Vragen over de inhoud? Poulemanager Roos Dieleman beantwoordt ze graag T: 06 5275 6222, E: r.dieleman@zeeland.nl.

Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

De gesprekken vinden plaats midden september.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Over Provincie Zeeland
Je kent ons uiteraard als provinciebestuur dat zich inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Als werkgever zetten we in op jouw talent en ontwikkeling.

Elke dag lossen we maatschappelijke vraagstukken op die rekenen op onze bevlogenheid, openheid en resultaatgerichtheid. Onder collega's heerst er een gemoedelijke werksfeer met ruimte voor iedereens visie.

Onze organisatie streeft ernaar om een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving te zijn. Dat betekent dat deze samenleving ook in aantallen en gedrag, waarden en spelregels terug te zien moet zijn bij onze medewerkers in de organisatie.. Wij zetten ons in zodat ieder persoon, ongeacht etniciteit, geslacht, geloof enz. zich welkom voelt en hun talenten kan inzetten.

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

37 sollicitaties
0 views


28-07-2021 Provincie Zeeland
Beleidsmdw. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Wil jij als ecoloog aan de voorkant meedenken, meewerken en adviseren over de beleidsmatige vraagstukken die voortvloeien uit de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap? Ben je een verbinder, werk je graag samen met anderen om tot nieuwe oplossingen te komen en zet je graag door? Lees dan snel verder!

Waarom
In het programma 'Balans in landelijk gebied' wordt gewerkt aan alle uitdagingen in het landelijk gebied, de landbouw en de natuur. De transitie naar een volhoudbare landbouw, het versterken van de biodiversiteit, het stikstofvraagstuk, beheer en inrichting van waardevolle natuur en de verwevenheid tussen die diverse opdrachten. De staat van natuur en landbouw zijn cruciaal voor een vitaal Zeeland.

Het programma 'Balans in landelijk gebied' bestaat uit vier teams. Voor het team 'Natuurbeheer, -herstel en inrichting' zijn we op zoek naar een beleidsmedeweker SKNL.

Wat
De basis onder het versterken van de biodiversiteit is de zorg voor het Natuurnetwerk Zeeland en de uitbreiding daarvan. Zoals alle provincies heeft ook Zeeland zich verbonden aan de opgave dit natuurnetwerk uit te breiden. Voor Zeeland is deze opgave nog ruim 700 ha. groot. In 2027 moet deze klus geklaard zijn. Het beheer van natuur en landschap wordt door de Provincie gestimuleerd door middel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Een belangrijk onderdeel van dit stelsel is de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). De SKNL richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het doel is het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden en verder te ontwikkelen. Maar ook het verder ontwikkelen van de natuurkwaliteit in bestaande natuurgebieden.

De ontwikkeling en realisatie van natuur gebeurt door verschillende partijen, waaronder terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren. De Provincie stelt hen daartoe in staat door onder meer subsidies via SKNL. Intern zijn diverse disciplines bij de uitvoering van het natuurbeleid betrokken. Met een goede samenwerking - intern en extern - en een efficiënte en effectieve inzet van deze subsidieregeling willen we onze doelen (instandhouding en uitbreiding van het Natuurnetwerk) bereiken.

Hoe
Je zet je in voor de uitvoering van de SKNL-regeling. Samen met jouw team natuurbeheer en in overleg met de natuurbeheerders, zorg je voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de SKNL-regeling en ben je hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de provincie.

Jouw rol is onder meer om potentiële aanvragers te adviseren en te begeleiden richting het indienen van een goede subsidieaanvraag. Je speelveld wordt daarin begrensd door de (juridische) spelregels. Wanneer de aanvraag is ingediend en goedgekeurd ga je aan de slag met het opstellen van de stukken voor het portefeuillehouders overleg , de Gedeputeerde Staten-nota's en voor de beschikkingen die de subsidieverlening uiteindelijk formaliseren. Een goede samenwerking met de afdeling subsidies en de afdeling vastgoed is daarbij van groot belang. Na de subsidieverlening houd je uiteraard ook nog een vinger aan de pols door het uitvoeren van veldbezoeken en het opstellen van rapportages. Goed om te weten dat er vanaf 2022 een gewijzigde SKNL-regeling van kracht zal zijn met als doel de regeling effectiever en flexibeler te kunnen inzetten.

Wie
Je bent een verbinder die (extern) in staat is om de verbinding te leggen met en tussen de verschillende natuurbeheerders en (intern) tussen de diverse medewerkers (disciplines) die betrokken zijn bij de uitvoering van het provinciale natuurbeleid. Je bent klant- en samenwerkingsgericht. Je vindt het leuk om met mensen te werken en je bent in staat gestructureerd te werken aan verschillende projecten tegelijk.

Verder ben je een doorzetter die door middel van product- en procesgericht werken resultaten behaald.

Tot slot voel jij je sterk betrokken bij het behoud van natuur en landschap.

Diploma en ervaring

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen via een opleiding Bos- en natuurbeheer of vergelijkbaar, aangevuld met kennis op het gebied van natuurbeheer.
 • Je beschikt over goede kennis van en ervaring met het werkveld natuur, landschap, ecologie en natuurbeheer op HBO niveau.
 • Je hebt inzicht in relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis en bij voorkeur 3 jaar ervaring op het gebied van subsidieverlening is gewenst.
 • Je hebt ervaring met werken met GIS.
 • Ervaring met/inzicht in de bestuurlijk/ambtelijke processen in en politieke organisatie is een pre, maar geen vereiste.

Deze vacature staat open voor iedereen die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?
Een baan waarin jij een verschil maakt voor Provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 18 uur per week (0,5 fte). Deze baan kan gecombineerd worden met de openstaande vacature Beleidsmedewerker Proactieve Soortenbescherming, indien je wenst voltijds te werken. Jouw standplaats is Middelburg.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 2.735 en € 3.907 (schaal 9) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB) van circa 22% van jouw jaarsalaris.

Bij opstart bieden we jou een arbeidsovereenkomst aan voor 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en wederzijds goedvinden bestaat de mogelijkheid over te gaan naar een contract voor onbepaalde tijd.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Hoe solliciteren?
Interesse? Klik hieronder op de knop 'Solliciteren', vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met maandag 6 september 2021.

Vragen over de inhoud? Poulemanager Roos Dieleman beantwoordt ze graag T: 06 5275 6222, E: r.dieleman@zeeland.nl. Ook kan je Marcel Hoogesteger, Teamcoördinator (06-52756188) of Kees van Rabenswaaij, Programmamanager (06-28904066) contacteren.

Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

De gesprekken vinden plaats midden september.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Over Provincie Zeeland
Je kent ons uiteraard als provinciebestuur dat zich inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Als werkgever zetten we in op jouw talent en ontwikkeling.

Elke dag lossen we maatschappelijke vraagstukken op die rekenen op onze bevlogenheid, openheid en resultaatgerichtheid. Onder collega's heerst er een gemoedelijke werksfeer met ruimte voor iedereens visie.

Onze organisatie streeft ernaar om een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving te zijn. Dat betekent dat deze samenleving ook in aantallen en gedrag, waarden en spelregels terug te zien moet zijn bij onze medewerkers in de organisatie.. Wij zetten ons in zodat ieder persoon, ongeacht etniciteit, geslacht, geloof enz. zich welkom voelt en hun talenten kan inzetten.

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

24 sollicitaties
0 views


28-07-2021 Provincie Zeeland