Logo Provincie Zeeland

Vacatures geplaatst door Provincie Zeeland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zeeland.

Laatste vacatures

Senior Projectleider Natuurpakket Westerschelde

Waarom

De provincie Zeeland werkt aan maatschappelijke opgaven, programma's en projecten. De poule programma's en projecten fungeert als een programmabureau waar complexe programma's en projecten uitvoering krijgen conform het handboek grote projecten. Programma's, projecten en overige opgaven zijn een manier om het werk te organiseren die de Provinciale organisatie in staat stelt om optimale resultaten te behalen op de verschillende beleidsvelden. Een dergelijke aanpak vraagt om een grensoverschrijdende, multidisciplinaire benadering.

Voor het aansturen van één van onze projecten, het realiseren van het Natuurpakket Westerschelde (NPW) zijn we op zoek naar een senior projectleider.

Het NPW-programma vloeit voort uit het convenant tussen de rijksoverheid en de provincie Zeeland over de realisatie van natuurcompensatie ten gevolge van de verdieping van de Westerschelde. Het project is daarmee te plaatsen in de maatschappelijk en bestuurlijke gevoelige context van ontpoldering en internationale economie van de wereldhaven Antwerpen.

Wat

De senior projectleider NPW is verantwoordelijk voor een onderling samenhangend aantal binnen- en buitendijkse projecten die allen deel uitmaken van het Natuurpakket Westerschelde.

Het gaat steeds om een langlopende multi-disciplinair project met een grote ontwikkelopgave, met maatschappelijk en bestuurlijk afbreukrisico, die risicovol zijn voor de Provincie, bestuurlijk gevoelig en financieel omvangrijk. Het project worden uitgevoerd conform het 'handboek grote projecten' dat door Provinciale Staten als kader is vastgesteld.

De senior projectleider is ambtelijk secretaris van de strategische Regiegroep waarin afspraken met het ministerie van LNV worden gemaakt en is verantwoordelijk voor de afstemming en samenwerkingsrelatie met de Vlaamse Samenwerkingspartners. De grensoverschrijdende samenwerking vraagt kennis van en onderhandelingsvaardigheden in een grensoverschrijdende setting van Nederland-Vlaanderen.

De senior projectleider draagt zorg voor bestuurlijke advisering (incl. voorbereiding van bestuurlijke overleggen en stuurgroepen). En is verantwoordelijk voor de meerjarenplanning, bestuurlijke rapportages en de voortgang van een samenhangend pakket van projecten.

Deze senior projectleider acteert bewust op de goede kwaliteit van samenwerkingsrelaties met partners, waaronder Rijkswaterstaat, Waterschap, terrein beherende instanties en gemeenten.

En is verantwoordelijk voor het laten opstellen en komen tot monitoringsprogramma's van de natuurontwikkelingsmaatregelen binnen de toegewezen budgetten. Is budgethouder voor de toegewezen middelen.

De senior projectleider is verantwoordelijk voor het organiseren en etaleren (communicatief) van de maatschappelijke meerwaarde van het samenhangende pakket projecten NPW. Zij of hij draagt actief bij aan de positieve collectieve beleving van de Westerschelde-projecten. Daarvoor verbindt zij of hij kennisnetwerken en gaat samenwerkingsrelaties aan inclusief het zoeken naar financieringsmogelijkheden op Europees niveau. De activiteiten die hieruit voortvloeien hebben een meerjarige impact op provinciale activiteiten.

De senior projectleider heeft ervaring met en is in staat om plannen inhoudelijk te beoordelen op financiën, bestuurlijke gevoeligheid en maatschappelijke impact. Natuurlijk wordt hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit gevraagd. Het is van belang om de bestuurders op het juiste moment te informeren, mee te nemen in denkrichtingen in een vroege fase en waar nodig tijdig belangrijke beslissingen voor te leggen. Beslissingen die binnen het door GS gegeven mandaat blijven en ad hoc spoed beslissingen die geen uitstel kunnen vergen, bijvoorbeeld opdracht extra werkzaamheden (extra kosten), media contacten, beslissingen over externe inzet neemt de senior projectleider zelf, waarna de directie en het bestuur worden meegenomen over de genomen beslissing.

Het NPW vergt onderhandelingsexpertise en omgaan met conflicterende maatschappelijke belangen (landbouw, natuur, recreatie, economisch) en een hoge mate van sensitiviteit voor netwerken en de principes van netwerksturing. De conflicterende belangen doen zich concreet voor bij onteigeningen, aanbestedingen en uitvoeringspraktijk van maatregelen.

De senior projectleider weegt zelfstandig af wat de mogelijkheden zijn om minnelijk danwel juridisch de ruimtelijke condities te scheppen voor de realisatie van projecten en stuurt daarbij het kavelruilbureau aan en kan een beroep doen op de daarvoor getroffen voorziening van €30 miljoen.

De senior projectleider heeft bij al deze werkzaamheden vooraf een mandaat van het bestuur op hoofdlijnen meegekregen c.q. georganiseerd en is daarbij proactief. Het is aan de projectleider om tijdens de werkzaamheden de afweging te maken in hoeverre het mandaat strekt. Dit bepaalt mede de (onderhandelings)positie ten opzichte van overlegpartners.

De senior projectleider is in staat om bij projecten die vast (dreigen te) lopen, de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk projectleider over te nemen en orde op zaken te stellen (interventievermogen). Daarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke ontwikkelingen.

In afstemming met de programmamanager (die optreedt als gedelegeerd opdrachtgever) bewaakt de senior projectleider de integraliteit van het totale NPW programma. De senior projectleider overziet risico's, adviseert daar over en beperkt eventuele de schade voor de provincie waar nodig..

De senior projectleider is een spil in het ontwikkelen en implementeren van de afspraken conform het handboek programma's en projecten. Voor collega's een aanspreekpunt en sparringpartner op het brede terrein van Programma's en projecten.

Hoe

Als senior projectleider, maak je onderdeel uit van de poule Programma's en projecten. Je werkt afhankelijk van de projecten in wisselende teams, die door jou worden aangestuurd en deelt ervaringen en ontwikkelt kennis samen met andere projectleiders binnen de poule. De inhoudelijke coördinatie van alle grote projecten wordt gedaan door de programmamanager P&P. De programmamanager fungeert daarmee als gedelegeerd opdrachtgever voor de directie.

Wie

 • Je hebt ervaring in het oplossen van complexe vraagstukken.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor 1 of meerdere "complexe", bestuurlijk belangrijke projecten.
 • Je bent in staat om over de grenzen van jouw eigen project(en) heen te kijken en weet de impact van beslissingen richting bestuur en andere stakeholders in te schatten.
 • Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en weet tijdig in te spelen op onverwachte ontwikkelingen.
 • Je bent een kei in risicomanagement.
 • Als de omstandigheden daarom vragen ben je in staat om van de gebaande paden af te wijken.
 • Je bent goed in het creëren van draagvlak in moeilijke situaties en je weet mensen op een positieve manier mee te krijgen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je kunt omgaan met weerstand.
 • Je hebt een aantoonbare zeer goed ontwikkelde bestuursensitiviteit.
 • Je bent oplossingsgericht en schakelt daarbij op strategisch en tactisch niveau tegelijk.
 • Afgeronde WO opleiding aangevuld met meerjarige aantoonbare ervaring op het gebied van project en programmamanagement.

Overige Informatie

De opdracht is vooralsnog voor de duur van een jaar en 32 tot 36 uur per week en heeft schaalniveau 13.

De opdracht staat ook intern open en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Voor inhoudelijke vragen over de opdracht kun je contact opnemen met Jules Hinssen, Programmamanager grote projecten, tel: +31 (0)6 - 25709326 .

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Laura Ras, Manager Poule Programma's en Projecten, tel: +31 (0)6 - 28904003.

Bij interesse voor deze opdracht ontvangen we graag je sollicitatie voor 5 februari 2020.

21 sollicitaties
0 views


27-01-2020 Provincie Zeeland
Strategisch communicatiecoördinator in projecten en programma’s

Waarom

De provincie Zeeland werkt aan maatschappelijke opgaven, programma's en projecten. Hiervoor is doorlopend inzet op marketing, public affairs en communicatie nodig. Hiervoor zoeken wij een zelfstandige professional die resultaatgericht kan werken. Het grootste deel van de opdracht (20 á 24 uur per week) wordt besteed aan de regionale energiestrategie (RES) Zeeland, maar daarnaast is inzet op andere programma's en projecten ook aan de orde.

De klimaatopgave is misschien wel een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Aan deze opgave wordt op regionaal niveau invulling gegeven. In Nederland zijn 30 RES-regio's, waarvan Zeeland er één is. Bestuur en procesmanagement van de Zeeuwse RES zijn in handen van de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de Vereniging van Zeeuwse gemeenten (VZG), netbeheerder Enduris en Impuls Zeeland. Zij organiseren sinds 2018 de dialoog tussen meer dan 100 vertegenwoordigers van het Zeeuwse bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke instellingen en belangenorganisaties om te komen tot een breed gedragen Zeeuwse RES. Onlangs is het bestuurlijk team uitgebreid met vertegenwoordigers van het Zeeuwse onderwijs en bedrijfsleven.

De afgelopen anderhalf jaar is aan drie sectortafels (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit) de inhoud van de RES besproken. Dat heeft geresulteerd in een Concept-RES die ondertussen door de leden van B&W van de 13 gemeenten, van Provinciale Staten en van het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen is goedgekeurd. In de RES staat hoe we in Zeeland willen gaan voldoen aan de doelstellingen uit het Landelijk Klimaatakkoord.

Wat

Je zet Zeeland als energieregio op de kaart, zorgt dat Zeeuwse stakeholders (maatschappelijke partners en politiek) de RES blijven steunen; en past marketing- en communicatiemiddelen toe om de gezamenlijke doelen te bereiken. De strategisch communicatiecoördinator zorgt voor een effectieve communicatiestrategie, is verantwoordelijk voor de lobby in Den Haag, geeft strategisch advies aan het RES kernteam, is sparring partner voor het bestuur, verzorgt het stakeholdersmanagement, is woordvoerder en contactpersoon voor de pers, en stuurt het RES communicatieteam aan.

Werkzaamheden:

 • Je stuurt het RES communicatieteam aan
 • Je structureert de Zeeuwse energielobby in Den Haag
 • Je ontwikkelt de PA- en communicatiestrategie (uiteraard in afstemming met het ambtelijk en bestuurlijk kernteam), en zorgt dat deze efficiënt en effectief uitgevoerd wordt
 • Projectmanagement (incl. strategie, planning, budgettering) voor PA en communicatie
 • Je bent sparring partner voor bestuur en collega's over de overkoepelende programmastrategie
 • Je bent verantwoordelijk voor stakeholdermanagement (lokaal en landelijk netwerk)
 • Je vangt signalen op uit de regio en vanuit de partners van de Zeeuwse RES. Je geeft hierover advies aan het kernteam, stuurt werkzaamheden bij en gebruikt je regionale kennis om de communicatie te versterken
 • Je onderhoudt mediarelaties en coördineert de woordvoering

Hoe

Naast de communicatiecoördinator bestaat dit team uit tenminste vier communicatieadviseurs, elk vanuit een van de initiërende partijen. Idee is dat elk van de vier adviseurs meewerkt aan de uitvoering van de regionale communicatiestrategie, verantwoordelijk is voor de communicatie over de RES binnen de eigen organisatie en de communicatie ondersteunt van een van de sectortafels (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit). De adviseurs zijn zowel tactisch als hands-on, en besteden uitvoerende werkzaamheden (sleutelen aan de website, organiseren bijeenkomsten, infographics ontwerpen etc), waar nodig, uit.

Samen met het RES kernteam, de voorzitters van de drie sectortafels en de communicatieadviseurs van Provincie, Waterschap, VZG en Enduris, zorgt de communicatiecoördinator voor de totstandkoming en de uitvoering van de RES communicatie. Daarnaast, hoewel gemeenten primair zelf verantwoordelijk zijn voor communicatie met inwoners over de energietransitie, werkt het RES communicatieteam samen aan gezamenlijke kernboodschappen, productie van communicatiemiddelen, onderlinge afstemming en het bewaken van planning.

Wie

 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol en verantwoordelijkheden
 • Je kan goed programmatisch werken. Je maakt een planning en strategie en houdt deze vast
 • Affiniteit met energietransitie, klimaatverandering en/of duurzaamheid. Je bent geen expert op deze gebieden, maar kan snel tot de kern komen en dit "verkopen"
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht
 • Zowel strategisch als hands-on
 • Omgevingsbewust en politiek sensitief
 • Netwerker en verbinder; je kan mensen enthousiast maken over Zeeuwse voorstellen
 • Zelfstandige werker die de samenwerking nooit uit het oog verliest

Overige informatie

 • Het gaat om een opdracht voor 32 - 36 uur p/w voor 1 jaar met kans op verlenging.
 • Start z.s.m.
 • Schaal 12
 • Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met Mathieu van Woerkom, opgavemanager Energietransitie, 06 21124837, m.v.woerkom@zeeland.nl .

Reageren

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk op 2 februari 2020 bij ons binnen is.

76 sollicitaties
0 views


17-01-2020 Provincie Zeeland
Interieurverzorg(st)er

Waarom

Een representatieve en schone (werk)omgeving voor collega's en gasten. Dat is waar onze Interieurverzorging voor staat. Onze wijze van hospitality vraagt om ontvangst van onze gasten in nette ruimten. Maar Interieurverzorging draagt ook bij aan de Arbo-normen die gesteld worden aan een werkplek. Door het vertrek van één van onze collega's is er nu vraag naar een nieuwe collega die samen met ons de Abdij tip-top in orde blijft houden.

Wat

Als Interieurverzorg(st)er zorg je voor schone kantoor- en representatieve ruimten, welke minimaal 'goed' scoren volgens het kwaliteitmeetsysteem. Er zijn periodiek terugkerende werkzaamheden. onder andere: stofzuigen, stof afnemen, reiniging vloeren en sanitaire ruimten en afvoer afvalstoffen.

Hoe

Om dit te doen heb je contact met de Senior Medewerker Interieurverzorging, maar ook met je directe collega's om het werk op elkaar aan te laten sluiten. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform volgens een vastgesteld weekschema (schoonmaakprogramma). Binnen dit weekschema zijn er beperkte eigen regelmogelijkheden. Je krijgt duidelijke instructies waarbinnen je je werk gaat doen en we zorgen voor de juiste middelen om dit efficiënt te doen.

Wie

We zoeken een gemotiveerde collega die de juiste praktische vaardigheden heeft met oog voor detail. Je wil graag bij ons team horen en bent ook bereid om volgens het rooster te werken. Hierbij worden de werkzaamheden dagelijks uitgevoerd tussen 17:00-19:30 uur. Incidenteel kan er een beroep op je worden gedaan om de helpen bij evenementen, welke op andere tijdstippen plaatsvinden.

Je kunt prima zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren als onderdeel van een groot gedreven team.
Je ben digitaal vaardig, zodat je zelfstandig verlofaanvragen etc. kunt doen.

Overige informatie

De functie is voor ongeveer 12 uur per week en kent een schaalniveau 2. Het betreft een tijdelijk aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling. Startdatum is zo snel als mogelijk. Einddatum van de opdracht is 1 januari 2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ab Lourense, +31 6 28904050

54 sollicitaties
0 views


13-01-2020 Provincie Zeeland
Junior Communicatieadviseur Jouw Zeeland

Waarom

Team Communicatie van de Provincie Zeeland draagt bij aan de interne communicatie en aan een effectieve, doelgerichte en proactieve externe communicatie met Zeeuwen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onderdeel van Team Communicatie is jongerennetwerk Jouw Zeeland.

De Provincie vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Het betrekken van jongeren draagt er aan bij dat zij actieve, mondige burgers worden in de samenleving. Dat zij hun mening kunnen uiten en ervaren dat zijn inspraak hebben. Dit doet de Provincie door jongeren te raadplegen via Jouw Zeeland, het jongerennetwerk dat er op is gericht jongeren mee te laten praten over het beleid van de Provincie.

We zoeken voor Jouw Zeeland een enthousiaste junior communicatieadviseur.

Wat

Het taakpakket is divers. Je draagt zorg voor diverse on- en offline communicatiemiddelen, zoals social media, de website en de digitale nieuwsbrief. Je draagt bij aan de organisatie van bijeenkomsten en debatten. Je schrijft en redigeert teksten zoals voor het jaarboek Jouw Zeeland.

Hoe

Voor deze functie zoeken we iemand die goed is in jongerencommunicatie. Hen op een aansprekende wijze weet uit te nodigen voor de activiteiten van Jouw Zeeland.

Wie

 • Je hebt ten minste een relevante HBO-opleiding en relevante werkervaring;
 • Je bent creatief en visueel ingesteld;
 • Je bent een echte teamplayer;
 • Je bent een doener en toont initiatief;
 • Je bent in staat om onder tijdsdruk te presteren;
 • Je beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed.

Overige informatie

 • Het gaat om een opdracht voor 24 uur voor 1 jaar met kans op verlenging. Start z.s.m.
 • Schaal 8
 • Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met Sandrien Wiersum (Communicatie Adviseur)+31 6 28904152 of Wilmy Nevels (afdelingsmanager Bestuursondersteuning) +31 6 1878 1414.

Reageren

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk op 12 januari 2020 bij ons binnen is.

0 sollicitaties
0 views


19-12-2019 Provincie Zeeland
Senior Nautisch Operator

Waarom:

Als Provincie verlenen we een 24/7 dienstverlening gericht op doorstroming van de recreatie- en beroepsscheepvaart door het kanaal van Walcheren, de Zeelandbrug en de sluizen Vlissingen en Veere. Daarnaast is sinds 2018 een nieuwe veilige manier van werken geïntroduceerd die het doel heeft om de veiligheid te vergroten van het scheepvaart- en landverkeer tijdens de centrale bediening van bruggen en sluizen vanuit Vlissingen.

Momenteel vind een visieproces plaats rondom het onderdeel nautische objectbediening van de Buitendienst. Binnen dit proces wordt invulling gegeven aan een geoptimaliseerde dienstverlening incl. bijbehorende werkwijzen, organisatorische invulling en het anticiperen op een aantal toekomstige trends zoals technologische ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het bedienen van nautische objecten. Omdat we vooruitlopend hierop de veiligheid en continuïteit binnen de bediening meer willen borgen is een nieuwe opdracht ontstaan voor invulling van 4 senior medewerkers nautische objectbediening.

Wat:

De Buitendienst (BTD) omvat als aparte unit binnen de afdeling Infrastructuur en Vastgoed 39 collega's waaronder 10 vaste collega's die werkzaam zijn op de Nautische Centrale te Vlissingen. We zoeken collega's met Nautische ervaring en/of achtergrond die ingezet kunnen worden op de Nautische Centrale voor onze brug- en sluisbediening. Als provinciale senior operator sta je voor zowel een vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer als voor het landverkeer.

Verder houdt het in dat je behulpzaam bent, dus mensen te woord staat via de marifoon of telefoon. Als operator op de Nautische Centrale werk je in een continurooster. Dit houdt in dat je 7 dagen per week wordt ingedeeld in verschillende diensten. Ook nachtdiensten vallen daaronder. Gedurende het seizoen kan dat variëren van 1 tot max. 5 diensten per week. Dit betekent dat je per kwartaal flexibel kan worden ingezet.

De sr nautische operators vormen samen met de coördinator van de Nautische Centrale de "motor" van de bediening. Dit betekent dat je naast het fulltime meedraaien in de objectbediening als sr. medewerker mede verantwoordelijk bent voor borging van de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast ben je inhoudelijke nautische adviseur en bewaak je de veiligheid (naleving van afspraken en procedures) op de werkvloer. Als sr. medewerker signaleer je knelpunten in de uitvoering, doe je verbetersuggesties en onderzoek je nieuwe mogelijkheden. In samenwerking met de coördinator Nautische Centrale draagt de sr. medewerker bij aan het opstellen van (praktijkgerichte) handboeken, beheerdocumenten en werkinstructies, incl. het actueel houden hiervan. Verder brengen de sr. medewerkers specialistische kennis in (o.a. in projecten) en draag je bij aan diverse vormen van onderzoek, digitale registratie en rapportages. Als sr. medewerker ben je flexibel, innovatief en kan je meebuigen met een veranderende omgeving en technische ontwikkelingen zoals de transitie van operator naar die van proces operator.

De sr. medewerkers fungeren tevens als mentor voor (junior)medewerkers en verzorgen inhoudelijke trainingen aan medewerkers. Ook neem je bij afwezigheid van de coördinator taken waar zoals roosterplanningen en het afhandelen van calamiteiten. Bij dit alles werkt je naast zelfstandig ook goed in teamverband waarbij hij of zij open staat voor de mening van anderen.

Hoe:

Je bent werkzaam op de Nautische Centrale Vlissingen bij de sluis Vlissingen. In Vlissingen vindt de centrale bediening plaats van alle bruggen en sluizen in beheer van de Provincie Zeeland. Dit zijn de bruggen over het kanaal van Walcheren, de Zeelandbrug en de sluizen Veere en Vlissingen. De bediening vindt plaats via speciale software en beeldschermen waarop diverse camerabeelden worden getoond. Tijdens de bediening is het o.a. relevant dat je snelheden van scheepvaartverkeer ook op afstand kan inschatten en kunt waarnemen. Openingstijden van de bruggen staan vast en zijn o.a. afgestemd op openbaarvervoerstijden van bussen en treinen. Tijdens het recreatieseizoen hanteren we momenteel een zogenaamde Blauwe golf.

Wie:

We zoeken een gemotiveerde collega die het bezit is van Nautische Functies I en II of modules Nautische leerlijnen die door Provincie Zeeland zijn vastgesteld voor dit werk, te weten marifoon bedieningscertificaat en basisopleiding IVS90/IVSNext of bereid zijn om dit te behalen. Daarnaast ben je bij voorkeur didactisch onderlegt en heb je gevoel voor het aansturen en begeleiden van medewerkers.

Als senior nautische operator vragen we het volgende van je:

 • Beschik je over een minimaal werk en denk niveau op MBO 4 /MBO+ of vergelijkbaar diploma, bij voorkeur aangevuld met didactische cursussen.
 • Heb je ervaring met nautische procedures en communicatiemiddelen.
 • Ben je analytisch en heb je oog voor details.
 • Bezit je technisch inzicht en leervermogen.
 • Beschik je over goede mondelinge communicatievaardigheden, didactische vaardigheden en overtuigingskracht.
 • Ben je organisatorisch onderlegd.
 • Ben je schrijfvaardig en digitaal onderlegd.
 • kan je verbanden leggen tussen andere vakdisciplines.
 • Kan je goed omgaan met stress- en conflictsituaties.
 • Ben je creatief, vernieuwend en innovatief.
 • Kan je goed anticiperen, preventief handelen en besluiten nemen.
 • Ben je klantgericht, sociaal en bezit je bestuurlijke sensitiviteit.
 • kan je medewerkers inhoudelijk coachen en horizontaal aansturen.
 • Hou je je op de hoogte van technologische vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Kan je nieuwe technologie vertalen naar operationele werkwijzen.

Schaalniveau:

Schaal 7 (maandsalaris: min. € 2.113 max. € 3.018) is van toepassing.

Uren per week:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces.

Startdatum:

Zo spoedig mogelijk

Reageren voor:

18 november 2019. Gesprekken vinden plaats op 2 december 2019.

Meer informatie bij:

Dhr. Reinier van Nispen, Interim manager Buitendienst, afd. Infrastructuur en Vastgoed (0650419105. Email: jr.v.nispen@zeeland.nl) of dhr. Coen Verhoeve, afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed (0628904016 Email: caj.verhoeve@zeeland.nl)

1 sollicitatie
0 views


31-10-2019 Provincie Zeeland