Logo Provincie Zeeland

Vacatures geplaatst door Provincie Zeeland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zeeland.

Laatste vacatures

Verkeerskundige

Verkeerskundige

De Provincie Zeeland is wegbeheerder van ruim 400 kilometer weg en evenzoveel fietspaden. Naast een kwalitatief goed beheer en onderhoud streven we naar een constante vernieuwing van ons wegennet zodat Zeeland bereikbaar blijft en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Met name de onervaren en zwakkere verkeersdeelnemers hebben daarbij onze bijzondere aandacht.

Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen wegennet hebben wij als Provincie Zeeland een integrale beleidsmatige verantwoordelijkheid om de mobiliteit binnen onze provinciegrenzen en soms zelfs daar buiten in goede banen te leiden.

De dynamiek in de maatschappij samen met technologische ontwikkelingen leidt tot toenemende verkeersdruk en diversiteit in weggebruik en voertuigen. Van speed-pedelec tot zelfsturende auto, van tankwagen volgeladen met LPG tot de toeristische tuc-tuc. Het er voor zorgen dat iedereen tijdig maar vooral ook veilig op de plaats van bestemming aan komt en daarbij rekening houdt met uiteenlopende belangen is een uitdagende klus.

De uitdaging:

We zijn voor het programma Regionale Bereikbaarheid op zoek naar een verkeerskundige met een warm hart voor de wisselwerking met mens en maatschappij. Denk bijv. aan verkeersveiligheid en een goed leefklimaat.

Je bent daarbij een belangrijke gesprekspartner van de andere wegbeheerders zoals gemeenten, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat, maar ook van de fietsersbond, ondernemers en omwonenden. Via een open en stimulerende rol probeer je anderen te enthousiasmeren en draagvlak te verwerven om gezamenlijk te werken aan een goed bereikbare en verkeersveilige provincie. Je bent inzetbaar voor uiteenlopende onderwerpen en projecten waarbij nieuwe technieken als Talking Traffic of Autonoom rijden je bijzondere aandacht hebben. Energietransitie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de invulling van deze opdracht. Concreet staan op dit moment de volgende elementen centraal:

 • als themaspecialist landbouwverkeer ben je eerste aanspreekpunt en overlegpartner als het gaat om de verdere implementatie van ons kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer en het mede oplossen van knelpunten in dat netwerk. Je stemt daarbij af met andere wegbeheerders;
 • je bent regiocoördinator voor Zuid Beveland en in die hoedanigheid eerste aanspreekpunt voor de wegbeheerders en andere relevante partners binnen de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal en Borsele. In die hoedanigheid neem je bijvoorbeeld deel aan Gebiedsgewijze aanpakken;
 • als projectleider initieer en ontwikkel je op grond van een integrale afweging infrastructuurprojecten en draag je samen met onze afdeling I&V bij aan de realisatie daarvan; een bijzonder accent daarbij zijn de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat nadruk legt op de kwetsbare verkeersdeelnemers.

Jouw rol:

Als projectleider combineer je technisch verkeerskundige kennis met omgevingsmanagement. In nauwe samenwerking met de afdeling I&V en eventueel externe adviseurs weet je een project verder tot uitvoeringsgereedheid te brengen.

Als regiocoördinator Zuid Beveland onderhoud je relevante ambtelijke netwerken en bouw je deze verder uit. Je staat daarbij in nauw contact met de ruimtelijke- en economische disciplines met relevantie voor het mobiliteitsnetwerk in de regio. Daarbij lever je input voor integrale advisering ook als het om ruimtelijke en economische plannen betreft. Je initieert en neemt deel aan relevante overleggen op dit gebied en bent eerste aanspreekpunt zowel intern als extern voor mobiliteitsrelevante onderwerpen.

Verkeersveiligheid en overlast van het verkeer staat vaak in de middelpunt van de publieke belangstelling. Met de nodige politieke sensitiviteit weet je op het juiste moment de verantwoordelijk portefeuillehouder te informeren en te adviseren over te stellen prioriteiten. Daarbij weet je de effectiviteit van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen op basis van verzamelde kennis op waarde te schatten.

Wat verwachten we van jou:

Je hebt een verkeerskundige opleiding op HBO+/WO niveau en minimaal een aantal jaren ervaring in het werkveld. Toekomstige ontwikkelingen vormen voor jou een uitdaging en je bent "eager" nieuwe ontwikkelingen in de beleidspraktijk van de provincie Zeeland te implementeren. Je bent een stevige persoonlijkheid en beschikt over een gezonde dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Schaal 11 (min. € 3.506,28 max. € 5.008,99 bij een werkweek van 36 uur) is van toepassing.
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst met de intentie tot onbepaalde tijd. Met vooraf een periode van proef.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Vind je het leuk om te werken in een dynamische organisatie met een passie voor het mooie gebied Zeeland laat het ons weten!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Ferry Chervet (programmamanager regionale bereikbaarheid) f.chervet@zeeland.nl / 06-21124832. Voor alle andere vragen kun je terecht bij Dorrith de Vos (poulemanager advies) dda.de.vos-de_kok@zeeland.nl / 06-28904207.

Gesprekken vinden plaats na de vakantieperiode.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl

3 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Provincie Zeeland
Adviseur warmte- en energie transitie

Adviseur warmte- en energie transitie

Waarom:

De provincie staat voor de opgave 100% klimaatneutraal Zeeland in 2050. Nederland, en ook Zeeland, staat vol met gebouwen van huishoudens, bedrijven en scholen die verwarmen met (Gronings) aardgas. Dit is niet duurzaam. Een deel van de oplossing ligt in het gebruik van restwarmte en het opzetten van collectieve warmteprojecten. En dat is een enorme uitdaging! Projecten zijn complex en komen moeilijk van de grond. Er is vaak geen trekker/aanjager die zich verantwoordelijk voelt voor het ontwikkelen van een restwarmteproject. Een warmtemakelaar kan partijen bij elkaar brengen en stappen zetten in de ontwikkeling van een restwarmteproject van idee naar uitvoering.

Wat:

Binnen het Interreg-project DOEN ontwikkel en toets je met Belgische en Brabantse partners een methodiek om restwarmteprojecten te ontwikkelen en te realiseren. In Zeeland ontwikkel je de methodiek door je te richten op de benutting van restwarmte vanuit de industrie van het Sloegebied en de Kanaalzone naar omringende bedrijven en woningen. Ook andere energie en warmteprojecten komen in aanmerking om te ontwikkelen. Daarnaast organiseer je bijeenkomsten om de methodiek uit te dragen en nieuwe energiemakelaars op te leiden bij bijvoorbeeld gemeenten.

Vanuit jouw verbindende rol maak je tevens deel uit van de Taskforce van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Deze Stichting is door Enduris/Stedin en Provincie Zeeland opgericht om projecten en initiatieven in het kader van de energietransitie te ondersteunen.

Hoe:

In het provinciale team Energie en Klimaat werken ongeveer 15 personen aan de energietransitie. Dit team houdt zich bezig o.a. bezig met de uitvoering van Regionale Energiestrategie (RES) en met het industrieplatform Smart Delta Resources (SDR). Daarbij worden de volgende "transitiepaden"/sectoren gehanteerd:

 1. Duurzame mobiliteit
 2. Opwekken duurzame energie
 3. Gebouwde omgeving (duurzame verwarming)
 4. Industrie

Als warmtemakelaar vorm je een hecht duo met de collega van gebouwde omgeving, maar wordt je ook geacht goede connecties te hebben met de industriecollega's en extern met partijen in de RES en SDR.

Wie:

 • Je bent een initiatiefnemer en weet partijen te enthousiasmeren en verbinden om warmteprojecten te ontwikkelen;
 • Je hebt doorzettingsvermogen en bent vindingrijk in het pakken van kansen;
 • Je kunt goed samenwerken en stuurt op resultaat (zodat andere partijen ook projecten/taken oppakken);
 • Je hebt politiek-bestuurlijk gevoel en kunt omgaan met belangentegenstellingen;
 • Je schrikt niet terug voor financieel-economische, technische en juridische vraagstukken wanneer je projecten hier tegenaan lopen;
 • Je hebt affiniteit met duurzaamheid, energie of klimaat.

Overige informatie:

 • Het gaat om een opdracht van 24 uur per week. Het betreft een functie voor 2 jaar.
 • Schaal 11 (min. € 3.506,28 max. € 5.008,99 bij een werkweek van 36 uur) is van toepassing.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Vind je het leuk om te werken in een dynamische organisatie met een passie voor het mooie gebied Zeeland laat het ons weten!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij John Jansen, ja.jansen@zeeland.nl / 06 2890 4196 of Martin Wissekerke, aw.wissekerke@zeeland.nl / 06 2112 4866.

Voor alle andere vragen kun je terecht bij Laura Ras, l.ras@zeeland.nl / 0628904003

Gesprekken vinden plaats na de vakantieperiode.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl

1 sollicitatie
0 views


07-07-2020 Provincie Zeeland
Adviseur Water en Klimaatadaptatie

Waarom:

Het kan je niet ontgaan zijn: het klimaat verandert. Buien en droogte worden extremer, de zeespiegel stijgt en de hitte wordt intenser. In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat overheden ervoor gaan zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen beperkt blijft en dat daar aandacht voor is bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing en wegonderhoud. Dat vraagt om een regionale aanpak om Zeeland hierop aan te passen.

Daarnaast ligt er een opgave op het gebied van waterkwaliteit. De provincie werkt met de partners aan de plannen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast hebben we een wettelijke toezichthoudende taak op het gebied van zwemwater.

Wat:

Klimaatadaptatie (50%)

De Strategische Opgave Klimaatadaptatie werkt toe naar een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. In deze strategie worden afspraken gemaakt hoe Zeeland in 2050 zo is ingericht dat het bestand is tegen weersextremen als hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Concreet draag je actief bij aan de totstandkoming van de strategie door te adviseren over de inhoud van de klimaatthema's en de impact daarvan op verschillende provinciale beleidsvelden.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het oppakken van quick-wins op het gebied van klimaatadaptatie. Een voorbeeld hiervan is de lopende provinciale subsidieregeling Groene Daken waarvan je aanspreekpunt en inhoudelijk eindverantwoordelijke bent. Dit doe je in samenwerking met collega's van het subsidieloket. Samen met interne collega's en externe partijen verken je verder de mogelijkheden en uitvoering van quick-wins in het kader van klimaatadaptatie.

Water (50%)

Voor water zorg je voor de inhoudelijke ondersteuning van het KRW-traject. Daarvoor is kennis van het Zeeuwse watersysteem en de KRW zeer gewenst. Je verzorgt het secretariaat van de ambtelijke en bestuurlijke KRW-overleggen en bereidt in overleg met in- en externe collega's de stukken voor. Verder adviseer je inhoudelijk over vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit en monitoring en ben je betrokken bij onderzoeks- en uitvoeringstrajecten met diverse partijen.

Naast deze werkzaamheden voor de KRW, zorg je ook voor de ondersteuning van de wettelijke taak die we als provincie hebben op het gebied van zwemwater. Je springt bij in de drukste periodes van het zwemseizoen. Je zorgt voor de voorbereiding van notities en acties en de communicatie. Vaak zijn de acties niet vooraf te voorzien en het vraagt in de regel meteen actie.

Hoe:

Dit doe je natuurlijk niet alleen! Je doet deze opdracht vanuit de opgave "Klimaatadaptatie" en het programma "Fysieke Leefomgeving". In huis werk je dan ook samen met collega's in deze opgave en het programma. Hier liggen nauwe relaties met de werkvelden van Energietransitie, Bebouwd gebied, Natuur en Landbouw.

Klimaatadaptatie en water zijn bij uitstek thema's waar wordt samengewerkt samen met andere externe betrokken partijen, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschap en veiligheidsregio. Voor beide onderdelen van de opdracht geldt dat hiervoor een organisatiestructuur is uitgewerkt waarbij de provincie het overzicht bewaakt en coördineert, maar verschillende thema's ook door andere partijen getrokken worden.

Wie:

Jij hebt een WO-opleiding op het gebied van water of een HBO-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring. Je hebt kennis en affiniteit met het waterdomein en klimaatverandering en de effecten daarvan op de dagelijkse leefomgeving. Verder heb je kennis van waterbeheer en waterkwaliteit en kennis van de KRW en Zeeuwse wateren is een pre.

Je bent creatief en kan zelfstandig en gestructureerd werken. Je bent flexibel inzetbaar binnen de twee onderdelen van de opdracht en communiceert makkelijk met externe contacten en burgers.

Praktische zaken:

 • Het gaat om een opdracht van 36 uur per week. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk maar in goed overleg.
 • Schaal 10 is van toepassing (min. € 2.969,29 en max. € 4.241,86 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Reageren voor:

Reageren kan t/m 5 juli 2020. Gesprekken vinden plaats in week 29.

Meer informatie bij:

Voor vragen kun je terecht bij Dorrith de Vos (poulemanager advies) dda.de.vos-de_kok@zeeland.nl / 06-28904207.

68 sollicitaties
0 views


18-06-2020 Provincie Zeeland
Adviseur dGWW

Waarom:

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt ten gevolge van de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Fossiele grondstoffen worden schaars. Daarom is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. De provincie zeeland wil hier haar verantwoordelijkheid in nemen en het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave realiseren. Een belangrijke stap die hierin is gezet is het gezamenlijk met ander partijen opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z'n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Regionaal maatwerk vinden we erg belangrijk.

Als onderdeel van de RES wil de provincie ook op het terrein van infrastructuur duurzaamheid verder implementeren en zo een steentje bijdragen aan een reductie van de CO2-uitstoot. Enerzijds doen we dat door zelf het goede voorbeeld te geven door alle in beheer zijnde (vaar)wegen zo veel mogelijk biobased en circulair in te richten. Anderzijds streven wij er naar dat zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in Zeeland duurzaamheid omarmen en toepassen bij de realisatie van projecten in de grond-, weg- en waterbouw (DGWW). Hierin trekken we samen op met het waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

Wat:

De provincie wil het goede voorbeeld geven en heeft ook de green deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend met verplichtingen voor inzet op duurzame GWW. Duurzaam GWW is ook opgenomen in de RES (sector Mobiliteit). De uitvoering van de RES kan helpen bij het realiseren van de ambities op gebied van CO2 reductie in de GWW.

Binnen de Green Deal DGWW 2.0 bundelt de provincie haar krachten met een groot aantal vertegenwoordigers uit de Nederlandse GWW-branche. Een nieuw convenant is in de maak. - Jaarlijks wordt er binnen de provincie een jaarplan opgesteld, zo ook voor 2020, maar het ontbreekt aan uitvoeringskracht.

In deze opdracht ga je je bezighouden met:

 • Deelname aan bijeenkomsten, zoals aan het landelijk samenwerkingsverband DGWW, waaronder de Praktijkgroep Provincies, bijeenkomsten van andere overheden en marktpartijen. Je zorgt ervoor dat het team op de hoogte blijft van kansen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het team. Je zorgt ervoor dat actief wordt ingespeeld op de belangrijkste kansen en ontwikkelingen;
 • Procesbegeleiding van (pilot)projecten. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal projecten uit het jaarplan. Je werkt zelfstandig binnen de gestelde kaders. Wanneer er in de uitvoering afgeweken moet worden van de kaders zorg je in overleg met je leidinggevende voor een passende oplossing. Tevens adviseer je interne projectleiders over duurzaam GWW en maakt hen hier bekend mee door middel van het faciliteren van duurzaamheidssessies door toepassing van het Ambitieweb. Hierbij is het van belang dat je de projectleiders overtuigd en van het nut en de noodzaak tot duurzaam werken en zorg je ervoor dat de projectleiders op de juiste wijze uitvoering geven aan het Ambitieweb;
 • Het adviseren over en mee helpen opzetten van een instrumentarium dat de ontwikkeling van de provinciale CO2-footprint in kaart brengt en het doorvoeren van maatregelen om die footprint omlaag te krijgen. Dit doe je op basis van analyse van nieuwe ontwikkelingen en bestaande informatie en door verbanden te leggen tussen theorie en uitvoeringspraktijk;
 • Vertalen van de uitkomsten c.q. doelen van het nationale Klimaatakkoord en de RES naar Duurzaam GWW-maatregelen. Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en doet voorstellen om dit door te vertalen naar de Zeeuwse praktijk;
 • Inventariseren van kansrijke toepassingen van innovaties op Zeeuwse schaal.
 • Evalueren en monitoren van proefprojecten met als doel de projectleiders te overtuigen en te enthousiasmeren voor duurzaam GWW.

Hoe:

Je maakt onderdeel uit van het provinciale team Energietransitie, dat bestaat uit 20 personen en hebt de beschikking over een werkbudget. Dit team houdt zich bezig met de breedte van energie, opgesplitst in sectoren:

 1. Duurzame mobiliteit
 1. Opwekken duurzame energie
 1. Gebouwde omgeving
 1. Industrie

Voor deze opdracht werk je voor het grootste deel van de tijd intern via de werkgroep Duurzaam GWW samen met collega's van Regionale Bereikbaarheid, Infrastructuur & Vastgoed en Inkoop. Ook met externe partijen. De provincie staat niet alleen en is ook niet in z'n eentje in staat de energietransitie voor elkaar te krijgen. De provincie maakt deel uit van een groot extern netwerk, waarbij soms andere partijen de lead hebben. Het is dus belangrijk dat je in een netwerk kunt opereren waarin de provincie (lang) niet altijd de grootste/belangrijkste partij is. Je hebt dus overtuigingskracht nodig om doelen te bereiken. Binnen jouw werkzaamheden is het vooral van belang dat je zorgt voor het goed onderhouden van de relaties met het waterschap, gemeenten en met de afdeling Infrastructuur en Vastgoed.

Wie:

 • Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis en ervaring op zowel het terrein van duurzaamheid alsmede op het terrein van GWW-projecten;
 • Je hebt het inzicht en de vaardigheden om de vertaalslag te kunnen maken van landelijk en provinciaal beleid naar de Zeeuwse situatie;
 • Je beschikt over communicatievaardigheden in woord en geschrift.

Praktische zaken

 • Het gaat om een opdracht van 32 uur per week. Indiensttreding is met een overeenkomst voor een jaar, met reële mogelijkheid tot verlenging voor de duur van het project.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Schaal 10 is van toepassing (min. € 2.969,29 en max. € 4.241,86 bij ee werkweek van 36 uur).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Reageren voor:

Reageren kan t/m 25 juni 2020. Gesprekken vinden plaats in week 27 of 28.

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Meer informatie bij:

L. Ras, poulemanager programma's en projecten, e-mail l.ras@zeeland.nl / 06-28904003.

37 sollicitaties
0 views


12-06-2020 Provincie Zeeland
Senior beleidsmedewerker Landelijk gebied en Natuurbeleid

Waarom:

Binnen het programma Balans in het landelijk gebied, natuur en landbouw staan we de komende jaren voor forse uitdagingen en ambities. Naast de al hoge ambities van het huidige natuurbeleid vloeien er extra opgaven voort uit het huidige stikstofdossier waarin wordt ingezet op reductie van Stikstof aan de bron en daarnaast het reduceren van negatieve effecten van stikstofdepositie op de biodiversiteit en de kwaliteit van onze huidige en nieuwe natuur.

Verder ligt er de uitdaging ook voor het landelijk gebied invulling te geven aan het gesloten klimaatakkoord. De provincies staat in ieder geval aan de lat voor het uitvoeren van de bosbeleid. Landelijk wordt er met de minister een bossenstrategie ontwikkeld. Deze moet ook naar Zeeland worden vertaald.

En ligt er een forse opgave op weg naar een volhoudbare landbouw, een landbouwtransitie. Omgaan het bodem, zoetwater, eiwittransitie, ketenbenadering, kennis en onderwijs, natuurinclusieve landbouw zijn thema's in dit ontwikkelingsproces.

De opgaven voor herstel van biodiversiteit, klimaat en landbouwtransitie versterken elkaar onderling en komen elkaar in de gebieden tegen. Dat vraagt in het programma en daarbuiten onderlinge verbinding en een integrale aanpak.

Momenteel zijn we de opgave Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden qua organisatie en taken aan het opbouwen. Gezien de complexiteit van de strategische beleidsontwikkeling is behoefte aan een procesmatig onderlegde senior met oog voor inhoud en integraliteit.

Wat:

Als senior beleidsmedewerker Landelijk gebied en Natuurbeleid wordt veel van je gevraagd. In de eerste plaats ben je procesmanager en ligt het resultaat van jouw inzet op het integraal vormgeven van een aantal complexe trajecten die gekoppeld zijn aan het programma Natuur, zoals:

 • Het ambitiedocument Landelijk gebied en Natuur.
 • De Zeeuwse Bossenstrategie.
 • Het ruimtelijke beleid in relatie tot het Landelijke Gebied.

Daarbij initieer je uitvoering in een integraal programma Landelijk gebied en Natuur met als hoofdopdracht verduurzaming Landbouw en toename van de biodiversiteit binnen het Zeeuwse landbouwgebied. Dit ook als onderdeel van het nieuwe programma Natuur die een sterke link heeft met de landelijke stikstofaanpak. De focus ligt daarbij op landbouwgebieden rondom onze belangrijkste natuurgebieden maar ook daarbuiten. Daarbij speelt ook bewerkstelligen van economische ontwikkelingsruimte een rol. Daarnaast vorm jij naast de coördinator Landelijk Gebied en Natuurbeleid de motor van het team Landelijk Gebied en Natuurbeleid.

Als geen ander kun je daarbij gemakkelijk schakelen tussen inhoud en proces met oog voor bestuurlijke werkelijkheid. Bij dit alles heb je te maken met tegenstrijdige interne en externe belangen Daarnaast ben jij een netwerker puur sang die tactisch en strategisch kan opereren binnen een extern netwerk en sta je vooral ook open voor andere beleidsopgaven.

Hoe:

Je bent werkzaam binnen het programma Balans in het landelijk gebied, natuur en landbouw. Deze opgave is recentelijk her georganiseerd in vier herkenbare teams. Als Senior beleidsmedewerker Landelijk gebied en Natuurbeleid ben je werkzaam binnen het team Landelijk Gebied en Natuurbeleid. Hierbij werk je intensief samen met je coördinator en directe collega's aan de genoemde trajecten.

Je bent samen met de coördinator het aanspreekpunt binnen de Provincie voor de genoemde beleidstrajecten. Tevens ben je vanuit onze beleidsvelden inhoudelijk betrokken bij andere beleidsopgaven zoals Stikstof aanpak, het klimaatbeleid en het deltaplan zoetwater.

Concreet betekent dat:

 • Je bent de senior adviseur en proces ingenieur van het college en de inhoudelijke adviseur voor de genoemde trajecten binnen de provinciale organisatie richting overige beleidsopgaven.
 • Je vertaalt landelijke en provinciale ontwikkelingen en trends op het gebied van Landbouw en Natuur naar de Zeeuwse situatie, doet voorstellen voor beleidsvorming weet interne en externe partners te mobiliseren en te interesseren voor nieuwe samenwerkingen en projecten op het vlak van Landelijk Gebied en Natuurbeleid.
 • Je adviseert zelfstandig over de genoemde beleidsvelden.
 • Je bent agenderend en legt zelfstandig verbindingen met andere relevante beleidsopgaven uitvoeringstrajecten en in voorkomende gevallen stem je af met de medewerkers van de afdelingen.
 • Je werkt procesmatig en belegd zelfstandig interne en externe overleggen waarbij je de voorzitter bent van interne en externe relevante projectgroep overleggen.
 • Je maakt onderdeel uit van een extern netwerk, onderhoud deze en bouwt daarbij een goede relatie op met externe partners. Daarbij ga je tactisch-strategisch te werk.
 • Ook interprovinciale werkzaamheden (IPO) kunnen onderdeel zijn van jouw takenpakket.
 • Je kunt collega's inhoudelijk bijstaan en coachen indien nodig.
 • Je neemt de coördinator Landelijk Gebied en Natuurbeleid waar tijdens afwezigheid binnen het coördinatieteam en andere overleggen indien noodzakelijk.

Wie:

Je hebt een relevante WO-opleiding en/of relevante werkervaring op het gebied van de fysieke leefomgeving bij voorkeur op het vlak van water, natuur, ruimtelijke ontwikkeling of landelijk gebied. Je bent strateeg en regisseur op inhoud en proces waarbij je oog hebt voor integraliteit. Je vertaalt strategische beleidsvorming door in samenwerking met anderen naar de praktijk en weet dit concreet te vertalen naar uitvoeringsprogramma's.

Je bezit een goed gevoel voor tegenstrijdige belangen, je kunt omgaan met weerstand en je onderkent de effecten die deze kunnen veroorzaken binnen (beleids)processen. Daarnaast ben je overtuigend, communicatief sterk en verbindend. Dat alles verpakt in een stevige persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Schaal 12 (minimum € 3.956,65 en maximum € 5.652,35 bij een werkweek van 36 uur).
 • 32 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst met de intentie tot onbepaalde tijd. Met vooraf een periode van proef.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Reageren:

Reageren kan t/m 21 juni 2020. Gesprekken vinden plaats in week 27 of 28.

Meer informatie bij:

Kees van Rabenswaaij, programma manager, e-mail: cw.v.rabenswaaij@zeeland.nl / 06-28904066 of Reinier van Nispen, teamcoördinator Landelijk Gebied en Natuurbeleid, e-mail: jr.v.nispen@zeeland.nl / 06-50419105.

35 sollicitaties
0 views


11-06-2020 Provincie Zeeland