Logo Provincie Zeeland

Jobs posted by Provincie Zeeland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Provincie Zeeland.

Latest jobs

Senior Nautisch Operator

Waarom:

Als Provincie verlenen we een 24/7 dienstverlening gericht op doorstroming van de recreatie- en beroepsscheepvaart door het kanaal van Walcheren, de Zeelandbrug en de sluizen Vlissingen en Veere. Daarnaast is sinds 2018 een nieuwe veilige manier van werken geïntroduceerd die het doel heeft om de veiligheid te vergroten van het scheepvaart- en landverkeer tijdens de centrale bediening van bruggen en sluizen vanuit Vlissingen.

Momenteel vind een visieproces plaats rondom het onderdeel nautische objectbediening van de Buitendienst. Binnen dit proces wordt invulling gegeven aan een geoptimaliseerde dienstverlening incl. bijbehorende werkwijzen, organisatorische invulling en het anticiperen op een aantal toekomstige trends zoals technologische ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het bedienen van nautische objecten. Omdat we vooruitlopend hierop de veiligheid en continuïteit binnen de bediening meer willen borgen is een nieuwe opdracht ontstaan voor invulling van 4 senior medewerkers nautische objectbediening.

Wat:

De Buitendienst (BTD) omvat als aparte unit binnen de afdeling Infrastructuur en Vastgoed 39 collega's waaronder 10 vaste collega's die werkzaam zijn op de Nautische Centrale te Vlissingen. We zoeken collega's met Nautische ervaring en/of achtergrond die ingezet kunnen worden op de Nautische Centrale voor onze brug- en sluisbediening. Als provinciale senior operator sta je voor zowel een vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer als voor het landverkeer.

Verder houdt het in dat je behulpzaam bent, dus mensen te woord staat via de marifoon of telefoon. Als operator op de Nautische Centrale werk je in een continurooster. Dit houdt in dat je 7 dagen per week wordt ingedeeld in verschillende diensten. Ook nachtdiensten vallen daaronder. Gedurende het seizoen kan dat variëren van 1 tot max. 5 diensten per week. Dit betekent dat je per kwartaal flexibel kan worden ingezet.

De sr nautische operators vormen samen met de coördinator van de Nautische Centrale de "motor" van de bediening. Dit betekent dat je naast het fulltime meedraaien in de objectbediening als sr. medewerker mede verantwoordelijk bent voor borging van de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast ben je inhoudelijke nautische adviseur en bewaak je de veiligheid (naleving van afspraken en procedures) op de werkvloer. Als sr. medewerker signaleer je knelpunten in de uitvoering, doe je verbetersuggesties en onderzoek je nieuwe mogelijkheden. In samenwerking met de coördinator Nautische Centrale draagt de sr. medewerker bij aan het opstellen van (praktijkgerichte) handboeken, beheerdocumenten en werkinstructies, incl. het actueel houden hiervan. Verder brengen de sr. medewerkers specialistische kennis in (o.a. in projecten) en draag je bij aan diverse vormen van onderzoek, digitale registratie en rapportages. Als sr. medewerker ben je flexibel, innovatief en kan je meebuigen met een veranderende omgeving en technische ontwikkelingen zoals de transitie van operator naar die van proces operator.

De sr. medewerkers fungeren tevens als mentor voor (junior)medewerkers en verzorgen inhoudelijke trainingen aan medewerkers. Ook neem je bij afwezigheid van de coördinator taken waar zoals roosterplanningen en het afhandelen van calamiteiten. Bij dit alles werkt je naast zelfstandig ook goed in teamverband waarbij hij of zij open staat voor de mening van anderen.

Hoe:

Je bent werkzaam op de Nautische Centrale Vlissingen bij de sluis Vlissingen. In Vlissingen vindt de centrale bediening plaats van alle bruggen en sluizen in beheer van de Provincie Zeeland. Dit zijn de bruggen over het kanaal van Walcheren, de Zeelandbrug en de sluizen Veere en Vlissingen. De bediening vindt plaats via speciale software en beeldschermen waarop diverse camerabeelden worden getoond. Tijdens de bediening is het o.a. relevant dat je snelheden van scheepvaartverkeer ook op afstand kan inschatten en kunt waarnemen. Openingstijden van de bruggen staan vast en zijn o.a. afgestemd op openbaarvervoerstijden van bussen en treinen. Tijdens het recreatieseizoen hanteren we momenteel een zogenaamde Blauwe golf.

Wie:

We zoeken een gemotiveerde collega die het bezit is van Nautische Functies I en II of modules Nautische leerlijnen die door Provincie Zeeland zijn vastgesteld voor dit werk, te weten marifoon bedieningscertificaat en basisopleiding IVS90/IVSNext of bereid zijn om dit te behalen. Daarnaast ben je bij voorkeur didactisch onderlegt en heb je gevoel voor het aansturen en begeleiden van medewerkers.

Als senior nautische operator vragen we het volgende van je:

 • Beschik je over een minimaal werk en denk niveau op MBO 4 /MBO+ of vergelijkbaar diploma, bij voorkeur aangevuld met didactische cursussen.
 • Heb je ervaring met nautische procedures en communicatiemiddelen.
 • Ben je analytisch en heb je oog voor details.
 • Bezit je technisch inzicht en leervermogen.
 • Beschik je over goede mondelinge communicatievaardigheden, didactische vaardigheden en overtuigingskracht.
 • Ben je organisatorisch onderlegd.
 • Ben je schrijfvaardig en digitaal onderlegd.
 • kan je verbanden leggen tussen andere vakdisciplines.
 • Kan je goed omgaan met stress- en conflictsituaties.
 • Ben je creatief, vernieuwend en innovatief.
 • Kan je goed anticiperen, preventief handelen en besluiten nemen.
 • Ben je klantgericht, sociaal en bezit je bestuurlijke sensitiviteit.
 • kan je medewerkers inhoudelijk coachen en horizontaal aansturen.
 • Hou je je op de hoogte van technologische vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Kan je nieuwe technologie vertalen naar operationele werkwijzen.

Schaalniveau:

Schaal 7 (maandsalaris: min. € 2.113 max. € 3.018) is van toepassing.

Uren per week:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces.

Startdatum:

Zo spoedig mogelijk

Reageren voor:

18 november 2019. Gesprekken vinden plaats op 2 december 2019.

Meer informatie bij:

Dhr. Reinier van Nispen, Interim manager Buitendienst, afd. Infrastructuur en Vastgoed (0650419105. Email: jr.v.nispen@zeeland.nl) of dhr. Coen Verhoeve, afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed (0628904016 Email: caj.verhoeve@zeeland.nl)

1 application
0 views


31-10-2019 Provincie Zeeland
Medewerker Civiele Techniek

Waarom:

De provincie Zeeland zorgt als wegbeheerder voor de verbetering van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op de provinciale wegen en fietspaden, onder andere in de vorm van het uitvoeren van infrastructurele projecten. De programmering van deze projecten in tijd is opgenomen in de Investeringsagenda Wegen en in het instandhoudingsplan provinciale infrastructuur. Het team projecten van de afdeling Infrastructuur en Vastgoed (I&V) zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van al deze projecten.

Wat:

Je ondersteunt de projectleider van het moment van voorbereiding tot opleveren van het werk. Je bent een civiel technicus die gegevens verzamelt en verwerkt in bestekken en vervolgens toezicht houdt op de uitvoering van het werk door de aannemer.

Werkzaamheden die hieronder kunnen vallen zijn het bepalen van de werkzaamheden die nodig zijn voor een renovatie- en/of nieuw werk. Het uitrekenen van de hoeveelheden en het opstellen van RAW-bestekken met kostenramingen en het meedenken over faseringen en verkeersomleidingen. Je levert tijdens de aanbesteding van werken informatie aan voor de nota van inlichtingen.

Op het werk ben je de toezichthouder. Je bent de oren en ogen van de directie UAV op het werk. Dagelijks heb je contact met de uitvoerder van de aannemer. Je bent zijn eerste aanspreekpunt. Je beoordeelt de werkplannen van de aannemer en de naleving daarvan. Ook neem je in overleg met de projectleider besluiten over wijzigingen in het werk , woont bouwvergaderingen bij en verzorgt de notulen. Daarnaast houd je het projectdossier en de besteksadministratie op orde en maakt de weekstaten en afwijkingsrapporten. Steekproefsgewijs voer je controles uit op het geleverde werk, de bouwmaterialen en de verkeersmaatregelen. Je spreekt zo nodig de uitvoerder aan op het naleven van het contract en controleert zijn weekrapporten. Afhankelijk van het werk communiceer je ook met burgers, bedrijven, wegbeheerders, hulpdiensten en concessiehouders openbaar vervoer.

Hoe:

Afhankelijk van het stadium van het project ben je binnen op kantoor of buiten op het werk. Als het werk dat vraagt ben je bereid om 's nachts te werken.

Wie:

We zoeken een enthousiaste allround medewerker civiel met de focus op toezicht.

Je hebt de volgende opleiding(en) en cursussen met goed gevolg afgerond: MBO-4 civiele techniek, VCA- vol, Basiscursus RAW, CROW Handboek wegontwerp en CROW past performance. Je beschikt over basiskennis asfalt en je hebt ervaring met het opstellen van RAW-bestekken. Daarnaast is ervaring met Autocad Civil 3D (2018) een pre.

Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken, bent communicatief sterk, ook als de boodschap die je moet overbrengen lastig is. Je herkent je verder in de volgende eigenschappen: proactieve ondernemende houding, snelle beslisser met verantwoordelijkheidsgevoel, doorzetter, flexibel en omgevingsbewust.

Je bent in het bezit van een Rijbewijs B.

Is je werkervaring nog beperkt maar heb je wel de ambitie om je verder te ontwikkelen naar een allround medewerker civiel reageer dan ook.

Overige informatie:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract. Startdatum zo spoedig mogelijk.
De functie is gewaardeerd in schaal 8 (maximum jaarsalaris € 49.430).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:

Wilco Goudzwaard, Teamcoördinator Projecten en Vastgoed, T: 0118 - 631042 of 06-11013723, E: wtj.goudzwaard@zeeland.nl

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk voor maandag 18 november 2019 bij ons binnen is.

De gesprekken zijn gepland op maandag 25 november as.

0 applications
0 views


24-10-2019 Provincie Zeeland
Senior GIS Specialist

Waarom:

Veel maatschappelijke issues waaraan gewerkt wordt binnen de provincie Zeeland hebben een duidelijk geografisch aspect. Geografische data en analyses, gebaseerd op een adequaat ingericht Geografisch Informatie Systeem (GIS), zijn hierbij een onmisbaar hulpmiddel om tot de juiste beleidskeuzes te komen. Team Geo richt zich op het adviseren en ondersteunen ten aanzien van GEO/GIS vraagstukken, naast de operationele uitvoering van beheer en analyse werkzaamheden.

We zoeken een gedreven en ervaren senior GIS specialist die een voortrekkersrol vervult bij de realisatie van de recent gedefinieerde visie op de rol en inrichting van het team Geo. Enerzijds heb je hierbij een coördinerende rol binnen het team en anderzijds zorg je voor de aansluiting bij de diverse opgaven en het leveren van de gevraagde diensten en producten.

Wat:

 • Coördinatie werkzaamheden

Het team Geo voert een veelheid aan taken uit, variërend van het maken van kaarten tot het uitvoeren van complexe analyses. Van de senior wordt verwacht dat hij een coördinerende rol speelt in het prioriteren, uitzetten en de voortgangsbewaking van taken en opdrachten.

 • Uitvoeren complexe analyses

Het combineren en slim bevragen van (digitale) geografische informatie biedt meerwaarde bij het vaststellen of uitvoeren van beleid binnen de opgaven. De senior GIS specialist coördineert en begeleidt de verzoeken vanuit het beleidsveld en voert in voorkomende gevallen ook zelf complexe analyses uit.

 • Advisering en beleidsondersteuning

Door meer te richten op advisering en op de inzet van externe deskundigen, wordt het makkelijker om vernieuwende ontwikkelingen in de organisatie te introduceren en in goede banen te leiden. De senior GIS specialist volgt hiertoe de ontwikkelingen in de markt op het gebied van data, diensten, applicaties en technologie. Ondersteunt daarbij het (intern) management op beleidsvraagstukken. Faciliteert in dit kader de beleidsafdelingen bij de opzet en uitvoering van geo gerelateerde projecten en opdrachten.

 • Inrichten data management

Data en basisregistraties vormen het fundament voor een adequate informatievoorziening van de provincie. De senior GIS specialist krijgt een actieve rol om de organisatie rond het data management stevig neer te zetten en om te zorgen dat het gewenste niveau van kwaliteit behaald wordt en behouden blijft (borgen).

 • Stimuleren samenwerking

Meer en meer werken provincies, gemeenten, waterschappen en andere ketenpartners samen om GEO/GIS kennis, diensten, data, applicaties en technologie met elkaar te delen. De senior GEO specialist vervult hierin een verbindende rol.

Hoe:

Je werkt samen met een aantal collega's binnen het team Geo. De kerntaak van het team bestaat uit het vergaren, beheren, analyseren en ontsluiten van (digitale) geografische informatie.

Daarbij heb je intensief contact met de beleidsmedewerkers en (externe) partijen die ingezet zijn bij de diverse opgaven.

Denk hierbij aan:

Energietransitie
Klimaatadaptatie
Ruimtelijke kwaliteit

Tenslotte ben je actief betrokken bij provincie overstijgende initiatieven en samenwerking op het gebied van GIS/GEO en volg je de ontwikkelingen in de markt zodat de provincie optimaal ondersteund wordt op GEO gebied.

Wie:

Je bent de belangrijkste ambassadeur voor het goed gebruik van GIS en kunt dus goed communiceren en coördineren. Je werkt graag samen in een team en kan luisteren naar collega's. Je voelt je betrokken en zoekt de samenwerking met zowel interne collega's als externe partijen. Je bent communicatief vaardig, gaat accuraat te werk en vind het vanzelfsprekend om een stap extra te zetten als dat nodig is.

Met de volgende competenties versterk je ons team:

Je kunt conceptueel denken en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Je weet werkzaamheden goed te plannen en organiseren en houdt daarbij het overzicht;
Je kunt adequaat adviseren en beschikt over overtuigingskracht om anderen mee te nemen in jouw ideeën en voorstellen. Je staat daarbij open voor de input en feedback van anderen;
Je handelt vanuit een klantgericht perspectief en hebt oog voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van GEO/GIS.
Je hebt kennis en ervaring met QGIS en ArcGIS.

Wij vragen WO werk en denkniveau op het gebied van GIS/GEO. Daarnaast heb je aanvullende vakopleidingen gedaan. Ervaring in het werkveld is een vereiste (minimaal 3-5 jaar).

Overige informatie:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract. Startdatum zo spoedig mogelijk.
De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:
Wico Osinga, interim manager, e-mail: w.osinga@zeeland.nl tel.nr. +31 625726713

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk voor maandag 11 november 2019 bij ons binnen is.

De gesprekken zijn gepland op maandag 18 november as.

11 applications
0 views


23-10-2019 Provincie Zeeland
Senior GIS Specialist

Waarom:

Veel maatschappelijke issues waaraan gewerkt wordt binnen de provincie Zeeland hebben een duidelijk geografisch aspect. Geografische data en analyses, gebaseerd op een adequaat ingericht Geografisch Informatie Systeem (GIS), zijn hierbij een onmisbaar hulpmiddel om tot de juiste beleidskeuzes te komen. Team Geo richt zich op het adviseren en ondersteunen ten aanzien van GEO/GIS vraagstukken, naast de operationele uitvoering van beheer en analyse werkzaamheden.

We zoeken een gedreven en ervaren senior GIS specialist die een voortrekkersrol vervult bij de realisatie van de recent gedefinieerde visie op de rol en inrichting van het team Geo. Enerzijds heb je hierbij een coördinerende rol binnen het team en anderzijds zorg je voor de aansluiting bij de diverse opgaven en het leveren van de gevraagde diensten en producten.

Wat:

 • Coördinatie werkzaamheden

Het team Geo voert een veelheid aan taken uit, variërend van het maken van kaarten tot het uitvoeren van complexe analyses. Van de senior wordt verwacht dat hij een coördinerende rol speelt in het prioriteren, uitzetten en de voortgangsbewaking van taken en opdrachten.

 • Uitvoeren complexe analyses

Het combineren en slim bevragen van (digitale) geografische informatie biedt meerwaarde bij het vaststellen of uitvoeren van beleid binnen de opgaven. De senior GIS specialist coördineert en begeleidt de verzoeken vanuit het beleidsveld en voert in voorkomende gevallen ook zelf complexe analyses uit.

 • Advisering en beleidsondersteuning

Door meer te richten op advisering en op de inzet van externe deskundigen, wordt het makkelijker om vernieuwende ontwikkelingen in de organisatie te introduceren en in goede banen te leiden. De senior GIS specialist volgt hiertoe de ontwikkelingen in de markt op het gebied van data, diensten, applicaties en technologie. Ondersteunt daarbij het (intern) management op beleidsvraagstukken. Faciliteert in dit kader de beleidsafdelingen bij de opzet en uitvoering van geo gerelateerde projecten en opdrachten.

 • Inrichten data management

Data en basisregistraties vormen het fundament voor een adequate informatievoorziening van de provincie. De senior GIS specialist krijgt een actieve rol om de organisatie rond het data management stevig neer te zetten en om te zorgen dat het gewenste niveau van kwaliteit behaald wordt en behouden blijft (borgen).

 • Stimuleren samenwerking

Meer en meer werken provincies, gemeenten, waterschappen en andere ketenpartners samen om GEO/GIS kennis, diensten, data, applicaties en technologie met elkaar te delen. De senior GEO specialist vervult hierin een verbindende rol.

Hoe:

Je werkt samen met een aantal collega's binnen het team Geo. De kerntaak van het team bestaat uit het vergaren, beheren, analyseren en ontsluiten van (digitale) geografische informatie.

Daarbij heb je intensief contact met de beleidsmedewerkers en (externe) partijen die ingezet zijn bij de diverse opgaven.

Denk hierbij aan:

Energietransitie
Klimaatadaptatie
Ruimtelijke kwaliteit

Tenslotte ben je actief betrokken bij provincie overstijgende initiatieven en samenwerking op het gebied van GIS/GEO en volg je de ontwikkelingen in de markt zodat de provincie optimaal ondersteund wordt op GEO gebied.

Wie:

Je bent de belangrijkste ambassadeur voor het goed gebruik van GIS en kunt dus goed communiceren en coördineren. Je werkt graag samen in een team en kan luisteren naar collega's. Je voelt je betrokken en zoekt de samenwerking met zowel interne collega's als externe partijen. Je bent communicatief vaardig, gaat accuraat te werk en vind het vanzelfsprekend om een stap extra te zetten als dat nodig is.

Met de volgende competenties versterk je ons team:

Je kunt conceptueel denken en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Je weet werkzaamheden goed te plannen en organiseren en houdt daarbij het overzicht;
Je kunt adequaat adviseren en beschikt over overtuigingskracht om anderen mee te nemen in jouw ideeën en voorstellen. Je staat daarbij open voor de input en feedback van anderen;
Je handelt vanuit een klantgericht perspectief en hebt oog voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van GEO/GIS.
Je hebt kennis en ervaring met QGIS en ArcGIS.

Wij vragen WO werk en denkniveau op het gebied van GIS/GEO. Daarnaast heb je aanvullende vakopleidingen gedaan. Ervaring in het werkveld is een vereiste (minimaal 3-5 jaar).

Overige informatie:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract. Startdatum zo spoedig mogelijk.
De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:
Wico Osinga, interim manager, e-mail: w.osinga@zeeland.nl tel.nr. +31 625726713

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk voor maandag 11 november 2019 bij ons binnen is.

De gesprekken zijn gepland op maandag 18 november as.

0 applications
0 views


24-09-2019 Provincie Zeeland
Senior GIS Specialist

Waarom:

Veel maatschappelijke issues waaraan gewerkt wordt binnen de provincie Zeeland hebben een duidelijk geografisch aspect. Geografische data en analyses, gebaseerd op een adequaat ingericht Geografisch Informatie Systeem (GIS), zijn hierbij een onmisbaar hulpmiddel om tot de juiste beleidskeuzes te komen. Team Geo richt zich op het adviseren en ondersteunen ten aanzien van GEO/GIS vraagstukken, naast de operationele uitvoering van beheer en analyse werkzaamheden.

We zoeken een gedreven en ervaren senior GIS specialist die een voortrekkersrol vervult bij de realisatie van de recent gedefinieerde visie op de rol en inrichting van het team Geo. Enerzijds heb je hierbij een coördinerende rol binnen het team en anderzijds zorg je voor de aansluiting bij de diverse opgaven en het leveren van de gevraagde diensten en producten.

Wat:

 • Coördinatie werkzaamheden

Het team Geo voert een veelheid aan taken uit, variërend van het maken van kaarten tot het uitvoeren van complexe analyses. Van de senior wordt verwacht dat hij een coördinerende rol speelt in het prioriteren, uitzetten en de voortgangsbewaking van taken en opdrachten.

 • Uitvoeren complexe analyses

Het combineren en slim bevragen van (digitale) geografische informatie biedt meerwaarde bij het vaststellen of uitvoeren van beleid binnen de opgaven. De senior GIS specialist coördineert en begeleidt de verzoeken vanuit het beleidsveld en voert in voorkomende gevallen ook zelf complexe analyses uit.

 • Advisering en beleidsondersteuning

Door meer te richten op advisering en op de inzet van externe deskundigen, wordt het makkelijker om vernieuwende ontwikkelingen in de organisatie te introduceren en in goede banen te leiden. De senior GIS specialist volgt hiertoe de ontwikkelingen in de markt op het gebied van data, diensten, applicaties en technologie. Ondersteunt daarbij het (intern) management op beleidsvraagstukken. Faciliteert in dit kader de beleidsafdelingen bij de opzet en uitvoering van geo gerelateerde projecten en opdrachten.

 • Inrichten data management

Data en basisregistraties vormen het fundament voor een adequate informatievoorziening van de provincie. De senior GIS specialist krijgt een actieve rol om de organisatie rond het data management stevig neer te zetten en om te zorgen dat het gewenste niveau van kwaliteit behaald wordt en behouden blijft (borgen).

 • Stimuleren samenwerking

Meer en meer werken provincies, gemeenten, waterschappen en andere ketenpartners samen om GEO/GIS kennis, diensten, data, applicaties en technologie met elkaar te delen. De senior GEO specialist vervult hierin een verbindende rol.

Hoe:

Je werkt samen met een aantal collega's binnen het team Geo. De kerntaak van het team bestaat uit het vergaren, beheren, analyseren en ontsluiten van (digitale) geografische informatie.

Daarbij heb je intensief contact met de beleidsmedewerkers en (externe) partijen die ingezet zijn bij de diverse opgaven.

Denk hierbij aan:

Energietransitie
Klimaatadaptatie
Ruimtelijke kwaliteit

Tenslotte ben je actief betrokken bij provincie overstijgende initiatieven en samenwerking op het gebied van GIS/GEO en volg je de ontwikkelingen in de markt zodat de provincie optimaal ondersteund wordt op GEO gebied.

Wie:

Je bent de belangrijkste ambassadeur voor het goed gebruik van GIS en kunt dus goed communiceren en coördineren. Je werkt graag samen in een team en kan luisteren naar collega's. Je voelt je betrokken en zoekt de samenwerking met zowel interne collega's als externe partijen. Je bent communicatief vaardig, gaat accuraat te werk en vind het vanzelfsprekend om een stap extra te zetten als dat nodig is.

Met de volgende competenties versterk je ons team:

Je kunt conceptueel denken en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Je weet werkzaamheden goed te plannen en organiseren en houdt daarbij het overzicht;
Je kunt adequaat adviseren en beschikt over overtuigingskracht om anderen mee te nemen in jouw ideeën en voorstellen. Je staat daarbij open voor de input en feedback van anderen;
Je handelt vanuit een klantgericht perspectief en hebt oog voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van GEO/GIS.
Je hebt kennis en ervaring met QGIS en ArcGIS.

Wij vragen WO werk en denkniveau op het gebied van GIS/GEO. Daarnaast heb je aanvullende vakopleidingen gedaan. Ervaring in het werkveld is een vereiste (minimaal 3-5 jaar).

Overige informatie:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract. Startdatum zo spoedig mogelijk.
De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:
Wico Osinga, interim manager, e-mail: w.osinga@zeeland.nl tel.nr. +31 625726713

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk voor maandag 11 november 2019 bij ons binnen is.

De gesprekken zijn gepland op maandag 18 november as.

23 applications
253 views


24-09-2019 Provincie Zeeland