Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Medewerker projectadministratie

Als medewerker projectadministratie (ook wel projectsecretaresse genoemd) ben je verantwoordelijk voor de projectadministratie en het projectsecretariaat van het waterschap. Je werkt samen met je collega's voor verschillende projectleiders en -teams. Als medewerker projectadministratie zorg je ervoor dat zij hun werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.
We zoeken een collegiale, professionele en pro-actieve medewerker projectadministratie, die ruime ervaring heeft in de ondersteuning van verschillende projectleiders en haar/zijn hand niet omdraait voor uiteenlopende vragen. Je ondersteunt met de twee andere medewerkers projectadministratie onze projecten en streeft naar continue verbetering in het werk. Deze uitdaging zie je terug in het:

 • uitvoeren en bewaken van de administratieve projectorganisatie;
 • verrichten van voortgangscontroles en bewaken van planningen en (het maken van) afspraken;
 • verrichten van correspondentie volgens de huisstijl en uitvoeren van communicatie-uitingen;
 • organiseren en faciliteren van vergaderingen zowel in- als extern;
 • zorgdragen voor de afhandeling van e-mail en correspondentie en het archiefbeheer.

10 sollicitaties
831 views


29-11-2019 Vechtstromen
Senior beleidsadviseur waterketen

De koers die wij bepalen, de plannen die wij hebben en de lijnen die wij uitzetten, geven richting aan de ontwikkeling van de eigen organisatie en de externe omgeving in de waterketen. Als senior beleidsadviseur waterketen adviseer jij projectleiders, externe partijen en bestuur over de impact hiervan op onze mensen en processen. Onze strategieën raken niet alleen onze hele organisatie, maar ook de lokale overheden. Dit zorgt ervoor dat jij altijd voor verbinding zorgt tussen alle partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk, waarbij je:

 • het waterschap vertegenwoordigt in complexe samenwerkingsverbanden en o.a. adviseert in Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP's) en het samen met gemeenten uitvoeren van optimalisatiestudies in de waterketen (OAS);
 • een breed netwerk onderhoudt, zowel intern als extern;
 • werkt aan verschillende projecten, waaronder het aanpassen van onze zuiveringen in de breedste zin van het woord;
 • nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen brengt en vice versa.

0 sollicitaties
183 views


27-11-2019 Vechtstromen
(Junior) adviseur (aquatische) ecologie

Vanuit jouw oplossingsgerichtheid adviseer jij over de watersystemen. Dit doe je in nauwe samenwerking met onze hydrologen. Je weet je kennis van watersystemen te vertalen in heldere adviezen en oplossingen voor de klant. Met je actuele vakkennis draag je bij aan toekomstbestendige watersystemen. De keuzes van nu bepalen het succes van het waterschap voor een ruim aantal jaren. Een functie met impact dus, waarbij jij de verbinder bent. Deze impact zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • adviseert over het watersysteem, op het gebied van waterkwaliteitsvraagstukken, in het bijzonder over macrofauna, vis en vismigratie/vispassages;
 • adviseert bij de herinrichting van watersystemen en de implementatie van de Kaderrichtlijn water;
 • meetgegevens en onderzoeksresultaten verwerkt, analyseert, rapporteert en evalueert;
 • samenwerkt en kennis uitwisselt met andere waterschappen en partners;
 • Kaderrichtlijn Water beoordelingssystemen en overige relevante waterkwaliteitstools- en modellen toepast.

4 sollicitaties
168 views


21-11-2019 Vechtstromen
Senior adviseur inkoop

Je adviseert over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken op tactisch en strategisch niveau met name gericht op projecten en/of werken in de GWW sector en de inkoop van daaraan gerelateerde technische adviesdiensten. Je begeleidt marktconsultaties bij (complexe) diensten, leveringen en werken. Je interessegebieden en je ontwikkeling beïnvloeden je takenpakket.
Daarnaast begeleid en faciliteer je aanbestedingen met name gericht op projecten en/of werken in de GWW sector en de uitvoering van nieuwe contractvormen. Je doet aanbevelingen voor een efficiënte doorloop van inkoop- en aanbestedingsprocessen. Je draagt bij aan de inrichting van het contract- en leveranciersmanagement. Daarnaast geef je invulling aan accountmanagement, en stuur je op rechtmatigheid en doelmatigheid binnen je account.
Je analyseert spend analyses en je geeft follow-up aan de uitkomsten. Ook vervul je de rol van inkoopadviseur/contractmanager voor de investeringsprogramma's voor de Vecht en de Dinkel.

2 sollicitaties
205 views


11-11-2019 Vechtstromen
Medewerker watersysteem (muskusrattenbestrijder)

Je bestrijdt muskusratten, beheert en vervaardigt vangmiddelen en registreert de vanggegevens. Ook het gezamenlijk speuren met collega's maakt deel uit van je functie. Daarnaast heb je oog voor de waterstaatkundige inrichting van het werkgebied. Deze verantwoordelijkheden zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • contact hebt met de gebiedsbeheerder(s), onderhoudsmedewerkers en ingelanden van het gebied;
 • ook ingezet wordt in het onderhoud en verricht je machinale en handmatige onderhoudswerkzaamheden aan oevers, dijken, dammen, stuwen en gemalen;
 • wellicht in de toekomst ook naar beverratten gaat speuren;
 • onderdeel uitmaakt van het totale "vangteam".

14 sollicitaties
390 views


07-11-2019 Vechtstromen