Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Specialist Civiele Techniek (watersysteem)

Als Specialist Civiele Techniek draag je bij aan de verdere implementatie van assetmanagement binnen het programma watersysteem. Daarnaast treed je vanuit je rol als objectbeheerder op als eigenaar van de bij jou ondergebrachte objecten, zoals (geautomatiseerde) kunstwerken, gemalen en watergangen en beschoeiingen. Hierbij werk je nauw samen met andere collega's binnen het programma watersysteem (o.a. assetmanagers, programmeurs, andere objectbeheerders en gebiedsbeheerders). Jij vormt hierbij een belangrijke tactische schakel tussen binnen en buiten om de instandhouding van de objecten op een kostenverantwoorde wijze te organiseren. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • opdrachtgever bent voor de jaarlijkse onderhoudscyclus (technische onderzoeken en inspecties) voor diverse kunstwerken;
 • onderhoudsgegevens verzamelt en (meerjarig) analyseert door te kijken naar de samenhang tussen prestaties, risico's en kosten. Vervolgens breng je hierover adviezen uit aan de Assetmanager, Programmaleider en Teamleider;
 • technisch inhoudelijk aanspreekpunt bent voor civiel technische vraagstukken in het watersysteem;
 • in beheer- en onderhoudsprojecten adviseur bent voor de objecten die onder jouw verantwoording vallen. Hierbij stel je tevens ramingen op voor grote investeringen;
 • als objectbeheerder vertegenwoordiger bent in zowel interne als externe projectgroepen en de brug bent tussen de verschillende belanghebbenden;
 • plannen opstelt voor het assetmanagement, in afstemming met andere medewerkers vanuit beleid, beheer en onderhoud.

1 sollicitatie
103 views


06-04-2020 Vechtstromen
Beheertechnoloog

Als Beheertechnoloog ondersteun je de (senior) procesoperators en de zuiveringsbeheerders op technologisch gebied en je bespreekt complexere vraagstukken met adviseurs. Dat geldt zowel voor structurele als ad hoc problemen in de zuiverings- en slibverwerkingsprocessen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • processen continu optimaliseert en collega's daarin ondersteunt;
 • gegevens analyseert en afwijkingen signaleert in de processen;
 • verbinder bent voor technologie tussen het team en de organisatie;
 • rapportages opstelt;
 • actief meedenkt over de technologische ontwikkelingen die op ons afkomen, waaronder de mogelijkheden van een centrale regiekamer;
 • bijdraagt aan een eenduidige processturing binnen teams zuiveren.

3 sollicitaties
109 views


02-04-2020 Vechtstromen
Technisch Specialist (Werktuigbouwkunde)

Als technisch specialist speel je organisatie breed een belangrijke adviserende rol m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden aan zuiveringen en rioolgemalen, op werktuigbouwkundig gebied. Vanuit deze adviserende rol vindt binnen het team Techniek en Onderhoud vervolgens de vertaling plaats in concrete planvorming m.b.t. de werkzaamheden in de orderportefeuille. Je geeft in deze functie technisch advies en hebt de regie over de werkvoorbereiding en de bijbehorende planning, de realisatie en de analyse m.b.t. technisch-inhoudelijke vraagstukken in het werkplan onderhoud, in de renovatie- en nieuwbouwprojecten en het vervangingsinvesteringsprogramma. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Adviseert over de uitvoeringsaspecten in de prioritering van de werkzaamheden ten behoeve van de meerjarenbegroting van de orderportefeuille waterketen en in nieuwbouw- en renovatieprojecten;
 • Nieuwe ontwikkelingen en knelpunten signaleert en zo nodig actie neemt in het doorvoeren van verbeteringen.
 • Jouw specialistische kennis over draagt en technische ondersteuning geeft aan de werkvoorbereiders en technisch onderhoudsmedewerkers;
 • de regie voert op het implementatieproces van voorbereiding en evaluatie van de jaarlijkse werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk bent voor het opstellen van de uitvoeringsplannen, toezicht houdt op de realisatie van werkzaamheden, de voortgang en kwaliteit bewaakt en uitvoeringsproblemen oplost;
 • Overleg voert in- en extern over de voortgang en realisatie van de werkzaamheden. En deelneemt in overleggen over beleidsontwikkeling binnen het programma waterketen, waarbij je informeert over de voortgang en eventuele wijzigingen en adviseert over de consequenties van veranderingen en vernieuwingen in het werkveld.

2 sollicitaties
132 views


27-03-2020 Vechtstromen
Handhaver Waterwet (industrie)

Je verricht als handhaver periodieke bedrijfsbezoeken, voornamelijk bij industriële bedrijven, waarbij je de naleving van wet- en regelgeving en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. industriële bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot strafrechtelijke handhaving en input geeft voor bestuurlijke handhaving;
 • Inbreng levert in bezwaren- en beroepsprocedures;
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst en optreedt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);
 • Ontwikkelingen op gebied van handhaving van buiten naar binnen brengt en andersom en hierover adviseert;
 • Een bijdrage levert aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op gebied van handhaving.

7 sollicitaties
203 views


23-03-2020 Vechtstromen
Concern controller

Als Concern controller ben je de onafhankelijke adviseur en sparringpartner voor bestuur en management bij het toetsen en bewaken van de interne en externe resultaten en doelen, processen en budgetten. Je bewaakt of de organisatie op koers blijft. Je advies is belangrijke input voor kwaliteitsverbetering van beleid, kaders en uitvoering. De uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Een belangrijke rol speelt als het gaat om het in control zijn van de organisatie bij omvangrijke risicovolle projecten. Hiertoe ontwikkel, innoveer en implementeer je passend controlbeleid en ben je verantwoordelijk voor de planning- en control cyclus.
 • Vanuit een onafhankelijke positie toetst of ons waterschap functioneert volgens de kaders. De toetsing heeft betrekking op de diverse aandachtsgebieden binnen de thema's sturing, organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement, behoorlijk bestuur en kwaliteit van besluitvorming. Bij afwijkingen rapporteer je rechtstreeks aan het bestuur.
 • Toetst of de (sturings)informatie voldoet aan de kaders en je je analyse van waardevol commentaar voorziet. Je toetst de eindproducten van Planning en Control en de verbijzonderde interne controle op kaders, kwaliteit en richtlijnen. Hierbij schuw je het niet om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.
 • Opdrachten geeft voor het laten uitvoeren van doelmatigheid- en rechtmatigheidsonderzoeken.
 • Vanuit de aard van je functie binnen jouw aandachtsgebied functioneel leiding geeft aan de Business controllers.

2 sollicitaties
348 views


13-03-2020 Vechtstromen