Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Inkooptrainee

Aan het eind van het traineeship ben je in staat om:

 • zelfstandig meervoudig onderhandse en Europese inkooptrajecten te begeleiden
 • een belangrijke rol te vervullen in de bijbehorende projectteams, vaak als projectleider
 • processen zo soepel mogelijk te laten verlopen binnen de soms strakke planningen
 • de verbindende schakel tussen (politieke) ambities, inkoopbeleid en de wensen van je interne opdrachtgevers te zijn
 • om een door een ervaren inkoopadviseur opgestelde inkoopstrategie te vertalen naar de praktijk. Hiervoor stem je samen met de interne stakeholders af hoe je eisen en wensen vertaalt naar de markt
 • een actieve rol in het betrekken van potentiële leveranciers te vervullen. Bijvoorbeeld door het organiseren van marktconsultaties
 • op het juiste moment te weten welke expertise je moet inzetten. Zoals een jurist, een contractmanager of een betrokken collega inkoopadviseur

0 sollicitaties
7 views


07-06-2023 Vechtstromen
Senior adviseur watersysteeminrichting (technisch manager)

Je weet je weg te vinden in complexe gebiedsprocessen waarbij je gaat voor optimaal resultaat voor het watersysteem en rekening houdt met alle belangen. De werkzaamheden richten zich met name op het politiek gevoelige thema Kaderrichtlijn water. Als senior adviseur watersysteeminrichting zorg je voor het inhoudelijke totaalontwerp en (de weg naar) realisatie. Hierbij is een goed contact met de omgeving de basis voor het optimaal bedienen van de verschillende gebiedsfuncties. Dit doe je in nauwe samenwerking met de projectleider. Je weet vanuit je brede technische kennis de verschillende vakdisciplines met elkaar te verbinden. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij het gaat om:

 • afstemming en verbinding leggen tussen vakdisciplines (o.a. ecologie, hydrologie, civiel, beheer/onderhoud) en met omgeving/stakeholders;
 • ontwerpen van watersysteem- en gebiedsinrichtingen, inclusief kostenramingen;
 • opstellen van technische uitvragen en inhoudelijk expertise bij aanbestedingen;
 • opdrachtgeversrol richting advies- en ingenieursbureaus en onderaannemers, begeleiden op technisch vlak;
 • voorverkenning, planuitwerking, realisatie en overdracht aan de beheerorganisatie;
 • opstellen en toetsen projectplan Waterwet.

0 sollicitaties
1 view


01-06-2023 Vechtstromen
Werkvoorbereider Civiel (waterbouw)

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor een breed takenpakket op het gebied van werkvoorbereiding voor renovatie en nieuwbouw binnen watersysteemassets. Je werkt nauw samen in een omgeving waarin een grote mate van zelfstandigheid wordt geboden. Elke dag denk en handel je oplossingsgericht, draag je bij aan onze resultaatdoelstellingen en sta je klaar voor je collega's. Het renoveren of vernieuwen van stuwen, sluizen, oppervlaktegemalen en andere watersysteemassets is bekend terrein voor jou als expert in Civiele Techniek. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Zelfstandig de werkvoorbereiding oppakt en uitwerkt van watersysteemwerken, bestekken opstelt voor aanbesteding en inhoudelijk afstemt;
 • Opstellen van gedetailleerde en marktconforme kostenramingen, en actueel houden van een jaarplanning voor onze orderportefeuilles;
 • Opstellen en actueel houden van financiële voortgang, termijnstaten van derden beoordeelt en toetst;
 • Complete aanbestedingsdocumenten opstelt samen met collega's;
 • Affiniteit met en een vooruitlopende blik op "duurzaam" aanbesteden;
 • Bijdrage levert aan de totstandkoming van de meerjarenonderhoudplanning binnen watersysteem.

0 sollicitaties
1 view


31-05-2023 Vechtstromen
Coördinator Gegevensbeheer en watersysteem

De omgeving van het waterschap is veelzijdig en continue in beweging. Dat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit. Dat geldt ook voor deze functie binnen het team Bedrijfsbureau, die een combinatie van coördinerende rollen kent.

Coördinatoren binnen het team bedrijfsbureau sturen op de inhoudelijke coördinatie en organisatie van het werk. De toegevoegde waarde van de coördinator zit in het op een eenduidige wijze ontwikkelen, toepassen en verbeteren van werkprocessen. De coördinatoren zorgen voor heldere kaders voor de uitvoering van het werk en werken voor het uitlijnen van werkprocessen en het maken van werkafspraken samen met andere teams en zoeken hierin proactief de verbinding.

Voor het onderdeel gegevensbeheer water is er behoefte aan een zelfstandige coördinator die toeziet op de functionele aansturing en het optimaliseren van de processen en bijbehorende werkpakketten. Vanwege de raakvlakken met (en de opgave binnen) het werkveld watersysteem zul je ook voor een deel van je tijd bezig zijn met coördinerende taken binnen dit werkveld. Dit in samenwerking met de opdrachtgever/coördinator watersysteem en ter ondersteuning van de teamleider.

Gegevensbeheer betreft een breed werkveld, waarin ruim 15 medewerkers werkzaam zijn binnen team Bedrijfsbureau en er relaties zijn met een diversiteit aan teams (organisatie breed). Denk bij het werkveld aan onderhoud watersysteem, verzamelen monitoringsgegevens watersysteem en waterketen, configuratiebeheer, datastromen t.b.v. primaire werkprocessen groot onderhoud kunstwerken en legger, maaien, baggeren en andere beheerwerkzaamheden.

De eindverantwoordelijkheid en de HR-taken liggen bij de teamleider.

Als coördinator Gegevensbeheer en watersysteem zorg je in jouw werk dus o.a. voor:

 • (Her)inrichten en structureren van werkprocessen en bijbehorende werkpakketten.
 • Inzichtelijk maken en analyseren van de knelpunten op het gebied van proces en werkpakketten, maar ook op houding en gedrag.
 • Afstemming met diverse teams, vooral op het gebied van goede informatievoorziening;
 • Verbinding tussen de strategische, tactische en operationele bedrijfsvoering en vertaling van strategische keuzes en beleid binnen de domeinen gegevensbeheer en watersysteem;
 • Coördinatie (functionele sturing) en prioritering op de opgaven, ontwikkeling, implementatie, toepassing en verbetering van werkprocessen in het gegevensbeheer en watersysteem.
 • Maken van afspraken en nauwe samenwerking met andere teams over werkwijzen, kwaliteit, toetsing, doorontwikkeling en communicatie.
 • Ondersteuning van de teamleider bij de (door)vertaling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid aangaande gegevensbeheer en watersysteem;

0 sollicitaties
3 views


31-05-2023 Vechtstromen
2x Technisch onderhoudsmedewerker (WTB/Civiel)

Het team Techniek en Onderhoud (T&O) is een interne opdrachtnemer (serviceprovider). In de functie van technisch onderhoudsmedewerker ben je een belangrijke speler als het gaat om optimaal functionerende stuwen, oppervlaktegemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI'S), rioolpersgemalen en gebouwonderhoud. Werkzaamheden waarbij je zelfstandig of samen met een collega de klus klaart! De uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • breed inzetbaar bent bij werkzaamheden op het gebied van civiele techniek, werktuigbouwkunde, hydrauliek en mobiele werktuigen;
 • werkzaamheden opneemt in het veld en de passende oplossing (constructie) uitwerkt in een schets; Vervolgens lever je deze schets aan bij de tekenaar/engineer, werkvoorbereider of constructiemedewerker;
 • onderhoudswerkzaamheden uitvoert op het gebied van werktuigbouwkunde, civiele techniek en hydraulische systemen binnen ons volledige beheersgebied;
 • complexe storingen verhelpt, renovaties uitvoert en systemen in bedrijf stelt;
 • Storingsanalyses verricht, inspecties en metingen uitvoert, constructie- en installatiewerkzaamheden uitvoert, en opleveringsrapportages opstelt;
 • Storingen documenteert en evalueert voor ons onderhoudsbeheersysteem en waarbij je vanuit jouw dagelijkse praktijk procesverbeteringen initieert;
 • toezicht houdt op het werk van derden (contractanten).

4 sollicitaties
75 views


25-05-2023 Vechtstromen