Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Werkvoorbereider Electrotechniek/Procesautomatisering

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het multidisciplinair(E en PA) voorbereiden / uitwerken van werkzaamheden. Je hebt te maken met gepland onderhoud op het vakgebied van elektrotechniek en procesautomatisering. Je werk wordt bepaald door enerzijds werkzaamheden voortvloeiend uit de dagelijkse storingen en anderzijds door klussen uit het jaarplan onderhoud, vervangingsinvestering, renovaties en projecten.
De dagelijkse storingen komen centraal binnen en worden verdeeld onder de werkvoorbereiders E/PA. Dit betreft elektrotechnische storingen aan in de electrokasten, de procesbesturingen van riool- / oppervlaktegemalen, RWZI 's, stuwen, etc. Je bereidt dit voor zodat je collega technisch onderhoudsmedewerker E/PA met de juiste materialen op pad kan, in bezit van de juiste tekening en andere relevante informatie.
Door op locatie het werk te inventariseren en de klus te begeleiden ben je zelf ook buiten betrokken bij het werk. Daarnaast voer je Fabricage Afname Testen (FAT) en Site Afname Testen (SAT) op locaties uit. Verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Verantwoordelijk bent voor de regie, het opstellen en bijhouden van planningen, realisatie van onze orderportefeuille vanuit de elektrotechniek en procesautomatisering. Je bent sparringpartner op inhoud voor de technisch onderhoudsmedewerkers en deelt kennis. Je houdt toezicht bij de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden en op de naleving van het Arbo- en milieubeleid;
 • Onderhoudsprogramma's vertaalt naar concrete bestekken / werkplannen, programma's van eisen en kostenberekeningen opstelt, ontwerpen en bestekken toetst en de werkplanning afstemt met de opdracht gevende teams;
 • De uitvoering van werkzaamheden (door derden) begeleidt, de voortgang bewaakt en eindrapportages van de werkzaamheden opstelt;
 • Vanuit jouw expertise inbreng levert en randvoorwaarden stelt met betrekking tot het (toekomstig) onderhoud van zuiveringen en kunstwerken bij herinrichtingsprojecten/ nieuwbouwprojecten. Je hebt daarbij een adviserende rol als projectmedewerker;
 • De bereidheid tot het volgen van de opleiding Techniek Afvalwaterzuivering (TAZ) en de bereidheid om indien noodzakelijk mee te draaien in de storingswachtdienst.

4 sollicitaties
79 views


15-01-2021 Vechtstromen
Teamleider Facilitair

Als teamleider leid je het team in de verdere ontwikkeling door middel van heldere en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Jij weet de medewerkers uit jouw team te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Zo zorg jij op jouw manier voor schoon, veilig en genoeg water.

 • Je geeft leiding aan het team Facilitaire dienstverlening. Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het team;
 • Je inspireert jouw team door richting en sturing te geven aan het bereiken van resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Je stimuleert en motiveert medewerkers in hun eigen ontwikkeling en tot het behalen van maximale resultaten, door onder andere zelf het goede voorbeeld te geven;
 • Je bent in staat om vanuit de keten te denken en te sturen op aansluiting van beheer, advies en strategie. Hierbij weet je klantvragen te vertalen naar inzet en ontwikkeling van mensen. Je onderschrijft de visie op Bedrijfsvoering en je implementeert deze samen met collega teamleiders;
 • Je levert als vertegenwoordiger van het team een actieve bijdrage aan het realiseren van de programmadoelen, via deelname aan de programmatafel;
 • Je zet je ervaring met veranderprocessen succesvol in op diverse thema's;
 • Je werkt nauw samen met collega teamleiders in de ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van de samenwerking;
 • Je bent (gedelegeerd) opdrachtgever voor diverse thema's binnen de bedrijfsvoering.

2 sollicitaties
393 views


18-12-2020 Vechtstromen
Junior adviseur Werktuigbouwkunde

Als Junior adviseur Werktuigbouwkunde ben je verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en realisatie van installaties als rwzi's, gemalen, sluizen, stuwen etc. We zien deze functie als een doorgroeifunctie waarbij jij de mogelijkheid krijgt om op termijn door te groeien naar de functie van Senior adviseur Techniek en Toepassing.

Je coördineert binnen de projecten (gedurende alle fasen) alle (Werktuigbouwkundige) technische documenten en toetst ze op het door het waterschap vastgesteld beleid. Je werkt nauw samen met de marktpartijen waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten. De eindverantwoordelijkheid over het ontwerp en realisatie en het functioneren daarvan blijft bij jou en het projectteam liggen. Je bent verantwoordelijk voor het succesvol toepassen van nieuwe innovaties in de techniek en technologie.

Je geeft technische adviezen aan collega's in de breedste zin en betrekt ze bij het ontwerp- en realisatieproces. Je bent verantwoordelijk voor een volledige en correcte verwerking van technische gegevens, documenten in de beheerssystemen van Waterschap Vechtstromen. 

9 sollicitaties
76 views


17-12-2020 Vechtstromen
Teamleider bedrijfsbureau

Als teamleider geef je sturing aan het team Bedrijfsbureau en werk je met jouw team aan de uitvoering van de kerntaken van het waterschap. Het Bedrijfsbureau faciliteert, coördineert en toetst de operationele uitvoering aan het watersysteem en de zuiveringen. Het bedrijfsbureau vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van het assetmanagement in de organisatie. Daarom is een aantal rollen die binnen assetmanagement van belang zijn bij elkaar gepositioneerd; programmeurs, objectbeheerders en opdrachtgevers. Dat moet bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en het borgen van de werkwijze. Als teamleider heb je daarbij een belangrijke rol in het faciliteren van medewerkers en het zorgen dat medewerkers in hun rol blijven en zich blijven ontwikkelen. Vanuit het Bedrijfsbureau wordt opdracht verstrekt aan het team Techniek & Onderhoud (in assetmanagement heeft T&O de rol van serviceprovider) voor werkplannen onderhoud en het team Expertisecentrum voor inhoudelijk advies.
Je geeft aan het team en de opgaven richting, coacht medewerkers op hun ontwikkeling en hebt daarbij de interne samenwerking binnen de organisatie hoog in het vaandel staan. Je geeft hieraan vorm vanuit jouw drive voor het werk, jouw oog voor medewerkers en jouw organisatietalent.

Deze impact in jouw werk zie je terug waarbij je:

 • leiding geeft aan het Bedrijfsbureau. Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het team;
 • het team leidt in de transitie door heldere en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Je bent een sparringspartner voor jouw medewerkers en stimuleert en motiveert hen in hun ontwikkeling tot het behalen van maximale resultaten;
 • bekend bent met het waterschapswerk en het watersysteem- en zuiveringsbeheer. Je hebt een heldere visie op het verstevigen van de rol en positie van het team;
 • een verbinder bent en de uitdagingen kent voor het watersysteem en zuiveren. Je bent in staat om kansen hiervoor met jouw team te benutten in de verbinding tussen beheer en expertise, projecten en strategie;
 • organisatietalent mee brengt, besluitvaardig bent en goed kunt structureren, waardoor je vorm weet te geven aan eenduidige werkprocessen en vanuit de systematiek van assetmanagement het beheer op orde brengt. Hiermee draag je bij aan de realisatiekracht;
 • als vertegenwoordiger van het team een actieve bijdrage levert aan het realiseren van de programmadoelen, via deelname aan alle programmatafels;
 • nauw samen werkt met collega teamleiders en de coördinatoren Bedrijfsbureau en Watersysteem in de ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van de samenwerking.

4 sollicitaties
429 views


15-12-2020 Vechtstromen
Specialist onderhoud (watersysteem)

Als specialist onderhoud (watersysteem) ben je voornamelijk bezig met bedenken, borgen en bewaken van goed onderhoud aan onze waterlopen. Vanuit je rol als specialist breng je de collega's en externe partners met elkaar in verbinding. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • als opdrachtgever, aanbestedingen van werkplannen en bestekken begeleidt t.b.v. maaionderhoud en beplantingsbeheer van het watersysteem;
 • kansen en knelpunten inventariseert en oplossingsgericht analyseert voor de optimalisatie van het watersysteemonderhoud (maai- en beplantingsonderhoud);
 • aanspreekpunt bent voor en intern opdrachten verstrekt aan het expertisecentrum over onderhoud gerelateerde vraagstukken en daarin een regierol vervult;
 • overleggen initieert, hierin participeert en nauwe contacten onderhoudt met de gebiedsbeheerders en mensen in de onderhoudsregio's over het watersysteemonderhoud;
 • toeziet op juiste vertaling van beheer- en onderhoudsdocumenten (BOD's) naar de praktijk en dat de beleidsuitgangspunten voor onderhoud tot uiting komen in de uitvoering van het dagelijkse onderhoud in werkplannen en bestekken;
 • een faciliterende, adviserende en toetsende rol hebt ten aanzien van vraagstukken m.b.t. beheer en onderhoud van het watersysteem;
 • vanuit je integrale kennis intern adviseert over cultuur- of milieutechnische zaken ten aanzien van het watersysteemonderhoud of -beheer.

6 sollicitaties
142 views


10-12-2020 Vechtstromen