Logo Vechtstromen

Jobs posted by Vechtstromen

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Vechtstromen.

Latest jobs

Strategisch adviseur HRM

We zijn op zoek naar een strategisch adviseur die verbindend werkt. Als strategisch adviseur heb je ideeën over hoe medewerker en organisatie sterker kunnen worden en zet deze ideeën om in acties. Je bent degene die directie en management strategisch adviseert over uiteenlopende onderwerpen op het vlak van organisatie en HRM. Je hebt een goed onderbouwde visie op HRM, management development, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement en leren en ontwikkelen. Je hebt een visie op de snel veranderende wereld en wat dit vraagt van een overheidsorganisatie en haar medewerkers om daar op in te kunnen spelen. De HRM collega's die je coacht, gaan graag naar je toe voor advies, op basis van jouw uitstraling en expertise . Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Verantwoordelijk bent voor de HRM-ontwikkelingen die passen bij de organisatiedoelen;
 • relevante organisatiethema's oppakt en nieuwe thema's agendeert;
 • je in de achtergrond van de thema's verdiept. Daarbij maak je onder andere gebruik van feiten, cijfers, scenario's haalbaarheid en HR analytics;
 • je deskundigheid inbrengt bij regionale en landelijke netwerken;
 • klankbord bent van directie, management en je collega HRM adviseurs.

Belangrijke HR-projecten binnen onze organisatie zijn op dit moment de vertaling van onze strategische personeelsplanning naar concrete ontwikkelacties, schaalsprong, verbindend samenwerken in een steeds meer digitale omgeving en het ontwikkelen naar een inclusieve organisatie waarbij binden, boeien, behouden belangrijke thema's zijn.

1 application
176 views


26-01-2023 Vechtstromen
Strategisch adviseur Inkoop

Eind vorig jaar is de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen vastgesteld. Jij bent verantwoordelijk om samen met je inkoopcollega's deze strategie in te bedden binnen de organisatie. Daarnaast begeleid of coördineer je (complexe) aanbestedingen en borg je de doelmatigheid en de rechtmatigheid hiervan. Als strategisch adviseur inkoop claim je een proactieve positie in complexe inkoopissues. Je zit al bij de klant aan tafel voordat de klant het zelf doorheeft. Je bent een vraagbaak voor je collega's op inkoopgebied.

Om je werk goed te kunnen uitvoeren, onderhoud je in- en extern een relevant klant- en relatienetwerk, dat je proactief verder uitbouwt. Aan jou de taak om de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de inkoopdienstverlening (zowel bestuurlijk als ambtelijk) te managen en te verbinden. Gaat het om besluitvorming rondom zowel in- als externe complexe ontwikkelings- en veranderprocessen, dan heb jij een belangrijke adviserende rol. Zo adviseer en begeleid je het bestuur, (lijn)management en medewerkers bij deze processen en de implementatie en uitvoering ervan. Je bent in staat om kansen voor verbetering van de dienstverlening in het inkoopdomein te onderkennen en je weet deze door te vertalen naar concrete verbetervoorstellen voor inkoop en contractmanagement.

Dit zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Inkoopbeleid en -strategie opstelt, actualiseert en implementeert
 • De spil bent in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel op inkoopgebied
 • Het uitvoeringsplan op de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen uitrolt binnen de organisatie
 • Aanspreekpunt bent voor management en bestuur voor (complexe) inkoopvraagstukken
 • De professionalisering van de inkoopfunctie faciliteert en als een echte verbinder uitdraagt binnen de organisatie
 • Participeert in landelijke en regionale inkoop samenwerkingen
 • Incidenteel complexe aanbestedingstrajecten begeleidt
 • Vraagbaak, begeleider en coach bent voor je inkoopcollega's.

1 application
78 views


19-01-2023 Vechtstromen
Directie- en bestuurssecretaresse

Het bestuurssecretariaat is onmisbaar voor het goed functioneren van ons dagelijks bestuur en de secretaris-directeur. Met jouw werk sluit je naadloos aan op hun wensen. Je draait jouw hand niet om voor ingewikkelde én uiteenlopende vragen en verzoeken. Door jouw interesse in de opgaven waar Vechtstromen voor staat, breng jij hierin zelfstandig prioritering aan. Jij werkt nauw samen met twee andere bestuurssecretaresses. Dat betekent onder andere dat je met je collega's:

 • verantwoordelijk bent voor agendabeheer, de beantwoording van mail, de behandeling van uiteenlopende verzoeken;
 • zorgt dat de dagelijks bestuursleden en de secretaris-directeur de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking hebben;
 • goede relaties onderhoudt met andere secretariaten zowel binnen als buiten de organisatie;
 • interne en externe bijeenkomsten en bestuurlijke bezoeken organiseert. Hierbij zorg je voor de planning, voor budgetbeheer en protocollaire aangelegenheden;
 • vergaderingen van de commissies en het algemeen bestuur ondersteunt voor livestreaming.

De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden 's avonds plaats en er wordt verwacht dat jij daarbij ook aanwezig bent.

1 application
180 views


19-01-2023 Vechtstromen
Technisch administratief medewerk(st)er

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de technische administratie. Je hebt te maken met gepland en correctief onderhoud op de vakgebieden elektrotechniek, procesautomatisering, werktuigbouwkunde en civiele techniek waarbij jij verantwoordelijk bent voor het opstellen en bijhouden van budgetten en alle bijbehorende financiële handelingen.
De primaire werkzaamheden die jij gaat verrichten:

 • het dagelijks administratief afhandelen van e-mail, orders en aanmaken van orders, wijzigingen doorvoert en factuurafhandeling;
 • financiële managementoverzichten opstellen op operationeel en tactisch niveau;
 • bespreken met naaste collega's van afwijkingen in gewenste en te realiseren levertijden;
 • afhandeling van in-uitgaande goederen;
 • je legt verbinding tussen (werk)planningen en actuele financiële realisatie;
 • je gaat nauwkeurig te werk en zet je jouw flexibele houding in om snel te schakelen tussen je verschillende werkzaamheden;
 • het voorbereiden van vergaderingen, notuleren en actielijsten bijhouden en opvolgen;
 • bij afwezigheid van collega's neem je moeiteloos andere taken over.

Contacten:

 • Met de collega's binnen het team Techniek en Onderhoud vanuit de rol met betrekking tot de technische administratie alsmede vanuit een brede technisch-administratief faciliterende rol ten behoeve van het team Technisch Onderhoud;
 • Met medewerkers financiën, inkoop en andere betrokken teams over informatie-uitwisseling en afstemming financiële- en inkoopgegevens.

Als technisch administratief medewerk(st)er maak je deel uit van het team T&O. Je hebt de mogelijkheid om vanuit onze werklocaties Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo en Emmen te werken. Bij T&O werken circa 60 collega's, ieder met zijn of haar eigen vakgebied. Wat het zo uniek maakt om in dit team te werken? Een hoge betrokkenheid, veel theoretische en praktische kennis en een saamhorigheidsgevoel binnen het team! Techniek verbindt!

Jouw toekomstig leidinggevende Henk zegt hierover: "Alleen kom je ver, samen kom je verder!"

2 applications
157 views


17-01-2023 Vechtstromen
Opdrachtgever

Vechtstromen staat de aankomende jaren voor uitdagende investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren, zodat aan de Europese Kaderrichtlijn Water wordt voldaan en om opkomende stoffen te verwijderen uit het afvalwater. Onze projecten betreffen veelal grootschalige renovaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met innovatieve en vergaande zuiveringstechnieken. Daarnaast staan er projecten op stapel om persleidingen te vervangen en het verbouwen van rioolgemalen. Als opdrachtgever schep je de mogelijkheden om het project uit te voeren. Je adviseert over de projectopdracht, zorgt voor de vertaling hiervan naar een concrete aanpak (samen met projectleiders), je stelt het plan van aanpak vast en je zorgt voor intern (en zo nodig extern) draagvlak in de projectomgeving. Een functie met impact en dat zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • de projectleider faciliteert en steunt bij adequate bemensing en middelen van een project;
 • over de voortgang waakt en beslist en regulerend optreedt bij knelpunten in projecten en zorgt voor oplossingsrichtingen;
 • de diverse planningen op een adequate beheersing van het project toetst;
 • de tussen- en eindresultaten op haalbaarheid en kwaliteit toetst en je deze resultaten met rapportages vaststelt;
 • over onverwachte, noodzakelijke tussentijdse (scope)wijzigingen beslist en, waar nodig, afstemt met de programmaleiders, de directie of de bestuurlijk verantwoordelijke;
 • over alle projectinformatie beslist welke besluitvormend of ter kennisgeving aan het bestuur wordt aangeboden;
 • de projectleider coacht en fungeert als klankbord over processen in het projectteam en de omgeving;
 • zorg draagt voor verbetervoorstellen gericht op professionalisering van het programma- en projectmanagement;
 • de programmaleider adviseert over tactische en strategische doelen binnen het programma;
 • décharge verleent aan de projectleider na overdracht van een project aan beheer.

0 applications
118 views


16-01-2023 Vechtstromen