Logo Vechtstromen

Jobs posted by Vechtstromen

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Vechtstromen.

Latest jobs

Technisch Specialist (Werktuigbouwkunde)

Als technisch specialist speel je organisatie breed een belangrijke adviserende rol m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden aan zuiveringen en rioolgemalen, op werktuigbouwkundig gebied. Vanuit deze adviserende rol vindt binnen het team Techniek en Onderhoud vervolgens de vertaling plaats in concrete planvorming m.b.t. de werkzaamheden in de orderportefeuille. Je geeft in deze functie technisch advies en hebt de regie over de werkvoorbereiding en de bijbehorende planning, de realisatie en de analyse m.b.t. technisch-inhoudelijke vraagstukken in het werkplan onderhoud, in de renovatie- en nieuwbouwprojecten en het vervangingsinvesteringsprogramma. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Adviseert over de uitvoeringsaspecten in de prioritering van de werkzaamheden ten behoeve van de meerjarenbegroting van de orderportefeuille waterketen en in nieuwbouw- en renovatieprojecten;
 • Nieuwe ontwikkelingen en knelpunten signaleert en zo nodig actie neemt in het doorvoeren van verbeteringen.
 • Jouw specialistische kennis over draagt en technische ondersteuning geeft aan de werkvoorbereiders en technisch onderhoudsmedewerkers;
 • de regie voert op het implementatieproces van voorbereiding en evaluatie van de jaarlijkse werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk bent voor het opstellen van de uitvoeringsplannen, toezicht houdt op de realisatie van werkzaamheden, de voortgang en kwaliteit bewaakt en uitvoeringsproblemen oplost;
 • Overleg voert in- en extern over de voortgang en realisatie van de werkzaamheden. En deelneemt in overleggen over beleidsontwikkeling binnen het programma waterketen, waarbij je informeert over de voortgang en eventuele wijzigingen en adviseert over de consequenties van veranderingen en vernieuwingen in het werkveld.

2 applications
108 views


27-03-2020 Vechtstromen
Handhaver Waterwet (industrie)

Je verricht als handhaver periodieke bedrijfsbezoeken, voornamelijk bij industriële bedrijven, waarbij je de naleving van wet- en regelgeving en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. industriële bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot strafrechtelijke handhaving en input geeft voor bestuurlijke handhaving;
 • Inbreng levert in bezwaren- en beroepsprocedures;
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst en optreedt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);
 • Ontwikkelingen op gebied van handhaving van buiten naar binnen brengt en andersom en hierover adviseert;
 • Een bijdrage levert aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op gebied van handhaving.

5 applications
162 views


23-03-2020 Vechtstromen
Concern controller

Als Concern controller ben je de onafhankelijke adviseur en sparringpartner voor bestuur en management bij het toetsen en bewaken van de interne en externe resultaten en doelen, processen en budgetten. Je bewaakt of de organisatie op koers blijft. Je advies is belangrijke input voor kwaliteitsverbetering van beleid, kaders en uitvoering. De uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Een belangrijke rol speelt als het gaat om het in control zijn van de organisatie bij omvangrijke risicovolle projecten. Hiertoe ontwikkel, innoveer en implementeer je passend controlbeleid en ben je verantwoordelijk voor de planning- en control cyclus.
 • Vanuit een onafhankelijke positie toetst of ons waterschap functioneert volgens de kaders. De toetsing heeft betrekking op de diverse aandachtsgebieden binnen de thema's sturing, organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement, behoorlijk bestuur en kwaliteit van besluitvorming. Bij afwijkingen rapporteer je rechtstreeks aan het bestuur.
 • Toetst of de (sturings)informatie voldoet aan de kaders en je je analyse van waardevol commentaar voorziet. Je toetst de eindproducten van Planning en Control en de verbijzonderde interne controle op kaders, kwaliteit en richtlijnen. Hierbij schuw je het niet om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.
 • Opdrachten geeft voor het laten uitvoeren van doelmatigheid- en rechtmatigheidsonderzoeken.
 • Vanuit de aard van je functie binnen jouw aandachtsgebied functioneel leiding geeft aan de Business controllers.

2 applications
348 views


13-03-2020 Vechtstromen
Coördinator Procesautomatisering (PA) met ICT kennis

Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/ICT waterschapsbreed. Binnen Vechtstromen bestaat er een beheerteam PA, bestaande uit PA- en ICT specialisten. Je bent functionele trekker en coördinator van dit team. Je spreekt de taal van procesautomatisering, maar ook van programmaleiders, waterbeheerders, ICT'ers en managers en zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen.

Deze verbinding zie je terug in de hoofdtaken van jouw werk waarbij je:

 • Functionele sturing geeft aan het beheerteam PA, zodat er een gestructureerde werkwijze ontstaat, volgens de principes van assetmanagement, waarmee beheer, onderhoud en ontwikkeling wordt geborgd;
 • Verantwoordelijk bent voor de investeringsplanning, de ontwikkeling, de actualisatie en de implementatie van de PA en de technische ICT infrastructuur. Daarbij adviseer je in op te starten (nieuwbouw)projecten in het domein van de PA. En ben je opdrachtgever van vervanging en onderhoud aan PLC, SCADA en telemetriesystemen;
 • De kaders stelt en de standaarden ontwikkelt en verbetert;
 • De beleidsbehoefte vaststelt en (door)ontwikkelt in dit vakgebied en hier een duidelijke visie op levert. En waarbij je de organisatie meeneemt in wat het betekent om de slag te maken naar een meer ICT gedreven procesautomatisering;

Daarnaast heb je belangrijke neventaken waarbij je:

 • Management adviseert over ontwikkelingen op PA/ICT gebied;
 • Vanuit je expertise een rol hebt in het kader van lifecyclemanagement, waarbij je nauw samenwerkt met de programmeur en maintenance engineer;
 • In het ICT kader de technische infrastructuur coördineert op monitoring, beveiliging, beheer en onderhoud en ervoor zorgt dat in samenspraak met ICT de technische infrastructuur rondom de PA optimaal en veilig werkt en dat datastromen optimaal worden doorgezet naar informatiesystemen in de kantoorautomatisering;
 • Nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen haalt en andersom.

7 applications
357 views


07-02-2020 Vechtstromen
Coördinator Techniek en Onderhoud (watersysteem)

Als coördinator watersysteem ben je als interne opdrachtnemer verantwoordelijk voor de (jaar)planning op zowel capaciteit en financiën. Je bent voor het team het centrale aanspreekpunt ten aanzien van de werkzaamheden die uitgevoerd worden ten behoeve van het watersysteem en coördineert het dagelijks werk; technisch advies, werkvoorbereiding en onderhoud. Je neemt opdrachten van andere teams aan en je zorgt dat de werkstromen soepel verlopen en de activiteiten worden uitgevoerd in volgorde van belangrijkheid. Daarvoor stel je een planning op die telkens actueel is om zodoende te kunnen (bij)sturen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Budgetverantwoordelijk bent voor de orderportefeuille, die bestaat uit klussen in de exploitatie, maar ook uit werken in de vervangingsinvestering;
 • Met opdrachtgevers overleg voert over de project- en proces voortgang en daarop anticipeert waar nodig;
 • Managementadviezen geeft voor de prioritering ten behoeve van de meerjarenbegroting van het programma watersysteem. Dit onderbouw je door - samen met de maintenance engineer - risico analyses uit te voeren, waarbij je vervolgens inzicht geeft in de beschikbare middelen en capaciteit;
 • Regie voert op aanbestedingen in geval van nieuwe of gewijzigde contracten. Sturing geeft aan het juist uitvoeren van de inkoopafspraken;
 • Werkprocessen (her)inricht/organiseert en sturing geeft aan het door ontwikkelen van het onderhoudsbeleid in lijn met Assetmanagement;
 • Deelneemt aan overleggen binnen het programma watersysteem, waarbij je informeert over de voortgang en eventuele wijzigingen en adviseert over de consequenties van veranderingen en vernieuwingen in het werkveld.

3 applications
221 views


07-02-2020 Vechtstromen