Logo Universiteit Leiden

Vacatures geplaatst door Universiteit Leiden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Universiteit Leiden.

Laatste vacatures

Directeur ASSC

Belangrijkste opgaven

Als directeur ASSC ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening van de afzonderlijke afdelingen en van het expertisecentrum ASSC als geheel. Je legt hierover verantwoording af aan de vice-voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast draag je bij aan de uitvoering van het Strategisch Plan 2022-2027 van de Universiteit Leiden. Je ontwikkelt processen, systemen en dienstverlening gericht op de eindgebruiker en in lijn met de ambitie van de Universiteit.

Je zorgt voor een goede vertaling van universiteitsbreed beleid en technologische ontwikkelingen van buiten de universiteit, naar processen, systemen en dienstverlening, met name op het gebied van de financiële en personeelsadministratie. Je zet lijnen uit voor de realisatie hiervan en maakt gebruik van de toenemende mogelijkheden van de digitale transformatie en het steeds meer data-gedreven werken. Business intelligence en inzet van toekomstgerichte-systemen binnen de bedrijfsvoering zijn voor jou bekende gebieden waar je optimaal gebruik van weet te maken. Je bewaakt de dagelijkse uitvoering en neemt tevens verantwoordelijkheid en eigenaarschap in veranderprocessen zowel binnen het ASSC als daarbuiten; mede door samen te werken met directeuren van faculteiten en expertisecentra.

De faculteiten en andere expertisecentra van de universiteit zijn belangrijke stakeholders, je zorgt voor een goede advisering over de keten van bedrijfsprocessen en dienstverlening aan hen. Met diverse beleidsdirecties, met name Financiën en Human Resource Management, stem je af over de impact van ontwikkelingen op de ASSC dienstverlening en vice versa.

Je bent in staat om vanuit de driehoek regie, vraag en aanbod in verschillende gremia het MT ASSC te positioneren en te vertegenwoordigen, waarbij het onderhouden en verstevigen van de relatie met onze interne klanten (de faculteiten en eenheden) een belangrijke opgave is.

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de teams FSSC, PSSC, FB, Servicepunt en DIA en bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het jaarplan ASSC. Je geeft richting aan het MT ASSC bij het verder professionaliseren en adviseert de afzonderlijke afdelingen over de transitie van grotendeels uitvoerend naar ook een adviserende en expertrol binnen de ketensamenwerking. Het MT ASSC is gemotiveerd en professioneel en momenteel bezig hun eigen signatuur te ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van de basis op orde is het implementeren van slimme, solide systemen. De komende jaren zullen daarom ook in het teken staan van de vervanging van de huidige ERP omgeving, vervanging van het huidige HR en Finance landschap door een modern Cloud systeem gebaseerd op Best Practice processen. Doel is naast een versterking van de basis op orde om door slimmere geharmoniseerde processen ruimte te creëren voor vernieuwing (ambitie 1 van het strategisch plan van de universiteit).

0 sollicitaties
0 views


04-10-2022 Universiteit Leiden - ASSC
Student-Assistent bij de Stafdienst Onderwijs - Projecten

Als student-assistent bij de stafdienst Onderwijs Cleveringa, afdeling projecten (het onderwijsinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) bestaat je taak uit het ondersteunen bij diverse facultaire projecten op het gebied van het onderwijs; o.a. door desk research en het (mondeling) presenteren van de resultaten, het voorbereiden van gesprekken en werkbezoeken, het uitvoeren van inventarisaties, het maken van (Excel) overzichten, het ondersteunen bij presentaties en overige voorkomende werkzaamheden.

0 sollicitaties
0 views


29-09-2022 Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Coördinator Onderwijsbeleid / Senior Beleidsmedewerker (0,4 - 1,0 fte)

Heb je passie voor onderwijs en wil je in een leuk team bijdragen aan onder andere het studentenwelzijn en onze onderwijsambities? Als coördinator onderwijsbeleid draag je bij aan belangrijke onderwerpen en help je mee de onderwijskwaliteit te vergroten binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Je coördineert en bewaakt de planning en resultaten van de diverse beleidsdossiers Onderwijs binnen het team Strategische Zaken en Beleid. Dit doe je op basis van prioriteit, inhoud en samenhang. Ook zorg je voor tijdige besluitvorming binnen de betrokken partijen.

Je bent sparringpartner en adviseur van de portefeuillehouder Onderwijs, het faculteitsbestuur, onderwijsbestuur, de onderwijsmanager, het afdelingshoofd en je naaste collega's onderwijsbeleid.

Als senior beleidsmedewerker adviseer je gevraagd en ongevraagd over een breed scala aan onderwijsgerelateerde beleidsonderwerpen. Waar nodig contacteer je facultaire, universitaire en externe stakeholders. Het aantal dossiers is afhankelijk van het parttime of fulltime dienstverband.

0 sollicitaties
0 views


29-09-2022 Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Marketeer- Professional Education

 • Het opzetten van het marketingplan;
 • Opstellen van een aansprekende en onderscheidende campagne Professionele educatie;
 • Uitvoer van de marketingactiviteiten;
 • Organiseren en (mede) uitvoeren van (online) evenementen;
 • Contentcreatie voor mailingen, de opleiding portal, nieuwsbrieven, social media etc.
 • Analyse en evalueren van de marketingactiviteiten.

0 sollicitaties
0 views


28-09-2022 Universiteit Leiden
Medewerker Personeel Shared Service Centre

Het Personeel Shared Service Center (PSSC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen rondom personeels- en salarisadministratie en voor het afhandelen van vragen van leidinggevenden en medewerkers. Een centraal punt voor goede en consistente service, en spin in het web voor het tijdig en correct administreren van HR data. De processen binnen het PSSC zijn grotendeels gedigitaliseerd, de transitie naar digitalisering en meer analytisch werken ontwikkelt zich de komende jaren door.

Het PSSC bevat 3 teams: Instroom/Uitstroom, Personele Mutaties en Salarisadministratie & Arbeidsvoorwaarden. Deze drie teams vormen de backoffice van het PSSC. Ook is er een ASSC Servicepunt, de frontoffice voor alle vragen over onder andere personele regelingen, arbeidsvoorwaarden, werkgeversverklaringen en personele mutaties.

Als medewerker PSSC zijn voorkomende werkzaamheden divers en bestaan onder andere uit:

 • tijdige afhandeling van personeelsmutaties op het gebied van in- door en uitstroom; afhandelen van specialistische vragen van leidinggevende en medewerkers;
 • opstellen van uitvoeringsprocedures en -instructies, procesbeschrijvingen, handleidingen en communicatieberichten voor alle medewerkers van de Universiteit Leiden;
 • ondersteunen van directie, management, medewerkers en HR-collega's bij de uitvoering van het HR-beleid;
 • participeren in organisatiebrede projectgroepen op HR-proces-niveau;
 • presentaties geven en trainingen verzorgen aan eindgebruikers;
 • uitvoer geven aan en doorontwikkelen van je eigen HR-specialisme binnen het PSSC zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim, hoogleraren, managementrapportages;
 • voorlichtende functie naar de business m.b.t. nieuwe ontwikkelingen (intern- en extern);
 • beheren signalen en uitvoeren afloopcontroles;
 • uitvoeren van controles en verzorgen follow-up van signalen aan de hand van Runbook;
 • opstellen en bijhouden van standaardcorrespondentie in samenwerking met HRM;
 • inwerken nieuwe collega's;
 • bijdragen aan het verder optimaliseren van de administratieve HR-organisatie.

0 sollicitaties
0 views


28-09-2022 Universiteit Leiden