Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Twee bevlogen adviseurs energietransitie

Binnen het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" is de Duurzame Stad een van de pijlers. Tilburg werkt hard om een klimaatbestendige stad te zijn waarbij klimaatadaptatie, circulaire economie en de transitie naar duurzame energie centraal staan. In het bestuursakkoord zegt het bestuur over de energietransitie: "Het realiseren van de energietransitie is met zekerheid een van de allergrootste opgaven die we als samenleving hebben voor de komende decennia". Tilburg gaat in aansluiting op mondiale afspraken, vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, voor het volledig fossielvrij maken van haar energiegebruik in 2045. De gemeentelijke doelstelling is een jaarlijkse reductie van het Tilburgse energiegebruik van 2% en een toename van de duurzame energieopwekking van 2%. De afdeling Ruimte heeft een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze opgave. Met het formuleren van beleid, het samen met bewoners en partners maken van (wijkenergie)plannen, het aangaan van samenwerkingsverbanden (greendeals) en innovatieve voorbeeldprojecten worden goede eerste stappen gezet op weg naar het einddoel. Er is echter nog heel veel werk te verzetten, vraagstukken te beantwoorden en activiteiten te ondernemen. De gemeente Tilburg gaat daarvoor en wil zijn team daarom versterken met twee adviseurs energietransitie.

De adviseur energietransitie houdt zich in essentie bezig met de vraag hoe Tilburg in 2045 CO2 neutraal gaat zijn. Hij/zij adviseert het bestuur bij het formuleren van stedelijke en regionale ambities en over de wijze waarop deze waar te maken. Dit gebeurt samen met de in- en externe partners op basis van behoeften die spelen in de stad en van de eisen die andere overheden stellen. De deskundigheid gaat niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de benodigde processen om de doelen te bereiken en ambities te realiseren. De beleidsadviseur ontwikkelt zelfstandig beleidsproducten (van korte adviezen tot kadernota's), adviseert andere afdelingen en wethouders en is actief met het faciliteren en stimuleren van initiatieven in de stad. De inhoudelijke thema's die vanuit de door de raad vastgestelde Energievisie moeten worden opgepakt zijn onder andere de stimulerings aanpak voor bedrijven, de ontwikkeling van het verduurzamen van de gebouwde omgeving (woningen, scholen, winkels en kantoren), het ontwikkelen van wijk energietransitieplannen, de doorontwikkeling van de duurzaamheidslening e.a. financieringsarrangenmenten, het onderhouden en verder uitbouwen van de samenwerking met partners in de stad en daarbuiten, zoals stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) en de energie coöperaties, advisering in ruimtelijke projecten/gebiedsontwikkelingen en de verduurzaming van de eigen organisatie (duurzame openbare ruimte, vastgoed, inkoop etc). De beleidsmedewerker neemt vanuit die rol deel aan een aantal (regionale) samenwerkingsverbanden of organiseert deze. Gezien de omvang en urgentie van de opgaven dient de kandidaat direct in staat te zijn tot het ontwikkeling van producten, dan wel daar een vervolg aan te geven. Exacte invulling van deze taken wordt mede bepaald op basis van kennis, kunde en motivatie van de kandidaat.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


09-11-2018 Gemeente Tilburg


Twee bevlogen adviseurs energietransitie

Binnen het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" is de Duurzame Stad een van de pijlers. Tilburg werkt hard om een klimaatbestendige stad te zijn waarbij klimaatadaptatie, circulaire economie en de transitie naar duurzame energie centraal staan. In het bestuursakkoord zegt het bestuur over de energietransitie: "Het realiseren van de energietransitie is met zekerheid een van de allergrootste opgaven die we als samenleving hebben voor de komende decennia". Tilburg gaat in aansluiting op mondiale afspraken, vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, voor het volledig fossielvrij maken van haar energiegebruik in 2045. De gemeentelijke doelstelling is een jaarlijkse reductie van het Tilburgse energiegebruik van 2% en een toename van de duurzame energieopwekking van 2%. De afdeling Ruimte heeft een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze opgave. Met het formuleren van beleid, het samen met bewoners en partners maken van (wijkenergie)plannen, het aangaan van samenwerkingsverbanden (greendeals) en innovatieve voorbeeldprojecten worden goede eerste stappen gezet op weg naar het einddoel. Er is echter nog heel veel werk te verzetten, vraagstukken te beantwoorden en activiteiten te ondernemen. De gemeente Tilburg gaat daarvoor en wil zijn team daarom versterken met twee adviseurs energietransitie.

De adviseur energietransitie houdt zich in essentie bezig met de vraag hoe Tilburg in 2045 CO2 neutraal gaat zijn. Hij/zij adviseert het bestuur bij het formuleren van stedelijke en regionale ambities en over de wijze waarop deze waar te maken. Dit gebeurt samen met de in- en externe partners op basis van behoeften die spelen in de stad en van de eisen die andere overheden stellen. De deskundigheid gaat niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de benodigde processen om de doelen te bereiken en ambities te realiseren. De beleidsadviseur ontwikkelt zelfstandig beleidsproducten (van korte adviezen tot kadernota's), adviseert andere afdelingen en wethouders en is actief met het faciliteren en stimuleren van initiatieven in de stad. De inhoudelijke thema's die vanuit de door de raad vastgestelde Energievisie moeten worden opgepakt zijn onder andere de stimulerings aanpak voor bedrijven, de ontwikkeling van het verduurzamen van de gebouwde omgeving (woningen, scholen, winkels en kantoren), het ontwikkelen van wijk energietransitieplannen, de doorontwikkeling van de duurzaamheidslening e.a. financieringsarrangenmenten, het onderhouden en verder uitbouwen van de samenwerking met partners in de stad en daarbuiten, zoals stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) en de energie coöperaties, advisering in ruimtelijke projecten/gebiedsontwikkelingen en de verduurzaming van de eigen organisatie (duurzame openbare ruimte, vastgoed, inkoop etc). De beleidsmedewerker neemt vanuit die rol deel aan een aantal (regionale) samenwerkingsverbanden of organiseert deze. Gezien de omvang en urgentie van de opgaven dient de kandidaat direct in staat te zijn tot het ontwikkeling van producten, dan wel daar een vervolg aan te geven. Exacte invulling van deze taken wordt mede bepaald op basis van kennis, kunde en motivatie van de kandidaat.

Gemeentebanen

5 sollicitaties

106 views


09-11-2018 Gemeente Tilburg


Teammanager Team Bemiddeling

We zoeken een teammanager voor het team Bemiddeling (19 fte) met verschillende functies: trainer/coach/doelmatigheidsconsulent/werkmakelaar/netwerkconsulent. Samen met de 2 andere teammanagers ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het realiseren voor de opgaven zoals opgenomen in het afdelingsplan. Je stuurt de werkzaamheden binnen je team aan, zodat de productafspraken in kwantiteit en kwaliteit worden gerealiseerd. Je begeleidt en stuurt medewerkers binnen je team aan om de beoogde resultaten te realiseren.
Je geeft de grote lijnen aan, delegeert de werkzaamheden en bevordert de zelfsturing van de medewerkers.
Je stuurt en faciliteert de in- door- en uitstroom van medewerkers (voortdurend bezig met de juiste man of vrouw op de juiste plaats). Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed werkklimaat en het zo nodig doen van wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kwalitatieve / kwantitatieve ondersteuning en organisatorische verbanden. Je bevordert de samenwerking van medewerkers met collega's van andere teams en afdelingen en externe partners om een optimaal resultaat te behalen.
Je treedt op als proceseigenaar voor de (deel)processen en je zorgt voor optimalisering van de werkprocessen, het maken van sluitende afspraken, de producten en diensten die worden geleverd en voor de inzet en beheer van middelen van het cluster. Je bent opdrachtgever voor afgebakende projecten. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van alle samenwerkingsrelaties die nodig zijn voor de uitvoering van je kerntaken en voor het organisatiemodel als geheel.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


09-11-2018 Gemeente Tilburg


Teammanager Team Bemiddeling

We zoeken een teammanager voor het team Bemiddeling (19 fte) met verschillende functies: trainer/coach/doelmatigheidsconsulent/werkmakelaar/netwerkconsulent. Samen met de 2 andere teammanagers ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het realiseren voor de opgaven zoals opgenomen in het afdelingsplan. Je stuurt de werkzaamheden binnen je team aan, zodat de productafspraken in kwantiteit en kwaliteit worden gerealiseerd. Je begeleidt en stuurt medewerkers binnen je team aan om de beoogde resultaten te realiseren.
Je geeft de grote lijnen aan, delegeert de werkzaamheden en bevordert de zelfsturing van de medewerkers.
Je stuurt en faciliteert de in- door- en uitstroom van medewerkers (voortdurend bezig met de juiste man of vrouw op de juiste plaats). Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed werkklimaat en het zo nodig doen van wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kwalitatieve / kwantitatieve ondersteuning en organisatorische verbanden. Je bevordert de samenwerking van medewerkers met collega's van andere teams en afdelingen en externe partners om een optimaal resultaat te behalen.
Je treedt op als proceseigenaar voor de (deel)processen en je zorgt voor optimalisering van de werkprocessen, het maken van sluitende afspraken, de producten en diensten die worden geleverd en voor de inzet en beheer van middelen van het cluster. Je bent opdrachtgever voor afgebakende projecten. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van alle samenwerkingsrelaties die nodig zijn voor de uitvoering van je kerntaken en voor het organisatiemodel als geheel.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

178 views


09-11-2018 Gemeente Tilburg


Organisatieadviseur Het Nieuwe Werken

Wij zoeken een vernieuwende organisatieadviseur met ervaring op het gebied van het implementeren van nieuwe manieren van werken die horen bij een nieuwe werkomgeving.

Je adviseert het management- en directieleden op het gebied van organisatie-, proces- en veranderingsvraagstukken. De focus in de opengestelde vacature ligt vooral op het adviseren van het programmateam Het Nieuwe Werken. Met Het Nieuwe Werken faciliteren we een fysieke en digitale werkomgeving waarmee we stimuleren dat we ons als organisatie flexibel en wendbaar rondom de opgaven kunnen organiseren. We maken met deze werkomgeving mogelijk dat er onafhankelijker van plaats, tijd, werkplek en apparaat gewerkt kan worden. We willen dat onze medewerkers per keer nadenken welke activiteiten ga ik vandaag uitvoeren, met wie en op welke plek ga ik dit doen (in de stad, op kantoor, thuis of elders). We zoeken voor ons kernteam Behaviour een adviseur die met ons verder onder andere de interventies verder kan uitwerken om het gedrag te gaan stimuleren wat past bij die nieuwe werkomgeving. Waarbij wij het onderscheid maken in het gedrag wat past bij de fysieke omgeving, digitale omgeving en het gedrag vanuit de bedoeling om een bijdrage te leveren aan onze organisatie ontwikkeling: het steeds meer in verbinding met onze stad werken.

Je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends (in- en extern) op het terrein van personeels- en organisatieontwikkeling. Je kunt vanuit die actuele kennis proactief adviseren over een permanente ontwikkeling van de netwerkorganisatie. Je werkt binnen je opdrachten nauw samen met je collega-adviseurs.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


08-11-2018 Gemeente Tilburg