Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

PhD candidate ‘Novel systemic treatment strategies for patients with salivary gland cancer’

Within the heterogeneous disease of salivary gland cancers, one of the main subtypes in metastatic disease (salivary duct carcinoma), is dependant on androgen receptor signalling for tumour proliferation. Treatment is therefore aimed at disturbing androgen signalling on several levels. The exact treatment schedule in both (neo)adjuvant and palliative setting is not yet fully elucidated and currently mainly based on expert-opinion. Secondly, preclinical research points towards new treatment options that have not yet reached the clinic for salivary gland cancer, such as immunotherapy or targeted therapy.

This PhD trajectory will initially focus on starting clinical trials to see which treatment schedule best balances efficacy and toxicity in the adjuvant setting and to see whether novel agents targeting androgen receptor signalling will be beneficial in a palliative setting. The studies are mainly implement in the clinical but do have a strong translational component (exploring immunological micro-environment and unravelling genetic spectrum of the disease).

As a PhD candidate you will treat patients within clinical trials in the outpatient clinics of the Department of Medical Oncology at the Radboudumc. In addition, you will work in a team with other PhD candidates and be introduced to laboratory techniques at laboratory departments. These results will form the basis of your PhD research.

Tasks and Responsibilities

 • Initiate clinical trials with support of the medical oncology trial agency.
 • Process patient tissue for genomic, transcriptomic or cell culturing applications.
 • Treat patients and provide care at the Radboudumc outpatient clinic with salivary gland cancers within clinical trials.
 • Acquire knowledge of diverse laboratory techniques, such as 3D cell cultures, gene expression data acquisition and mutation analysis.
 • Actively participate in multidisciplinary scientific meetings (labmeetings).

0 sollicitaties
0 views


18-01-2021 Radboudumc
Key domain chair holder and professor of Prosthodontics

The key domain chair "Prosthodontics" mainly focuses on the combination of education and research. The field aims to contribute to the retention of a healthy dentition that preserves social and biological functions such as self-esteem and well-being, appearance, speech, chewing, taste, and oral comfort. Given the nature of chair, collaboration with the other expert groups within the Dentistry department, other departments within Radboud university medical center, and with other (clinical) disciplines is essential. In particular:

 • The Department of Oral and Maxillofacial Surgery (MKA) for research and patient care, as well as for collaboration within the 3D laboratory, which is led by the MKA department.
 • The departments of Primary Care and IQ Healthcare for embedding dental care in primary care, geriatric dentistry, and quality of care.
 • The Center for Special Oral Health Care and Specialist Center for Dental Care for research and patient care for specific patient groups.

Education
The key domain chair holder is responsible for the education within the curriculum components "Function and function recovery", "Geriatric dentistry" and for the profile education of the Oral Function and Prosthetic Dentistry expert group within the profile "Reconstructive dentistry". The expert group is also actively involved in the scientific education of students by providing education in "Scientific skills" and supervising scientific internships in the Bachelor's and Master's phases of the curriculum.

A relevant development that affects the field of prosthodontics is related to the ageing of the population and the longer retention of (partially reduced) dentition. As a result, it is becoming increasingly necessary to retain dental function with minimally invasive interventions and to promptly select prosthetics that last a lifetime. Education in geriatric dentistry will have to be expanded and strengthened in the coming years to achieve this.

Research
The research of the expert group Prosthodontics of Radboud university medical center is mainly clinical in nature. It includes experimental, clinical, and epidemiological research. The expert group contributes to the development of the multidisciplinary oral care of the future for patients of all age groups. As such, this expert group operates in the educational practice and in the treatment centers within the Department of Dentistry (Center for Special Oral Health Care, Specialist Center for Dental Care).

The key domain chair holder strives for excellence in research, initiates new projects, and acquires funds to this end through national and international grant applications. She/he provides result-oriented guidance to the researchers. She/he also gives lectures, maintains existing contacts and initiates new relationships with patient and professional associations, and stimulates national and international collaborations.

The key domain chair holder will focus on research that fits into the Radboud Institute for Health Science, positioned within the themes Reconstructive and Regenerative Medicine and Healthcare Improvement Science. However, this does not exclude collaboration with other research themes such as Rare Diseases, Alzheimer's Disease, and Stress-Related Disorders.

Patient Care
The key domain chair holder is committed to the quality of care. She/he participates in the restorative patient care of the department. Collaboration with other disciplines and departments is a conditio sine qua non.

0 sollicitaties
0 views


18-01-2021 Radboudumc
Kernhoogleraar Orale Functieleer (Prosthodontics)

De leeropdracht 'Orale Functieleer' focust hoofdzakelijk op de combinatie van onderwijs en onderzoek. Het vakgebied beoogt een bijdrage te leveren aan het behoud van een levensbestendige dentitie waardoor sociale en biologische functies zoals eigenwaarde en welbevinden, uiterlijk, spraak, kauwen, smaak en oraal comfort behouden blijven. Gezien de aard van de leeropdracht is samenwerking met de andere expertisegroepen binnen Tandheelkunde en andere afdelingen binnen het Radboudumc en met andere (klinische) disciplines essentieel. Hierbij worden met name genoemd:

 • Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in verband met onderzoek en patiëntenzorg, alsmede in verband met de samenwerking binnen het 3D-laboratorium, waarvan MKA de trekker is.
 • Afdelingen Eerstelijnszorg en IQ-Healthcare in verband met inbedding tandheelkundige zorgverlening in de eerstelijnszorg, gerodontologie, en kwaliteit van zorg.
 • Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) en Centrum voor Complexe Tandheelkunde (CCT) in verband met onderzoek en patiëntzorg voor specifieke patiëntgroepen.

Onderwijs
De kernhoogleraar is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de curriculumlijn 'Functie en functieherstel, 'Gerodontologie' en voor het profielonderwijs van de expertisegroep 'Orale Functieleer' binnen het profiel 'Reconstructieve tandheelkunde'. Ook is de expertise groep actief betrokken bij de wetenschappelijke vorming van studenten door het verzorgen van onderwijs binnen de lijn 'Wetenschappelijke Vaardigheden' en het begeleiden van wetenschappelijke stages in de bachelor- en masterfase.

Een relevante ontwikkeling die het vakgebied orale functie en prothetische tandheelkunde raakt, hangt samen met de vergrijzing van de bevolking en met langer behouden blijven van (deels gereduceerde) dentitie. Hierdoor wordt het steeds meer noodzakelijk om met minimaal invasieve interventies de gebitsfuncties te behouden en tijdig voor levensbestendige prothetische constructies te kiezen. Het onderwijs in de Gerodontologie zal hiervoor in de komende jaren moeten worden uitgebreid en versterkt.

Onderzoek
Het onderzoek van de expertisegroep 'Orale Functieleer' is voornamelijk klinisch georiënteerd. Het omvat zowel experimenteel -, klinisch - als epidemiologisch onderzoek. De expertisegroep draagt bij aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire mondzorg van de toekomst voor patiënten van alle leeftijdscategorieën. Als zodanig functioneert deze expertisegroep in de onderwijspraktijk en in de behandelcentra binnen de afdeling Tandheelkunde (CBT en CCT).

De kernhoogleraar Orale Functieleer streeft naar excellentie in het onderzoek, initieert nieuwe projecten en verwerft middelen daartoe via (inter)nationale subsidieaanvragen. Zij/hij begeleidt de onderzoekers op een resultaatgerichte wijze. Daarnaast verzorgt zij/hij voordrachten, onderhoudt bestaande en initieert nieuwe contacten met patiënten- en beroepsverenigingen, en stimuleert nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

De kernhoogleraar Orale Functieleer zal zich bezighouden met onderzoek dat past binnen het onderzoeksinstituut 'Radboud Institute for Health Sciences', met thematische positionering binnen de thema's Reconstructive and Regenerative Medicine en Healthcare Improvement Science, waarbij samenwerking met andere thema's zoals Rare Diseases, Alzheimer's disease and Stress-related Disorders niet wordt uitgesloten.

Patiëntenzorg
De kernhoogleraar heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Zij/hij participeert in de restauratieve patiëntzorg van de afdeling. Samenwerking met andere disciplines en afdelingen is daarbij een conditio sine qua non.

0 sollicitaties
0 views


18-01-2021 Radboudumc
Tenure-track position as Assistant professor in T-cell Immunology

A creative and independent researcher/junior group leader able to embed yourself in the Department of Tumor Immunology. You will collaborate on and actively seek out cross-disciplinary projects within the department and the larger Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS). You will complement the existing research lines of PIs within the department, and open up a new synergistic direction within the department.

Potential topics of interest include but are not limited to: Role of T cells in cancer immunobiology and the tumor microenvironment in particular, development of novel therapeutic T cell mediated interventions exploiting chemical- Immunology approaches (ICI). Candidates with a broad interest in tumor microenvironment and molecular mechanisms exploited by immune cells are also encouraged to apply. Ideally, you have a background in fundamental and molecular immunology as well as omics based techniques, extensive experience with T cells both in murine model systems as well as in a human setting, to strengthen the departments profile on tumor immunology research.

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 Radboudumc
Verpleegkundig wetenschapper IC / MC

Als verpleegkundig wetenschapper bijdragen aan de beste IC Zorg op basis van de meest recente wetenschappelijke studies: Evidence based practice!

Als verpleegkundig wetenschapper op de Intensive Care (IC) en Medium Care (MC) heb je een tweeledige functie. Je werkt deels (50% van je aanstelling) in de zorg en voor het andere deel ben je wetenschapper/onderzoeker binnen de IC/MC afdeling.

Je draagt bij aan het onderbouwen van ons handelen als IC/MC verpleegkundige door het implementeren en up-to-date houden van evidence based practice interventies, handelingen en protocollen in de praktijk. Doordat je werkzaam bent in de zorg heb je direct contact met je team van (cursist) IC/MC verpleegkundigen en teamleiders. Je coacht en stimuleert hen in de verdere uitrol van het evidence based werken om wetenschappelijke kennis te vergaren.

Je taak als wetenschapper/onderzoeker bestaat uit het uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoekstaken binnen de bestaande verpleegkundige onderzoekslijnen op de IC/MC gericht op delirium en langetermijngevolgen op de IC. Je werkt hierbij nauw samen met de teamleider zorg en zorgmanager van de afdeling en draagt bij aan een verdere uitbouw van de bestaande onderzoekslijnen. Daarnaast voer je zelfstandig (kleinschalig) wetenschappelijk onderzoek uit dat aansluit op behoeftes in de praktijk. Je verzorgt zowel intern als extern presentaties over de onderzoeksresultaten.

Tenslotte geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de leidinggevenden betreffende beleidszaken.

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 Radboudumc