Logo Waterschap Noorderzijlvest

Vacatures geplaatst door Waterschap Noorderzijlvest

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Waterschap Noorderzijlvest.

Laatste vacatures

Functionaris gegevensbescherming

 • Je ziet toe op de toepassing en naleving van de AVG, WPG en daarmee samenhangende wet- en regelgeving.
 • Je voert audits uit en rapporteert aan het management, directie en bestuur.
 • Je actualiseert het beleid en toetst op de naleving van de (veranderende) wet- en regelgeving waarbij je de ontwikkelingen blijft volgen en adviseert de organisatie op tactisch en strategisch niveau.
 • Je werkt samen met en treedt op als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de visie over privacy. Dit doe je samen met de chief information security officer en de privacy adviseur.
 • Je geeft advies over Data Protection Impact Assessments (DPIA's)

4 sollicitaties
175 views


17-05-2023 Waterschap Noorderzijlvest
Senior communicatieadviseur

 • Als senior communicatieadviseur adviseer, coach en begeleid je bestuurders, directie, teamleiders en collega's in hun communicatieve rol. Je geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies. Je levert een actieve bijdrage aan de omgevingsgerichtheid van de organisatie en helpt daadwerkelijk stappen naar buiten te zetten.
 • Je bent in staat de opbrengst van buiten te vertalen naar de opgave die de organisatie moet oppakken. Inzichten, mogelijkheden, ideeën, kansen en soms ook beperkingen meten we af aan de afgesproken koers voor de lange termijn (lees onze Blauwe Omgevingsvisie) en de doelen voor de korte en middellange termijn (zie ons lopende Waterbeheerprogramma). Jij helpt met een natuurlijke communicatieve houding bij allerlei relevante ontwikkelingen de afgesproken koers levend te houden. Je hebt daarvoor een vlotte pen en prettige presentatiekwaliteiten in huis.
 • Je bent positief kritisch bij lopende (bestuurlijke) vraagstukken en de communicatieve inzet bij projecten. Je stelt de juiste relevante vragen en maakt heldere werkafspraken.
 • Je bent je bewust van bestuurlijke en politieke verhoudingen. Jouw optreden draagt bij aan hoe we met z'n allen de organisatie willen laten draaien: je brengt communicatie in het hart van beleid, zo vroeg mogelijk in processen en adviseert over de mogelijkheden om de dialoog met 'buiten' aan te gaan vóórdat er beleid is.
 • Als adviseur word je gekoppeld aan projecten en portefeuilles. Je hebt een sterk adviserende en faciliterende rol. Je legt verbinding tussen de organisatie en zijn samenwerkingspartners voor bestuur, management en medewerkers van operationeel tot en met strategisch niveau. Daarbij denk je sterk vanuit de omgeving: je brengt gevoeligheden, belangen en gewenste rollen van actoren in het communicatieproces in kaart. Zo leg je de basis voor een communicatieaanpak die telkens de 'waarde van water' onderstreept.
 • Je geeft je eigen werk vorm door het signaleren, het analyseren en het bespreekbaar maken van issues. Een stevige samenwerking met veel collega's binnen en het netwerk buiten de organisatie gaat je daarbij helpen. Je bent moeiteloos in staat snel te schakelen als directe communicatieve aandacht nodig is. Je kunt in de drukte van alledag feilloos prioriteiten verleggen.
 • Ook ben je één van de aanspreekpunten voor de pers. Je adviseert en begeleidt onze bestuurders en collega's die woordvoering doen of je voert zelf het woord. Je schrijft en redigeert teksten voor in- en externe media. Tijdens calamiteiten vervul je als communicatieadviseur je rol in de calamiteitenorganisatie.
 • Je draait mee in de piketdiensten.

11 sollicitaties
211 views


01-05-2023 Waterschap Noorderzijlvest
Medewerker onderhoud

 • Je onderhoudt de watergangen vanaf april t/m december met een trekker met klepelmaaier (arm) en maaikorf.
 • Je doet kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan materieel en materiaal.
 • In de wintermaanden pak je allerlei onderhoudswerkzaamheden op zoals snoeiwerk, duikers doorspuiten, beschoeiing plaatsen etc.
 • Je doet werkzaamheden in het kader van de schouw.
 • Je hebt contact met ingelanden over meldingen en klachten.

4 sollicitaties
447 views


24-04-2023 Waterschap Noorderzijlvest
Beleidsadviseur Bodemdaling en Onderhoud

 • Als beleidsadviseur Bodemdaling en Onderhoud ben je verantwoordelijk voor een strategische en tactische aanpak om het peilbeheer en watersysteemassets toekomstbestendig te maken, rekening houdend met de verwachte bodemdaling, aardbevingen en klimaatveranderingen.
 • Je ontwikkelt beleid voor de organisatie, die ook voor de burger helder zijn.
 • Je draagt zorg voor de dagelijkse coördinatie van bodemdaling gerelateerde werkzaamheden en zorgt dat de declaraties bij de commissie bodemdaling worden ingediend.
 • Je rapporteert aan de commissie bodemdaling over de voortgang en brengt vanuit Noorderzijlvest onderwerpen ter tafel.
 • Je ontwikkelt beleid voor onze assets zoals bijvoorbeeld oeververdedigingswerken en onderhoudspaden.

0 sollicitaties
105 views


18-04-2023 Waterschap Noorderzijlvest
Secretaresse

 1. Ondersteuning overleggen portefeuillehouders Dagelijks Bestuur
 • Een groot deel van je werkzaamheden bestaat uit het voorbereiden, notuleren en uitwerken van de vergaderingen van de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur.
 • Je werkt de actielijsten bij en bewaakt de voortgang.
 • Je werkt nauw samen met de directiesecretaresse en de bestuurssecretaresse. Jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed verloop van de informatiestromen tussen het bestuur, het MT en de ambtelijke organisatie.
 1. Overige secretariële werkzaamheden
 • Agenda- en e-mailbeheer, postafhandeling en de verzorging van zakelijke correspondentie.
 • Je voert contacten met verschillende in- en externe partijen en zorgt voor een gedegen archivering.
 • Je biedt ondersteuning, denkt actief mee, anticipeert op situaties en faciliteert hierin en neemt -afhankelijk van de situatie- soms zelf het initiatief.
 • Je voelt je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken.
 • Je weet als teamplayer de in- en externe verhoudingen goed in te schatten, hebt een goed inlevingsvermogen en houdt overzicht.
 • Je bent voor de vier secretaresses een back up.

12 sollicitaties
550 views


06-04-2023 Waterschap Noorderzijlvest