Logo Gemeente Haarlemmermeer

Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlemmermeer

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlemmermeer.

Laatste vacatures

Leden en voorzitter adviescommissie bezwaarschriften

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een transparante en uniforme heroverweging van haar besluiten waarover bezwaarschriften zijn ingediend. Met het oog daarop is in 1995 de commissie van advies voor de bezwaarschriften ingesteld. De commissie heeft tot taak de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over de ingediende bezwaarschriften. De commissie doet ook aanbevelingen ter voorkoming van bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, externe leden en ambtelijke leden. In verband met het vertrek van de voorzitter en een aantal externe commissieleden zoeken burgemeester en wethouders kandidaten voor de functie van:

(externe) Leden en voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Wat ga je doen?

De commissie houdt wekelijks hoorzittingen, waaraan ook ambtelijke commissieleden kunnen deelnemen.

De commissie bezwaarschriften adviseert na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het horen en vervolgens het adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde hoorcommissie van maximaal drie leden, welke wordt voorgezeten door één van de externe leden of de voorzitter van de commissie. Er wordt iedere week op maandagochtend (sociale kamer) en dinsdagochtend (algemene kamer) een hoorzitting gepland, en zonodig ook op donderdagochtend.

De commissie vergadert minimaal 2 maal per jaar. De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van o.m. het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Huisvestingswet en de subsidieverordening.

Belastingen, retributies, ambtenarenzaken vallen buiten het werkterrein van de commissie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wat neem je mee?

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt een relevante opleiding en/of ervaring op het terrein van het bestuursrecht en op tenminste één van de boven vermelde rechtsgebieden. Je hebt kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur. Je hebt kennis van of ervaring met gemeentelijke organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke verhouding daarin. Je hebt een brede maatschappelijke en sociale betrokkenheid en ervaring. Je beschikt over goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden. Je bent minimaal 2 keer per maand een dagdeel beschikbaar.

Voor de voorzitter geldt aanvullend dat de kandidaat:

 • Ervaring heeft met het voorzitten en leiden van vergaderingen;
 • Hiertoe minimaal 2x per jaar de plenaire vergadering voorbereidt in samenwerking met het ambtelijk aanspreekpunt;
 • Zorgdraagt voor eenheid in zowel de werkwijze als in de advisering;
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de externe commissieleden.

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering of de vorming van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijk besluitvorming en de uitvoering daarvan.

Wat wij bieden

De leden ontvangen maandelijks een vergoeding per bijgewoonde hoorzitting of plenaire vergadering van de commissie. De voorzitter ontvangt een aanvullende vergoeding voor bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Solliciteren?

Benoeming geschiedt door burgemeester en wethouders. Sollicitaties kunnen tot drie weken na het verschijnen van deze oproep worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, p/a Team Juridische Zaken t.a.v. B. Kegener, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij mevrouw Roubos of mevrouw Kegener, telefoon 023-5676709 of 023-5676238.

0 sollicitaties
0 views


11-10-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Leden en voorzitter adviescommissie bezwaarschriften

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een transparante en uniforme heroverweging van haar besluiten waarover bezwaarschriften zijn ingediend. Met het oog daarop is in 1995 de commissie van advies voor de bezwaarschriften ingesteld. De commissie heeft tot taak de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over de ingediende bezwaarschriften. De commissie doet ook aanbevelingen ter voorkoming van bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, externe leden en ambtelijke leden. In verband met het vertrek van de voorzitter en een aantal externe commissieleden zoeken burgemeester en wethouders kandidaten voor de functie van:

(externe) Leden en voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Wat ga je doen?

De commissie houdt wekelijks hoorzittingen, waaraan ook ambtelijke commissieleden kunnen deelnemen.

De commissie bezwaarschriften adviseert na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het horen en vervolgens het adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde hoorcommissie van maximaal drie leden, welke wordt voorgezeten door één van de externe leden of de voorzitter van de commissie. Er wordt iedere week op maandagochtend (sociale kamer) en dinsdagochtend (algemene kamer) een hoorzitting gepland, en zonodig ook op donderdagochtend.

De commissie vergadert minimaal 2 maal per jaar. De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van o.m. het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Huisvestingswet en de subsidieverordening.

Belastingen, retributies, ambtenarenzaken vallen buiten het werkterrein van de commissie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wat neem je mee?

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt een relevante opleiding en/of ervaring op het terrein van het bestuursrecht en op tenminste één van de boven vermelde rechtsgebieden. Je hebt kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur. Je hebt kennis van of ervaring met gemeentelijke organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke verhouding daarin. Je hebt een brede maatschappelijke en sociale betrokkenheid en ervaring. Je beschikt over goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden. Je bent minimaal 2 keer per maand een dagdeel beschikbaar.

Voor de voorzitter geldt aanvullend dat de kandidaat:

 • Ervaring heeft met het voorzitten en leiden van vergaderingen;
 • Hiertoe minimaal 2x per jaar de plenaire vergadering voorbereidt in samenwerking met het ambtelijk aanspreekpunt;
 • Zorgdraagt voor eenheid in zowel de werkwijze als in de advisering;
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de externe commissieleden.

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering of de vorming van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijk besluitvorming en de uitvoering daarvan.

Wat wij bieden

De leden ontvangen maandelijks een vergoeding per bijgewoonde hoorzitting of plenaire vergadering van de commissie. De voorzitter ontvangt een aanvullende vergoeding voor bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Solliciteren?

Benoeming geschiedt door burgemeester en wethouders. Sollicitaties kunnen tot drie weken na het verschijnen van deze oproep worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, p/a Team Juridische Zaken t.a.v. B. Kegener, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij mevrouw Roubos of mevrouw Kegener, telefoon 023-5676709 of 023-5676238.

4 sollicitaties
224 views


11-10-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Senior Planeconoom

Planeconoom

(Planeconoom - 36 uur - schaal 13, max. 6.178 - vast contract)

Word jij enthousiast als het gaat over planeconomie in relatie tot grootschalige gebiedsontwikkeling? Zie jij hierin kansen voor de ruimtelijke economie en bouwsector? Ben jij doordrongen van het feit dat de toekomstige Omgevingswet rigoureuze wijzigingen met zich mee kan brengen in de huidige werkwijzen en rekenmodellen?

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee. Wij zoeken voor onze locatie in Hoofddorp een planeconoom die als rekenmeester zich gaat richten op de ontwikkeling en implementatie van alle regelgeving in de gebiedsontwikkeling.

Jouw rol als planeconoom

Je gaat in de functie van senior planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse complexe gebiedsontwikkelingen. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten. Daarnaast speel je een hoofdrol in het opstellen van het MPG en tMPG waarin het college en de raad een overzicht wordt geboden van alle lopende projecten. Met de input van jouw collega planeconomen weet je het bestuur halfjaarlijks de geactualiseerde stand van zaken betreffende alle lopende ruimtelijke projecten voor te leggen en daarbij de gewenste uitleg te geven.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Opstellen van het MPG en tMPG en de coördinatie van alle werkzaamheden (inclusie de bestuurlijke besluitvorming);
 • Verkennen van de financiële haalbaarheid van een aantal grote gebiedsontwikkelingen;
 • Opstellen (globale) exploitaties of toetsing van deze exploitaties;
 • Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses;
 • Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen;
 • Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe - plan economische - werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen;
 • Jezelf op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, BBV en Vpb.

Met het uitdragen en delen van jouw brede kennis en ervaring van gemeentelijke gebiedsontwikkeling zorg je voor borging in het team. Je speelt hierin een leidende en coördinerende rol en hebt hierbij oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied (bijvoorbeeld voor wat betreft duurzaamheid). Er wordt gezocht naar een senior planeconoom die zichzelf herkent als inspirator en pionier. Een rekenmeester die zich tevens gaat richten op ontwikkeling én implementatie van alle regelgeving (Omgevingswet, Vpb en BBV) in de gebiedsontwikkeling. Iemand die zich bezig gaat houden met de vertaling van het gedachtengoed van gebiedsontwikkeling naar de Haarlemmermeerse praktijk.

Je gaat werken met enthousiaste en gedreven professionals binnen team Grondzaken; bovendien is er volop gelegenheid om te werken in het brede netwerk binnen de gemeente én de regio.

Waar ga je werken?

Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16 FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen.

Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota's en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties, onderhandelen en opstellen van anterieure overeenkomsten en vestiging van zakelijke rechten Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

De diversiteit aan projecten waarover de planeconomen en juridisch projectadviseurs adviseren is groot; zowel uitleglocaties als herstructurering en transformatie doen zich voor in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer zit vol grootschalige gebieden die ontwikkeld kunnen worden!

Wat zegt je toekomstige collega?

"Als planeconoom ben je onderdeel van een fantastisch team dat op hoog niveau gevraagd en ongevraagd advies geeft. Je hebt een bijzondere rol. Je speelt namelijk "monopoly" met het grondgebied van Haarlemmermeer. Samen met verschillende partijen maak je van weilanden woningen en hotels. Gedurende dit proces stuur je op geld, kosten en opbrengsten. Je vertaalt dus een grootschalig project naar geld."

Wat neem je mee?
Je bent een ervaren senior planeconoom en toont bevlogenheid op het gebied van toekomstige wijzigingen in de ruimtelijke ontwikkeling; je bent ambitieus, bereid om je op dit gebied continue verder te ontwikkelen en denkt strategisch. Je bent een natuurlijke communicator, sparringpartner en netwerker; een boegbeeld binnen én buiten het team en de organisatie. Kennis en ervaring delen is voor jou vanzelfsprekend; je inspireert en neemt anderen mee in je gedachtengoed. Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.

Competenties die je nodig hebt om aan deze functie succesvolle invulling te geven zijn:

 • Politieke sensitief
 • Verbindend
 • Strategisch Vermogen
 • Impact
 • Communicatief

Haarlemmermeer staat open voor kandidaten met een diverse achtergrond en ervaring, mits een sterke aantoonbare affiniteit met opstellen van rapportages in relatie tot ruimtelijke- economische ontwikkelingen en planeconomie.

Kennis en ervaring

 • Afgeronde universitaire opleiding op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld gebieds- of bedrijfseconomie, planologie of aanverwante studies als architectuur.
 • Kennis en ervaring op het gebied van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur gericht op de planeconomie.
 • Sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht en weet het overzicht te bewaren en taken te coördineren.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen min. € 4.636,- en max. € 6.178,- (schaal 13)
 • Op basis van je ervaring is er een mogelijkheid op een arbeidsmarkttoelage;
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren na dit jaar een vast dienstverband aan te bieden;
 • De mogelijkheid om 4 x 9 uur te werken zodat een vierdaagse werkweek tot de mogelijkheden behoord.
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 • Werken is bij gemeente Haarlemmermeer niet tijd of plaatsgebonden. Daarom wordt er een telefoon en laptop voor elke medewerker beschikbaar gesteld.
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, tal van sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.
 • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen. Je krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons!

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Marjo Koopman teammanager team Grondzaken via (06) 13 986134 of via Marjo.Koopman@haarlemmermeer.nl

0 sollicitaties
0 views


07-10-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Senior Planeconoom

Planeconoom

(Planeconoom - 36 uur - schaal 13, max. 6.178 - vast contract)

Word jij enthousiast als het gaat over planeconomie in relatie tot grootschalige gebiedsontwikkeling? Zie jij hierin kansen voor de ruimtelijke economie en bouwsector? Ben jij doordrongen van het feit dat de toekomstige Omgevingswet rigoureuze wijzigingen met zich mee kan brengen in de huidige werkwijzen en rekenmodellen?

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee. Wij zoeken voor onze locatie in Hoofddorp een planeconoom die als rekenmeester zich gaat richten op de ontwikkeling en implementatie van alle regelgeving in de gebiedsontwikkeling.

Jouw rol als planeconoom

Je gaat in de functie van senior planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse complexe gebiedsontwikkelingen. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten. Daarnaast speel je een hoofdrol in het opstellen van het MPG en tMPG waarin het college en de raad een overzicht wordt geboden van alle lopende projecten. Met de input van jouw collega planeconomen weet je het bestuur halfjaarlijks de geactualiseerde stand van zaken betreffende alle lopende ruimtelijke projecten voor te leggen en daarbij de gewenste uitleg te geven.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Opstellen van het MPG en tMPG en de coördinatie van alle werkzaamheden (inclusie de bestuurlijke besluitvorming);
 • Verkennen van de financiële haalbaarheid van een aantal grote gebiedsontwikkelingen;
 • Opstellen (globale) exploitaties of toetsing van deze exploitaties;
 • Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses;
 • Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen;
 • Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe - plan economische - werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen;
 • Jezelf op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, BBV en Vpb.

Met het uitdragen en delen van jouw brede kennis en ervaring van gemeentelijke gebiedsontwikkeling zorg je voor borging in het team. Je speelt hierin een leidende en coördinerende rol en hebt hierbij oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied (bijvoorbeeld voor wat betreft duurzaamheid). Er wordt gezocht naar een senior planeconoom die zichzelf herkent als inspirator en pionier. Een rekenmeester die zich tevens gaat richten op ontwikkeling én implementatie van alle regelgeving (Omgevingswet, Vpb en BBV) in de gebiedsontwikkeling. Iemand die zich bezig gaat houden met de vertaling van het gedachtengoed van gebiedsontwikkeling naar de Haarlemmermeerse praktijk.

Je gaat werken met enthousiaste en gedreven professionals binnen team Grondzaken; bovendien is er volop gelegenheid om te werken in het brede netwerk binnen de gemeente én de regio.

Waar ga je werken?

Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16 FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen.

Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota's en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties, onderhandelen en opstellen van anterieure overeenkomsten en vestiging van zakelijke rechten Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

De diversiteit aan projecten waarover de planeconomen en juridisch projectadviseurs adviseren is groot; zowel uitleglocaties als herstructurering en transformatie doen zich voor in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer zit vol grootschalige gebieden die ontwikkeld kunnen worden!

Wat zegt je toekomstige collega?

"Als planeconoom ben je onderdeel van een fantastisch team dat op hoog niveau gevraagd en ongevraagd advies geeft. Je hebt een bijzondere rol. Je speelt namelijk "monopoly" met het grondgebied van Haarlemmermeer. Samen met verschillende partijen maak je van weilanden woningen en hotels. Gedurende dit proces stuur je op geld, kosten en opbrengsten. Je vertaalt dus een grootschalig project naar geld."

Wat neem je mee?
Je bent een ervaren senior planeconoom en toont bevlogenheid op het gebied van toekomstige wijzigingen in de ruimtelijke ontwikkeling; je bent ambitieus, bereid om je op dit gebied continue verder te ontwikkelen en denkt strategisch. Je bent een natuurlijke communicator, sparringpartner en netwerker; een boegbeeld binnen én buiten het team en de organisatie. Kennis en ervaring delen is voor jou vanzelfsprekend; je inspireert en neemt anderen mee in je gedachtengoed. Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.

Competenties die je nodig hebt om aan deze functie succesvolle invulling te geven zijn:

 • Politieke sensitief
 • Verbindend
 • Strategisch Vermogen
 • Impact
 • Communicatief

Haarlemmermeer staat open voor kandidaten met een diverse achtergrond en ervaring, mits een sterke aantoonbare affiniteit met opstellen van rapportages in relatie tot ruimtelijke- economische ontwikkelingen en planeconomie.

Kennis en ervaring

 • Afgeronde universitaire opleiding op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld gebieds- of bedrijfseconomie, planologie of aanverwante studies als architectuur.
 • Kennis en ervaring op het gebied van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur gericht op de planeconomie.
 • Sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht en weet het overzicht te bewaren en taken te coördineren.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen min. € 4.636,- en max. € 6.178,- (schaal 13)
 • Op basis van je ervaring is er een mogelijkheid op een arbeidsmarkttoelage;
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren na dit jaar een vast dienstverband aan te bieden;
 • De mogelijkheid om 4 x 9 uur te werken zodat een vierdaagse werkweek tot de mogelijkheden behoord.
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 • Werken is bij gemeente Haarlemmermeer niet tijd of plaatsgebonden. Daarom wordt er een telefoon en laptop voor elke medewerker beschikbaar gesteld.
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, tal van sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.
 • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen. Je krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons!

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Marjo Koopman teammanager team Grondzaken via (06) 13 986134 of via Marjo.Koopman@haarlemmermeer.nl

4 sollicitaties
45 views


07-10-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Senior Juridisch Adviseur Grondzaken

Senior Juridisch Adviseur Grondzaken

(Senior juridisch adviseur grondzaken - 36 uur - min. € 4.490,- tot max. € 5.984 - vast contract)

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee. Wij zoeken voor onze locatie in Hoofddorp een senior juridisch adviseur grondzaken met een heldere visie op grondbeleid.

Jouw rol als senior juridisch adviseur grondzaken.

Als senior juridisch adviseur grondzaken verwachten we dat je advies kunt uitbrengen over complexe contracten en dat je deze beoordeelt op (beheers) risico's. Je neemt in voorkomende gevallen deel aan onderhandelingen, je adviseert de directie, het management en projectmanagers over de op te stellen onderhandelingsstrategieën. Ook toets je projecten/programma's in het kader van wet- en regelgeving en bepaal je de haalbaarheid en kritische succesfactoren. Wat ga je verder nog doen?

 • Je stelt complexe (samenwerkings)overeenkomsten en anterieure overeenkomsten op en toetst deze aan de huidige wet- en regelgeving;
 • Je brengt juridische projectrisico's in kaart en stelt beheersmaatregelen voor;
 • Je ontwikkelt beleid op gebied van grondbeleid en speelt hierbij in op actuele ontwikkelingen;
 • Je signaleert kansen en knelpunten in complexe projecten en doet voorstellen aan de projectmanager om deze te benutten of op te lossen;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een adequaat netwerk van contacten binnen en buiten de gemeente op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties;
 • Je neemt een leidende rol in het team en bent een sparringpartner voor je collega's van team Grondzaken;
 • Je bent een professioneel adviseur voor projectmanagers, directie en bestuur.

Waar ga je werken

Team Grondzaken is onderdeel van het Cluster Grond- en Vastgoedzaken en bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16 FTE). Binnen het team krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid. De sfeer in het team is vooral informeel en laagdrempelig. Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Denk aan het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota's en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Wat neem je mee

Je begrijpt zowel de private als de publieke sector. Je bent commercieel ingesteld, een stevige onderhandelaar en je stelt scherpe analyses. Je beschikt over goede politieke sensitiviteit en hebt ruime ervaring met het omgaan met ambtelijke top en bestuur. Daarnaast weet je ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme. Vanzelfsprekend beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden. Je bent een echte teamspeler die graag zijn kennis deelt. Tot slot weet je bestaande in- en externe netwerken te onderhouden en uit te bouwen en treedt je op als representant van de gemeente;

Naast bovenstaande competenties vinden wij het volgende belangrijk;

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van Rechten/ Nederlands Recht;
 • Je bent bekend met erfpacht en hebt ruime ervaring als juridisch adviseur binnen de vastgoedsector (project- en verkoop);
 • Daarnaast heb je als senior minimaal 5 jaar ervaring als juridisch adviseur bij complexe (ruimtelijke) projecten;
 • Je hebt kennis over de Wet Ruimtelijke Ordening en bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen min. € 4.490,- en max. € 5.984,- (schaal 13)
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren na dit jaar een vast dienstverband aan te bieden;
 • De mogelijkheid om 4 x 9 uur te werken zodat een vierdaagse werkweek tot de mogelijkheden behoord. In overleg de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen;
 • Aan iedere medewerker wordt een telefoon en laptop beschikbaar gesteld;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, tal van sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses;
 • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen. Je krijgt binnen een week reactie van ons. De vacature sluit wanneer wij een passende kandidaat hebben gevonden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Marjo Koopman teammanager via (06- 13986134 of via marjo.koopman@haarlemmermeer.nl

4 sollicitaties
43 views


07-10-2019 Gemeente Haarlemmermeer