Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Juridisch adviseur

Als juridisch adviseur bij de gemeente Breda behandel je vele uiteenlopende juridische vraagstukken. Daarnaast heb je twee focusgebieden. Op deze twee gebieden vervul je een expertrol. Jouw focusgebieden zijn contractenrecht en de juridische aspecten rond technologische ontwikkelingen.

De gemeente Breda hecht er veel waarde aan een betrouwbare partner te zijn. Het maken van goede afspraken en het naleven daarvan vinden we dan ook essentieel. Jij adviseert collega's van verschillende afdelingen, maar ook beleidsadviseurs en bestuur, over het aangaan, nakomen en beëindigen van overeenkomsten en over eventuele algemene voorwaarden. Daarnaast begeleid je hen bij het opstellen van contracten, of toetst deze. Als er onverhoopt een geschil ontstaat over de interpretatie of nakoming van een overeenkomst, dan zet je jouw expertise in om bij te dragen aan de oplossing daarvan.

Verder zien we dat technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en dat deze de maatschappij en de rol van de gemeente in grote mate beïnvloeden. Dat biedt ons kansen, maar ook uitdagingen waarop we moeten inspelen. Jij gaat je verdiepen in de juridische aspecten van technologische ontwikkelingen die de gemeente raken, zoals big data en smart city, adviseert collega's en bestuur hierover en bouwt expertise op dit vlak uit.

Naast je adviserende rol heb je een grote rol in de uitbreiding van juridische kennis op het gebied van contractenrecht en ICT-recht binnen de gemeente. Je signaleert kennisbehoeften, ontwikkelt cursussen en trainingen en verzorgt deze ook zelf. Ook binnen het team JZ willen we de kennis in deze rechtsgebieden verder ontwikkelen. Jij neemt hierin het voortouw en je coacht je collega's op dit vlak.

Jij speelt als senior jurist binnen het team Juridische Zaken een grote rol in het verhogen van het deskundigheidsniveau op het gebied van contractenrecht en op het gebied van de juridische aspecten van technologie. Je werkt daartoe samen met directe collega's, maar ook met collega's op verschillende niveaus en met externe partijen.

Gemeentebanen

11 sollicitaties
196 views

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


28-05-2019 Gemeente Breda
Landschapsontwerper (senior functie)

Komende jaren staan een aantal grote projecten op stapel waardoor een versterking van het ontwerpteam gewenst is.

Projecten waaraan gewerkt gaat worden zijn o.a. ontwikkeling Havenkwartier (gebiedsontwikkeling met diverse openbare ruimte opgaven), realisatie van de 'Nieuwe Mark' (doortrekken rivier door de stad), 'Oostflank' (herinrichting schil binnenstad) en diverse andere herinrichtingsopgaves.

Gemeentebanen

19 sollicitaties
124 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


28-05-2019 Gemeente Breda
Kwaliteitsmedewerker Jeugd

Als kwaliteitsmedewerker stel jij continue de vraag hoe het beter kan. Van nature is de kwaliteitsmedewerker een onderzoeker die verbindt door het implementeren van heldere en doelmatige werkprocessen. Inhoudelijk heb jij visie op het voeren van een effectieve bedrijfsvoering en weet hierin mensen te verbinden. Vanuit het Team WBO zijn wij de spil in de inkoop en het contractmanagement Jeugd. Of het nu gaat om de regiogemeenten, zorgaanbieders of specifiek beleidscollega's jij toetst de behoefte en vertaalt deze naar concrete verbeteringen.

Als Kwaliteitsmedewerker:

 • Zet jij je in om onze dienstverlening aan de regiogemeenten en jeugdhulpaanbieders te optimaliseren.
 • Je adviseert over kwaliteitsverbetering van interne richtlijnen, werkprocessen, procedures en informatievoorziening.
 • Je draagt bij aan de kwaliteit van onderzoeken en rapportages
 • Je bent een spil om met collega's antwoorden te vinden op de vraag: hoe de kwaliteit van de hulp van de aanbieders te toetsen en te verbeteren.
 • Vertaalt voorschriften en contracten met derden naar implementatie en uitvoeringsactiviteiten.
 • Je initieert en participeert in overleggen, (project)werkgroepen en expertmeetings.
 • Je bent betrokken bij aanbestedingsprocedures en werkt daarbij samen met contractmanagers, beleidsmedewerkers, juristen en onze inkoopadviseur;

Gemeentebanen

28 sollicitaties
786 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


28-05-2019 Gemeente Breda
Juridische denkkracht gezocht mét hands-on mentaliteit

Als juridisch adviseur rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vervul je een aantal rollen. Jij weet alles over complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, over de (implementatie) van beleids- en beheerinstrumenten en over de uitvoering van arbeidsrechtelijke regelingen. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, het management, het college en collega (beleids)adviseurs van de afdeling Organisatie. Je volgt de trends op het gebied van arbeidsvoorwaarden en weet deze door te vertalen naar de arbeidsvoorwaardenpakketten van de gemeente.

Daarnaast lever je een bijdrage aan het strategisch HR-beleid. Je adviseert bij geschillen en bezwaarprocedures op personeelsgebied. Je werkt mee aan de voorbereiding en implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de uitrol van de AVG.

Gemeentebanen

11 sollicitaties
294 views

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


27-05-2019 Gemeente Breda
Juridisch adviseur

Als juridisch adviseur ondersteun en adviseer je over de juridische vraagstukken rondom de uitvoering van de Jeugdwet. Voor zowel de interne collega's, als die van de deelnemende gemeenten ben jij de vraagbaak en adviseer jij richting het management en het overkoepelend regio overleg. Naast het oplossen van diverse juridische vraagstukken draag je zorg voor de juridische borging binnen de processen en uitvoering van de taken van het Team WBO Jeugd.

Als juridisch adviseur:

 • Zet jij je in om onze dienstverlening aan de regiogemeenten en jeugdhulpaanbieders te optimaliseren;
 • Jij geeft Juridisch advies omtrent diverse overeenkomsten, communicatie en calamiteiten;
 • Jij bent verantwoordelijkheid voor de regionale samenwerkingsovereenkomst, mandatering, privacy wet en regelgeving;
 • Jij bent juridisch verantwoordelijke voor de overeenkomsten met de Jeugdhulpaanbieders en denkt mee over de handhaving hiervan;
 • Jij zet je in voor de bewustwording en toename van het juridisch kennisniveau van interne collega's en collega's van de deelnemende gemeenten.

Gemeentebanen

15 sollicitaties
414 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


27-05-2019 Gemeente Breda