Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Retail

Senior Beleidsadviseur Retail

Het ontwikkelen van integraal beleid en het verzorgen van de gecoördineerde inbreng van integrale (beleids-)adviezen op het gebied van detailhandel en horeca aan management en directie ten behoeve van ontwikkeling en realisatie van gemeentelijke taken en organisatiebeleid.

Je takenpakket bestaat uit

 • Het initiëren en opstellen van ruimtelijk-economische beleidsontwikkeling voor de thema's detailhandel en horeca op stedelijk niveau. Voorbeelden hiervan zijn de stedelijke detailhandelsnota, het horecabeleid en het meewerken aan de economische visie van Breda. - Het adviseren van MT/directie en het College van B&W bij strategische vraagstukken met betrekking tot detailhandel en horeca. - Het adviseren bij gebiedsontwikkelingen op het terrein van detailhandel en horeca. - Namens de gemeente Breda deelnemen aan regionale overleggen. - Verantwoordelijk om de PDCA cyclus uit te voeren voor programma's op het gebied van retail, horeca en binnenstad -Het vormen en onderhouden van een relevant netwerk op Bredaas, regionaal en nationaal niveau. - Bijdrage leveren aan teambrede ontwikkeltrajecten op het gebied van inhoud en competenties.

Gemeentebanen

10 sollicitaties

191 views

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


05-02-2019 Gemeente Breda


Medewerker Cultuurtechniek

Doel van de functie:

De medewerker cultuurtechniek, werkt een jaarrond in het product "cultuurgroen" en werkt in ploegverband onder aansturing van een voorman, maar is tevens uitstekend in staat om voor de voortgang van het werk zelfstandig beslissingen te nemen (binnen het bestek).

Plaats in de organisatie:

De functie maakt deel uit van het team Oost of West & Ecologie van de afdeling Uitvoering. Hij/zij legt rechtstreeks verantwoording over het werk af aan de voorman, terwijl de Teamleider zijn direct leidinggevende is.

Hoofdtaken:

 • Het verrichten van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in het openbaar groen naar aanleiding van duidelijke werkinstructies.
 • Het zorgdragen voor het werken met en het onderhouden van gereedschappen en machines.
 • Het onderhouden van contacten met buurt- en wijkbewoners (invulling van de oog- en oorfunctie).
 • Het signaleren en oplossen/beantwoorden volgens instructie van klachten en verzoeken.
 • Het verzorgen van de eigen werkadministratie.
 • Het zonodig deelnemen aan overige diensten, zoals weekendveegdienst.

Gemeentebanen

13 sollicitaties

241 views

Werken bij de Overheid

4 sollicitaties

0 views


29-01-2019 Gemeente Breda


Secretaresse

Je komt te werken in een dynamische omgeving binnen een team met drie collega-secretaresses waar zelfstandig werken en een collegiale werksfeer centraal staan. Bij afwezigheid van collega's vervang je elkaar.

Je wordt voor de dagelijkse gang van zaken en op inhoudelijk gebied aangestuurd door de coördinator van het team en legt verantwoording af aan de teamleider.

Het secretariaat ondersteunt het afdelingshoofd en drie teamleiders. Daarnaast kunnen collega's vanuit de afdeling bij jou terecht met allerhande vragen.

Je verwerkt op juiste wijze post, mail en correspondente zodanig dat deze tijdig en correct verzonden worden. Je bent goed in het bewaken van afspraken en het organiseren van diverse personele aangelegenheden past ook bij jou. Je kunt ingezet worden voor een stafvergadering waarbij de agenda opgesteld moet worden, stukken middels iBabs gereed gemaakt moeten worden en waar uiteindelijk een verslag en actielijst voor opgesteld moeten worden.

Gemeentebanen

36 sollicitaties

333 views

Werken bij de Overheid

30 sollicitaties

0 views


28-01-2019 Gemeente Breda


Juridisch Adviseur

Je adviseert (beleids)medewerkers, inkoopadviseurs en contractmanagers over de aanbestedingsrechtelijke aspecten van inkoopprocedures, subsidies en Europeesrechtelijke aangelegenheden, zoals staatssteun en DAEB's, begeleid je trajecten op deze gebieden en draag je bij aan een rechtmatig verloop ervan.

Daarnaast bied je juridische ondersteuning bij het up to date maken en houden van het interne aanbestedingsbeleid en bij aan het up to date maken en houden van inschrijvingsvereisten, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria voor aanbestedingen. Uiteraard toets je een en ander aan de landelijke en Europese aanbestedingsregels. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van regelgeving op het gebied van subsidies.

Verder vervul je van een voortrekkersrol bij de verdere ontwikkeling van juridische kennis op het gebied van inkoop, (Europese) aanbesteding en subsidies, alsook de inzet van instrumenten daarbij. Hiertoe neem je onder andere deel aan juridische netwerken en bijeenkomsten om relevante ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht en Europees recht voor onze gemeente te signaleren.

Tot slot sta je open voor juridische vragen en verzoeken over andere gemeentelijke aangelegenheden.

Gemeentebanen

10 sollicitaties

318 views

Werken bij de Overheid

7 sollicitaties

0 views


28-01-2019 Gemeente Breda


Planeconoom

 • Als planeconoom maak en bewaak je grond- en gebiedsexploitaties en adviseer je de projectmanager over de financiële stand van zaken en bijbehorende risicobeheersing;
 • Je geeft strategisch advies aan de projectmanager bij het werven van fondsen en subsidies ten behoeve van de grond- en gebiedsexploitaties;
 • Je ondersteunt de vastgoedspecialisten en/of -juristen bij de onderhandelingen en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten voor de verkoop van gronden;
 • Voor zowel gemeentelijke- als projecten van derden adviseer je de projectmanager over de financieel economische haalbaarheid van de ruimtelijke initiatieven. Dit doe je door het uitvoeren van kosten-baten analyses, scenarioanalyses en het opstellen van businesscases;
 • Je stelt exploitatieplannen op en beoordeelt planexploitaties van particuliere partijen;
 • Je geeft advies over het kostenverhaal op basis van de Grondexploitatiewet;
 • Je volgt verandering in wet- en regelgeving, zoals in BBV en tav vennootschapsbelasting en vertaalt deze naar de grexen en het totaal van het grondbedrijf;
 • Je versterkt het huidige team van drie planeconomen en werkt samen met de financieel adviseur, projectmanagers, vastgoedspecialisten en juristen;
 • Op basis van je kennis en ervaring denk je mee aan het verder professionaliseren van het vak planeconoom, risicobeheersing van projecten en ben je in staat om mee te denken in nieuwe financiële concepten voor complexe programma's en projecten;
 • Je neemt deel aan diverse (externe) overlegstructuren.

Gemeentebanen

17 sollicitaties

384 views

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties

0 views


21-12-2018 Gemeente Breda