Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Medewerker HR

Bij de gemeente Breda zijn we op zoek naar hét HR talent met ervaring in het HR vak, die inzicht heeft in de administratieve procedures en processen binnen HR.

Je verricht als allround HR-medewerker, administratieve werkzaamheden en zorgt voor het bereiken van:

 • De dagelijkse binnenkomende klantvragen en werkzaamheden binnen het team. Je kunt hierbij denken aan het uitvoeren van administratieve werkzaamheden betreffende in- door en uitstroom.
 • De snelle en juiste administratieve afhandeling van rechtspositionele verzoeken en vragen, waaronder het maken van brieven en arbeidsovereenkomsten.

Daarnaast:

 • Fungeer je als aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers voor praktische HR-vragen en CAO-aangelegenheden.
 • Je biedt ondersteuning aan en treed op als sparringpartner van de HR-adviseur.
 • Neem je deel aan een expertgroep en lever je een actieve bijdrage om de administratieve processen én de managementinformatie te verbeteren.

34 sollicitaties
491 views

12 sollicitaties
0 views


23-06-2020 Gemeente Breda
Stadsmarinier Veilig Ondernemen Breda

Draag jij bij aan een veilig ondernemend Breda? Onze stadsmariniers zijn het visitekaartje naar onze inwoners, ondernemers en (veiligheids)partners. Mannen en vrouwen met een passie voor veiligheid en verbinden en die hard werken aan elke dag een beetje veiliger…

Breda heeft hoge ambities wat betreft veiligheid. Deze zijn beschreven in een gemeentelijk meerjarenprogramma Veiligheid. Daarbij zijn een vijftal beleidsthema's benoemd:

 • Ondermijning
 • Zorg en veiligheid
 • Veiligheid openbare ruimte
 • Zichtbare criminaliteit
 • Fysieke veiligheid

Het team veiligheid binnen de afdeling Veiligheid & Leefomgeving, is op zoek naar een fulltime stadsmarinier die een bijdrage kan leveren aan de ambities zoals beschreven in ons meerjarenprogramma veiligheid.

Het meerjarenprogramma Veiligheid zet in op verbinding, samenwerking en flexibiliteit. Je bent dus veel in gesprek met inwoners, ondernemers en netwerkpartners en ondersteunt de collega's in het team en het bestuur met raad en daad. Je onderhoudt relaties, schaakt inhoudelijk met de collega's van Weerbare Stad, blijft up-to-date waar het de veiligheidsthema's aangaat en gaat een calamiteit niet uit de weg.

Je bent aanspreekpunt voor het College en vele partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondernemers(verenigingen), uitbaters, Koninklijke Horeca Breda, Politie, RIEC, overige gemeenten, landelijke netwerken etc. Intern ben jij de regisseur die de processen kan aan- en uitzetten of kan versnellen.

Binnen de casuïstiek op subjecten en op thema's kun je verschillende rollen hebben. Je bent de regisseur op urgente, maatschappelijke veiligheidsproblemen waarbij je collega's en andere partijen stimuleert hun rol te pakken en aanspreekt verantwoordelijkheid te nemen.

21 sollicitaties
327 views

16 sollicitaties
0 views


23-06-2020 Gemeente Breda
Privacy adviseur

Mogen we in onze binnenstad van Breda WIFI-tracking aanzetten volgens de AVG? Als je antwoord daarop niet direct nee is en je hierover binnen de juiste kaders kunt adviseren, dan zijn we op zoek naar jou als Privacy adviseur binnen onze veelzijdige gemeente.

Als privacy adviseur werk je samen met collega's aan diverse uitdagende privacyvraagstukken die spelen binnen de gemeente bij de verschillende afdelingen. Je hebt daarbij veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Je stelt kaders voor beleid en procedures op, op het gebied van privacy en ondersteunt het management bij het identificeren van kansen en risico's en mogelijkheden en knelpunten op het gebied van privacy. Daarnaast onderzoek je (vermoedelijke) overtredingen op het gebied van privacy en adviseert bij het nemen disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen. Ook coördineer je toezichtactiviteiten, waaronder informatieverzoeken van toezichthouder(s) en andere stakeholders en ondersteunt het management bij onderzoek door toezichthouders. Daarbij moeten ook zaken opgesteld worden als de gedragscode, jaarplanning voor privacy activiteiten en handhavings- en waarderingsbeleid. Bij het opstellen, ondersteunen en toezien van naleving ben je nauw betrokken. Tot slot ondersteun je de Chief Privacy Officer (CPO) bij het rapporteren aan de directie en onderhoudt overlegstructuren met alle afdelingen op het gebied van privacy.

Je adviseert en ondersteunt bij de beheersing van kansen en risico's, en mogelijkheden en knelpunten op het gebied van privacy en onderhoudt een doorlopende dialoog met het management en de medewerkers, en onderhoudt de relatie met de toezichthouder(s) en andere stakeholders op het gebied van privacy. Ook zie je erop toe dat het normenkader, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving) wordt nageleefd, en weet daarbij te zoeken naar mogelijkheden in het belang van de doelstellingen van onze organisatie.

Je rapporteert aan de CPO over de voortgang, kansen en risico's, en mogelijkheden en knelpunten op het gebied van privacy. Het leggen van verbinding met andere (domein specifieke) wetgeving is daarbij zeer belangrijk.

Een brede en uitdagende functie dus!

15 sollicitaties
261 views

0 sollicitaties
0 views


16-06-2020 Gemeente Breda
Teamleider uitvoering Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het gemeentelijk sociaal domein

Wij zoeken een energieke nieuwe collega om ons hechte managementteam aan te vullen. Ben jij een stevige teamplayer tot in je tenen? Laat jij zien dat mensgericht en resultaatgericht hand in hand kunnen gaan? Ben jij motiverend richting medewerkers nu in onze stad de zorg onder financiële druk staat? Dan is dit de functie waarin je kunt stralen. En onze mensen laat stralen.

Management

Het MT van de procesketen Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit een ketenmanager en vier teamleiders. Er zijn momenteel twee vacatures in het MT. Deze vacaturetekst gaat over één van die twee vacante posities. Het MT is aan zet voor de aansturing van de meer dan honderd collega's die in het beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning werken. Het MT vormt één collegiaal managementteam, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totaal. Daarbinnen heb je een vaste rol en een eigen team. Want iedereen heeft recht op een teamleider, iedereen heeft recht op één teamleider. Er is dus één aanspreekpunt voor de medewerker. Vanzelfsprekend sta je ook in nauw contact met de andere teamleiders in het Sociaal Domein. Samen zijn jullie van het geheel. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van het Sociaal Domein.

Taken

 1. De gezochte teamleider wordt gekoppeld aan een aantal uitvoerende teams binnen de keten Maatschappelijke Ondersteuning. De teamleider geeft daar situationeel leiding aan professionals met veelal een paramedische dan wel psychosociale opleiding achter de rug: je stijl is coachend waar het kan, sturender waar dat even nodig blijkt.
 2. Je primaire focus ligt op het personeel, met name op de onderdelen: (a) groepsdynamiek; (b) individuele persoonlijke ontwikkeling, waaronder het goede gesprek en waar wenselijk beoordelingsgesprekken; (c) ziekteverzuimbegeleiding.
 3. Je secondaire focus ligt op het organiseren. Je zorgt dat processen goed (dienstverlenend en doelmatig) worden ingericht en uitgevoerd. Hiertoe breng je kwaliteitsadviseurs, klantmanagers, beleidsambtenaren en bedrijfsvoering expertise bij elkaar. Zonder dat je daarmee zelf de spil van dit overleg wordt. Je creëert eigenaarschap bij de ander.
 4. De gezochte teamleider borgt de inhoudelijke kennis, zowel op medewerkersniveau als op groepsniveau en borgt de kwaliteit van de dienstverlening binnen de gehele keten. Daarbij wordt tevens gewerkt aan een collectief verantwoordelijkheidsbesef.
 5. Je pakt binnen het MT Maatschappelijke Ondersteuning je fair share van taken en rollen die niet vanzelfsprekend aan één iemands pakket toe te bedelen zijn. Denk daarbij aan thema's als de versterking van het gebruik aan algemene voorzieningen en het grensvlak zorg-veiligheid.
 6. Je werkt hecht samen met je collega teamleiders binnen het MT Maatschappelijke Ondersteuning en vormt met hen een team waarin onderlinge vervangbaarheid vanzelfsprekend is.e geeft samen met alle teamleiders van het sociaal domein verder vorm en inhoud aan de integraliteit van de dienstverlening waarbij het klantproces centraal staat.
 7. Je geeft samen met alle teamleiders van het sociaal domein verder vorm en inhoud aan de integraliteit van de dienstverlening waarbij het klantproces centraal staat.

17 sollicitaties
257 views

1 sollicitatie
0 views


11-06-2020 Gemeente Breda
Teamleider Beleid Maatschappelijke Ondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein

Wij zoeken een stevige pragmatische teamleider die beleid en uitvoering koersvast aan elkaar koppelt, in een complexe gemeentelijke context. Voel jij passie en energie om het sociale gezicht van Breda een boost te geven? Heb jij de skills in huis om een club beleidsadviseurs verder te laten groeien in hun teamontwikkeling? Ben jij een teamplayer tot in je tenen? Eat your heart out!

Management

Het MT van de procesketen Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit een ketenmanager en vier teamleiders. Er zijn momenteel twee vacatures in het MT. Deze vacaturetekst gaat over één van die twee vacante posities. Het MT is aan zet voor de aansturing van de meer dan honderd collega's die in het beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning werken. Het MT vormt één collegiaal managementteam, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totaal. Daarbinnen heb je een vaste rol en een eigen team. Want iedereen heeft recht op een teamleider, iedereen heeft recht op één teamleider. Er is dus één aanspreekpunt is voor de medewerker. Vanzelfsprekend sta je ook in nauw contact met de andere teamleiders in het Sociaal Domein. Samen zijn jullie van het geheel. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van het Sociaal Domein.

 1. Wij zoeken een enthousiaste, mensgerichte en besluitvaardige teamleider. Een inspirerende coach voor je team van beleidsadviseurs, je weet ze in positie te brengen, ruimte en verantwoordelijkheid te geven;
 2. Ben je nou wel of niet van de inhoud als manager? Jij kiest de gulden middenweg op deze stelling. Je verbindt je aan de inhoud, je bent er ook op aanspreekbaar, en je hebt er geen moeite mee te vertrouwen op de expertise van je medewerkers. Door je brede blik en manier van vragen stellen ben je een waardevolle inhoudelijk sparringpartner voor de beleidsadviseurs;
 3. Je voert HRM gesprekken met de beleidsadviseurs die werken aan het beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning, zoals het goede gesprek en indien wenselijk beoordelingsgesprekken;
 4. Je voert regie op actiepunten in de diverse staven, door ze toe te bedelen aan personeel, en te sturen op de kwaliteit en op de tijdigheid van afronding;
 5. Je bewerkstelligt dat de diverse cyclische producten en bestuurlijke besluitvorming kwalitatief, tijdig en integraal worden opgeleverd;
 6. Je werkt samen met het team aan een groei van het collectieve verantwoordelijkheidsbesef, zowel binnen het beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning als Sociaal Domein en gemeente breed;
 7. Je stelt de beschikbare beleidsmatige capaciteit ten dienste van de thema's in de uitvoeringspraktijk, en stemt dat ook af met je collega teamleiders Sociaal Domein breed;
 8. Je stimuleert innovatie en kostenbewustzijn vanuit een positieve flow, daar breng je luchtigheid en nuchterheid;
 9. Je werkt hecht samen met je collega teamleiders binnen het MT Maatschappelijke Ondersteuning vanuit je intrinsieke motivatie voor collectief leiderschap;
 10. Je geeft met woord en daad aan dat de teamleiders in het gehele Sociaal Domein één team vormen, en je werkt binnen dat collectief aan de teamontwikkeling van deze club.

10 sollicitaties
205 views

6 sollicitaties
0 views


11-06-2020 Gemeente Breda