Jobs posted by Gemeente Breda

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Breda.

Latest jobs

Adviseur Public Affairs / Lobby

Wij zijn op zoek naar de enthousiaste verbinder met hands-on mentaliteit die het Public Affairs denken en handelen in onze organisatie stimuleert en uitvoert.

Als Adviseur Public Affairs / Lobby:

 • draag je bij aan de doelen van het college en de strategische opgaven waar de afdeling Concernadvies voor staat. Het onlangs vastgestelde Verhaal van Breda, de lobbywaaier en het werkplan Public Affairs zijn de kaders voor je werkzaamheden;
 • ontwikkel je mede het Public Affairs beleid en je bent sparringpartner voor collega's van beleidsafdelingen die meer willen weten over de mogelijkheden en werkwijze van Public Affairs. Je draagt bij aan de bewustwording van Public Affairs bij collega's;
 • signaleer en verzamel je bij beleidscollega's actuele informatie en draag je bij aan de uitwerking van lobbyfiches, het scherp krijgen van de vraag en achtergrondinformatie op onze lobbydoelen. Hiervoor ben je ook aanspreekpunt voor het college;
 • vervang je waar nodig je collega adviseurs in overleggen zowel intern als extern;
 • adviseer en ondersteun je beleidsafdelingen met betrekking tot Europese subsidiekansen en/of deelname aan Europese events;
 • draai je je hand niet om voor de uitwerking van presentaties, memo's voor staf Public Affairs organisatie van Public Affairs projecten w.o. interne masterclasses Public Affairs. Hetzelfde geldt voor het voorbereiden en organiseren van bestuurlijke en ambtelijke werkbezoeken vanuit Provincie, Den Haag, Brussel of EU naar Breda en vice versa;
 • bewaak je de voortgang en interne afstemming met het team.

Dit doe je in nauwe samenwerking met je Public Affairs collega's. Als adviseur en verbinder op lobby- en Public Affairs agenda sta je in contact met de verschillende beleidsafdelingen en concerncollega's. En waar het bestuurlijke werkbezoeken en lobby betreft incidenteel ook met collegeleden. Je bent de onmisbare schakel in de driehoek Breda - Brussel - Den Haag. Je staat tevens in contact met onze externe partners en stakeholders.

Gemeentebanen

2 applications
116 views

Werken bij de Overheid

1 application
0 views


21-05-2019 Gemeente Breda
BOA

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, inventieve, leergierige collega die van aanpakken weet.

Als BOA hou je je vanuit je expertise en ervaring bezig met het oppakken van verschillende problematieken in je gebied/ wijk. Geen dag is hetzelfde: je weet nooit wat je op een dag precies gaat doen. Hectiek en rust wisselen elkaar af.

Je houdt toezicht in de stad op onder andere:

 • afval (gedumpt, bijgeplaatst)
 • honden (geluidsoverlast, loslopen, hondenpoep, bijten)
 • parkeren (Mulderfeiten)
 • horeca (sluitingstijden, leeftijdsgrenzen, terrassen, schijnbeheer)
 • evenementen (vergunningsvoorwaarden)
 • overlast door zwervers of hangjongeren
 • DOR
 • Toezicht in buitengebieden en recreatieplassen
 • Taxi controles

Dit doe je samen met de collega's van je gebiedsteam waarbij iedereen verschillende taakaccenten heeft en iedere boa een bepaalde wijk heeft toegewezen gekregen. Je bent bekend in de wijk en vormt een toegankelijk aanspreekpunt. Inwoners en ondernemers kunnen bij jou terecht met vragen en voor overleg. Je onderhoudt goed contact met de wijkagent en weet ketenpartners te vinden als situaties verder gaan dan je eigen taken en bevoegdheden. Zo draag je bij aan een vermindering van het aantal meldingen en een veilige en leefbare stad. Je aanpak is bij voorkeur preventief: je signaleert ongewenste situaties en bespreekt deze met betrokkenen. Als het niet anders kan, dan ga je over tot handhaving.

BOA ben je 24/7 maar je kan ook flexibel worden ingezet. We werken met een standaard rooster met dagelijkse diensttijden van 7:00 uur tot 23:00 uur en op zaterdagnacht gaan we door tot 6:00 in de ochtend. Echter kan de situatie zo zijn dat we afwijken van dit rooster en je dus ook andere tijden wordt ingezet.

Gemeentebanen

7 applications
238 views

Werken bij de Overheid

0 applications
0 views


16-05-2019 Gemeente Breda
Adviseur Milieu

We zijn op zoek naar een energieke doorpakker met gevoel voor menselijke maat.

Als adviseur milieu:

 • Opereer je in het spanningsveld tussen de maatschappelijke belangen (niet iedereen is overtuigd van het nut en noodzaak) en het belang tot het snel temporiseren van de klimaatveranderingen;
 • Schrijf je beknopte beleidsnotities, bestuursvoorstellen en (project)adviezen;
 • Heb je een faciliterende, stimulerende of trekkende rol voor activiteiten en projecten die voortvloeien uit onze energiedoelstellingen;
 • Werk je zelfstandig samen met partijen in de stad die koploper zijn of hulp nodig hebben bij verduurzaming van (keten)processen en producten;
 • Inspireer en verbind je personen en partijen binnen en buiten de organisatie;
 • Ben je op de hoogte en heb je kennis van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen rond specifieke energie thema's en met name m.b.t. de energietransitie;
 • Adviseer je voor de diverse milieuthema's, met name op het gebied van energietransitie, in ruimtelijke ontwikkelprojecten van de gemeente of derden;
 • Plaats je het verstand indien nodig boven de norm;
 • Communiceer je zorgvuldig met bewoners, bedrijven en belanghebbenden en beantwoord je vragen over energietransitie (besparing en opwek van duurzame energie);
 • Bouw en onderhoud je een relevant extern en intern netwerk;
 • Heb je kennis van systemen, ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de ruimtelijke ontwikkelingen, bestaande openbare ruimte en maatregelen op gebouwde voorzieningen en omgeving;
 • Heb je politiek/bestuurlijke affiniteit;
 • Werk je aan het opstellen van een monitoringsplan m.b.t. de reductie van de CO2 uitstoot

Gemeentebanen

28 applications
428 views

Werken bij de Overheid

1 application
0 views


30-04-2019 Gemeente Breda
Beleidsmedewerker Jeugd

Binnen de gemeente Breda is het sociaal domein ondergebracht in één directie. Daarbinnen zijn er drie ketens: de keten Jeugd, de keten Maatschappelijke ondersteuning en de keten Participatie. De keten Jeugd kent een team Beleid en Procesregie. Dit team bestaat voornamelijk uit beleidsmedewerkers voor de keten Jeugd. In dit team ben je werkzaam. Het beleidsteam Jeugd bestaat op dit moment uit 4 beleidsadviseurs die met energie en ambitie zich inzetten voor allerlei thema's in het lokale en regionale veld. In het team is er ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en is de verdere taakverdeling bespreekbaar. Het team valt onder de Keten Jeugd waar ook de uitvoering van de gemeentelijke toegangstaken en de bedrijfsvoering voor de regio West Brabant Oost (contractmanagement, inkoop, financiën, informatievoorziening) deel van uit maken. Het werken in de keten is dynamisch en gericht op verbetering en vernieuwing om het (nog) beter te doen voor de kinderen en jongeren in Breda.

Het team Jeugd vormt de spil in de ontwikkeling van het gemeentelijk jeugd- en onderwijsbeleid voor jeugdigen. Bij de ontwikkeling daarvan laten we ons sterk inspireren door de ideeën uit de stad (partners, gezinnen en kinderen) en uit onze eigen uitvoering. Hands on beleid maken, met de voeten in de klei. Niet persé hoogdravend, wel innovatief en vooral werkend. Ook al zitten niet alle collega's in dit team in de uitvoering met dagelijks klantcontact, zo moet het wel voelen!

Binnen het beleidsteam zoeken we een senior beleidsadviseur die aan de slag gaat met het stevig wegzetten van de transformatie in het voorliggende veld. Als gemeente Breda hebben we de ambitie om het voorliggende veld en de toegang verder te versterken en een ' beweging naar de voorkant' te realiseren. Er moet een vertaalslag gemaakt worden van de beleidsvisie naar praktijk: hoe zorgen we ervoor dat we daadwerkelijk onze jeugdigen eerder bereiken en goede (preventieve) hulp en ondersteuning bieden.

Het gaat in de functie onder andere om de volgende aandachtsgebieden:

 • (mede) uitwerken van en sturen op opdracht thematafel 'Opgroeien' (preventie en begeleiding opvoed- en opgroeivraagstukken)
 • vormgeven 'beweging naar de voorkant'
 • komen tot een samenhangend en integraal vrij toegankelijk aanbod van hulp en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezinnen
 • een samenhangende benadering van partners in het veld (formeel en informele netwerken)
 • verbinding andere ketens (Wmo en Participatie) en thematafels

Gemeentebanen

49 applications
905 views

Werken bij de Overheid

1 application
0 views


30-04-2019 Gemeente Breda
Projectmanager

Als projectmanager werk je aan boeiende opdrachten en ga je aan de slag met uitdagende en afwisselende ruimtelijke (ontwikkelings)projecten. Zo werk je bijvoorbeeld aan haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen van stedelijke gebiedstransformaties of het realiseren van in- en uitbreidingsplannen van zowel woningbouw, bedrijventerreinen als ook mixed-use.

Je geeft leiding aan complexe opgaven, die multidisciplinair van aard zijn, met een hoge politieke, financiële- en/of maatschappelijke impact. Je draagt zorg voor de totstandkoming van integrale planvorming en de bestuurlijke borging daarvan.

Gemeentebanen

10 applications
708 views

Werken bij de Overheid

1 application
0 views


24-04-2019 Gemeente Breda