Logo Mondriaan

Vacatures geplaatst door Mondriaan

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Mondriaan.

Laatste vacatures

Psychomotorisch therapeut/vaktherapeut dans en beweging

Dienstverband: 36 uur per week
Soort dienstverband: 6 maanden in het kader van een zwangerschapsvervanging
Kernfunctie: Vaktherapeut GGZ
Standplaats: Heerlen en Maastricht
Opleiding: Hbo Psychomotorische therapie of hbo Creatieve Therapie dans en beweging
Salaris: FWG 55 - CAO GGZ (min. € 2.553,-- en max. € 4.131,--)
Reageren voor: 31-01-2021
Werving: In- en externe werving

Past deze functie bij jou?
Voor de RVE Specifieke Behandelondersteuning, sector Selectieve Zorg, zijn wij op zoek naar een psychomotorisch therapeut (PMT)/vaktherapeut dans en beweging in het kader van een zwangerschapsvervanging. Bij Specifieke Behandelondersteuning zijn diverse (Vak)therapieën ondergebracht die een aanvullende behandeling bieden aan het ambulante en klinische behandeltraject van patiënten in zorg bij Mondriaan.

De doelgroepen zijn uiteenlopend: van persoonlijkheid, depressie, verslavingszorg, schizofrenie, psychotische stoornissen tot forensische zorg. Het accent van de werkzaamheden ligt op sport en spel activiteiten (grote zaal, fitness, zwembad).

Als psychomotorisch therapeut/vaktherapeut dans en beweging heb je grote affiniteit met de doelgroep. Je levert een bijdrage aan de diagnostiek met het opstellen, uitvoeren en evalueren van (deel)behandelplannen en je draagt bij aan de kwaliteitszorg en profilering van de eigen discipline. Je rapporteert op basis van observaties en vervolgbehandelingen, zowel mondeling als schriftelijk. Naast het werkoverleg binnen de eigen discipline overleg je ook in het multidisciplinaire team (behandeloverleg). Ten slotte: je beheert de materialen en de ruimte waarin wordt gewerkt en je verricht diverse voorkomende organisatorische en administratieve werkzaamheden.

0 sollicitaties
8 views


15-01-2021 Mondriaan
Verpleegkundige Ouderenzorg

Dienstverband: 36 uur p.w.
Soort dienstverband: Jaarcontract met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd
Standplaats: Heerlen
Opleiding: Mbo/hbo-Verpleegkunde, BIG-geregistreerd
Kernfunctie: Verpleegkundige 2
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ: min. € 1.898,-- en max. € 3.229,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week)
Werving: Intern en extern
Reageren voor: 28 -01-2021

Binnen de gesloten opname afdeling C1 (Rode Beek) van Mondriaan Ouderenzorg hebben wij ruimte voor een verpleegkundige. Op deze afdeling verblijven oudere patiënten met een psychiatrische stoornis en patiënten met een neuro cognitieve stoornis zo'n 3 tot 9 maanden. Ze worden gescreend/ gediagnostiseerd / gestabiliseerd op allerlei ziektebeelden zoals dementie, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, angststoornissen en/of psychotische stoornissen. Hierbij wordt er nauw samengewerkt tussen verpleegkundigen, artsen, psychiater en psycholoog.

0 sollicitaties
15 views


14-01-2021 Mondriaan
Psychiater bij PsyQ - behandelprogramma Depressie

Dienstverband: 18 - 36 uur per week
Soort dienstverband: Vast dienstverband
Kernfunctie: Geneeskundige 1
Standplaats: Heerlen
Opleiding: Academische opleiding tot psychiater
Salaris: Conform de AMS regeling voor medisch specialisten werkzaam in de GGZ verhoogd met een tijdelijke toeslag van 5% in het kader van het specialistenbeleid
Werving: In- en externe werving

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties: Parnassia Groep, Lentis, MET-GGZ en Mondriaan. Het zorgaanbod van PsyQ wordt landelijk (meer dan 30 vestigingen) aangeboden. Binnen Mondriaan bieden wij op de locaties Heerlen en Maastricht specialistische behandeling voor de 10 meest voorkomende psychische aandoeningen volgens de laatste inzichten en richtlijnen. Met het behandelprogramma Depressie onderscheiden en positioneren wij ons binnen de regio. Het is hoogwaardig van kwaliteit en heeft als fundament de multidisciplinaire richtlijn Depressie (Trimbos, 2013). Onze medewerkers binnen het behandelprogramma hebben een actieve rol als het gaat om het verder operationaliseren en implementeren van onze missie en visie. Een prettig werkklimaat is hierbij belangrijk, daar wordt door enthousiaste medewerkers samen vorm aan gegeven. We hechten veel waarde aan transparantie van beleid, openheid en betrokkenheid en we stimuleren creatieve verbeterideeën.

0 sollicitaties
8 views


14-01-2021 Mondriaan
Trajectbegeleider FACT

Dienstverband: 28 uur p.w.
Dienstrooster: Dagdienst
Standplaats: Parkstad en Maastricht
Kernfunctie: Agogisch werkende 1
Opleiding: In het kader van de DBC-registratie (Diagnose Behandel Combinaties) is het een vereiste om in het bezit te zijn van een erkend hbo-diploma Social Work
Salaris: FWG 50, min. € 2.218,-- en maximaal € 3.678,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week)
Reageren voor: 4 februari 2021
Werving: Externe werving

Past deze functie bij jou?
Voor het team Trajectbegeleiding, onderdeel van de sector Preventie & Participatie, zoeken wij een nieuwe collega. Als trajectbegeleider werk je voor de FACT teams in de wijk en voor PsyQ. Je ondersteunt volwassenen met vaak ernstige psychosociale en/of psychiatrische problemen bij het vinden en behouden van passende leer- en werkomgevingen. De wens van de patiënt staat hierbij voorop. Je bent onderdeel van een behandelteam en het is jouw expertise om specifiek oog te hebben voor het maatschappelijk herstel van de patiënt. Vanuit een intake- en onderzoeksfase formuleer je een trajectplan op maat. Aanvullende (arbeids)diagnostiek, aanbodversterkende c.q. begeleidende gesprekken, bemiddeling, plaatsing op een werkplek (regulier, gesubsidieerd of vrijwillig) en nazorg maken deel uit het trajectplan. Je voert de regie, coacht, evalueert, monitort de voortgang, je stelt zo nodig bij en je rapporteert. Goede afstemming met het behandelteam en externe opdrachtgevers is uiterst belangrijk en waar nodig overleg je met het steunsysteem van de patiënt (o.a. familie, werkgever, hulpverlenende instanties).

Je hebt als trajectbegeleider binnen Mondriaan een unieke positie: je bent betrokken bij de zorg maar werkt ook buiten de zorg, in de maatschappij. Daar ben je het visitekaartje van Mondriaan.

3 sollicitaties
79 views


13-01-2021 Mondriaan
Verpleegkundige High & Intensive Care Kliniek Volwassenen

Dienstverband: 32-36 uur per week (3 FTE)
Soort dienstverband: Jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
Dienstrooster: Wisselende diensten
Kernfunctie: GGZ verpleegkundige 2
Standplaats: Maastricht
Opleiding: mbo of hbo verpleegkunde en geldige BIG-registratie
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ (min. €1.955,-- en max. €3.326,--)
Reageren voor: 22-01-2020
Werving: In- en externe werving (Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat).

Past deze functie bij jou?
High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daarin het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. Contact met patiënt, familieparticipatie en gastvrijheid vormt de basis van ons handelen en zorgafstemming met alle partijen.

Het doel van de functie is het coördineren van de behandeling, de verpleegkundige zorg en het begeleiden van patiënten die intensieve zorg nodig hebben in een gesloten setting. Werkzaamheden vinden plaats in wisselende diensten in de 24-uurs zorg.

Wat worden je taken?

  • De belangrijkste taken zijn verpleegkundige diagnostiek en begeleiding, crisisinterventie, samenwerking zowel in multidisciplinair team als met en familie en naasten;
  • Het opstellen, coördineren en uitvoeren van het integrale verpleegkundige proces voor een aantal aan jou toegewezen patiënten, die intensieve complexe zorg nodig hebben;
  • Vanuit de professionele verantwoordelijkheid signaleren, initiëren en scheppen van voorwaarden voor verbeteringen en innovaties in de zorgverlening, de methodiekontwikkeling en de ontwikkelingen van werkprocessen;
  • Het ondersteunen van het beleid van de organisatie met betrekking tot zowel het arbeids- en therapeutisch milieu alsmede het woon- en leefklimaat.

0 sollicitaties
41 views


07-01-2021 Mondriaan