ZZ.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op ZZ.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op ZZ.nl.

Laatste vacatures

Afdelingsmanager Hulp bij Huishouding

Samen met je evenknie en 3 zorg coördinatoren ben je verantwoordelijk voor ongeveer 70 medewerkers hulp bij huishouding. Het aansturen doe je op een coachende en ondersteunende wijze. Zomaar een greep uit je werkweek; je verwerkt je ziekmeldingen, je voert beoordelings- en functioneringsgesprekken, je zorgt dat het gekozen beleid wordt uitgevoerd.

Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning. Je begeleid, instrueert, coacht en motiveert de ambulant werkende huishoudelijk ondersteuners en de zorg coördinatoren. Je voert beoordelings- en functioneringsgesprekken met het oog op duurzame inzetbaarheid en begeleid de medewerkers die tijdelijk niet inzetbaar zijn. Je bewaakt de budgetten en financiële afspraken. Je zit de team overleggen voor en zoekt de samenwerking met de collega's van andere afdelingen.

0 sollicitaties
0 views


26-09-2022 Leger des Heils
Trajectmanager Bureau Traject Management

In deze afwisselende functie als Trajectmanager vervul je diverse rollen in het proces van aanmelden, plaatsen en volgen van deelnemers (van jongere tot volwassenen/gezinnen) van instroom tot uitstroom. Je bent verantwoordelijk voor de intake en het schrijven van een plan dat je afstemt met de deelnemer. Onderhandeling over de inhoud en financiering van het traject passend bij de problematiek van de deelnemer hoort hier zeker bij. Je handelt proactief naar alle betrokken partijen, zowel in- als extern. Je monitort de uitvoering van de afspraken, signaleert afwijkingen en attendeert de betrokken medewerkers hierop. Waar nodig doe je voorstellen voor verbetering.

Waarom zou jij bij Bureau Traject Management willen werken?

  • Er is veel ruimte voor eigen initiatief en het werken volgens de volgende thema's: klantgericht, proces-gestuurd en passend binnen de kaders van wet- en regelgeving.
  • Je krijgt de kans om de regie te voeren op trajecten en op trajectmatige momenten (bijvoorbeeld als zijnde intake, indicatiestelling, in- door- en uitstroom).
  • Onze professionaliteit en christelijke identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen graag dat ieder mens tot zijn recht komt. Dat betekent dat we goed kijken naar wat een deelnemer nodig heeft en de juiste wegen proberen te vinden.

Over onze afdeling
Bureau Traject Management is de afdeling waar alle aanmeldingen binnenkomen, intakes plaatsvinden, indicaties worden aangevraagd en de trajecten van deelnemers in gang worden gezet en gevolgd. De medewerkers onderhouden nauw contact met teammanagers en persoonlijk begeleiders op de locaties. De doelgroep van het Leger des Heils kenmerkt zich door een combinatie van complexe problemen waarvoor reguliere zorgtrajecten in de regel niet toereikend zijn. Dat vraagt creatieve oplossingen en financiering, waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Je werkt samen in een professioneel team waarin er sprake is van een open cultuur. Er is ruimte voor informeel contact en collega's voelen zich verbonden met elkaar. In het team werken trajectmanagers en administratief medewerkers om met elkaar tot een zorginhoudelijke en administratieve borging te komen van onze zorg en dienstverlening.

0 sollicitaties
0 views


26-09-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Beschermd Wonen

Bij onze (beschermd-)wonenvoorziening is elke dag anders en toch zijn er ook dingen die dagelijks moeten gebeuren en die houvast bieden aan onze deelnemers. Ons uitgangspunt is om een veilige omgeving voor hen te zijn, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot de talentvolle mensen die ze zijn. Jij kunt daar als Woonbegeleider/ Groepsbegeleider aan bijdragen door hen te leren kennen en hun behoeften te ontdekken, zodat we samen een goed hulpverleningsplan kunnen opstellen. Werken en leren is een belangrijk onderdeel van het plan, we stimuleren onze deelnemers om mee te doen aan (re)creatieve activiteiten. Hierdoor werken ze aan herstel van het gewone leven. Jij kunt ze hierbij helpen door hen inzicht te geven in hun eigen gedrag en te helpen bij de inrichting van het dagelijks leven. Met kleine stappen werken aan een zinvolle toekomst.

Huis en Haard La Salette:
Je komt te werken op de Huis en Haard afdeling van Hoeve La Salette. Dit is een beschermde woonvorm met bewoners die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld en/of een justitiële titel of justitieel verleden, die om verschillende redenen ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding.

In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele bewoner aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.

Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. De kern van de gehanteerde methodiek ligt in de Leger des Heils-aanpak. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.

0 sollicitaties
0 views


26-09-2022 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider Beschermd Wonen

Als Persoonlijk Begeleider begeleid je bewoners van alle leeftijden die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodische onderbouwde begeleiding. Doel is om de bewoners zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

  • inventariseren van individuele hulpvraag of behoefte van de deelnemer
  • opstellen van behandelplannen
  • zorg dragen voor een adequate en efficiënte uitvoering van het behandelplan
  • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen en (re)creatieve activiteiten
  • deelnemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving
  • ondersteunen van deelnemers bij de inrichting van het dagelijks leven
  • actief bijdragen in het optimaliseren van de dienstverlening

Huis en Haard La Salette:
Dit is een beschermde woonvorm met bewoners die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld of een justitiële titel of justitieel verleden, die om verschillende redenen ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding.

In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele deelnemer aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.

Samen met collegae woonbegeleiders collegae dagbesteding lever je een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de dienstverlening. Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. De kern van de gehanteerde methodiek ligt in de Leger des Heils-aanpak. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.

0 sollicitaties
0 views


26-09-2022 Leger des Heils
Teammanager Ambulant

Als teammanager geef je leiding aan twee ambulante teams (Walcheren en Oosterschelderegio) met elk circa 10-12 ambulant persoonlijk begeleiders. Deze teams bieden ambulante begeleiding aan volwassenen, gezinnen en kinderen in het kader van de WMO, jeugdhulp en forensische zorg. Daarnaast geef je leiding aan een klein team dat vorm geeft aan de Walk Inn en Noodopvang in Goes. Kortom, zeer gevarieerde teams met enthousiaste professionals. Je stuurt de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden aan en begeleidt, instrueert, coacht en motiveert je medewerkers waar dit nodig is. Herstelgericht werken en krachtgericht leidinggeven is voor deze functie essentieel. Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten van je afdeling.

Verder zorg je voor goede communicatie binnen de organisatie (management en ondersteunende processen) en met de externe keten (zoals GGZ, gemeente, woningcorporaties). Je rapporteert aan de regiomanager.

De vacature is ontstaan doordat de huidige teammanager de functie van regiomanager gaat uitvoeren.

Extramuraal Walcheren en Oosterschelderegio
In Midden Zeeland zijn er twee ambulante teams actief, vanuit Middelburg en Goes. Deze teams bieden ambulante woonbegeleiding aan jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen en daarnaast gezinsbegeleiding, , kinder- en jeugdcoaching en jeugdhulp in gezinnen, zowel in het vrijwillig kader als in samenwerking met de jeugdbeschermer (bij een OTS). Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen op het gebied van dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden, onveiligheid en opvoedingsproblemen.

Walk Inn en Noodopvang
Walk Inn Goes is een kleinschalige inloophuis die omziet naar en betrokken is bij de begeleiding van mensen met sociale en psychische problemen. Problemen waar ze tegenaan lopen zijn verslaving aan alcohol en drugs, huisvestingsproblematiek en licht verstandelijke beperking etc. De Walk Inn biedt voor een ieder ontmoeting, daginvulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding. In de verschillende kleinschalige noodopvanglocaties bieden we tijdelijke noodopvang voor mensen die om uiteenlopende redenen dakloos zijn geraakt. Het gaat op dit moment in totaal om 9 plekken.

2 sollicitaties
0 views


26-09-2022 Leger des Heils