Logo Zorgbanen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen.

Laatste vacatures

Verzorgende kleinschalig wonen Domus

Je verzorgt onze deelnemers: je helpt onder andere met wassen, aankleden, eten en drinken. Je verricht verpleegtechnische handelingen, je observeert onze deelnemers en communiceert en rapporteert bijzonderheden. Jij draagt zorg voor het totale welzijn van de deelnemers. Je beheert ook de medicatie en verstrekt deze. Je stimuleert deelnemers aan de hand van de SRH methodiek (herstelgericht werken) om zo veel mogelijk deel te nemen aan het gewone dagelijkse leven, waaronder werk, bijdragen aan de huishouding en dag en nachtritme. Je verricht daarnaast wat huishoudelijke werkzaamheden. Verder heb je administratieve taken zoals het bijhouden van het zorgdossier. Ook neem je deel aan het werkoverleg met je collega's.

2 sollicitaties
7 views


26-11-2020 Leger des Heils
Ambulant Woonbegeleider Continuïteit ZHZ

Als Woonbegeleider motiveer je de cliënt en stimuleer je de eigen mogelijkheden, zodat de cliënt in de toekomst weer zelfstandig verder kan gaan, openstaat voor aanvullende hulp of leert om te gaan met de beperkingen. Je verheldert de problematiek door middel van het verzamelen van informatie over de betreffende cliënt. Je werkt systeemgericht.
Je werkt samen met je cliënt aan het zorgplan. Je stelt het zorgplan samen op en je draagt zorg voor de uitvoering van de gestelde doelen. Hierin geef je uitvoering aan het hulpverleningsproces en bied je heel praktische hulpverlening op het gebied van o.a. huishouding, zelfzorg, financiën, signalering, stimulering en activering. Je begeleiding is gericht op gedragsverandering. Zo behoren conflictbemiddeling en belangenbehartiging tot je werkzaamheden.

Cluster Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal ZHZ geeft in de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden.

Je komt te werken op de afdeling Continuïteit. Deze afdeling richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het 'gewone leven' te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.

3 sollicitaties
14 views


26-11-2020 Leger des Heils
Afdelingsmanager Herstart/ Doorstart/Housing First

Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de afdelingen die je aanstuurt. Je belangrijkste taak is het coördineren van en zorg dragen voor de realisatie van de werkzaamheden op de afdeling. Je stuurt een team aan van ongeveer 20 collega's.

Als afdelingsmanager ligt taakaccent op het aansturen van medewerkers en de coördinatie of het mee ontwikkelen van de interne bedrijfsvoering. Om je taken goed uit te kunnen voeren moet je weten wat er op de afdelingen speelt. De juiste mix voor gevoel en getal is onmisbaar bij het sturen van onze hulp- en zorgprocessen. Je coacht en begeleidt je medewerkers zodanig, dat de taakstelling ten aanzien van het realiseren van de hulp en zorg aan onze cliënten en bewoners ook gerealiseerd wordt. Je geeft ruimte aan de professionals in het team, maar bent ook voldoende betrokken op het geheel om te kunnen bijsturen. Je legt contacten en onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie.

Je bent dan ook zichtbaar op de afdeling om verbinding met de teams te maken. Er speelt veel op de afdelingen en daar word hectiek ervaren. Jij bent daarin een stabiel en evenwichtige persoonlijkheid.

Als Afdelingsmanager heb je een grote mate van zelfstandigheid. Je werkt in een ontwikkelings- en mensgerichte organisatie met een bijzondere doelgroep en enthousiaste en professionele collega's.

Herstart Dordrecht:
Herstart is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen en begeleiden van dak- en thuisloze mensen. Ons uitgangspunt is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Als afdeling zien we het als uitdaging om wegen te zoeken waarmee we zoveel mogelijk dak- en thuislozen kunnen opvangen en hen begeleiding te bieden die nodig is om hun leven weer op de rails te krijgen. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Op afdeling Herstart kunnen in totaal 24 bewoners worden opgenomen met een maximale verblijfsduur van één jaar. Doel is de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm. In Dordrecht hebben we naast Herstart een aantal kamers en woningen verspreid over Dordrecht waar de afdeling begeleiding en ondersteuning bied, dit wordt doorstart genoemd.

Housing First:
Housing First is een ambulante woonbegeleidingsvorm die binnen Leger des Heils Zuidwest Nederland wordt gebruikt en zich richt om zeer ingewikkelde deelnemers met complexe problematiek te huisvesten in woningen. Hierbij wordt de krachtgerichte methodiek ingezet wordt om deelnemers te begeleiden in hun hersteltraject.

2 sollicitaties
9 views


25-11-2020 Leger des Heils
Nachtwaker Zij aan Zij

Je bent gedurende de avond (vanaf 22:45 - tot 07:15) en nacht verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid. Je bent op de hoogte van de problematiek/hulpvraag van de jongeren en welke benadering hierbij passend is. Ook ben je in staat om in geval van calamiteiten accuraat te kunnen handelen. Middels het cliënt-registratiesysteem Clever doe je verslaglegging van je signalering en bijzonderheden en geef je een mondeling overdracht aan de dagdienst die jou overneemt.

2 sollicitaties
9 views


24-11-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleider Beschermd Wonen

Bij onze (beschermd-)wonenvoorziening is elke dag anders en toch zijn er ook dingen die dagelijks moeten gebeuren en die houvast bieden aan onze deelnemers. Ons uitgangspunt is om een veilige omgeving voor hen te zijn, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot de talentvolle mensen die ze zijn. Jij kunt daar als Groepsbegeleider aan bijdragen door hen te leren kennen en hun behoeften te ontdekken, zodat we samen een goed hulpverleningsplan kunnen opstellen. Werken en leren is een belangrijk onderdeel van het plan, we stimuleren onze deelnemers om mee te doen aan (re)creatieve activiteiten. Hierdoor werken ze aan herstel van het gewone leven. Jij kunt ze hierbij helpen door hen inzicht te geven in hun eigen gedrag en te helpen bij de inrichting van het dagelijks leven. Met kleine stappen werken aan een zinvolle toekomst.

Huis en Haard La Salette:
Je komt te werken op de Huis en Haard afdeling van Hoeve La Salette. Dit is een beschermde woonvorm met een capaciteit voor 23 cliënten die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld en 13 cliënten met een justitiële titel of justitieel verleden, die om verschillende redenen ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding.

In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.

Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. De kern van de gehanteerde methodiek ligt in de Leger des Heils-aanpak. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.

2 sollicitaties
4 views


24-11-2020 Leger des Heils