Logo Zorgbanen

Geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Zorgbanen.

Laatste vacatures

Gedragswetenschapper Beschermd Wonen

Het Kreekpad is een beschermde woonvorm (29 deelnemers) voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek. Het Kreekpad biedt zorg, begeleiding en behandeling aan deze doelgroep. De Persoonlijk Begeleider biedt cliëntgerichte zorg en behandeling onder supervisie van de gedragswetenschapper. Deze begeleiding en behandeling sluit aan bij de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer. Daarnaast wordt er, indien nodig, individuele behandeling door de gedragswetenschapper ingezet om het traject te ondersteunen.

Op de afdeling heb je een grote rol in het verder ontwikkelen van de behandeling, begeleiding en methodiek. Je doet dit door de volgende taken uit te voeren:

  • Het zorg dragen voor het individuele behandelplan en het traject van de deelnemer afgestemd op zijn/ haar mogelijkheden en behoeftes. Waar nodig en wenselijk voer je behandelgesprekken met deelnemers;
  • Het nemen van initiatieven om de toepassing van (behandel)methodieken te optimaliseren, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van behandelbeleid en het bevorderen van de kwaliteitsbewaking;
  • Het participeren in diverse vakgroepen t.a.v. kwaliteitszorg, het bijhouden van ontwikkelingen in het vakgebied en het vertalen van theoretische uitgangspunten naar concrete veranderstrategieën.

Behandelstaf
De gedragswetenschappers, SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen) en regievoerders vormen binnen de regio Rijnmond Zuidwest een centraal aangestuurd team. De teamleden zijn deels verbonden aan specifieke afdelingen en werken deels op basis van indicatie op casusniveau binnen diverse teams. Het team is werkzaam binnen vier werksoorten: WLZ-VG, WLZ-GGZ, Jeugdzorg/Jeugdhulp en de WMO.

1 sollicitatie
1 view


07-12-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Beschermd Wonen adolescente mannen

Als Woonbegeleider bied je ondersteuning aan en begeleiding van de deelnemers die bij ons verblijven. De deelnemers verkeren in een uitzichtloze situatie en krijgen ondersteuning en begeleiding bij het sociaal en maatschappelijk functioneren in het dagelijks leven. Tijdens de groepsdienst begeleid je de jongeren uit je eigen caseload en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de opvang.

JongLeren
De afdeling JongLeren is een beschermde woonvoorziening in Rotterdam. JongLeren biedt opvang en intensieve begeleiding aan 27 dak- en thuisloze jong volwassen mannen in de leeftijd van 18 t/m 23. De deelnemers komen in de eerste plaats bij JongLeren wonen om (dreigende) dakloosheid tegen te gaan. Daarnaast hebben zij veelal te kampen met problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie, sociale vaardigheden, financiën en justitie. Dit maakt dat er bij JongLeren deelnemers wonen met multi-problematieken.

Het team bestaat uit begeleiders op mbo-niveau en hbo-niveau. JongLeren werkt vanuit de methodiek Herstelwerk. Dit betekent dat er gewerkt wordt vanuit de kracht van de deelnemer, waarbij er vanuit gegaan wordt dat er voor een ieder herstel mogelijk is. Er wordt gekeken naar wat een deelnemer zelf graag zou willen bereiken en welke krachten een deelnemer bezit. Er is nauw contact met verschillende ketenpartners. Wanneer de deelnemer dit wenselijk vindt, wordt er intensief samengewerkt met het netwerk. Daarnaast is ons team nog volop in ontwikkeling.

1 sollicitatie
1 view


07-12-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Flexpool Rotterdam | Gouda

De flexpool binnen onze organisatie bestaat uit een team van graag geziene collega's die worden ingezet wanneer het vaste team alleen niet voldoende is. Dit kan te maken hebben met vakanties, vacatureruimte, cursussen etc. De flexers worden voornamelijk ingezet bij de 24-uursvoorzieningen waarbij het rooster altijd rond moet zijn. De doelgroep is divers en bestaat uit dak- en thuislozen in de dag- en nachtopvang, gezinnen in de herstartvoorzieningen en deelnemers met dubbele problematiek van verslaving en/of psychiatrie in de beschermde woonvormen.

Als flexpoolcollega spring je in op wat de locatie en het team op dat moment nodig heeft, je bent assertief, initiatiefrijk en je bent samen met de collega's van het vaste team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep. Voor jou is het deelnemen aan de flexpool een kans om kennis te maken met onze verschillende teams en doelgroepen in de omgeving Rotterdam/ Gouda. Het flexpoolteam wordt gezien als talentpool waarbij de meeste flexers na een periode uitstromen naar een vaste locatie die bij hen past.

We hebben mogelijkheden tussen de 12 en 32 uur per week. Dus houd je van afwisseling, flexibiliteit en uitdaging? En wil je je nog niet vastleggen aan één bepaalde doelgroep? Pak dan deze kans!

De sollicitatieprocedure bestaat o.a. uit een gesprek, meeloopdag en een drijfverentest.

1 sollicitatie
2 views


07-12-2022 Leger des Heils
Gedragswetenschapper

Als gedragswetenschapper ben je werkzaam voor diverse locaties. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het ondersteunen van collega's (HBO Persoonlijk Begeleiders) ten aanzien van de inhoudelijke begeleiding van individuele deelnemers en gezinnen. Dit doe je door begeleiders te coachen op het methodisch handelen op basis van de kennis over de psychopathologie van de individuele deelnemer en gezinsproblematiek. Zowel op teamniveau als met individuele collega's. Daarnaast voer je zelf gesprekken met deelnemers om tot een betere analyse te komen van de problematiek en tot de juiste handelingsadviezen te komen.

Je hebt een actieve rol in verdere beleid- en methodiekontwikkeling voor de afdelingen waarbinnen je werkzaam bent en voor de gehele regio Rijnmond Zuidwest. Je neemt initiatief om de kwaliteit van de zorg die geboden wordt te bewaken en te vergroten.

In deze zelfstandige functie ben je als gedragswetenschapper verbonden aan een aantal vaste locaties, maar je kunt ook zeker de samenwerking opzoeken met gedragswetenschappers die op andere locaties werkzaam zijn.

Naast jouw werkzaamheden op de locaties:

  • Participeer je in vakgroepen ten aanzien van kwaliteitszorg;
  • Vertaal je ontwikkelingen in jouw vakgebied en theoretische uitgangspunten in concrete veranderstrategieën;
  • Denk je mee in beleidsontwikkeling en onderzoek en goede communicatieprocessen;
  • Onderhoud je landelijke contacten en draagt bij aan de verdere productontwikkeling van de afdelingen waar je werkzaam bent.

Behandelstaf
De gedragswetenschappers en SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen) vormen binnen de regio Rijnmond Zuidwest een centraal aangestuurd team. De teamleden zijn deels verbonden aan specifieke locaties en werken deels op basis van indicatie op casusniveau. De doelgroepen binnen Rijnmond Zuidwest zijn divers en hebben te maken met multi-problematiek: verslaving, psychiatrie, LVB en problemen op het gebied van sociale vaardigheden, financiën en justitie. Het team is werkzaam binnen vier werksoorten: WLZ-VG, WLZ-GGZ, Jeugdzorg/Jeugdhulp en de WMO. Vanuit de locaties wordt zowel langdurige opvang, als kortdurende maatschappelijke opvang en ambulante hulp verleend.

1 sollicitatie
2 views


07-12-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Nacht Beschermd Wonen

Als woonbegeleider in de nacht ben je gericht op herstel, heb je oog voor veiligheid en bewaak je de rust op de locatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor deelnemers en denkt met hen mee in mogelijkheden. Je ziet toe op rust en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemer. Indien nodig schakel je gepaste hulp in van de mobiele nachtwacht of de hulpdiensten. Daarnaast verricht je nog wat overige taken: licht huishoudelijke, eenvoudige administratieve en technische taken. Tijdens het begin van je dienst en aan het einde van je dienst heb je een overdracht met de woonbegeleiders die overdag werken en overleg je met hen over de gezamenlijke begeleiding van de deelnemers. Je werkt per week 20 uur in de nacht, indien gewenst kun je het aantal uren uitbreiden tot max. 32 uur per week door middel van avonddiensten.

De Lichtboei
De Lichtboei is een beschermde woonvoorziening voor 66 deelnemers; mannen en vrouwen vanaf 23 jaar met een dubbele diagnose van psychiatrische en verslavingsproblematiek. Wij bieden een woonplek met een eigen kamer. Daarnaast krijgt iedere deelnemer individuele begeleiding en zijn er 24 uur per dag woonbegeleiders aanwezig. Het is een plek waar iemand zich kan ontwikkelen of juist stabiel kan blijven. De begeleiders werken samen met de deelnemer aan herstel en voorkomen achteruitgang. In de begeleiding kan er samengewerkt worden met familie, vrienden en andere naasten.

Het team van de Lichtboei is divers in leeftijd, geslacht en etniciteit. De sfeer binnen het team is positief en enthousiast. Het voordeel van deze intramurale voorziening is dat je een hecht team bent en een sterke verbinding met elkaar en de deelnemers ontwikkelt.

1 sollicitatie
1 view


07-12-2022 Leger des Heils