Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Wmo consulent

Je geeft de inwoners van op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken voor vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de WMO 2015. Daartoe stel je een ondersteuningsplan op.
Je handelt zelfstandig meldingen en aanvragen voor individuele WMO voorzieningen waarbij de nadruk ligt op begeleiding terwijl je ook kennis hebt van vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp in de huishouding. Je stelt zelfstandig (her)indicaties (telefonisch of door huisbezoek) rapportages en beschikkingen op. Daarnaast ben je maatschappelijk betrokken en lever je op proactieve wijze een bijdrage aan de invoering van de kanteling in de gemeentelijke organisatie. Ook beoordeel je de persoonlijke plannen in het kader van PGB begeleiding. Je stuurt op en houdt overleg met zorgregisseurs, zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partijen.

Westlandwerk.nl

34 sollicitaties
0 views


01-08-2019 Gemeente Westland
Senior Areaalbeheerder Wegen

Als areaalbeheerder wegen ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over civieltechnische objecten in de openbare ruimte. Vanuit deze gegevens en jouw specialistische kennis geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de collega's binnen het cluster Ruimte. Jouw adviezen vormen input voor de beheer- en uitvoeringsplannen en geven oplossingsrichtingen. Daarnaast verricht je gegevensanalyses die toegankelijk zijn voor je collega's.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties
0 views


25-07-2019 Gemeente Westland
Projectleider Taskforce Versterken Organisatie

Je bent als projectleider o.a. verantwoordelijk voor:

  • het organiseren van de uitvoering van het projectopdracht;
  • bewaken van de projectplanning;
  • het zorgdragen voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten en de projectrisico's;
  • het zorgdragen voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten en het managen van verwachtingen;
  • het op een adequate wijze begeleiden van het proces van het aantrekken van nieuwe medewerkers en het laten landen van deze medewerkers in de bestaande organisatie;
  • verbinding leggen met andere teams/disciplines die gaan over bijvoorbeeld onboarding, werkplekken, ICT-middelen, het organisatieontwikkelingstraject Lef Loont en bewaken dat noodzakelijke activiteiten voor de start van de nieuwe medewerkers tijdig zijn afgerond. Zo nodig bijsturen en rapporteren over de voortgang;
  • verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers;

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties
0 views


25-07-2019 Gemeente Westland
Juridisch Adviseur Vergunningverlening

Als juridisch adviseur vergunningverlening geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van beroepsprocedures en je draagt bij aan de afhandeling van bezwaarprocedures. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. Je zult voornamelijk bezig houden met de juridische afdoening van vergunningverlening procedures op het gebied van WABO, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen, voert zienswijzegesprekken, behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.

Westlandwerk.nl

0 sollicitaties
0 views


18-07-2019 Gemeente Westland
Audit Coördinator Informatiebeveiliging

De processen van de gemeente worden steeds meer afhankelijk van digitale informatievoorziening. De rol van Informatiebeveiliging binnen de overheid wordt daarmee steeds belangrijker. Nieuwe technologische ontwikkelingen, tijd en plaats onafhankelijk werken en toename van cybercrime liggen daaraan te grondslag. Nieuwe wetgeving stelt eisen aan onze invulling van de gegevensbescherming (informatiebeveiliging en privacy). Onze gemeentelijke processen moeten daarom beoordeeld worden op opzet, bestaan en werking, informatiebeveiliging en compliance.

In deze functie houd je met de juiste modellen audits op gegevensbeschermingsrisico's. Jaarlijks stel je een auditplan op en draag je zorg voor de uitvoering daarvan. Je beoordeelt de kwaliteit en functioneren van de gegevensbescherming. Op basis van de risicoanalyses en de gesignaleerde knelpunten maak je samen met de procesverantwoordelijke een plan van aanpak/verbeterplan. Je controleert de afgesproken voortgang en rapporteert hierover. Tenslotte coördineer je en verzorg je ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) rapportages voor de verantwoording aan de gemeenteraad en ketenpartners.

Je maakt deel uit van het taakveld gegevensbescherming waarin je intensief samenwerkt met de Functionaris Gegevensverwerking (FG), de Security Manager (CISO), de Privacy Officer (PO) en de clustervertegenwoordigers op het gegevensbeschermingsterrein (ISO).

Westlandwerk.nl

35 sollicitaties
0 views


17-07-2019 Gemeente Westland