Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Junior medewerker Bedrijfsvoering Ruimte

Je verricht afdelingsspecifieke ondersteunende (administratieve) werkzaamheden ten behoeve van programma- en projectmanagement, de begraafplaatsadministratie en bedrijfsvoeringaspecten, zoals urenregistratie en financiële rapportages. Je verstrekt inlichtingen aan in- en externe partijen, je verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen en draagt bij aan het beheer van deze systemen. Vanuit de systemen signaleer je afwijkingen en stel je overzichten/rapportages op. Daarnaast voer je overige werkzaamheden uit, passend binnen de doelstellingen van de afdeling.

0 sollicitaties
0 views


17-09-2019 Gemeente Westland
Strategisch regisseur Economie

De strategisch regisseur Economie / Greenport maakt onderdeel uit van het cluster Beleid. Dit cluster signaleert en initieert ontwikkelingen in de maatschappij, vertaalt deze naar visie en strategie om de doelen te bereiken, beschouwt de haalbaarheid, zet hiervoor de juiste middelen in en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Het cluster doet dit op een interactieve manier met de externe en interne stakeholders (in de maatschappij en binnen de gemeentelijke organisatie) en het bestuur. De centrale thema's voor de komende periode zijn: opgave- en opdrachtgericht werken, netwerkend werken, politiek- bestuurlijke sensitiviteit en ambtelijk vakmanschap (resultaatgerichtheid, leiderschap, integraliteit en integriteit) in een nieuwe context.

Binnen het taakveld Economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Als Strategisch regisseur Economie / Greenport ben je, samen met de andere strategisch regisseurs, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategie (beleid) voor de dynamische Greenport van Westland. Je opereert en lobbyt binnen een aantal grote netwerken, waaronder dat van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, de andere greenports van Nederland, provincies en rijk.

Je ziet kansen, passend bij de visie van Westland, en weet deze te verzilveren wanneer het gaat om het faciliteren van nieuwe verdienmodellen. Voeding, gezondheid en groen zijn populaire thema's met hierin een aantal belangrijke vraagstukken. Je daarbij realiserend dat je deze rol buiten hebt, maar daarbij binnen richting de (economische) beleidsmedewerkers als opdrachtgever fungeert en niet zozeer meewerkend voorman bent.

Je bent verantwoordelijk voor de facilitering van de overheid van Kennis & Innovatie, biobase ontwikkelingen en herstructurering glastuinbouw. Je werkt nauw samen met de strategisch regisseurs die Energietransitie en Ruimtelijke Ontwikkelingen aansturen. Belangrijke dossiers die strategisch regisseurs delen zijn: bereikbaarheid, kennis & innovatie, modernisering van de teeltareaal (herstructurering van de kassen, omdat vernieuwing nodig is), onderwijs & arbeidsmarkt.

0 sollicitaties
0 views


13-09-2019 Gemeente Westland
Wmo consulent

Je geeft de inwoners van op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken voor vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de WMO 2015. Daartoe stel je een ondersteuningsplan op.
Je handelt zelfstandig meldingen en aanvragen voor individuele WMO voorzieningen waarbij de nadruk ligt op begeleiding terwijl je ook kennis hebt van vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp in de huishouding. Je stelt zelfstandig (her)indicaties (telefonisch of door huisbezoek) rapportages en beschikkingen op. Daarnaast ben je maatschappelijk betrokken en lever je op proactieve wijze een bijdrage aan de invoering van de kanteling in de gemeentelijke organisatie. Ook beoordeel je de persoonlijke plannen in het kader van PGB begeleiding. Je stuurt op en houdt overleg met zorgregisseurs, zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partijen.

68 sollicitaties
0 views


01-08-2019 Gemeente Westland
Senior Areaalbeheerder Wegen

Als areaalbeheerder wegen ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over civieltechnische objecten in de openbare ruimte. Vanuit deze gegevens en jouw specialistische kennis geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de collega's binnen het cluster Ruimte. Jouw adviezen vormen input voor de beheer- en uitvoeringsplannen en geven oplossingsrichtingen. Daarnaast verricht je gegevensanalyses die toegankelijk zijn voor je collega's.

0 sollicitaties
0 views


25-07-2019 Gemeente Westland
Projectleider Taskforce Versterken Organisatie

Je bent als projectleider o.a. verantwoordelijk voor:

  • het organiseren van de uitvoering van het projectopdracht;
  • bewaken van de projectplanning;
  • het zorgdragen voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten en de projectrisico's;
  • het zorgdragen voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten en het managen van verwachtingen;
  • het op een adequate wijze begeleiden van het proces van het aantrekken van nieuwe medewerkers en het laten landen van deze medewerkers in de bestaande organisatie;
  • verbinding leggen met andere teams/disciplines die gaan over bijvoorbeeld onboarding, werkplekken, ICT-middelen, het organisatieontwikkelingstraject Lef Loont en bewaken dat noodzakelijke activiteiten voor de start van de nieuwe medewerkers tijdig zijn afgerond. Zo nodig bijsturen en rapporteren over de voortgang;
  • verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers;

0 sollicitaties
0 views


25-07-2019 Gemeente Westland