Logo Westlandwerk.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Westlandwerk.nl.

Laatste vacatures

Senior specialist waterhuishouding & riolering

Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het:

 • Opstellen van prognoses (beheer en onderhoud) ten gunste van het betreffende product;
 • Projectmatig (laten) uitvoeren van beheer- en onderhoudsactiviteiten conform het vastgestelde uitvoeringsprogramma en budget;
 • Actueel houden van beheerdata van objecten binnen het product waterhuishouding t.b.v. het gemeentelijk beheersysteem;
 • Adviseren richting coördinator en beleidsmedewerker over strategische activiteiten met een beleidsmatig karakter;
 • Adviseren over beheervraagstukken, programmering, contractvorming, en toepasbaarheid van alternatieve maatregelen m.b.t. ecologisch beheer, klimaatadaptiviteit, circulariteit, duurzaamheid en natuurinclusiviteit;
 • Het vertalen van organisatie doelstellingen naar concrete beheermaatregelen
 • Het vertegenwoordigen van beheerbelangen in projectteams voor ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in diverse stadia;
 • Kennisborging: volgen van (innovatieve) ontwikkelingen op het gebied van watermanagement en deelname aan trainingen, workshops, seminars;
 • Creëren van breed draagvlak m.b.t. toekomstbestendige en beheerbare oplossingen, samen met andere disciplines, gebruikers en instanties;
 • Jaarlijks actualiseren programmering en integrale projectafstemming tussen wegen, water en riolering;
 • Jaarlijks opstellen van onderhoudsplannen;
 • Monitoring: het voorbereiden en plannen van inspecties, inspectieresultaten beoordelen, laten monitoren van maatregelen en pilots i.h.k.v. klimaatadaptiviteit, circulariteit, duurzaamheid en natuurinclusiviteit;
 • Rapporteren aan coördinator kwaliteiten van te beheren objecten binnen het product waterhuishouding.

0 sollicitaties
0 views


22-06-2022 Gemeente Westland
Directieadviseur

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan directieadviseur bij Gemeente Westland.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet
Dat is eigenlijk niet zomaar te zeggen in deze rol. Het is sowieso ontzettend divers, dynamisch & afwisselend te noemen. Geen dag, wat zeg ik, geen dagdeel hetzelfde. De ene ochtend start je jouw dag met een overleg met de gemeneentesecretaris en de andere dag wordt er een beroep gedaan op jouw schrijfvaardigheden en ben je alweer ''onderweg'' naar de volgende bestuursvergadering. Met andere woorden: je houdt van dynamiek en stilzitten doe je wellicht na je werkdag, maar niet in deze uitdagende rol.

De functie
Je bent de belangrijkste sparringpartner van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Je adviseert haar, het directieteam en het college van B&W over complexe politiek-bestuurlijke aangelegenheden en organisatorische (verander)vraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van een ordentelijk bestuurlijk besluitvormingsproces. Je adviseert en ondersteunt de bestuurder en neemt deel aan de vergaderingen van het directieteam.

In de rol van directieadviseur verkeer je in de unieke positie om met gevoel voor politiek/bestuurlijke/organisatorische verhoudingen een centrale plek in te nemen en het bestuur, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie te attenderen op relevante signalen en ontwikkelingen.

Tot slot geef je sturing aan projecten/programma's, onderhoud je contacten met de partners in regionaal verband en vertegenwoordig je de gemeente in netwerken.

0 sollicitaties
0 views


24-04-2022 Gemeente Westland
Allround WMO-consulent

Als Allround Wmo consulent zorg jij ervoor dat inwoners van gemeente Westland toegang krijgen tot de juiste en passende zorg. Zij krijgen jouw speciale aandacht en Samen met de inwoner breng je het probleem in beeld. Wat kan de inwoner zelf eventueel met hulp van diens netwerk of kan de oplossing gebonden worden vanuit een voorliggende sociale voorziening.

Bij het selecteren van de voor hen benodigde Wmo voorziening spelen juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige afwegingen een rol. Dit kunnen vaak complexe zaken zijn om te regelen, maar jij handelt de meldingen en aanvragen met zorg af en regelt dat met jouw kennis en ervaring de beste oplossing voor jouw cliënten gevonden wordt. Je adviseert en beslist binnen afzienbare tijd zelfstandig en integraal over de aanvragen, toetst indicaties van externe (medische) adviseurs en bewaakt de voortgang en kwaliteit. Samen met zorgaanbieders, leveranciers, (para)medische en (bouw)technische adviseurs lever je precies de ondersteuning (w.o. begeleiding) die jouw klanten nodig hebben. Denk hierbij aan hulp bij het huishouden, begeleiding, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen. Wil jij daadwerkelijk het verschil maken voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken? Solliciteer dan vandaag nog als Allround Wmo consulent bij gemeente Westland!

0 sollicitaties
0 views


28-03-2022 Gemeente Westland
HR-manager beleid, team economie, ruimte en mobiliteit

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan HR-manager beleid bij Gemeente Westland.

Jouw functie
Jouw team maakt onderdeel uit van cluster beleid (circa 150 collega's). Het cluster Beleid speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein. Hierbij werken collega's van cluster Beleid samen met collega's van de eigen gemeentelijke uitvoering, en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De collega's in het cluster Beleid volgen hierbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en hebben intensieve contacten in de samenleving, zodat tijdig op deze ontwikkelingen geanticipeerd kan worden. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering. Hierbij heeft cluster beleid de sturing op HR (en werkprocessen) strikt gescheiden van de inhoudelijke resultaatsturing. De HR-sturing is belegd bij HR-managers van de teams en de inhoudelijke resultaatsturing bij strategisch regisseurs.

In het team Economie, Ruimte en Mobiliteit werken circa 50 beleidsadviseurs, accounthouders, stedenbouwkundigen en ruimtelijk juristen, aan de economische, ruimtelijke en bereikbaarheidsopgaven van Westland, samen met andere teams en clusters van de gemeente. De collega's van economie en mobiliteit houden zich bezig met thema's als Greenport, Herstructurering glastuinbouw, Bedrijventerreinen, Retail, Horeca en toerisme, mobiliteitsverkenningen, verkeersveiligheid en Lobby/Public Affairs. De collega's van omgevingsplannen en stedenbouw werken aan ruimtelijke visies en ruimtelijke plannen.

Jij wordt verantwoordelijk voor het optimaal faciliteren en ondersteunen van je medewerkers in hun rol als opdrachtnemer op de inhoud, waarbij jouw primaire focus ligt op de HR-taken, het interne werkproces en het leveren van een managementbijdrage aan de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van je team, het cluster en het concern. Je werkt nauw samen met twee inhoudelijk resultaatverantwoordelijke strategisch regisseurs, die de belangrijkste opdrachtgevers van je medewerkers zijn op de inhoud. Als HR-manager van het team zorg je daarbij voor de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en zorg je voor een juiste match op een opdracht. Je voert regelmatig HR-gesprekken met je medewerkers en stimuleert een lerende en oefenende werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het opdrachtgericht werken in het team. Ook besteed je aandacht aan het doorzetten van de teambuilding en -ontwikkeling met de collega's van economie en mobiliteit en het verder voorbereiden van de collega's van bestemmingsplannen en stedenbouw op de implementatie van de omgevingswet. Je kijkt daarbij naar werkprocessen én houding & gedrag. Je maakt deel uit van het clusterteam van beleid (HR-managers en concerndirecteur) en samen met je team lever je een bijdrage aan verbetertrajecten in de organisatie zoals modernisering financiële sturing, optimalisatie bestuurlijke besluitvorming en het vakmanschap van beleid. Je hebt een nauwe samenwerking met de andere teammanagers binnen cluster beleid, maar ook met die van andere clusters binnen de gemeente. Je legt verantwoording af aan de concerndirecteur die verantwoordelijk is voor cluster beleid.

11 sollicitaties
0 views


17-03-2022 Gemeente Westland