Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Medewerker Ontwikkeling Zelfredzame Samenleving

De zelfredzame samenleving staat centraal in de strategie van de gemeente Westland. Het gaat daarbij om Westlanders van jong tot oud. Het streven is dat iedereen naar vermogen actief participeert in de samenleving en zo bijdraagt aan een sterke Westlandse samenleving. Daarom willen we het in de Westlandse samenleving mogelijk maken dat senioren op verantwoorde wijze langer thuis blijven wonen, maar ook dat jongere mensen met een begeleidingsbehoefte niet in een instelling maar gewoon in een van onze dorpen kunnen wonen.

In deze functie heb jij een leidende rol in het bepalen hoe wij binnen Westland de transformatie naar de zelfredzame samenleving gaan vormgeven. De strategie op voorzieningenniveau zowel in preventieve als curatieve zin is daarom een belangrijk onderdeel van de functie. Het gaat hierbij zowel om de voorzieningen die wij zelf leveren uit bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet als ook om de verbinding met voorzieningen uit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie werk jij intensief samen met de collegae van de gemeente en met onze strategische lokale en regionale partners. Deze functie is gepositioneerd in een politiek bestuurlijke context; je adviseert het bestuur in de te maken keuzes.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


25-04-2019 Gemeente Westland
Teamleider Klantcontact

In deze functie geef je operationeel en tactisch leiding aan medewerkers van het team Eerstelijn bij de afdeling Klant Contact Centrum (KCC). Het team Eerstelijn is verantwoordelijk voor een groot deel van alle binnenkomende vragen en opmerkingen van klanten. Het team is in veel gevallen het beginpunt voor het klantcontact dat klanten hebben met de gemeente. Dit klantcontact vindt plaats via telefonie, email, post, social media en in de toekomst via chat. Ook behoort 'Elvie' onze robot tot 1 van jouw medewerkers.
Je hebt een coachende rol en stuurt het team aan op basis van resultaten die in de HR gesprekscyclus worden vastgelegd. Je motiveert en inspireert jouw team om de dienstverlening te verbeteren en stuurt hierbij op KPI's als; telefonische bereikbaarheid (wachttijd, tijdduur van gesprekken) en het snel en goed afhandelen van social media berichten. Hostmanship ofwel mensgerichte dienstverlening is daarbij het uitgangspunt, waarbij de vraag van de klant centraal staat. Je kijkt hierbij over je eigen vakgebied heen, voert vernieuwingen door en draagt zorg voor de intensivering van samenwerkingen binnen en buiten het team. Hiermee verbeter je het klantcontact en wordt de dienstverlening elke dag een beetje beter. Daarnaast overzie je het hele speelveld tussen medewerkers, organisatie, bestuur, partners en inwoners en bent in staat (ver)nieuwe(nde) verbindingen en relaties te leggen tussen alle stakeholders.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


24-04-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Coördinator BGT

Als coördinator BGT ben je primair verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor het gegevensbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in de gemeente Westland. Je bewaakt hierbij de wettelijke termijnen en ziet toe op een correcte uitvoering van de BGT-processen. Daarbij voer je kwaliteitscontroles uit, zorg je voor optimalisatie van het BGT-bestand en coördineer je de uitvoering van de BGT-werkzaamheden en zorg je voor de ENSIA BGT zelfcontrole. Je zorgt voor een meervoudig gebruik van de BGT-gegevens en stemt af met de diverse afnemers (zowel in- als extern) over het aanleveren, afnemen en terugmelden van gegevens. In de functie als coördinator BGT werkt je nauw samen met de beheerders van de basisregistraties BAG en WOZ en de beheerders van Areaalbeheer van de cluster Ruimte. Je draagt zorg voor een goede synchronisatie en koppeling tussen de basisregistraties. Je werkt mee aan de implementatie van de nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van processen op het gebied van de BGT, BAG en andere kern en basisregistraties. Daarnaast stem je regelmatig af met de overige BGT-bronhouders (waaronder buurgemeenten, RWS, Provincie, EZ en Waterschap). Waar nodig ondersteun je de BGT-medewerker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Gemeente Westland
Juridische kwaliteitsregisseur

Je richt het juridische proces in voor continue verbetering van de juridische kwaliteit en aansluitend het beheer hiervan. Daarbij verlies je de andere aspecten van bedrijfsvoering niet uit het oog en trek je waar mogelijk samen op met andere expertises. Daarnaast onderzoek je de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten via het (laten) uitvoeren van juridische audits. Je adviseert (on)gevraagd het bestuur, het (hoger) management en de organisatie over de juridische beheersmaatregelen. Hierbij let je goed op zowel de bestuurlijke als ambtelijke belangen en de gemeentelijke context.
Je levert input voor het handhaven en zo nodig optimaliseren van de kwaliteit van de juridische processen, werkwijzen en producten binnen de verschillende clusters. Tevens zit je het afstemmingsoverleg met de juridisch adviseurs van de andere clusters voor.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Gemeente Westland
Handhaver Wmo

De functie vraagt een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, enerzijds omdat individueel wordt opgetreden en besloten, anderzijds ook omdat veel initiatief wordt verlangd omdat het een nieuw handhavingsgebied betreft waar nog geen invulling aan is gegeven. Kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de WMO is dan ook van belang.

Een belangrijk onderdeel van je werk is het voorkomen van oneigenlijk gebruik van voorzieningen, diensten en persoonsgebonden budget in afstemming met de Sociale verzekeringsbank. Het verrichten van onderzoek door waarnemingen en aanvullend onderzoek, waaronder huisbezoek, inwinnen van informatie bij derden en verifiëren, beoordelen en ordenen van verkregen informatie, behoren tot de werkzaamheden.

Je werkt daarbij nauw samen met de collega handhavers en geeft signalen van mogelijke fraude op andere terreinen door. Voorzieningen, gebruik van diensten en of PGB's worden aangepast, beëindigd of ingetrokken.
Daarnaast ben je dagelijks beschikbaar voor hulpvragen, licht je in- en externe partijen voor ter bevordering van de signaleringsfunctie en leg je ad hoc huisbezoeken af. Je zet je in om mis- of oneigenlijk gebruik van de sociale wetgeving te voorkomen.

Je voert het gesprek met de betreffende gebruiker over de bevindingen en maakt rapportage op naar aanleiding van het ingestelde onderzoek. Je geeft opdracht voor het maken van berekeningen om de fraudebedragen vast te stellen, en indien van toepassing tot het opmaken van rapportages in die zaken die overgedragen worden aan de sociale recherche. Tevens adviseer je over de te nemen beslissingen aangaande maatregelen m.b.t. de financiële situatie en dien je als sparringpartner voor je directe collega's.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Gemeente Westland