Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken in Haaglanden.

Laatste vacatures

Programmamanager duurzaamheid

De gemeente heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda in de vorm van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid. In het uitvoeringsprogramma zijn diverse thema's en acties opgenomen met betrekking tot energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, grondstoffen en circulariteit. Het thema waar de meeste aandacht naar uitgaat is de energietransitie. Het doel is in 2050 CO2 neutraal te zijn als gemeente. In de regierol bevordert de gemeente dat de bebouwde omgeving geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen en woningen van het gas af gaan. Daartoe zijn diverse strategisch beleidsstukken op het gebied van de energietransitie, zoals een lokale energiestrategie en een transitievisie warmte, opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. In regioverband werkt de gemeente samen aan de regionale energiestrategie. Momenteel is het programma in de fase beland waarbij het beleid en de strategie voor de energietransitie vertaald wordt naar een concrete wijkaanpak, zodat de uitvoering van de energietransitie daadwerkelijk op gang komt.

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de integrale uitvoering van het programma. Dit doe je met het programmateam en in samenspel met partners, de omgeving en andere afdelingen binnen de gemeente. Je stuurt op het behalen van de programmadoelstellingen, houdt het overzicht en zorgt voor de voortgang. Je hebt hierbij aandacht voor de ontwikkeling van het programmateam en de aansturing van projectleiders van verschillende projecten onder het programma. Je legt verantwoording af aan de directeur Ruimte (ambtelijk opdrachtgever voor het programma Duurzaamheid) over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten. Je zorgt voor tussentijdse evaluaties en monitoring op doelstellingen.

Verder zorg je voor de ontwikkeling en actualisatie van het programma duurzaamheid. Vanuit je rol initieer, regisseer en inspireer je, waarbij je met belanghebbenden en de omgeving tot gedeelde ambities en gedragen besluiten komt. Je hebt daarbij oog voor regionale ontwikkelingen en samenwerkingskansen. Bij het management en breder in de organisatie bevorder je duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid.

0 sollicitaties
0 views


06-04-2022 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Medewerker Klantcontactcentrum

Je wordt onderdeel van een team van ca. 15 collega's in het Meld- en Informatie Centrum (MIC) van het Klantcontactcentrum (KCC). Met hen ben je het eerste aanspreekpunt voor inwoners en organisaties van onze Gemeente Leidschendam-Voorburg via telefoon, mail en webcare (en in de toekomst eventueel via andere nieuwe media).

Je staat mensen op een vriendelijke en professionele wijze te woord, achterhaalt de vraag van de klant of verbindt indien nodig door naar de juiste interne collega. Je bent goed op de hoogte van datgene wat er binnen de gemeente speelt en je kunt onze inwoners ook inhoudelijk een stap verder helpen. Uiteraard leiden wij je goed op, hebben we een uitgebreide kennisbank en wordt er veel aandacht besteed aan training en uitleg. Voor een juiste registratie van het klantcontact en het juist beantwoorden van een vraag gebruik je diverse digitale systemen; zoals het telefoonsysteem, het klantcontactsysteem, de kennisbank en diverse andere backoffice-applicaties.

De meest voorkomende taken zijn:

  • Zelf beantwoorden van telefonische vragen (ca. 75% van het werk);
  • Doorzetten van telefoon naar collega's;
  • Beantwoorden van vragen via e-mail;
  • Reageren op berichten op social media.

Gemeente Leidschendam-Voorburg kent een hybride organisatiecultuur waarbij je zowel thuis als op kantoor kunt werken. Het inwerktraject vindt volledig plaats op kantoor.

0 sollicitaties
0 views


29-03-2022 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Consulent Werk Statushouder

Wij zijn op zoek naar een Consulent Werk met focus op de doelgroep statushouders. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten naar werk. Je voert de regie over je eigen caseload. Je bent actief bij het realiseren van de doelstelling om zoveel mogelijk uitstroom te bevorderen. Je leidt de cliënten toe naar regulier werk door intensief en veelvuldig contact te hebben met hen. Belangrijk hierbij is dat er breder gekeken wordt binnen alle leefgebieden, zodat waar nodig ingezet kan worden op zaken die belemmerend zouden kunnen werken in een traject. Tevens voer je het lik-op-stuk beleid uit conform de Participatiewet. Indien een cliënt problemen heeft dan weet je de weg naar betrokken organisaties. Ook ben je deels verantwoordelijk voor de rechtmatigheidskant waarbij je doorvraagt en bekijkt of er (nog) recht is op een uitkering participatiewet.

0 sollicitaties
0 views


11-03-2022 Gemeente Leidschendam-Voorburg