Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Junior omgevingsadviseur

Wat ga je doen als junior omgevingsadviseur?
Je maakt onderdeel uit van het team omgevingsmanagement (32 mensen) en komt te werken bij het project dijkverbetering regionale keringen (DiRK). Dit IPM-projectteam bestaat uit 22 mensen die dagelijks werken aan veilige dijken. Per jaar wordt 20 kilometer aan dijken verbeterd, verdeeld over enkele tientallen deelprojecten die gelegen zijn in het hele werkgebied van Rijnland. Jij gaat aan de slag op een aantal van deze deelprojecten.

We verwachten van jou als junior omgevingsadviseur dat je binnen het projectteam:

 • Gesprekken en/of onderhandelingen voert met stakeholders (vaak letterlijk aan de keukentafel), de gemaakte afspraken vastlegt en erop toeziet dat ze worden nagekomen;
 • Conditionerende onderzoeken opzet en bewaakt, en de uitkomsten hiervan vertaalt naar risico's en oplossingen;
 • Ondersteunt bij het aanvragen van vergunningen en andere toestemmingen.

De dag van een junior omgevingsadviseur
Hoe ziet je werkdag eruit? Je begint de dag met een goede kop koffie of thee. Je checkt je mail en ook je agenda voor je afspraken die dag. Vervolgens heb je een overleg met het projectteam van een dijkverbetering, je geeft aan wat het resultaat is van een gesprek met een bewoner die je hebt gehad en geeft aan wat de uitkomst is van onderzoek naar archeologische waarden die je eerder hebt uitgezet. Vervolgens heb je een overleg met de communicatieadviseur, omdat er bij een ander project een nieuwsbrief verzonden moet worden. Daarna stap je snel in de Rijnland auto om op tijd bij een bouwvergadering te zijn. Je bespreekt binnengekomen klachten over geluidhinder en belt daarna de mensen die een klacht hebben om uitleg te geven.

Na je lunch heb je een digitaal overleg met een gemeente waar een vergunningaanvraag loopt. Je hoort dat er stukken ontbreken bij de aanvraag en zorgt dat die worden aangeleverd. Tussendoor krijg je een belletje van de projectmanager omdat er een persvraag binnen is gekomen. Je schakelt snel en zorgt dat de juiste informatie wordt aangeleverd. Aan het einde van de middag weet je nog snel even een afspraak in te plannen met een kabel- en leidingbeheerder.

Door al deze ballen dagelijks hoog te houden weet jij de belangen van Rijnland te behartigen. Na een dynamische dag kijk je met een tevreden gevoel terug op de resultaten van de dag. Je hebt weer genoeg energie over om de volgende dag mee te starten.

4 sollicitaties
27 views


24-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Installatieverantwoordelijke elektrotechniek

Wat ga je doen als installatieverantwoordelijke elektrotechniek?
Jouw functie is enorm belangrijk, omdat jij ervoor zorgt dat de elektrische veiligheid en continuïteit op orde is volgens de wet- en regelgeving. Jij bent de rechtspersoon van Rijnland en zorgt ervoor dat projecten opgeleverd en reparaties (tijdig) uitgevoerd worden volgens de ARBO wet- en regelgeving. Dit doe je door zowel op kantoor te zijn als in het veld, waarbij 40% kantoor is en 60% buiten. Op kantoor houd je je bezig met schrijven van plannen van aanpak en weet wet- en regelgeving toe te passen. Eenmaal buiten ga je onaangekondigd langs een project, voer je inspecties uit en werk je mee als de situatie daar om vraagt. Je bent dan ook gemachtigd om acties te ondernemen als de situatie daarom vraagt.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 1. Controleren en activeren van werkplannen en schakelbrieven;
 2. Inspectierapporten en werkplannen analyseren volgens NEN3140;
 3. Toetsen van bekwaamheid en daarmee de juiste mensen aanstellen op specifieke installaties;
 4. Werkbezoeken afleggen bij zowel onderhoud, renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten.

Het team
Samen met 18 anderen vorm jij het team elektrotechniek. In dat team zitten 6 vakspecialisten, 8 onderhoudstechnici, 1 coördinator, 2 werkvoorbereiders, de teamleider en jij als installatieverantwoordelijke. Vakkennis en technische inhoud is aanwezig in het team. Kenmerkend is dat iedereen elkaar informeert waar ze mee bezig zijn en hulp durft in te roepen of aan te bieden. Zo helpen zij elkaar en staan ze elkaar bij. Ook zonder het te vragen.

De huidige installatieverantwoordelijke gaat eind 2023 met pensioen en heeft zo veel tijd om jou in te werken waarna hij zich gaat richten op andere werkzaamheden.

4 sollicitaties
16 views


23-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterecoloog

Wat ga je doen als adviseur ecologie-waterkwaliteit?
Als adviseur ecologie-waterkwaliteit ga jij aan de slag in het team Beleid & Advies Waterkwaliteit en Waterketen. Een divers team van 18 hoogopgeleide collega's waarin iedereen vanuit zijn eigen specialisme een bijdrage levert aan het verbeteren van de waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.
Samen met het bestuur, partners, bedrijven en inwoners zorg jij voor ecologisch schoon en gezond water voor de mens en natuur. Als adviseur ecologie-waterkwaliteit bekijk je vraagstukken in een bredere context. Hiervoor ga je actief op zoek naar samenwerking en richt jij je op de gemeenschappelijke belangen.

Je adviseert de organisatie en bestuur o.a. op het gebied van:

 • ecologische ontwikkelingen en kansen bij de uitvoering van KRW-maatregelen,
 • ecologisch onderhoud,
 • biodiversiteit,
 • vismigratie,
 • werken conform de Wet natuurbescherming.

Daarnaast begeleid je ecologisch onderzoek en zorg je voor integratie van ecologische opgaven in diverse programma's

5 sollicitaties
40 views


23-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Manager projectencentrum

Wat ga je doen als manager projectencentrum?
Als manager projectencentrum ben je onderdeel van het relatief nieuwe managementteam van de directeur water. Dit managementteam werkt als een matrix en bestaat uit de manager strategie en omgeving, de manager uitvoering, de manager projectencentrum (deze rol), drie resultaatmanagers en een strategisch adviseur/secretaris. De drie lijnmanagers sturen aan op hoe we onze taken aanpakken. De drie resultaatmanagers (tevens assetmanagers) zorgen als klant/ opdrachtgever voor het definiëren van de inhoudelijke resultaten die bereikt moeten worden vanuit de bestuursprogramma's. Je draagt bij, vanuit het MT Water, aan de verdere koers en doorontwikkeling van de directie Water.

Als manager draag jij zorg voor mens, proces en kwaliteit. Je zorgt ervoor dat we de doelen middels projecten realiseren. Daarbij let je op goede en samenhangende resultaatafspraken tussen de verschillende resultaatmanagers en de teamleiders. Je bewaakt daarbij het Rijnlands belang en je maakt een vertaling van de DT-besluiten naar tactische uitvoeringsdoelen. Daarnaast ben je de opdrachtgever van de twee grootste projecten van Rijnland. Op dit moment is dat bijvoorbeeld de verkenning en voorbereiding van het grote en complexe project; de nieuwbouw van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder. Je begrijpt het bestuurlijk speelveld hierin en kan op basis daarvan inschatten welke onderwerpen bestuurlijk relevant zijn en wat dat met zich meebrengt om de grote projecten te realiseren. Je acteert als een strategisch sparringpartner voor de directeur Water aan wie je ook verantwoording aflegt.

Je geeft leiding aan vier teamleiders van het Projectencentrum die met hun teams werken aan projecten in het kader van 'droge voeten en schoon water'. In deze teams werken 150 medewerkers en zij zorgen samen voor een investeringsniveau van meer dan 100 miljoen per jaar! Voorbeelden van projecten zijn grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties, dijkversterkingen, gemalen en watergebiedsplannen. Een grote opgave is hoe we op een slimme manier de kracht van de markt combineren met de eigen personele inzet. Samen met de teamleiders zorg jij voor de juiste uitvoering van alle investeringsprojecten en het managen van interne stakeholders, zoals de directie, de teams voor het onderhouden, beheren en bedienen van onze assets en de ondersteunende (staf)teams. Ook bij contractuele escalaties weet jij jouw medewerkers te begeleiden en te stimuleren in hun persoonlijk leiderschap. Om hier nog meer vorm aan te geven werk jij mee aan de volgende organisatiebrede speerpunten:

 • De doorontwikkeling van het projectmanagement;
 • Het verhogen van de Arbo-veiligheid en het verbeteren van de veiligheidscultuur.
 • Duurzame / circulaire projecten

Sinds een aantal jaren werken we met IPM-teams aan projecten in het kader van 'droge voeten en schoon water'. We willen deze manier van werken dan ook stevig door ontwikkelen. We staan namelijk voor mooie, grote inhoudelijke- en professionaliseringsopgaven. Als manager projectencentrum voer je regie op deze thema's, zodat we hier succesvol in zijn. Je weet draagvlak te creëren bij onze uitvoeringsorganisatie die de asset-rol van "asset service provider" heeft. Binnen onze organisatie heerst een sfeer van hard werken, actiegerichtheid en grote betrokkenheid bij het eigen vakgebied.

Gelet op diverse ontwikkelrichtingen zorg je voor duidelijkheid in huidige en toekomstige rollen en verantwoordelijkheden. Jij leidt op een verbindende manier de vele ontwikkelingen en veranderingen in goede banen. Samen met de teamleiders bewaak je de balans tussen resultaatafspraken en mensen/middelen. Je maakt afspraken over de ontwikkeling van de teams en begeleidt de teamleiders hierin. Je stuurt op rolvastheid, strategische samenwerking en digitale transformatie.

6 sollicitaties
55 views


12-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Technisch adviseur

Wat ga je doen als adviseur technisch manager?
Je bent verantwoordelijk voor alle technische onderwerpen binnen een project. Het maakt jou dan ook niet uit over welk asset dat project gaat is: renovatie van een gemaal, nieuwbouw bij een zuivering of een dijkversterking in een polder. Je bent immers een technisch allrounder en weet van alles wel wat. Of je weet juist veel van een bepaald asset maar bent ook nieuwsgierig naar andere assets.

In projecten is het jouw rol om de techniek in te brengen. Je weet hoe de asset, kering of watersysteem technisch in elkaar zit en maar begeleidt vooral het hele proces. Dat maakt jou een deskundige opdrachtgever voor de techniek. Intern en extern houd je collega's, adviesbureaus en aannemers op de hoogte. Je hoort iedereen en weegt de (on)mogelijkheden tegen elkaar af. Iedereen tevreden krijgen én zorgen dat alles veilig is, is een hele klus.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 1. Afstemming collega's, aannemers en adviesbureaus om tot een technisch goede en veilige opdracht te komen;
 2. Opdrachten maken voor adviesbureaus waarin je duidelijk verwoordt wat je wil en wat er verwacht wordt;
 3. Meedenken over circulariteit, innovatie en duurzaamheid in al onze projecten;
 4. Zijdelings de technisch manager op de hoogte houden van de voortgang van jouw projecten.

Concreet werk je aan 4 of 5 projecten in het veld en met die teams heb je continu contact. Zo werk je vanuit een keet, op kantoor of thuis. Hoe dan ook: je staat altijd dicht bij het project. Dan zie je precies wat jouw werk direct oplevert.
Jij bent inzetbaar voor alle projecten die we tegenkomen, maar we zoeken een technisch adviseur voor regionale keringen en een technisch adviseur voor het watergebiedsplan.

Technisch adviseur Regionale keringen (32-36 uur)
Je werkt aan een aantal regionale keringen, waarbij een technisch manager jou inhoudelijk aanstuurt. Je zorgt voor een technisch optimaal inhoudelijk resultaat van de versterkingsopgave. Een mooie uitdaging, want het is een van de projecten van Rijnland die volop in de belangstelling staan en waar Rijnland streeft naar een circulaire en energiezuinige werkwijze. Jij versterkt straks zo'n 20 kilometer regionale keringen per jaar.

Technisch adviseur watergebiedsplan (32-36 uur)
In de watergebiedsplannen (WGP's) werken we aan het actualiseren van peilbesluiten, het oplossen van knelpunten in de water aan- en -afvoer en de wateroverlastnormering. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen om de waterkwaliteit en -veiligheid te verbeteren. Het gaat vaak om technische ingrepen zoals verbreding van watergangen, aanleg van duikers stuwen en inlaten.

Als technisch adviseur weet jij de interne en externe deskundigen daarin mee te nemen en weet je wanneer je moet opschalen. Je bent een echte teamspeler en werkt goed samen met de leden van het IPM-team (integraal project management) en andere adviseurs, waardoor het technisch team soepel draait.

6 sollicitaties
62 views


13-12-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland