Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Assetonderhouder/manager watergangen en kunstwerken

Wat ga je doen als assetonderhouder?
Als assetonderhouder kom je te werken binnen het team Onderhoudsmanagement. Het team Onderhoudsmanagement is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie, strategie en plannen t.b.v. het in stand houden van de Rijnlandse installaties (assets). Wij zorgen ervoor dat de WAT en WAAROM vragen omtrent zaken binnen het onderhoudsmanagement beantwoord worden. Wij werken risico gestuurd volgens de principes van assetmanagement met als kapstok het VDM (Value Driven Maintenance) model en kijken continue naar de toekomst. Denk hierbij aan het verbeteren van werkprocessen, innovatie en digitalisering. Het team bestaat uit: een teamleider, (senior) onderhoudsmanagers, assetonderhouders, onderhoudsadviseurs, kwaliteitsadviseur, management assistante.
Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het in beeld brengen van de staat van de installaties en het coördineren van complex onderhoud. Jij zal specifiek bezig zijn met de watergangen en kunstwerken (sifons, dammen, stuwen, oeverbeschermingen etc.). Je stelt hiervoor lange termijn assetplanningen op. Als assetonderhouder, ben jij de schakel tussen onderhoud en assetmanagement.
Kortom:

 • Je raadpleegt verschillende (digitale) informatiebronnen om een compleet beeld te krijgen van de technische staat van de assets;
 • Je houdt je bezig met het ontwikkelen van conditie methodieken en KPI's, daarnaast organiseer en analyseer je conditiemetingen en inspecties;
 • Je programmeert complex onderhoud en coördineert de inzet van vakspecialisten hierop;
 • Je stelt business cases en scopes binnen assetmanagement op;
 • Je maakt de risico's en financiële gevolgen van de LTAP (Langere Termijn Assetplanning) aantoonbaar, om op die manier renovaties of onderhoud uit te kunnen stellen of juist naar voren te trekken;
 • Je organiseert dat juiste technische gegevens worden vastgelegd, rapportages gemaakt (kunnen) worden en geïnterpreteerd worden. Neemt input over KPI's, conditiemetingen en LTAP mee;
 • Je draagt bij aan de realisatie van de exploitatie- en de meerjarenbegrotingen.

3 sollicitaties
62 views


18-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Teamleider werktuigbouw

Wat ga je doen als teamleider Werktuigbouw?
Jouw onderhoudsteam is één van de 15 teams, die vallen onder de manager uitvoering. Gezamenlijk hebben deze teams de asset-rol van "asset service provider", waarbij zij alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen leveren. Dit is voor Rijnland een randvoorwaarde om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.
Het team is sterk in ontwikkeling en gericht op het verbeteren van de onderhoudsprocessen, het uitvoeren van projecten en de aansluiting op assetmanagement. Samen met de teams Beheren en Bedienen (van watersystemen en de afvalwaterzuiveringen) zorgen wij ervoor dat onze assets optimaal bijdragen aan het bereiken van de doelen Droge Voeten en Schoon Water.
Ons motto is "Klantgericht en veilig werken hebben wij hoog in het vaandel staan! We realiseren ons dat het watersysteem- en zuiveringsbeheer afhankelijk is van de kwaliteit van het werk dat wij leveren."
Jouw onderhoudsteam houdt zich bezig met het preventief en correctief onderhouden van rioolwaterzuiveringen, riool-, en poldergemalen. In jouw team wordt al het onderhoudswerk op gebied van Werktuigbouw voorbereid en uitgevoerd. Van jou , als teamleider, word verwacht om regelmatig op de locatie van onze steunpunten aanwezig te zijn. Jouw medewerkers hebben geen 9 tot 5 mentaliteit, vanzelfsprekend heb jij deze ook niet. Naast het onderhoudswerk neemt jou team ook deel in de nieuwbouw en renovatie projecten, zij zijn de kennisdragers van de inhoud als het op werktuigbouw aan komt. Je bent dan ook vaardig in het managen van veranderprocessen binnen de dynamiek van een organisatie in transitie. Als teamleider houd jij je bezig met:

 • Het stimuleren van je medewerkers in het behalen van gezamenlijke doelen en maximale resultaten. Daarbij stuur je op de voortgang en het eindresultaat;
 • Het vertalen van de resultaatafspraken met de resultaatmanager naar teamresultaten en individuele resultaten. Waarbij je zichtbaar maakt wat deze individuele resultaten bijdragen aan de doelstellingen en resultaten van onze organisatie;
 • Het transformeren van het team van 'probleemoplossers' naar 'preventief en planmatig werkende eenheid'. Je ontwikkelt plannen en nieuwe werkwijzen ter optimalisatie van de werkprocessen. Je zorgt ervoor dat je medewerkers veilig en gezond (kunnen) werken;
 • Het sturen op competenties van jouw medewerkers en bespreekt regelmatig hun ontwikkeling en ambities. Je daagt hen uit om zich te verbreden dan wel te verdiepen in het opdoen van kennis en ervaring. Daarnaast beoordeel je je medewerkers en bespreek je de gevolgen met ze van goede en slechte resultaten;
 • Het coachen, ondersteunen en motiveren van je team;
 • Overleg voeren met en fungeren als sparringpartner voor de manager uitvoering over de ontwikkeling en uitvoering van beleid en de consequenties daarvan het team;
 • Het bevorderen van de samenwerking met de andere teams binnen onderhoud en met andere teams van Rijnland;
 • Het beheren van de aan jou toegekende budgetten en gebruikt deze optimaal efficiënt;
 • Het coachen, ondersteunen en motiveren van je team.

3 sollicitaties
82 views


12-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Kostendeskundige

Wat ga je doen als kostendeskundige?
Als kostendeskundige ben jij de kennisdrager voor kostenmanagement en daarmee overzie jij het gehele speelveld van kostenmanagement in de projectenketen van Rijnland. Je vervult een specialistische functie binnen Rijnland en geeft daarmee een onafhankelijk oordeel over de kostenramingen en vraagstukken over kostenmanagement. Dit betekent dat jij regelmatig moet schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je adviseert tijdens alle fases van een (investerings)project over kostenbeheersing en draagt bij aan de kredietbepaling. Je kunt bijvoorbeeld denken aan grote multidisciplinaire projecten, zoals de renovatie van zuiveringskringen Nieuwveen en Bodegraven. Ook adviseer jij bij inkoopvraagstukken en overige belangrijke beslissingen. Het inhoudelijk toetsen van de (externe) ramingen doe je samen met een kostenpoule, die bestaat uit enkele collega's. Jij bent de trekker van deze kostenpoule. Na goedkeuring onderteken jij de kostenraming van het project.
Als kostendeskundige dien jij het brede belang van Rijnland. Dit betekent dat je over de grenzen van de projecten heen kijkt en de keten kan bedienen in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je adviseert dan ook richting projecten en bestuur. Jouw ambitie is om kostenmanagement verder op de kaart te zetten en zorgt voor procesverbeteringen en kwaliteitsborging. De belangrijkste taken zijn o.a.:

 • Strategisch adviseren t.b.v. o.a. bestuur, directie, resultaatmanagers, projectmanagers en assetmanagers op het gebied van kostenmanagement en projectramingen;
 • Opstellen van integrale kostenramingen (SSK-systematiek) van alle typen projecten, zoals watergebiedsplannen, gemalen, zuiveringen, baggeren en dijkversterkingen;
 • Toetsen van ramingen van externen, zoals ingenieursbureaus, aannemers op de bovengenoemde type projecten;
 • Opstellen en ontwikkelen van kostenkentallen voor de bovengenoemde type projecten van en voor Rijnland;
 • Toetsen van en adviseren over Life Cycle Costing (LCC) ramingen ten behoeve van de business cases;
 • Bijdragen aan de kwantificering van risico's en adviseren t.a.v. de benoemde en onbenoemde risico's binnen de SSK-systematiek;
 • Het maken en beoordelen van nacalculaties van projecten en de analyse daarvan;
 • Toetsen aanbestedingsresultaten en adviseren over het gunningsadvies vanuit de kostendeskundigheid.

4 sollicitaties
132 views


01-12-2020 Hoogheemraadschap van Rijnland
Vakspecialist Civiele Techniek

Wat ga je doen als vakspecialist Civiele Techniek?
Je gaat aan het werk bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Civiele techniek. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.

Als vakspecialist ben je verantwoordelijk voor een realistisch ontwerp en de onderhoudbaarheid van de Rijnlandse objecten. Je maakt deel uit van een (project)team, hierin weet je jouw kennis en inhoud over te brengen. Vanuit deze rol ben jij aanspreekpunt voor het team Civiele Techniek en ben je betrokken bij de voorbereidings-, uitvoerings- en onderhoudsfase van verschillende projecten. Hierbij ben jij een goede gesprekspartner, met een goede dosis overtuigingskracht om mensen in beweging te brengen.
"Je komt te werken in een gezellig team die zich elke dag weer hard maken voor de objecten van Rijnland."

Eén van jouw belangrijkste taken heeft betrekking op onze watergebieds- en inrichtingsplannen. Je zorgt voor overzicht over het hele gebied. Wanneer een uitdaging zich voordoet kun jij afstand nemen van de situatie om tot een juiste oplossing te komen. Daarbij ben je kostenbewust en kijk je naar de kwaliteiten en risico's van de gebieden. Je weet systeemgericht te denken op het gebied van oppervlakte water. Ook heb je affiniteit met natuurvriendelijke oevers en stimuleert biodiversiteit. Van jou wordt verwacht dat je nieuwe innovatieve ideeën oppakt en verder de organisatie inbrengt. De focus bij jou ligt op samenwerken, want samen met het team behartig je de belangen van Rijnland!

10 sollicitaties
57 views


26-11-2020 Hoogheemraadschap van Rijnland
Senior Vakspecialist Civiele Techniek

Wat ga je doen als Senior Vakspecialist Civiele Techniek?
Je komt te werken bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Civiele Techniek. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater, waar veel beton en staalonderdelen zijn. Als senior vakspecialist ben je een generalist die weet heeft van meerdere zaken binnen de Civiele Techniek. Vanuit deze rol ben jij graag een aanspreekpunt van het team en kun je vanuit jouw expertise snel en weloverwogen keuzes maken met betrekking tot stabiliteit, duurzaamheid, levensduur en onderhoudbaarheid. Jij bent betrokken bij de voorbereidings-, uitvoerings- en onderhoudsfase van verschillende projecten. Je stelt nota's op om keuzes te onderbouwen. Je houdt je kennis op peil en bent bereid om alles te leren over onze watersystemen. Op inhoud ben je namelijk de rechterhand van de teamleider. Je legt verbanden tussen de onderhoudsvisie en andere strategische thema's om vanuit integraal oogpunt vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen (politiek-bestuurlijk/maatschappelijk. Jij coördineert deze nieuwe ontwikkelingen voor onderhoud op tactisch en strategisch niveau. Uiteindelijk zorg je in samenwerking met andere collega's voor standaardisatie. De focus bij jou ligt op samenwerken, want samen met het team behartig je de belangen van Rijnland. Met jouw overtuigingskracht creëer je hier draagvlak voor!
"Je komt te werken in een gezellig team die zich elke dag weer hard maken voor de belangen van Rijnland."

8 sollicitaties
86 views


25-11-2020 Hoogheemraadschap van Rijnland