Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Kostendeskundige

Wat ga je doen als kostendeskundige?
Als kostendeskundige ben jij de kennisdrager voor kostenmanagement en daarmee overzie jij het gehele speelveld van kostenmanagement in de projectenketen. Je vervult een specialistische functie en geeft een onafhankelijk oordeel over de kostenramingen en vraagstukken over kostenmanagement. Dit betekent dat jij regelmatig moet schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je adviseert tijdens alle fases van een (investerings)project over kostenbeheersing en draagt bij aan de kredietbepaling. Je kunt bijvoorbeeld denken aan grote multidisciplinaire projecten zoals de renovatie van zuiveringskringen Nieuwveen en Bodegraven. Ook adviseer je bij inkoopvraagstukken en overige belangrijke beslissingen. Het inhoudelijk toetsen van de (externe) ramingen doe je samen met een kostenpoule die uit enkele collega's bestaat en waarvan jij de trekker bent. Na goedkeuring ben jij het die de kostenraming van het project goedkeurt.

Als kostendeskundige dien je het brede belang van Rijnland. Dit betekent dat je over de grenzen van de projecten heen kijkt en de keten kan bedienen in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je adviseert dan ook richting projecten én bestuur. Jouw missie is het om kostenmanagement verder op de kaart te zetten en te zorgen voor procesverbeteringen en kwaliteitsborging.

Jouw belangrijkste taken zijn:

 • Strategisch adviseren richting bestuur, directie, resultaatmanagers, projectmanagers en assetmanagers op het gebied van kostenmanagement en projectramingen;
 • Opstellen van integrale kostenramingen (SSK-systematiek) van alle typen projecten, zoals watergebiedsplannen, gemalen, zuiveringen, baggeren en dijkversterkingen;
 • Toetsen van ramingen van externen, zoals ingenieursbureaus, aannemers op de bovengenoemde type projecten;
 • Opstellen en ontwikkelen van kostenkengetallen voor de bovengenoemde type projecten van en voor Rijnland;
 • Bijdragen aan de kwantificering van risico's en adviseren van de benoemde en onbenoemde risico's binnen de SSK-systematiek;
 • Het maken en beoordelen van nacalculaties van projecten en de analyse daarvan;
 • Toetsen aanbestedingsresultaten en adviseren over het gunningsadvies vanuit de kostendeskundigheid.

1 sollicitatie
4 views


22-06-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Teammanager onderhoud

Wat ga je doen als teammanager onderhoud?
Jouw onderhoudsteam is één van de 11 teams, die vallen onder de manager uitvoering. Gezamenlijk hebben deze teams de asset-rol van "asset service provider", waarbij zij alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen leveren. Dit is voor Rijnland een randvoorwaarde om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren. Binnen de organisatie heerst een sfeer van hard werken, actiegerichtheid en grote betrokkenheid bij het eigen vakgebied.
De vijf onderhoudsteams zijn sterk in ontwikkeling en gericht op het verbeteren van de onderhoudsprocessen, het uitvoeren van projecten en de aansluiting op assetmanagement. Samen met de vier andere teamleiders zorgen jullie voor de juiste uitvoering van al het onderhoud en het managen van interne stakeholders, zoals de directie, de teams van projecten en de ondersteunende (staf)teams. Samen met de teams beheren en bedienen (van watersystemen en de afvalwaterzuiveringen) zorgen jullie ervoor dat onze assets optimaal bijdragen aan het bereiken van de doelen "Droge Voeten en Schoon Water".

Jouw onderhoudsteam Werktuigbouw houdt zich bezig met het preventief en correctief onderhouden van rioolwaterzuiveringen, riool-, en poldergemalen. Al het onderhoudswerk op gebied van werktuigbouw wordt door hen voorbereid en uitgevoerd. Naast het onderhoudswerk werkt jouw team ook aan nieuwbouw en renovatie uitvoerende werkzaamheden. Zij leveren een actieve bijdrage aan het in stand houden van onze assets.

Je beseft dat resultaat en ontwikkeling van mensen niet los van elkaar staan. Zowel ontwikkeling als resultaat staan daarmee hoog op je agenda. Je zet in op coaching van de medewerkers en bewaakt de balans tussen ambities en mogelijkheden/capaciteiten. Je toont dan ook vaardigheid in het managen van veranderprocessen binnen de dynamiek van een organisatie in transitie.

3 sollicitaties
58 views


27-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Databeheerder en monitoring waterkwantiteit

Wat ga je doen als databeheerder en monitoring waterkwantiteit?
Het team waar jij in gaat werken heeft de taak om de kerngegevens van de primaire processen (watersysteem en zuiveren) in te winnen, valideren, beheren, analyseren, rapporteren en Rijnland-breed te ontsluiten. Het team voert de regie over het gegevensbeheer m.b.t. de primaire taken en heeft een makelaarsfunctie als het gaat om gegevens en informatiebehoefte.

Het beheer van data, het ter beschikking stellen aan de organisatie en het visualiseren ervan is, ter ondersteuning van de digitale transitie, sterk in beweging en het team heeft hierin een centrale rol voor de organisatie.

Jouw taken zijn:

 • Functioneel beheren van het Water Informatie Systeem (FEWS-WIS) en de Hydronet applicatie. In FEWS-WIS worden tijdreeksen omtrent waterkwantiteit beheerd. Je werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het zorgen dat de data in het FEWS-WIS wordt vastgelegd, ontsloten wordt en van goede datakwaliteit is;
 • Contact onderhouden met de gebruikersgroep van de systemen en afstemmen van nieuwe functionaliteiten en zorgdragen voor de realisatie hiervan;
 • Beheren en realiseren van datakoppelingen en dataleveranties met interne- en externe leveranciers;
 • Beheren van de peilschalen, peilbuizen en lysimeters. De werkzaamheden hiervoor stem je af met de waterbeheerders en je ontsluit de benodigde data hiervoor naar de externe opdrachtnemer. Na voltooiing van de opdracht werk je het register bij;
 • Uitvoeren van projecten: een project dat de komende tijd op stapel staat is bijvoorbeeld het automatiseren van de controle van de datakwaliteit van de in te lezen data die van het operationele systeem voor waterbeheer naar het FEWS-WIS gaat.

7 sollicitaties
43 views


19-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Senior Reliability Engineer

Wat ga je doen als senior onderhoudsadviseur/reliability engineer?
Als senior onderhoudsadviseur/reliability engineer kom jij te werken in het team onderhoudsmanagement. Het team bestaat uit: onderhoudsmanagers, onderhoudsadviseurs, assetonderhouders en een aantal ondersteunende functies waaronder een kwaliteitsadviseur.

Dit team kijkt naar de toekomst en geeft richting door de WAT en de WAAROM vragen te beantwoorden op het gebied van onderhoud. Wij werken volgens de principes van assetmanagement (functie/risico/kosten). Op basis hiervan wegen we af wat het juiste onderhoud voor onze assets is en leveren we relevante informatie en adviezen aan de assetmanagers. Aan jou ook de taak om te organiseren dat je bij de collega's op de werkvloer de juiste informatie ophaalt en naar oplossingen zoekt. Je gaat daarbij datagedreven te werk en probeert tussen praktijk en theorie draagvlak te creëren.

Jouw specifieke taken als senior, in nauwe samenwerking met de andere reliability engineers en de onderhoudsmanagers, zijn:

 • Een roadmap opstellen over de ontwikkelingen op het gebied van reliability engineering voor de komende jaren, incl. kennisontwikkeling op dit gebied binnen de organisatie;
 • Zorgen voor uniformiteit en afstemming binnen het RE kennisveld zoals methodieken, standaarden (blauwdruk) en werkprocessen, maar ook verbinding binnen de groep;
 • Meedenken over de inrichting van het OBS, inclusief de behoefte aan en kwaliteit van data;
 • Bijhouden en toepassen van ontwikkelingen, voornamelijk op het gebied van predictive maintenance.

Daarnaast ben je samen met de andere onderhoudsadviseurs verantwoordelijk voor:

 • Het ontwerpen of optimaliseren van (nieuwe) onderhoudsconcepten en PO-modellen;
 • Het analyseren van data uit het OBS systeem (Ultimo) om trends en terugkerende problemen op te sporen;
 • Het houden van (complexe) storingsanalyses, RCA/FMECA's op asset types en specifieke asset(delen);
 • Het leveren van input over onderhoudbaarheid voor assetmanagement en in het kader van projecten het toetsen hierop;
 • Samenwerken met diverse stakeholders (o.a. assetmanagement, onderhoudsmanagers, cluster beheer en bedienen) om informatie uit te wisselen, te adviseren en af te stemmen.

3 sollicitaties
24 views


19-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
teamleider proces en relatie

Wat ga je doen als teamleider?
Als teamleider geef jij leiding aan 20 hoogopgeleide professionals en ben je o.a. voor de HRM kant verantwoordelijk. In jouw stijl van leidinggeven schakel je gemakkelijk, inspireer je, stimuleer je en geef je jouw medewerkers het vertrouwen om zelf het verschil te maken. Je hebt daarbij oog voor de ander en tegelijkertijd houd je focus op de doelen van de organisatie. Je brengt mensen en organisatie bij elkaar en houdt anderen aan afspraken. Je durft krachtige besluiten te nemen en begeleidt ze tot de doelen zijn bereikt.

Jouw team houdt zich bezig met veranderingsprocessen. Bij elk van deze processen is strategie, draagvlak en uitvoerbaarheid een onderwerp om rekening mee te houden. Hierbij vormt de oplossing een gedragen resultaat. Een nauwe samenwerking met betrokken partijen is noodzakelijk om deze doelen te halen. Dit geldt voor veelal externe processen, maar zeker ook interne (beleid)processen en veranderingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Het proces van de totstandkoming van het Waterbeheerprogramma 6 "Water Wijst de Weg"
 • De bestuurlijke Beeld-, Oordeel-, en Besluitvorming (BOB) op diverse onderwerpen (Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Energietransitie, Bodemdaling)
 • Hoe krijgen we Water Sturend in Ruimtelijke Ordening?
 • Programmamanagement van: Energie (team), Circulair, Landbouw (team), Innovatie(team), Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, etc.

Als teamleider heb je affiniteit met de inhoud en ben je ook in staat de inhoud los te laten. Je geeft jouw medewerkers hiervoor de verantwoordelijkheid. Je geeft kaders aan en faciliteert teamleden in het pakken van de juiste rol. Je bent vaak sparringpartner zonder dat je de hiërarchische rol verliest. Je geeft daarbij actief richting aan mensen en middelen met behulp van een capaciteitsplanning. De drie resultaatmanagers gaan over de inhoudelijke resultaten die vanuit de bestuursprogramma's bereikt moeten worden. Daarbij let je op goede en samenhangende resultaatafspraken tussen de verschillende resultaatmanagers en jouw team. Waar nodig ben je een gesprekspartner richting MT-water, directie, college en verantwoordelijk Hoogheemraad.
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft leiding aan, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert jouw medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor de capaciteitsmanagement en zorgt voor resultaatafspraken die daarop aansluiten;
 • Je voert overleg met het management. Je fungeert als sparringpartner en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarbij heb je oog voor de consequenties voor het team en de organisatie;
 • Je bent de ambassadeur voor de visie van Rijnland om meest toonaangevend waterschap te zijn;
 • Je stuurt op resultaten en bespreekt met medewerkers periodiek de resultaten van hun werk en zet deze in toekomstperspectief;
 • Je volgt proactief de ontwikkelingen in het vak en vertaalt deze - waar relevant en draagt hiermee bij aan de gewenste vernieuwing binnen Rijnland.

2 sollicitaties
19 views


18-05-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland