Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Procesleider gebeidsontwikkeling

Wat ga je doen als procesleider gebiedsontwikkeling?
Als procesleider sta jij voor de relatie tussen ruimtelijke ordening, klimaatbestendigheid (water sturend), landbouw en de ontwikkelingen in stedelijk en landelijke gebied. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwtransitie, energietransitie en infrastructuur. De klimaatverandering stelt ons namelijk voor grote uitdagingen. Van stijgende zeespiegel en overstromingsgevaar tot watertekort en van afnemende biodiversiteit en bodemdaling tot de bouw van meer dan 100.000 woningen in onze regio. Goed waterbeheer speelt bij al deze uitdagingen een belangrijke rol. Je weet daarbij netwerken en relaties te benutten en legt gemakkelijk verbindingen om ervoor te zorgen dat ruimte voor water goed op de agenda's staan. Je ziet kansen en anticipeert op te verwachten veranderingen. Dit doe je door in verbinding te zijn met alle relevante interne- en externe overheden en partijen. Je opereert in een spanningsveld tussen vragen en verwachtingen van de buitenwereld en hetgeen wat Rijnland kan en wil. Zonder moeite weet je jou weg te vinden binnen een politieke organisatie met verschillende belangen.

Als procesleider werk je dan ook veel samen en creëer je draagvlak. Je houdt van je vak en hebt een verbindende visie die je aan doelen weet te verbinden. Hierdoor ontstaat er een gezamelijke koers. Je vertaalt lange termijn ambities in het ruimtelijke domein naar concrete acties en resultaten. Alles met als doel water meer sturend te maken in de Ruimtelijke Ordening, één van de doelen uit het Waterbeheerprogramma 6 dat in 2022 is vastgesteld.

0 sollicitaties
3 views


26-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Medior projectplanner

Wat ga je doen als medior planner?
Binnen Rijnland werken we met een integraal-projectmanagementteam (IPM) dat bestaat uit: project-, contract-, omgevings- projectbeheersing- en technisch management. Mede dankzij jou zijn wij in staat om onze (complexe) projecten gestructureerd te laten verlopen, waarbij jij de IPM-teams adviseert over planningsmanagement en hen uitdaagt om alle mijlpalen op tijd te behalen.

Door middel van planningssessies en challenge-gesprekken stel je de planningen. Je controleert de juistheid en volledigheid van de activiteiten en planningen en monitort de voortgang. Ook signaleer je kansen en verbeteringen, stel je prioriteiten en leg je verbanden om de voortgang qua tijd te beheersen. Daarnaast ben jij op het gebied van planningsmanagement dé sparringpartner voor de managers projectbeheersing.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Mede-opstellen en uitdragen van het planningsmanagement-jaarplan;
 • Opstellen, actualiseren en beheren van projectplanningen in MS Project, inclusief vertaling van de risico's in de tijd;
 • Toetsen van de (probabilistische) planningen van externe partijen aan de hand van vastgestelde planningsmanagementeisen.

0 sollicitaties
3 views


23-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Omgevingsadviseur

Wat ga je doen als omgevingsadviseur?
Rijnland analyseert alle polders of de waterpeilen nog kloppen, hoe het watersysteem functioneert en hoe het met de waterkwaliteit is gesteld. Als het nodig is worden maatregelen genomen om droge voeten te houden en de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat dan vaak om technische ingrepen zoals verbreding van watergangen, aanleg van duikers, stuwen en inlaten. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen. Jij bent hierin verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement, zowel in de planvorming als de uitvoeringsfase.

Als omgevingsadviseur ben jij de enthousiaste verbinder en vertegenwoordig jij het projectbelang bij zowel interne als externe stakeholders en andersom. Door je in ieders schoenen te verplaatsen weet je in alle projectfasen wat voor hen belangrijk is en hoe je dit kunt borgen in het project. Je staat hiervoor zelf aan de lat of voert regie op het werk.

Naast de watergebiedsplannen zijn er nog heel veel meer projecten bij Rijnland in uitvoering, zoals het bouwen of renoveren van poldergemalen en zuiveringen en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Je zult ook op deze projecten ingezet (kunnen) worden. We bieden je op deze manier een breed werkpakket binnen het waterschapswerk. Uiteraard ontvang je van ons als werkgever hiervoor de nodige opleidingen of cursussen mocht dat nodig zijn.

We verwachten van jou als omgevingsmanager dat je binnen het projectteam:

 • Planmatig het krachtenveld en belangen binnen een watergebiedsplan in kaart brengt en daar je werkproces op inricht;
 • Gesprekken en/of onderhandelingen voert met stakeholders (vaak letterlijk aan de keukentafel) en de gemaakte afspraken borgt en bewaakt;
 • De conditionerende onderzoeken initieert en bewaakt en de uitkomsten hiervan vertaalt naar risico's en oplossingen;
 • De in- en externe communicatie rondom het project ontwikkelt en realiseert.

3 sollicitaties
55 views


13-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Teammanager contractmanagement

Wat ga je doen als teammanager contractmanagement?
Als teamleider geef jij leiding aan 35 professionals en ben je o.a. voor de HRM kant verantwoordelijk. In dit team zitten de contractmanagers en de adviseurs van de IPM-projectclusters, projectassistenten en een aantal projectmanagers.
Sinds een aantal jaren werken we met IPM-teams aan projecten in het kader van 'droge voeten en schoon water'. Voorbeelden van projecten zijn grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's), dijkversterkingen, gemalen en watergebiedsplannen. We willen deze manier van werken dan ook stevig door ontwikkelen. Een grote opgave is hoe we op een slimme manier de kracht van de markt moeten combineren met de eigen personele inzet.
Samen met drie andere teamleiders zorgen jullie voor de juiste uitvoering van alle investeringsprojecten en het managen van interne stakeholders, zoals de directie, de teams voor het onderhouden, beheren en bedienen van onze assets en de ondersteunende (staf)teams.
In jouw team contractmanagement richten zij zich op standaardisering van eisen en onderlinge communicatie en onderzoeken we welke digitale systemen ons het beste hierbij kunnen ondersteunen. Daarbij vinden we maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk en willen we de markt steeds meer uitdagen om op een duurzame wijze het werk uit te voeren. Aan jou de taak om deze professionals te stimuleren en in hun kracht te zetten. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelen van vakkennis op individueel en collectief vlak, zorgen van de borging van die vakkennis en het creëren en benutten van een netwerk binnen en buiten Rijnland. Ook bij een contractuele escalaties weet jij jouw mensen te begeleiden en te stimuleren in hun persoonlijk leiderschap. Daarbij lever jij een actieve bijdrage aan het instandhouden van een goede samenwerking met marktpartijen. Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft leiding aan, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers;
 • Je voert overleg met het management. Je fungeert als sparringpartner en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarbij heb je oog voor de consequenties voor het team en de organisatie;
 • Je trekt de herijking van onze marktvisie en zorgt ervoor dat we het partnerschap tussen Rijnland en de marktpartijen optimaal benutten;
 • Je bent verantwoordelijk voor bij het organiseren van het leveranciersmanagement en stabiele relaties op verschillende niveaus tussen Rijnland en de opdrachtnemers in de projecten;
 • Je stuurt op resultaten en bespreekt met medewerkers periodiek de resultaten van hun werk en zet deze in toekomstperspectief;
 • Je zorgt ervoor dat je binnen je budget de benodigde bezetting in kwantiteit en kwaliteit op orde hebt;
 • Je volgt proactief de ontwikkelingen in het vak en vertaalt deze - waar relevant - naar Rijnland, zoals kennis over data gedreven werken en draagt hiermee bij aan de gewenste vernieuwing binnen Rijnland.

1 sollicitatie
24 views


01-09-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland
Manager projectbeheersing

Wat ga je doen als manager projectbeheersing?
Jouw team bestaat uit 24 collega's die zich elke dag inzetten om met elkaar projecten te realiseren in het kader van 'droge voeten en schoon water'. Dit doen jullie integraal volgens de IPM-methode. De IPM-teams bestaan naast de manager projectbeheersing uit een projectmanager, technisch manager, contractmanager en omgevingsmanager. Gezamenlijk werken jullie aan het te behalen projectresultaat. Voorbeelden van projecten zijn grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's), dijkversterkingen, gemalen en watergebiedsplannen.

Als de verbindende factor binnen het project zorg je er samen met de andere teamleden en adviseurs van het project voor om tot een positief eindresultaat te komen. Bij het uitvoeren van deze projecten is het van belang dat je als manager projectbeheersing vooruitkijkt om het project onder controle te hebben en je projectmanager te voorzien van de juiste (stuur)informatie. Hierbij horen integrale elementen als ramingen, planning, risicodossiers, documentbeheer, financiële verantwoording etc. Verder horen de volgende taken bij jouw rol:

 • De relatie leggen tussen de financiële administratie van het project met de Planning & Control-cyclus, de kredieten en de meerjarenbegroting van de organisatie;
 • Bijdragen aan de totstandkoming van het projectcontract, evaluaties en reviews/audits;
 • Aanleveren van informatie ten behoeve van gewenste stuurinformatie voor de afdeling, opdrachtgever en op directie- en bestuursniveau.

Ook ben jij de ervaringsdeskundige op het overkoepelende gebied van projectbeheersing. Door jouw kennis fungeer jij ook als vraagbaak voor de specialisten in het projectenbureau en stuur je inhoudelijk bij waar nodig. Het projectenbureau ondersteunt en adviseert de projecten op het gebied van o.a. planning, risico's, kwaliteit, kosten en financiën.

5 sollicitaties
30 views


19-08-2022 Hoogheemraadschap van Rijnland