Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vacatures geplaatst door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Laatste vacatures

Medewerker Vakbekwaam Blijven (district Markiezaten)

Functieomschrijving
Als medewerker Vakbekwaam Blijven ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen, beheren en uitvoeren van het opleidings- en oefenplan van het district, in samenhang met centrale plannen, monodisciplinair. Je belangrijkste uitdaging is om de verbindende factor te vormen tussen de verschillende vrijwillige brandweerteams, de 24-uursdienst en de afdeling vakbekwaamheid (centraal/decentraal).

De volgende werkzaamheden kunnen onderdeel uitmaken van je werkdag:

 • Het maken van lesplannen/lesbrieven, instructiekaarten, draaiboeken;
 • Het verzorgen en actualiseren van oefenroosters;
 • Het motiveren en actief ondersteunen van de oefenleiders binnen de teams en ploegen;
 • Het organiseren van (grootschalige) opleidings- en oefentrajecten;
 • Het optreden als instructeur of oefenleider;
 • Het informeren van brandweerteams en ploegen en onderhouden van contacten;
 • Het verzorgen van kwaliteitsbewaking van opleidings- en oefentrajecten, registratie & oefenroosters;
 • Het verzorgen van inzetbaarheid regionale projecten (bv. realistisch oefenen, natuurbrandbestrijding);
 • Het coördineren van activiteiten omtrent leren en evalueren om bij te dragen aan een optimaal werkende, lerende organisatie;
 • Het verzamelen van trends, (mede)verantwoordelijk voor de uitwerking van trends naar les- en leerstof en het delen daarvan met collega's van andere afdelingen zoals vakbekwaamheid centraal;
 • Het vermogen om vanuit een de visie van de organisatie het lerend vermogen beoordelen en initiatieven nemen om de kennisontwikkeling en kennisdeling te verbeteren en te borgen;
 • Het deelnemen aan (inter-)regionale samenwerkingsverbanden.

0 sollicitaties
0 views


03-05-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Specialist RB/CB – Projectleider (1 fte)

Wat doe je als specialist RB/CB - projectleider?
Projectleider is een nieuw vorm te geven functie. Als projectleider neem je het voortouw in en geef je vorm en uitvoering aan allerhande complexe vraagstukken op het gebied van Crisisbeheersing. Dit vindt plaats op een manier van operationeel leider of algemeen commandant in geval van een sluimerende, dreigende en/of langdurige crisis. Dat doe je in nauwe samenwerking met alle (beleids-) adviseurs RB/CB, crisisfunctionarissen van alle kolommen en mogelijke externe partners en partijen.
De functie biedt een unieke kans om te werken in de uitdagende wereld van crisisbeheersing in het algemeen en in het bijzonder de regionale crisisorganisatie in operationeel en bestuurlijk dynamische crisestijden. Hierbij wordt een beroep gedaan op je leiders- en adviserende kwaliteiten in onzekere omstandigheden en soms onder tijdsdruk. De taakomschrijving:

 • Monitort, in afstemming met collega's risico-monitoring, landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en risico's, vertaalt en initieert deze naar mogelijke acties, maatregelen voor onze regio.
 • Adviseert over strategische vraagstukken op het gebied van crisisbeheersing, zoekt actief de afstemming met stakeholders; verdedigt standpunten en behartigt de belangen van de organisatie ten aanzien van de crisisbeheersing.
 • Initieert, fungeert als projectleider en draagt bij aan projecten; is (mede) verantwoordelijk voor de afronding van de projecten en evaluatie ervan; draagt zorg voor procesbegeleiding-en ondersteuning; geeft als projectleider richting en sturing aan projectteams, zowel ten tijde van een crisis als daarbuiten, zowel multidisciplinair als op verzoek van een van de hulpdiensten.

0 sollicitaties
0 views


08-04-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Adviseur RB/CB – Risicomonitoring (1 fte)

Wat doe je als adviseur RB/CB - Risicomonitoring?
Risicomonitoring is een van de speerpunten. De taak staat nog in de kinderschoenen en behoeft een verdere vormgeving en ontwikkeling. Dat doe je in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur RB/CB - Risicomonitoring en adviseurs op het gebied van evenementen, informatie gestuurde veiligheid en Risicobeheersing. Verder liggen er nauwe banden met de afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse, automatisering en de programma's. Bovendien wordt veel afstemming verondersteld met externe partners en partijen. De taakomschrijving:

 • Inventariseert, analyseert en beoordeelt (complexe) veiligheidsrisico's, ontwikkelt en realiseert de uitvoering van risicomonitoring, vertaalt onder andere diverse (lokale, regionale en landelijke) ontwikkelingen naar regionale producten.
 • Fungeert als ambassadeur en aanspreekpunt voor de multidisciplinaire invulling van de risicomonitoring, ontwikkelt en onderhoudt een eigen (extern) netwerk, informatie- en kennispositie.
 • Neemt deel aan projecten en/of fungeren als projectleider voor (complexere) projecten, adviseert proactief, gevraagd en ongevraagd over bekende en nieuwe risico's en draagt zorg voor afstemming met belanghebbenden of verantwoordelijke actoren en integrale advisering.
 • Geeft sturing aan projecten ten behoeve van de implementatie, denk daarbij aan multidisciplinaire en/of bestuurlijke risico-duidingssessies (risicotafels).
 • Opereert in een regionaal en landelijk multidisciplinair netwerk waarin afstemming met verschillende partners plaatsvindt, creëert zogezegd gemeenschappelijkheid en samenwerking binnen de organisatie en met externe partners.

0 sollicitaties
0 views


08-04-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
CalamiteitenCoördinator CaCo

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
De CaCo heeft een warm, real-time incident gerelateerd taakaccent, alsook een koud, projectmatig taakaccent. Als CaCo verbindt, vertaal en adviseer je waar nodig binnen het multidisciplinaire speelveld. Hierbij houd je de expertise en het specialisme van eenieder in acht. Gedurende de dagelijkse situatie op de meldkamer richt je je als CaCo op het door ontwikkelen van multidisciplinaire-meldkamer processen, zoals informatiegestuurd werken, het verfijnen van multidisciplinaire meldkamerprocedures, opleiden & oefenen en het vertalen van planvorming naar de praktijk. Je levert voortdurend input aan het risicobeeld van de Veiligheidsregio, door gebeurtenissen en ontwikkelingen in de regio en het land te monitoren, te verbinden aan de binnenkomende meldingen en wanneer nodig: de juiste crisisfunctionaris hierbij te betrekken. Ook ondersteun je de collega's op de meldkamer, zodat zij kunnen excelleren in hun werk. Naast deze projectmatige rol, heb je als CaCo een grote verantwoordelijkheid op de gemeenschappelijke meldkamer bij multidisciplinaire incidenten. Je houdt het overzicht over deze incidenten, signaleert multidisciplinaire behoeften en denkt vooruit in scenario's. Je geeft leiding aan het multidisciplinaire meldkamerproces en stuurt continu op de afstemming en deling van informatie binnen de GRIP-structuur. De CaCo is de linking-pin van de meldkamer, niet alleen binnen de meldkamer maar ook met de hulpdiensten op straat. Je zorgt op de meldkamer voor een multidisciplinair totaalbeeld van incidenten. Je werkt als CaCo in principe in een 3-ploegendienst, waarbij je ochtend-, avond- en nachtdiensten van 8 uur draait.

0 sollicitaties
0 views


07-03-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant