Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Organisatietalent (28-30 uur)

Als organisatietalent ben je samen met de managementassistente de spil van de afdeling communicatie. Jij bent een kei in het op weg helpen en ondersteunen van collega's bij het inzetten van de juiste communicatiemiddelen bij korte, concrete communicatievragen vanuit de organisatie. Reken maar dat collega's je vanwege dit talent vanaf dag 1 weten te vinden als een belangrijk aanspreekpunt. Als het strategische vragen zijn schakel je met de communicatieadviseurs. Samen met de managementassistent coördineer je de (pers)vragen; je houdt bij waar de persvragen zijn uitgezet, wie geïnformeerd zijn en wanneer er antwoord is gegeven.
Maar er is meer te doen! Dit mogen we ook van je vragen:

 • Helpen bij het organiseren van Factor C sessies en andere werkvormen die nodig zijn om de organisatie communicatief vaardiger te maken.
 • Bewonersavonden e.a. organiseren en coördineren.
 • Deadlines in de gaten houden en teksten schrijven voor het communicatieteam.
 • Een (digitale) nieuwsbrief opzetten.
 • Helpen bij de uitvoering van de strategische communicatieopgaven.
 • Up-to-date houden van de (communicatie)gereedschapskist, een middel waarin alle mogelijke zaken staan waarmee de organisatie ook zelf communicatief aan de slag kan.

Je bent flexibel, dat zien we onder meer terug bij een calamiteit.

Een voorbeeld:
We vinden asbest in een school. Samen met de piketambtenaar bedenk je hoe ouders en omwonenden geïnformeerd worden. Vervolgens ga je aan de slag om een brief op te stellen, een locatie te vinden voor de informatieavond en 'en passant' regel je ook dat de wethouder bij deze avond aanwezig is.

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
49 views
Bekijk vacature


13-06-2019 Gemeente Velsen
Strategisch Communicatieadviseur

Communicatietalent voor optimaal samenspel

Wij hebben een baan voor jou waarin je samenleving, organisatie en bestuur soepel met elkaar verbindt.

Wij zoeken namelijk een strategisch communicatieadviseur met lef (36 uur)

Heb jij een goede antenne voor wat er leeft in de samenleving? Durf jij te confronteren én te verbinden? Het échte gesprek aan te gaan als adviseur en gesprekspartner van organisatie en bestuur, inwoners en ondernemers? Hebben jouw concrete en creatieve plannen en adviezen impact op de samenleving? Dan is deze baan geknipt voor jou.

Een werkdag uit het leven van de strategisch communicatieadviseur

09.00 uur Je loopt langs het bestuurssecretariaat om een afspraak te regelen met je wethouder voor het voorbereiden van een vlog.
09.15 uur Kort sparren met het mediateam over een campagne over afval.
09.30 uur Je begeleidt een Factor C sessie om de belanghebbenden in beeld te krijgen voor het onderwerp Velsen Vergroent.
11:00 uur Met collega strategisch communicatieadviseurs beoordeel je of de samenvatting van de stukken voor de komende vergadering van B&W duidelijk zijn en of er goed is nagedacht over de communicatie. Bij een paar stukken geef je een aanvullend of afwijkend advies.
12.00 uur Tijdens een lunchafspraak met je wethouder neem je de door jou gemaakte woordvoeringslijn door voor een interview dat later op de dag plaatsvindt met NH Nieuws.
12.30 uur Je maakt een opzet voor een speech voor de wethouder op basis van de kernboodschap uit zijn impact- en profileringstrategie. Daarna heb je een afspraak om deze speech af te stemmen met de collega's van de afdeling openbare werken. Voor een laatste blik stuur je 'm door aan de tekstschrijver. 14.30 uur Zo! Nu eerst even koffie 😉 en natuurlijk ondertussen een paar whatsapps beantwoorden en je mailbox checken op urgente zaken.
Om 15.30 uur moet je bij Rijkswaterstaat zijn voor een werkgroep communicatie over de bouw van de nieuwe zeesluis. Vanaf daar ga je gelijk door naar de informele borrel met college, communicatie en de lokale media.

Wie zijn je directe collega's?
Team communicatie bestaat uit tien collega's. Het is onze gezamenlijke missie om bestuur, samenleving en organisatie met elkaar te verbinden. Deze missie geeft ons richting en bepaalt onze prioriteiten. Daar hoort bij dat we alle belangen en dilemma's bespreekbaar maken.
We zijn scherp op wat inwoners belangrijk vinden, signaleren dat en bespreken het met collega's, leidinggevenden en bestuurders. We proberen dingen uit en experimenteren graag. Die ruimte hebben we én nemen we, als we kansen zien.
Je nieuwe collega's verschillen in karakter, leeftijd en interesse. Wat we gemeen hebben, is dat we graag werken bij Gemeente Velsen en dat we plezierig met elkaar omgaan. En dat we je allemaal van harte welkom heten!

RegioFlexWerk

5 sollicitaties
31 views
Bekijk vacature


06-06-2019 Gemeente Velsen
Regisseur Groen

Voor de afdeling Openbare Werken zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van Regisseur Groen voor 32 - 36 uur per week

Als regisseur groen ben je het gemeentelijke boegbeeld op het gebied van (stedelijk) groen. Je kunt ook adviseren over landschap, natuur en klimaatadaptatie. Je analyseert en verbetert het functioneren van de groenketen, van beleid tot beheer. Je legt verbinding met andere disciplines en werkt aan concrete plannen en ontwerpen. Ook adviseer je bij gebiedsontwikkelingen en weet wat je advies betekent voor het groenbeheer. Je stelt beleid en visies op.
Je werkt daarbij op reguliere basis samen met andere partners in de regio en je adviseert de wethouder bij bestuurlijke overleggen. Je draagt zorg voor het op orde krijgen van data over groen. Aansluitend stel je heldere ambities op en concretiseer je deze naar maatregelen, ontwerpen en schetsen en zorgt voor de bestuurlijke besluitvorming.

RegioFlexWerk

6 sollicitaties
50 views
Bekijk vacature


04-06-2019 Gemeente Velsen
Stadsecoloog Openbare Ruimte Haarlem

Haarlem groeit de komende jaren met duizenden woningen. Dit betekent een flinke verdichting. Tegelijkertijd willen we een groene, aantrekkelijke en duurzame stad zijn en blijven. De inrichting van de (groene) openbare ruimte is daarbij essentieel. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een grote uitdaging. We zoeken een stadsecoloog die ons kan helpen om de groene en ecologische waarde in de stad te behouden, te verbeteren en te borgen. Dit moet worden geborgd in herinrichtings- en omvormingsprojecten. Daarnaast moet het worden vastgelegd in goed uitvoerbare beheerafspraken met onze beheerpartner.

Hierbij is het belangrijk dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het ecologisch beheer breed gedragen wordt en gezien wordt als een gedeelde opgaven. Binnen de gemeente en daarbuiten. Hiervoor is het belangrijk dat alle relevante partijen actief betrokken worden en dat draagvlak voor de afspraken gecreëerd wordt.

Aanleiding
De gemeente heeft een ecologisch beleidsplan en een ecologisch uitvoeringsplan. Deze stukken beschrijven de ecologische waarde van de stad en geven ook maatregelen om verder te beschermen en uit te breiden. Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan om de doorvertaling van beleid naar uitvoering te optimaliseren. Daarnaast voert de gemeente een beheer, dat nog grotendeels is gericht op beeldkwaliteit en waarin versterken van ecologische waarden en biodiversiteit meer leidend moeten worden.

Wat ga je doen?
Je zorgt dat de aanbevelingen voor het ecologische beleid geïmplementeerd worden en goede beheerafspraken gemaakt worden met onze beheerpartner met als doel om ecologische waarde te borgen in projecten, waarbij de stem van vrijwilligers en natuurorganisaties meegenomen wordt. Naast het borgen van het ecologisch beleid in beheerafspraken vragen we om het oprichten van een platform van/met/voor alle vrijwilligersorganisaties op terrein van groen en ecologie om te kijken naar andere mogelijkheden om de stad te vergroenen en ecologisch te houden.

 • Samen met collega's op het gebied van Groen en Ecologie zorg je voor een juiste implementatie van natuurwetgeving en het Haarlemse ecologisch- en groenbeleid in projecten, waaronder bijv. de Ecologische Visie, Natuurinclusief bouwen, bestrijding exoten en het opstellen van ontbrekende beleidsstukken/-plannen. • Adviseren/participeren in interdisciplinaire projectgroepen en brainstormen over complexe uitdagingen waarbij jouw ecologische deskundigheid meerwaarde oplevert. • Duidelijke ecologische kaders scheppen aan de voorkant van (fysieke) projecten o.b.v. bestaande beleidsstukken, waarbij een integrale afweging gemaakt wordt tussen het adviseren in alle fasen van het beheerproces rekening houdend met ecologische, technische, juridische en beleidsmatige kaders en kansen. • Bekijken van de beheerplannen en waar nodig aan te passen zodat deze overeenkomen met de beleidsregels en het versterken van ecologische waarden. • Vervullen van een scharnierfunctie tussen beleid en uitvoering en weten wat nodig is om van beleidsregels tot uitvoerbaar beheer te komen. Je maakt duidelijke beheerafspraken en legt deze vast in de Domein Dienstverleningsovereenkomsten (DDO-contracten) met de beheerpartner. • Je zorgt voor gewenste kennisontwikkeling rond ecologisch beheer en communiceert over groen in de stad en over de weloverwogen keuzes naar interne en externe stakeholders. • Het oprichten van een vrijwilligersplatform op het gebied van groen en ecologie.

Wie ben je?

 • Een enthousiaste ecologisch adviseur met een praktische en toepasbare manier van werken en een communicatief sterke gesprekspartner richting onze beheerpartner en vrijwilligers. • Vanzelfsprekend ben je gericht op samenwerking, kijk je integraal naar de belangen van de verschillende functies binnen de Openbare Ruimte, maak je de juiste afweging en vertaal je de eisen en belangen van verschillende partijen naar een goed (beheer) advies. • Daarbij handel je proactief, creëer je draagvlak en breng je op een natuurlijke manier verschillende disciplines bij elkaar. • Je beschikt over politieke- en organisatiesensitiviteit.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
93 views

RegioFlexWerk

6 sollicitaties
24 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


29-05-2019 Gemeente Haarlem
Senior beleidsmedewerker ruimte en wonen (voor de duur van 2 jaar)

 • Adviseert en begeleidt concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op strategisch en tactisch niveau. Je adviseert op het gebied van ruimtelijke ordening, inclusief juridische en procedurele aspecten daarvan.
 • Heeft een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede interesse in maatschappelijke thema's. Je signaleert en analyseert maatschappelijke processen en ontwikkelingen en wijzigingen in beleid van andere overheden.
 • Vertaalt in- en externe (beleids)ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen. Je denkt proactief mee over de verschillende mogelijkheden binnen de kaders van de (Omgevings)wet.
 • Is mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen. Je draagt daarbij zorg voor afstemming en samenhang.
 • Heeft contact met de initiatiefnemers en helpt hen met het ontwikkelen van plannen tot een vergunningaanvraag.
 • Is in staat zelf de planregels en toelichting van een bestemmingsplan te schrijven, maar kunt ook (stedenbouwkundige) adviesbureaus opdracht geven en aansturen;
 • Vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar -en beroepszaken en in externe (regionale) overleggen.

RegioFlexWerk

10 sollicitaties
67 views


24-05-2019 Gemeente Velsen