Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Regisseur Beheer Openbare Ruimte

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Haarlem en de regio? Ben je een verbinder die graag het gesprek aangaat met verschillende openbare ruimtegebruikers? Kun jij als geen ander helder adviseren over beheer en afwegingen maken tussen enerzijds de dagelijks beheercontracten en anderzijds de vragen en belangen vanuit de gebruikers van de openbare ruimte? Heb je ervaring met dagelijks beheer in de openbare ruimte en met het werken externe partijen die op basis van contracten de openbare ruimte onderhouden? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Binnen de afdeling werk je samen met 13 collega beheerders. Hiervan zijn er 3 buiten actief, zijn er 2 beheerders die deelnemen in groot- en vervangingsonderhoud projecten om daar de kennis van beheer te borgen. Daarnaast zijn er 5 beheerders die werken voor een gebied en daar bezig zijn met afstemming van gebiedsgerichte vragen vanuit wijkraden, bewoners en voor evenementen op het onderhoud (beheer) van de stad. Er zijn 3 collega's actief om de dagelijks onderhoudscontracten op operationeel niveau te managen en vormen de verbinding tussen gebied en de contractpartners. Wij zijn nu op zoek naar een beheerder gebied en contractbeheerder.

Als contractbeheerder ben je verantwoordelijk voor:

  • Een goed en verantwoord beheer van de openbare ruimte van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door de op operationeel niveau in gesprek met de onderhoudspartner zo efficiënt mogelijk het onderhoud te laten uitvoeren voor de jouw toegewezen domeinen (zoals groen & spelen, openbare verlichting, riolering). Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de procesmanager en een technisch adviseur die ook verantwoordelijk zijn voor het domein. • Het afwegen van vragen over kleine aanpassingen in de openbare ruimte waarbij het contract een belangrijk kader is waarbinnen de aanpassing moet passen. • Advisering over beheer bij veranderingen in beleid. Je zorgt dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan in samenwerking met onze externe partners.

Als beheerder gebied ben je verantwoordelijk voor:

  • De leefbaarheid en bereikbaarheid van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door afwegingen te maken tussen bewonersinitiatieven, gebiedsvraagstukken en de beheeraspecten. Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de contractbeheerder en de beheerder in projecten en daarnaast met mensen van de afdeling handhaving en veiligheid. • Advisering over beheer bij evenementen, bij burgerinitiatieven en bij veranderingen in beleid. Je zorgt, samen met de beheerder projecten, dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan. • Adviseren over vergunningen, waaronder kapaanvragen.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

33 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

11 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Gemeente Haarlem


Business Partner HRM

Vanuit de afdeling HRM wordt strategisch beleid opgesteld en een resultaatgerichte aanpak gevraagd om de organisatieontwikkeling en het personeelsmanagement samen met de business in de gewenste richting vorm te geven. De afdeling bevordert talentontwikkeling en zorgt voor duidelijke voorwaarden en kaders om de flexibele netwerkorganisatie verder vorm te geven. In nauwe samenwerking met de afdeling Interne Dienstverlening, die de business ondersteunt en adviseert op het gebied van bedrijfsvoering, worden collega's, teams en processen begeleid in een sterk veranderende organisatie.

Wat ga je doen? Je adviseert de business vanuit de afdeling Interne Dienstverlening (ID). Hierbij werk je onder andere samen binnen een multidisciplinair team van experts bestaande uit een financieel/bedrijfsvoering adviseur, en een informatiemanager. Hier vindt de vertaling plaats van strategie naar praktijk. Je bent het aanspreekpunt voor afdelings- en teammanagers en je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de organisatie bij het bereiken van haar strategische- en afdeling doelen. Verder lever je een bijdrage aan het versterken en verder ontwikkelen van de HRM-dienstverlening.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

68 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

22 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


14-02-2019 Gemeente Haarlem


Strategisch Beleidsadviseur Openbare Ruimte

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte (BBOR) op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Binnen de afdeling BBOR werken we aan 4 thema's; 'Openbare Ruimte op orde' (nu en in de toekomst)', 'ruimte voor Recreatie & Spelen', 'Bereikbare stad' en 'Duurzaam & Groen'. Ieder thema wordt gecoördineerd door een strategisch beleidsadviseur. Op dit moment zijn we op zoek naar strategisch beleidsadviseur met aandacht voor het thema's 'Openbare Ruimte op orde' (nu en in de toekomst)' en 'Duurzaam & Groen'.

Als strategisch beleidsadviseur van een thema ben je verantwoordelijk voor:
Het ontwikkelen van de visie op het thema, waarbij je rekening houdt met de trends, de landelijke ontwikkelingen en politieke kaders. Je doet dit samen met provincie, Metropool Regio Amsterdam (MRA) of Zuid-Kennemerland. Je hebt een coördinerende rol in het implementeren van de visie.
Het verbinden van medewerkers binnen de afdeling met de andere gebruikers van de openbare ruimte zodat de visie intern en extern gedragen wordt. Het adviseren aan management en bestuur over de ontwikkeling, voortgang en samenhang van verschillende onderwerpen binnen het thema. Verder is het opbouwen en onderhouden van een relevant (intern en extern) relatienetwerk een belangrijk onderdeel van je werk.

Wie ben jij?
Je wil graag bijdragen aan de leefbaarheid van Haarlem en de regio. Je hebt een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal. Je hebt een visie op beheer van openbare ruimte en maakt vanuit je visie goede onderbouwde afwegingen m.b.t. beheer. Als strategisch beleidsadviseur voel je je thuis in een complex regionaal en nationaal speelveld en brengt de belangen voor de gemeente overtuigend over. Je bent goed in het integraal adviseren over regionale onderwerpen. Je bent een ervaren belangenbehartiger en onderhandelaar. Je kan in een vroegtijdig stadium dilemma's signaleren en anticipeert hierop vanuit je natuurlijke senioriteit. Vanzelfsprekend heb je een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

29 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

9 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Gemeente Haarlem


Senior Casemanager Wabo

  • Het hoofdaccent in deze functie ligt bij het behandelen van ( complexe) omgevingsvergun-ningen. Je toetst op volledigheid en toepassing van de betrokken regelgeving (o.a. Wabo, Woningwet, Bouwbesluit, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Erfgoedwet, bestemmings-plan, Haarlemse Bouwverordening en Algemene Plaatselijke Verordening).
  • Je bewaakt de voortgang van de aanvragen, stelt (complexe) beschikkingen op en advi-seert het College van B& over aanvragen en de betrokken regelgeving.
  • Ook verstrek je informatie aan burgers, bedrijven etc over dit hele taakveld. Dit gaat mon-deling, telefonisch of per mail.
  • Voor ICT ontwikkelingen binnen de Wabo heb jij de rol als ‘super-user’.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

36 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

12 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Gemeente Haarlem


Leden voor het Meldpunt Integriteit

De gemeente Haarlem is een gemeente met circa 160.000 inwoners. De ambtelijke organisatie werkt voor het bestuur van de gemeente Haarlem en het bestuur van de gemeente Zandvoort.

In 2016 is het Meldpunt Integriteit in de gemeente Haarlem ingesteld. Het doel van deze meldmogelijkheid is om te bevorderen dat medewerkers van de gemeente Haarlem hun vermoedens van misstanden binnen de ambtelijke organisatie melden. Er geldt een duidelijke procedure en aan medewerkers die integriteitschendingen melden wordt bescherming geboden.

Het Meldpunt registreert gemelde vermoedens van misstanden en beoordeelt deze op onderzoekswaardigheid. Aan het bevoegd gezag wordt geadviseerd over de behandeling van een melding en eventuele vervolgmaatregelen. Het Meldpunt coördineert door het bevoegd gezag opgedragen interne of externe onderzoeken. Er worden aanbevelingen gedaan over het omgang met vermoedens van misstanden. Verder levert het Meldpunt een bijdrage aan het jaarlijkse integriteitsjaarverslag.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

95 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

18 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


14-02-2019 Gemeente Haarlem