Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Senior Stedenbouwkundige

Iedereen kent natuurlijk Haarlem als gezellige cultuurstad met veel bijzonderheden, musea, winkels, monumenten, parken en veel horeca. Dat is niet alles, de stad werkt aan haar toekomst; een enorme verdichting met 10.000 woningen, de verduurzaming van de gehele stad, een transitie naar duurzame mobiliteit. Dit vergt een grote stedenbouwkundige inzet. Een saamhorig team van 24 stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werkt hieraan en zoekt versterking!

Juist nu de toekomstige contouren voor Haarlem en Zandvoort worden bepaald, is het interessant om voor de gemeente te werken. Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans Haarlem en Zandvoort duurzamer, mooier, gezonder, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als team op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte, het belang van Haarlem als erfgoedstad en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Wat ga je doen? • Je stelt integrale visies en verkenningen op voor de ruimtelijke ordening van Haarlem. • Je superviseert de projecten in een stadsdeel van Haarlem/Zandvoort. • Je werkt aan de realisatie van ruimtelijke projecten in de stad. • Je zorgt voor een ontwikkeling van de stad die leidt tot versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de ruimste zin van het woord. • Je beoordeelt de stedenbouwkundige kwaliteit van grotere bouwaanvragen. • Met de andere stedenbouwers en ontwerpers zorg je voor verdere vakontwikkeling.

Wie ben je? • Je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied heen en dat vraagt naast het vermogen om goed te kunnen samenwerken ook om uitstekende communicatieve vaardigheden en om een solidaire instelling waarbij je in staat bent op heldere en overtuigende wijze je standpunten naar voren te brengen en te verdedigen. • Je beschikt over senioriteit op het vakgebied. Je overziet het geheel en ziet de verbanden en bent in staat dit voor anderen te duiden. Je durft je nek uit te steken en schroomt niet om een debat aan te gaan. Je denkt vooruit en bent gewend initiatief te nemen. • Je bent als inspirerend senior een coach voor junior en medior collega's. • Je bent strategisch adviseur naar de rest van de organisatie en het bestuur. • Een verbinder die graag samenwerkt met andere disciplines binnen en buiten de gemeente, die bereid is werk van anderen over te nemen en opbouwende kritiek kan leveren.

4 sollicitaties
23 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
7 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Gemeente Haarlem
Allround Klantmanager Werk en Inkomen

Je beslist op aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand van de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort. Je beheert hiervoor je eigen caseload.

 • Je werkt vanuit de gedachte van de Omgekeerde Toets.
 • Je voert rechtmatigheidsonderzoeken uit, verwerkt beëindigingen, mutaties en beoordeelt en besluit over maatregelen en boetes.
 • Daarnaast beoordeel je de participatiemogelijkheden van de klant en bepaal je samen met de klant de te ondernemen stappen richting betaalde arbeid of participatie.
 • Je zoekt actief de samenwerking binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners binnen de regio.

1 sollicitatie
35 views

1 sollicitatie
3 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
29 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


20-02-2020 Gemeente Haarlem
Beleidsontwikkelaar Parkeerbeleid en Parkeerstrategie

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Parkeerbeleid is een belangrijk sturingsmiddel voor bereikbaarheid. Naarmate de ruimte schaarser wordt is er meer discussie over het gebruik ervan voor het parkeren van auto's. Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen beseffen we dat meer parkeerplaatsen ook meer gebruik met de auto stimuleert. Een strenger parkeerbeleid moet dan ook hand in hand gaan met andere mobiliteitsoplossingen (openbaar vervoer en goede fietsverbindingen en -parkeervoorzieningen). Door middel van gereguleerde of betaalde parkeergebieden verdelen we de schaarse parkeerruimte op een zo eerlijk mogelijke manier.

Wat ga je doen?

 • Opstellen van de gemeentelijke parkeervisie, het parkeerbeleid en de parkeerstrategie, waarbij je gebruik maakt van verschillende sturingsmiddelen om de openbare ruimte te reguleren via tarieven, parkeerzones, en normen voor autodeelbeleid. • Het vertalen van de parkeervisie op de openbare ruimte naar beleid en het opstellen van regels en richtlijnen ten behoeve van de uitvoering. • Bijdrage leveren aan de bedrijfsmatige kant van de ketens (het ontwikkelen en monitoren van managementinformatie, het analyseren en adviseren over de parkeerexploitatie, opstellen en bijhouden privacyreglement, opstellen en bijhouden storingsprotocol, adviseren over implementatie van maatregelen in de ketens). • Het initiëren van beleidsonderzoek naar duurzame alternatieven t.a.v. parkeren waaronder deelmobiliteit. • Het meedenken bij beleidstrajecten van andere afdelingen en programma's, zoals het programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie en de ontwikkelvisies binnen de gebieden. • Bijdragen aan relevante transformaties: de digitale, de energie en mobiliteitstransities. • Presenteren van visies, plannen en dilemma's aan burgers en bestuur.

5 sollicitaties
105 views

2 sollicitaties
17 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


18-02-2020 Gemeente Haarlem
Directeur – Bestuurder BRAK!/Directeur Pieter Vermeulen Museum

Directeur-bestuurder stichting BRAK! - directeur PVM
We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder (DB) voor de stichting BRAK! en een directeur voor het Pieter Vermeulen Museum. Beide functies zijn parttime en worden door dezelfde persoon vervuld. Gedacht wordt aan een inzet van twee tot maximaal drie dagen per week in 2020.

De opgave voor de directeur - bestuurder BRAK! / directeur PVM:
In 2020 wordt het volgende verwacht van de directeur-bestuurder:

 • Het realiseren van wapenfeiten om aan te tonen dat het beoogde doel van impulsproject BRAK! wordt gerealiseerd (activiteiten, bezoekersaantallen, media-aandacht, partners, subsidies, etc.). Dit proces loopt goed en zal in verbinding gebracht moeten worden met de gebiedsontwikkeling 'Kustvisie'.
 • Gemeenschappelijke missie en visie opstellen voor het nieuwe BRAK! met PVM.
 • Opstellen Samenwerkingsovereenkomst tussen BRAK! en PVM om te komen tot één organisatie.
 • Bedrijfsplan PVM - BRAK!, waarin concreet wordt beschreven hoe we die missie gaan bereiken en wat daarvoor nodig is (o.a. organisatie, financiële middelen, exploitatie). Kortom: Het formuleren van de business case!
 • Een plan om partners te binden aan de BRAK! ontwikkeling. Bij voorkeur een aantal partners die bereid zijn BRAK! mee te dragen in realisatie en/of exploitatie. Verkennende gesprekken met mogelijke partners vinden ook in 2020 plaats.

Op basis van bovengenoemde informatie wordt de gemeenteraad gevraagd een go/no go besluit te nemen.

Functieomschrijving

 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de (groei van de) stichting BRAK! ook na de fusie met PVM.
 • Draagt de verantwoordelijkheid om de belangen van PVM te vertegenwoordigen in het fusieproces met BRAK!.
 • De DB zorgt voor de (financiële) verzelfstandiging en professionalisering van de organisatie.
 • Zorgt voor 1 missie / visie waarin zowel PVM als BRAK! zich herkennen. Het programma wordt daarop afgestemd.
 • Zorgt dat het science centrum een belangrijke maatschappelijke, educatieve en sociale functie gaat vervullen in de regio IJmond en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
 • Werkt nauw samen met direct betrokkenen van gemeente Velsen (de opdrachtgever) enpartners.
 • Richt zich voor de BRAK! ontwikkeling onder andere op:
 • Algemene toekomstige organisatie
 • Programma
 • Communicatie
 • Fondsenwerving en relatiebeheer partners
 • Samenwerking
 • De directeur-bestuurder van BRAK!/directeur van PVM treedt in- en extern op als de vertegenwoordiger van BRAK! en PVM samen, teneinde de belangen van het science center, na de fusie, te behartigen en om te waarborgen dat de missie, visie, strategie en het beleid van het centrum over het voetlicht worden gebracht.

2 sollicitaties
53 views
Bekijk vacature


14-02-2020 Gemeente Velsen
Adviseur Zorg en Veiligheid

Als adviseur Zorg- en Veiligheid werk je aan vraagstukken en beleidsdossiers die liggen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je werkterrein omvat het brede zorgaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij: dak- en thuislozen, personen met verward gedrag, personen met ernstige psychiatrische aandoeningen en andere overlast situaties. Het is jouw integrale aanpak, het afwegen van zorg- én veiligheidsaspecten in je advies, die het verschil maakt en tot duurzame oplossingen leidt.

Daarbij werk je intensief samen met collega's en onze partners in de zorg- en veiligheidsketen: Politie, GGZ-InGeest, VRK, organisaties op gebied van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, het Openbaar Ministerie en het Zorg- en Veiligheidshuis. Je onderhoudt dit netwerk actief en schakelt moeiteloos op het juiste (regionale) niveau. Je adviseert het bestuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort over beleid en financiering van vraagstukken op gebied van Zorg en veiligheid.

De prominentste beleidsthema's zijn: • de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ • de samenwerking in de spoedzorgketen en • de aanpak voorkomen escalatie.

24 sollicitaties
498 views

5 sollicitaties
41 views

0 sollicitaties
0 views


23-01-2020 Gemeente Haarlem