Logo Sigra

Geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Kom werken in Zorg en Welzijn.

Laatste vacatures

Nachtwaker (Fasehuis 't Gein)

Voor Fasehuis 't Gein zijn wij op zoek naar een nachtwaker. Je bent gedurende de avond en nacht verantwoordelijk voor het pedagogisch handelen, orde, rust en veiligheid te bewaren. Je bent op de hoogte van de problematiek/hulpvraag van de jongeren en welke benadering hierbij passend is. Ook ben je in staat om in geval van calamiteiten accuraat te handelen. Daarbij motiveer je de jongeren tot het afsluiten van de dag, de woonkamer/ keuken netjes achterlaten, naar hun eigen kamer te gaan en een rustige nacht in te gaan.
Middels het cliënt-registratiesysteem Clever doe je verslaglegging van je observaties- en bijzonderheden en geef je een mondeling overdracht aan de dagdienst die jou overneemt.

0 sollicitaties
0 views


13-02-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleiders locatie Hier & Nu

Als groepsbegeleider (functietitel: Sociaal Pedagogisch Werker 2) van de afdeling Hier & Nu bied je ondersteuning aan de cliënten van de afdeling. We leggen contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of we ze mogelijk ergens mee kunnen helpen. We ondersteunen ze om weer deel te nemen aan het 'gewone' leven. Samen zoeken we naar een zinvolle dagbesteding die aansluit op de eigen kracht van de bezoeker. Er wordt goed samengewerkt met de andere afdelingen van het Leger des Heils en die van ketenpartners. Dit alles met als doel om samen met de cliënt te kijken wat de beste vervolgstap zal zijn om zijn/haar leven weer op de rit te krijgen.

0 sollicitaties
0 views


13-02-2020 Leger des Heils
Woonbegeleider SPW2

Als begeleider op de afdeling Startpunt ben je (mede) verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg aan cliënten. Dit houdt in dat je de dagstructuur vormgeeft, zorgdraagt dat de cliënten afspraken zoals in het begeleidingsplan gemaakt, nakomen, je de gezamelijke groepsmomenten leidt en vormgeeft. Verder krijg je als begeleider een aantal cliënten toegewezen, die je uit hoofde van het mentorschap individueel begeleidt op basis van het begeleidingsplan. Dit betekent dat je een begeleidingsplan mede opstelt, periodieke mentorgesprekken voert met de betreffende cliënten en met hen doelen formuleert die naar acties worden vertaalt. Uiteraard op basis van de gestelde diagnose en afgegeven indicatie. Je wordt flexibel ingezet binnen alle producten. De begeleiding wordt vormgegeven volgens de binnen Leger des Heils geldende methodieken.

0 sollicitaties
0 views


12-02-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleider Rosaburgh

Voor de Rosaburgh zijn wij op zoek naar een veelzijdige professional die goed in staat is om een positieve bijdrage te leveren aan het scheppen van een optimaal leefklimaat. Wij bieden zorg- en begeleiding aan vrouwen met een psychiatrische- en verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking, Jij begeleidt huishoudelijke en/of recreatieve activiteiten en de begeleiding van groepsmomenten in het individuele proces als persoonlijk begeleider.

0 sollicitaties
0 views


12-02-2020 Leger des Heils
Trajecthouder Beschermd Wonen (16 uur)

De rol van de trajecthouder is opgedeeld in een regierol en een inhoudelijke casemanagement rol.
De regierol; bewaken of de cliënt nog op de wachtlijst voor het juiste cluster staat. Daarnaast wordt de voortgang van de doelen op een aantal domeinen gemonitord. Toeleiden naar zorg en dagbesteding, schuldhulpverlening ed.

De inhoudelijke casemanagement rol: bieden van begeleiding op maat op diverse leefdomeinen samen met de cliënt. Deze rol is gericht op het voorbereiden van cliënten om te kunnen gaan wonen en het bieden van overbruggingszorg tijdens het wachten op een woonplek.

Taken van de trajecthouder:

 • De Trajecthouder draagt zorg over van Integraal Traject Plan (overnemen van de centrale toegang MO (CTMO)), bewaken en toezien op de uitvoering daarvan;
 • De Trajecthouder houdt contact met en is het contact voor de cliënt
  • Minimaal een keer per maand contact met de cliënt (gemiddeld 2,5 uur per maand);
  • stelt samen met de cliënt de doelen op die zich richten op het zo snel mogelijk verkrijgen van passende doelvoorziening.
   • Huisvesting: waaronder huisvesting ter overbrugging, doorstroom en een passende (eind)voorziening.
   • Zorg: draagt zorg voor afstemming tussen behandelaar en begeleiding (afstemming doelen behandelplan/doelen trajectplan.)
   • Financiën: draagt zorg voor inzet klantmanager op gebied van inkomensvoorziening, budgetbeheer, schuldregeling en - sanering. En het (laten) regelen van de daarvoor benodigde zaken zoals ID, zorgverzekering, inschrijving bij woningbouw, WA verzekering, ed.
   • Dagbesteding: variërend van zingeving tot perspectief op of deelname aan de arbeidsmarkt.
 • De trajecthouder informeert en overlegt met de andere betrokken ketenpartners over de stappen die in het traject worden gezet;
 • De trajecthouder vult eens per jaar een ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) in Trajectus in.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De trajecthouder werkt volgens de afspraken zoals die in het handboek MO en het werkboek Trajecthouders MO beschreven staan.
De trajecthouder heeft een ambulante functie die gepaard gaat met een zelfstandigheid en bijbehorende bevoegdheden.
Een trajecthouder is verantwoordelijk voor: goede uitvoering van het privacy-beleid.

De plaats van de functie binnen de organisatie
Hoewel het formeel werkgeverschap bij het Leger des Heils ligt, werk je als trajecthouder in een stedelijk team dat onder de GGD valt. Dit is ook de plek waar je als trajecthouder inhoudelijke verantwoording aflegt voor de invulling van de functie.

0 sollicitaties
0 views


12-02-2020 Leger des Heils