Geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Intermediair.

Laatste vacatures

opgavemanager Landelijk gebied

Opgavemanager landelijk gebied, een echte smaakmaker

Gemeente Ede heeft een stevige opgave wat betreft de ontwikkeling in het landelijk gebied. We staan aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Klimaatverandering, stikstofproblematiek, biodiversiteit maar ook woningaanbod, werkgelegenheid en recreatie zijn thema's met een groot maatschappelijk en economisch belang. Keuzes die nu gemaakt worden zijn bepalend voor de toekomst. Jij gaat hier een belangrijke rol in spelen. Als opgavemanager werk je aan uitdagingen met impact en heb je oog voor de belangen van diverse stakeholders. Het team en de programma's zijn nog volop in ontwikkeling en de ontwikkelingen buiten vragen flexibiliteit. Deze opdracht valt onder directe aansturing van het directieteam, hierdoor ligt er een stevig mandaat bij jou.

Jouw doel is met oog voor ieders belang en in samenwerking met diverse stakeholders het landelijk gebied klaarmaken voor de toekomst. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als inspirerende opgavemanager landelijk gebied bezig met:

 • De strategische koers (mede) bepalen. Je houdt hierbij rekening met landelijke en regionale ontwikkelingen en hebt oog voor de belangen van diverse stakeholders.
 • Het functioneel aansturen van het opgaveteam (bestaande uit 3 programmamanagers, een Public Affairs adviseur, een communicatieadviseur en een data-analist). Zij houden zich bezig met de programmalijnen landbouw, natuur en beleidsinstrumenten. Jij voert regie op het geheel van de opgave, delegeert taken en bewaakt de voortgang. Ook heb je een opdrachtgevende rol richting de gebiedsprocessen gericht op natuur en landbouw, zoals De Ginkel en Het Binnenveld.
 • Bestuur en directie van informatie te voorzien. De ontwikkelingen rondom dit thema gaan in een sneltreinvaart. Jij blijft ondanks dat op de hoogte van deze ontwikkelingen en bent mede daardoor een stevige gesprekspartner van bestuur en directie. Jij voorziet hen gevraagd en ongevraagd van advies.
 • Alle interne en externe stakeholders meenemen in de keuzes die vandaag en morgen gemaakt moeten worden zodat we nu en in de toekomst duurzame resultaten kunnen bereiken. De Omgevingsvisie van Ede vormt hiervoor het inhoudelijk kader.
 • Het deelnemen aan diverse regionale en landelijke overleggen. Ede is een gemeente waarop een beroep wordt gedaan in het landelijke vraagstuk, met zo'n 600 actieve agrariërs en 2000 hectare eigen natuurgebied. Als centrumgemeente in de Foodvalley denken en werken we daarbij vanuit het regionale perspectief. Jij brengt de Edese praktijk en belangen pro-actief voor het voetlicht en laat jouw invloed gelden.
 • Het opbouwen en onderhouden van je netwerk, zowel intern als extern. Denk daarbij niet alleen aan de regio, provincie en de rijksoverheid, maar ook gebiedscoöperaties in de gemeente, natuurorganisaties en LTO.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


30-01-2023 Gemeente Ede
Medewerker uitvoering wonen

Als medewerker uitvoering Wonen werk je nauw samen met de collega's binnen het taakveld "Wonen" die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders, voorrangsverklaring, leegstandsvergunningen, huisvestingsvergunningen, starters- en blijversleningen en woonruimteverdeling. De nadruk in deze functie ligt op de ondersteuning, goede dossiervorming en het bijhouden en registreren van ingekomen (aan)vragen via de mail, telefoon, E-formulier. Het beantwoorden van eerstelijnsvragen van de burger behoren tot je taken.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


30-01-2023 Gemeente Westland
Manager Integrale Veiligheid

In jouw nieuwe veelzijdige baan van manager Integrale Veiligheid werk je dagelijks met een team van vakkundige beleidsadviseurs en veiligheidscoördinatoren aan het vergroten van onze veiligheidscultuur. Je adviseert en begeleidt de adviseurs van de verschillende veiligheidsthema's.

Bij de complexe, vertrouwelijke en gevoelige vraagstukken met een grote impact (denk aan financieel, imago, - veiligheid) op de integrale veiligheid van onze hogeschool ben je de strategisch adviseur voor ons College van Bestuur en management. Je voert hiervoor risicoanalyses uit, adviseert over een plan van aanpak en stemt af met de betrokkenen.

Als lid van het crisismanagementteam adviseer je bij complexe crises met grote impact voor de veiligheid, vanuit jouw risicoanalyses over de (mogelijke) consequenties die je voorziet.Jij begrijpt hoe snel ontwikkelingen rond de veiligheid elkaar opvolgen. Je signaleert mogelijke crisis, risico's en gevoelige zaken en schaalt op richting het decentrale en ook centrale crisisteam en ons College van Bestuur. Daarnaast heb je geregeld overleg met je collega veiligheidskundigen van andere hogescholen over integrale veiligheid in het hoger onderwijs.
In het werken aan veiligheid krijg je te maken met gevoelige vragen en zaken. Graag ga je in gesprek met betrokkenen over hun handelingswijze voor een betere beeldvorming en om gericht te kunnen adviseren over de aanpak. Je gedijt dus goed in een ingewikkeld speelveld van belangen, betrokkenen en samenwerkingspartners waar je mee schakelt voor het bepalen van de randvoorwaarden van effectief en betrouwbaar risicomanagement.

Tot slot geef je als secretaris van de strategische adviesgroep integrale veiligheid vorm en invulling aan de agenda.

Goed om te weten
Je kunt je werkzaamheden ook deels vanuit huis uitvoeren en overleggen hebben met collega's die die dag vanuit huis of op andere locaties werken. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams en andere applicaties werken. Uiteraard is persoonlijk contact met onze stakeholders essentieel en ben jij ook te vinden op de werkvloer, want alleen door te zien wat er gebeurt op de werkvloer ben jij in staat om echt het verschil te maken.

0 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-01-2023 Hogeschool Inholland
Senior Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting

Situatie:
De Gemeente Westland is verantwoordelijk voor het voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. En wij hebben een omvangrijke onderwijshuisvestingsopgave. Daarom zoeken wij bij cluster beleid en team samenleving een Senior beleidsmedewerker onderwijshuisvesting.

Werkzaamheden:

 • Je bent 1e aanspreekpunt voor (beleids)ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting
 • Je hebt een actieve trekkersrol voor strategische besluitvorming op het vakgebied van onderwijshuisvesting met een sterke verbinding richting sport en kinderopvang
 • Je vertaalt demografische en ruimtelijke opgaven (waaronder woningbouwopgaven) in huisvestingsopgaven voor onderwijs
 • Je bent verantwoordelijk voor de verbinding tussen gemeente en schoolbesturen en neemt deel aan verschillende overlegstructuren en bereidt deze inhoudelijk voor
 • Je bent (inhoudelijk) opdrachtgever aan collega's van Ruimte en het Ingenieursbureau voor nieuwbouw-, renovatieprojecten en opleveringen en blijft betrokken bij de opgaven
 • Je adviseert en ontwikkelt nieuw huisvestingsbeleid voor onderwijs. Te denken valt aan het (laten) opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP) en het herzien van de huisvestingsverordening.
 • Je adviseert in overleg met de strategisch regisseur voorzieningen de wethouder, het college van B&W en de gemeenteraad en staat waar nodig paraat om vragen op gebied van onderwijshuisvesting te beantwoorden
 • Je bereidt overleggen van de wethouder voor waar het gaat om onderwijshuisvesting en neemt deel aan deze bestuurlijke overleggen
 • Je zoekt verbinding met de collega's om andere beleidsopgaven te vertalen in opgaven voor onderwijshuisvesting. Te denken valt aan duurzaamheid, circulariteit en klimaat adaptief bouwen en de wijze waarop dat toe kan worden gepast binnen onderwijshuisvesting
 • Je neemt deel aan gebiedsontwikkelingsopgaven en maakt op deze wijze verbinding tussen onderwijshuisvesting en alle andere relevante ontwikkelingen binnen de gemeente, waaronder grootschalige in-/uitbreidinglocaties waaronder het Floragebied.
 • Je bent integraal budgetverantwoordelijk voor onderwijshuisvesting

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


27-01-2023 Gemeente Westland
Senior Informatiemanager Documentaire Informatievoorziening

Je bent de bruggenbouwer tussen de gebruikersorganisatie en I&A. Als adviseur en sparringpartner werk je intensief samen met de verschillende centra en de staf diensten. Daarbij betrekt je je collega informatiemanager en andere collega's van het team I&A. Eén van de grote vraagstukken waar jij je bijdrage aan gaat leveren is het uitwerken van goed archief- en documentbeheer: beleid moet geborgd worden in dagelijkse werkprocessen en informatiesystemen moeten worden ingericht volgens de archiveringsrichtlijnen. Een uitdagende klus! Als informatiemanager initieer je verbeterprojecten en voer je deze zelfstandig uit, of je zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Je adviseert en ondersteunt teammanagers en key-users over hoe het informatiebeheer en de inzet informatie- en archiefsystemen verbeterd kunnen worden. Daarbij hou je rekening met de kaders van de Archiefwet, AVG en WOO.

De complexiteit van deze positie is gelegen in de vele facetten ervan: van strategie en beleid opstellen tot het uitdragen ervan. Het verbindende karakter dat is ingesloten in de kern van deze functie bepaalt uiteindelijk hoe succesvol dit proces is. De functie van informatiemanager met specifieke aandacht voor DIV is nieuwe binnen NIPV. Er is veel ruimte om deze positie zelf vorm en inhoud te geven.

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


27-01-2023 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid