Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Jurist Bestuursrecht (WOB)

Verzoeken die samenhangen met de Wet openbaarheid van bestuur zijn vaak omvangrijk en complex. Ze vereisen een correcte, tijdige en secure afhandeling. Zet jij daar je tanden in als jurist bestuursrecht en breng je vanuit jouw juridische expertise adviezen uit? Zo draag je bij aan de transparantie van de democratische bestuursprocessen van Nederland.

  • Samen met je collega's van de afdeling werk je aan de behandeling van vaak omvangrijke en gecompliceerde Wob-verzoeken. Daarnaast adviseer je de gemeentelijke organisatie over allerhande vraagstukken op het terrein van het bestuursrecht. • Je bent in het team specifiek verantwoordelijk voor het coördineren en in behandeling nemen, uitzetten en begeleiden van Wob-verzoeken. Je buigt je over zeer uiteenlopende onderwerpen en ontmoet collega's van alle afdelingen. Je ondersteunt hen bij de afhandeling van Wob-verzoeken. Je verzorgt de juridische toetsing van concept-besluiten en je adviseert over de afhandeling van Wob-verzoeken. • Je behandelt ook zelf Wob-verzoeken en begeleidt je collega's in de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken rond Wob-besluiten. • Je denkt mee over strategische vraagstukken rond openbaarmaking van overheidsinformatie. • Je signaleert tijdig problemen bij de afhandeling en past de werkwijze aan als de omstandigheden daarom vragen.

Waar kom je te werken?

Je gaat aan de slag binnen het team Advies van de afdeling Juridische Zaken. Deze afdeling verzorgt vooral de tweedelijns juridische advisering aan de organisatie en het bestuur bij bestuurlijk gevoelige en complexe situaties. Organisatie breed biedt de afdeling juridische expertise. We zijn medeverantwoordelijk voor de juridische kwaliteitszorg. De afdeling is in ontwikkeling en is gericht op een goede onderlinge samenwerking, flexibele werkhouding en respect voor elkaar. Naast hard werken is er ruimte voor humor en gezelligheid.

0 sollicitaties
28 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


13-07-2020 Gemeente Haarlem
Arbo Adviseur

  • Je draagt er (mede) zorg voor dat de Gemeente Haarlem voldoet aan de geldende Arbowet en -regelgeving. • Je adviseert het bestuur, de directie en het management over het Arbobeleid en instrumentarium. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en klachten op het gebied van gezond en veilig werken binnen de Gemeente Haarlem en je geeft hier gevraagd en ongevraagd advies over. Je onderhoudt contacten met diverse relevante interne en externe partijen, zoals management, OR en de arbeidsinspectie. • Je signaleert en analyseert relevante maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en adviseert (in samenhang met andere beleidsterreinen) over de gevolgen en mogelijkheden voor het strategisch beleidsplan HRM. • Vanuit het strategisch beleidsplan stel je het Arbo-jaarplan en Arbo-budget op en geef je vorm aan het arbobeleid en de arbozorg, ontwikkel je instrumentarium, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in de wet- en regelgeving. • Je stelt samen met de preventiemedewerkers risico-inventarisaties en -evaluaties op of regisseert deze, actualiseert wanneer nodig, coördineert, evalueert en biedt ondersteuning bij eventuele knelpunten. Daarnaast werk je organisatie brede Arbo onderwerpen die hieruit volgen verder uit. • Je verzorgt trainingen aan medewerkers om het bewustzijn te verhogen.

Wie zijn wij?

Van de afdeling HRM (28,6 fte) wordt visie, beleid en een resultaatgerichte aanpak gevraagd om de organisatieontwikkeling en het personeelsmanagement in de gewenste richting vorm te geven. De afdeling begeleidt de verkenning naar de toekomst van ons werk, bevordert talentontwikkeling, ondersteunt collega's, teams en processen binnen de sterk veranderende gemeente en zorgt voor duidelijke voorwaarden en kaders om de flexibele netwerkorganisatie verder vorm te geven met als doel om een veilig, gezond en plezierig werkklimaat voor alle medewerkers van de gemeente Haarlem en Zandvoort te scheppen.

0 sollicitaties
30 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
12 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


13-07-2020 Gemeente Haarlem
Analist project aanpak Ondermijning op Schiphol

Wij zoeken een collega die op zeer korte termijn de rol kan vervullen van analist voor het project Orville (versterking aanpak ondermijning Schiphol).

Onder de vlag van het Programma Aanpak Ondermijning wordt in de regio Noord-Holland middels verschillende integrale projecten de aanpak van ondermijning versterkt. Eén van deze projecten betreft Project Orville. Dit project is gestart in januari 2019 en loopt tot 1 januari 2022. Logistieke processen op en rondom de internationale luchthaven Schiphol kunnen misbruikt worden voor ondermijnende activiteiten zoals de smokkel van drugs, goederen, personen en geld. Door een gezamenlijke, integrale benadering vanuit opsporing, toezicht en bedrijfsleven, wordt een dynamische aanpak gerealiseerd om criminele gelegenheidsstructuren op en rondom de luchthaven weg te nemen en barrières op te werpen tegen ondermijning. Dit alles teneinde de integriteit onder medewerkers op de luchthaven te bevorderen en misbruik van bedrijfsprocessen terug te dringen. Met de volgende partijen wordt onder andere onder de vlag van Project Orville samengewerkt: Douane, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Gemeente Haarlemmermeer, KLM, Schiphol en RIEC.

Een belangrijke taak als analist in het lopende project Orville is het analyseren van processen en informatie van de verschillende publiek/private partners ten behoeve van de verschillende deelprojecten. Hierbij valt te denken aan het maken van integrale en publiek-private analyseproducten waarbij de risico's van een branche in kaart worden gebracht, met als doel het wegnemen van gelegenheidsstructuren. Tevens kan gedacht worden aan het opmaken van een ondermijningsscan om op basis hiervan een handelingsperspectief op te stellen. Je wordt als analist voor het gehele project voor verschillende opdrachten ingezet. Daarbij werk je nauw samen met de verschillende partners en werk je met verschillende soorten open en gesloten informatiebronnen.

Ben jij een ervaren en zelfstandige analist die als geen ander uiteenlopende analyseproducten kan opmaken en deze kan vertalen naar de praktijk, proactief kan meedenken over het verkrijgen van beter (in)zicht en zin heeft om de handen uit de mouwen te steken? Dan is projectgroep Orville op zoek naar jou!

Taken

  • Het opmaken van doordachte analyseplannen; • Het verzamelen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens; • Het bewaken van de informatiepositie; • Het interpreteren en analyseren van onderzoeksgegevens; • Het opstellen van integrale analyseproducten op basis van uiteenlopende bronnen van verschillende publieke en private partners; • Het rapporteren (op verschillende wijzen) van bevindingen en aanbevelingen; • Het presenteren van de producten op verschillende niveaus; • Het op basis van onderzoeksbevindingen en vanuit expertise adviseren over concrete/ praktische oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven; • Deelname en advies aan verschillende operationele overleggen/ werkgroepen waar analyseproducten en de daarbij behorende aanbevelingen integraal worden uitgevoerd; • Het (tijdelijk) begeleiden van stagiairs.

3 sollicitaties
223 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


09-07-2020 Gemeente Haarlem
Klantmanager Werk en Inkomen in Sociaal Wijkteam

De 9 sociaal wijkteams in Haarlem, en het sociaal wijkteam in Zandvoort bieden laagdrempelig integrale informatie, advies en ondersteuning. De sociaal wijkteams richten zich op de versterking van de zelfregie van (kwetsbare) burgers zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. De wijkteams werken pro-actief om problemen of escalaties zoveel mogelijk te voorkomen, verbinden een individuele en collectieve aanpak en hebben een rol om het beroep op gespecialiseerde voorzieningen te voorkomen en/of eerder af te bouwen.

Wat ga je doen?

Het grootste deel van je uren werk je in een multidisciplinair Sociaal Wijkteam (SWT) met collega's van verschillende organisaties. Met de inwoner en je collega's ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor de problematiek of vragen van de inwoners van Haarlem. • In het sociaal wijkteam opereer je als generalist én als vakspecialist. • Je ondersteunt burgers met vragen op allerlei terreinen. De manier waarop je dat doet is divers en sluit altijd aan op de mogelijkheden van de burgers en hun netwerk. Doel is dat burgers zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. • Je bent samen met je collega's in het team verantwoordelijk voor de resultaten van je sociaal wijkteam. • Als schakel tussen het SWT en de afdeling Werk & Inkomen werk je 24 uur in het SWT en de overige uren op de afdeling, waar je, afhankelijk van je resturen, een eigen caseload beheert

4 sollicitaties
271 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
24 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


09-07-2020 Gemeente Haarlem
Strategisch Communicatie Adviseur Aanpak Ondermijning

Binnen het Programma Ondermijning Noord-Holland zijn anderhalf jaar geleden meerdere integrale projecten gestart en actief, waaronder het Project Maritieme Smokkel. We zoeken voor zowel het Programma, als voor het project Maritieme Smokkel een communicatieadviseur. Enerzijds is de Programma Manager je opdrachtgever, anderzijds de twee projectleiders van project Maritieme Smokkel. De verdeling van tijd zal ongeveer 50/50 zijn.

Wat houdt de functie in? • Je denkt mee over een communicatiestrategie en concrete communicatieplannen in afstemming met de projectleiders en een reeds betrokken communicatiestrateeg, waarbij je adviseert over en zorg draagt (met behulp van collega's/ partners) voor het uitvoeren van de plannen. Je zorgt daarbij voor het daadwerkelijk inzetten van technieken en instrumenten. • Je bent verantwoordelijk voor communicatievraagstukken binnen het project en de deelprojecten. Daarbij beheer je samen met de projectleiders de interne communicatie gericht op informeren van de deelnemende partners. • Je zorgt voor teksten, vormgeving en redactie van (druk)werk zoals artikelen, brochures, infographics, presentaties, verslagen, nieuwsbrieven, social mediaberichten of andere communicatieberichten. Je coördineert mediaverzoeken in overleg met adviseurs en woordvoerders van verschillende partijen en de projectleiders. • Je organiseert mede bijeenkomsten voor het team en partners.

2 sollicitaties
108 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


09-07-2020 Gemeente Haarlem