Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Sport & Onderwijshuisvesting

De eerste periode zet je je in voor sport en vanaf zomer 2021 komen er taken voor onderwijshuisvesting bij.

Weet jij de kracht van sport optimaal te benutten?

 • Samen met je team sport en in samenwerking met sportverenigingen en andere partners in de stad, ontwikkel je beleid op het gebied van sportaccommodaties, sportstimulering en het benutten van de kracht van sport als middel. • Je implementeert ingezet sportbeleid door speerpunten verder te ontwikkelen en regie te voeren over de uitvoering van de Agenda voor de Sport (Haarlem) en het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018-2028 'sport aan zet' (Haarlem). Je stemt af met de partners van het Haarlems Sportakkoord. • Je voert (mede) regie over het meerjaren investeringsplan en voor sportaccommodaties en hebt veelvuldig afstemming met de opdrachtnemer van het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties (SRO Kennemerland) en de klankbordgroepen voor sport in Haarlem.

Vanaf medio zomer 2021 zul je je naast sport inzetten voor onderwijshuisvesting: • Je ondersteunt de gemeente en schoolbesturen bij allerlei vraagstukken ten aanzien van huisvesting van het onderwijs. • Je geeft mede uitvoering aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. • Je bent betrokken bij een bouwontwikkeling vanaf de start tot en met de realisatie van de ontwikkeling. Je werkt in regie, adviseert en controleert de stappen die noodzakelijk zijn om tot realisatie van ontwikkelingen te komen. De verantwoordelijkheid voor het proces ligt bij derden. • Een belangrijke deel van je taak is het begeleiden, bewaken en controleren van de financiële middelen voor de projecten die uitgezet worden bij de schoolbesturen.

4 sollicitaties
126 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
21 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


22-09-2020 Gemeente Haarlem
Contractmanager Dagelijks Beheer en Onderhoud

 • Middels Systeemgerichte contractbeheersing stuur je een aantal langlopende dagelijks onderhoudscontracten aan. Hierbij gaat het om contractbeheersing van UAV (gc) contracten op tactisch niveau op één of meerdere van de domeinen: riolering, kunstwerken, wegen, groen, spelen, openbare verlichting, afval en reiniging. Afhankelijk van de grootte van de contracten heb je 2 tot 5 contracten onder je hoede.
 • Je onderhoudt zakelijke relatie met de dagelijks onderhoud- contractanten (partners) gericht op samenwerking, waarbij het bouwen aan wederzijds vertrouwen belangrijk is. Je voert regie op de te behalen kwaliteitsniveaus en/of de vereiste resultaten in de openbare ruimte. De onderhoudspartner geeft zelfstandig invulling aan het operationele niveau.
 • Je zorgt voor terugkoppeling van behaalde resultaten aan ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever o.a. middels voortgangsrapportages, adviesnota’s en collegevoorstellen.
 • Je stemt af binnen je contractteam en met andere stakeholders omtrent eisen aan partners en vertaling daarvan in de contracten.
 • Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied (in de breedste zin) en deelt deze in de organisatie.
 • Je inspireert en motiveert jouw team om zo slim en goed mogelijk tot resultaat te komen.

3 sollicitaties
166 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
21 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


22-09-2020 Gemeente Haarlem
Planoloog

Juist nu de toekomstige contouren voor Haarlem en Zandvoort worden bepaald, is het interessant om voor de gemeente te werken. Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans Haarlem en Zandvoort duurzamer, mooier, gezonder, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als team op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte, het belang van Haarlem als erfgoedstad en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

 • Je doet analyses, onderzoek en maakt beleid en levert zo een bijdrage aan actuele Haarlemse ruimtelijke thema’s, zoals (ruimtelijke) visievorming, woningbouwopgave en energietransitie
 • Je maakt onderdeel uit van verschillende teams die integrale ruimtelijke visies maakt op project- of gebiedsniveau en op stads breed niveau de omgevingsvisie
 • Je bent verantwoordelijk voor gedegen onderbouwde en goed afgewogen ruimtelijke adviezen. Je neemt de leiding bij advisering over integrale planologische vraagstukken. In jouw integrale advisering zijn adviezen van experts en onderzoeksresultaten verwerkt
 • Je bent geïnteresseerd in aanpalende vakgebieden als wonen, economie of milieu, zodat je de rol van bruggenbouwer goed kunt vervullen

6 sollicitaties
183 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
23 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views


18-09-2020 Gemeente Haarlem
Teammanager Bedrijfsvoering Sociaal Domein

 • Je bent verantwoordelijk voor een team (ca 20-25 fte), de teamvorming, voor het faciliteren en aansturen van de medewerkers die de afdelingen ondersteunen en adviseren bij hun bedrijfsvoering en de P&C-producten en voor de processen, diensten en de producten van het team.
 • Je bent intermediair en directe sparringpartner van de afdelingsmanagers bij complexe bedrijfsvoering vraagstukken en je zorgt voor integraliteit en kwaliteit tussen de verschillende afdelingen binnen het domein.
 • Je zorgt voor de tijdigheid, volledigheid en het structureren van de bijdragen van de informatieproducten (inclusief de P&C-producten en AO/IB) van het domein.
 • Je initieert noodzakelijke beleidswijzigingen als gevolg van trends binnen het domein, dit doe je op basis van strategische trendanalyse en monitoring.
 • Je maakt deel uit van het managementteam en je houdt je actief bezig met de ontwikkeling van de afdeling Interne dienstverlening in samenwerking met het managementteam.

6 sollicitaties
223 views

0 sollicitaties
1 view

5 sollicitaties
43 views

1 sollicitatie
0 views


11-09-2020 Gemeente Haarlem
HR Business Controller

 • Je bent de adviseur, aanspreekpunt en ook uitvoerder voor de bedrijfsvoeringsvraagstuk-ken op het raakvlak van personeel, organisatie en financiën en je bent sparringpartner op alle bestuurlijke niveaus.
 • Je analyseert, signaleert en rapporteert over de personele en financiële effecten van het HR-beleid, externe inhuur, reorganisaties, organisatorische wijzigingen, formatie en bezet-ting en de financiële dekking in begroting en voorzieningen. Je vertaalt deze effecten in ad-viezen en beleidsvoorstellen aan de directie. Je coördineert en levert de HRM-input voor de P&C-cyclus, de HR-begroting en stelt de HR-kwartaalrapportage op.
 • Je werkt nauw samen met beheerders en uitvoerders binnen de afdeling HRM, Interne Dienstverlening, Financiën en Concern Control om de administratieve processen, waaronder het formatiebeheer, contractbeheer, budgetbeheer en informatiesystemen te optimaliseren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële kwaliteit van de beleidsvoorstellen en de inrichting en het onderhoud van financiële HR- processen.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingsmanager HRM en je maakt deel uit van het MT HRM.

8 sollicitaties
139 views

0 sollicitaties
4 views

6 sollicitaties
34 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


11-09-2020 Gemeente Haarlem