Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Stadsecoloog Openbare Ruimte Haarlem

Haarlem groeit de komende jaren met duizenden woningen. Dit betekent een flinke verdichting. Tegelijkertijd willen we een groene, aantrekkelijke en duurzame stad zijn en blijven. De inrichting van de (groene) openbare ruimte is daarbij essentieel. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een grote uitdaging. We zoeken een stadsecoloog die ons kan helpen om de groene en ecologische waarde in de stad te behouden, te verbeteren en te borgen. Dit moet worden geborgd in herinrichtings- en omvormingsprojecten. Daarnaast moet het worden vastgelegd in goed uitvoerbare beheerafspraken met onze beheerpartner.

Hierbij is het belangrijk dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het ecologisch beheer breed gedragen wordt en gezien wordt als een gedeelde opgaven. Binnen de gemeente en daarbuiten. Hiervoor is het belangrijk dat alle relevante partijen actief betrokken worden en dat draagvlak voor de afspraken gecreëerd wordt.

Aanleiding
De gemeente heeft een ecologisch beleidsplan en een ecologisch uitvoeringsplan. Deze stukken beschrijven de ecologische waarde van de stad en geven ook maatregelen om verder te beschermen en uit te breiden. Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan om de doorvertaling van beleid naar uitvoering te optimaliseren. Daarnaast voert de gemeente een beheer, dat nog grotendeels is gericht op beeldkwaliteit en waarin versterken van ecologische waarden en biodiversiteit meer leidend moeten worden.

Wat ga je doen?
Je zorgt dat de aanbevelingen voor het ecologische beleid geïmplementeerd worden en goede beheerafspraken gemaakt worden met onze beheerpartner met als doel om ecologische waarde te borgen in projecten, waarbij de stem van vrijwilligers en natuurorganisaties meegenomen wordt. Naast het borgen van het ecologisch beleid in beheerafspraken vragen we om het oprichten van een platform van/met/voor alle vrijwilligersorganisaties op terrein van groen en ecologie om te kijken naar andere mogelijkheden om de stad te vergroenen en ecologisch te houden.

  • Samen met collega's op het gebied van Groen en Ecologie zorg je voor een juiste implementatie van natuurwetgeving en het Haarlemse ecologisch- en groenbeleid in projecten, waaronder bijv. de Ecologische Visie, Natuurinclusief bouwen, bestrijding exoten en het opstellen van ontbrekende beleidsstukken/-plannen. • Adviseren/participeren in interdisciplinaire projectgroepen en brainstormen over complexe uitdagingen waarbij jouw ecologische deskundigheid meerwaarde oplevert. • Duidelijke ecologische kaders scheppen aan de voorkant van (fysieke) projecten o.b.v. bestaande beleidsstukken, waarbij een integrale afweging gemaakt wordt tussen het adviseren in alle fasen van het beheerproces rekening houdend met ecologische, technische, juridische en beleidsmatige kaders en kansen. • Bekijken van de beheerplannen en waar nodig aan te passen zodat deze overeenkomen met de beleidsregels en het versterken van ecologische waarden. • Vervullen van een scharnierfunctie tussen beleid en uitvoering en weten wat nodig is om van beleidsregels tot uitvoerbaar beheer te komen. Je maakt duidelijke beheerafspraken en legt deze vast in de Domein Dienstverleningsovereenkomsten (DDO-contracten) met de beheerpartner. • Je zorgt voor gewenste kennisontwikkeling rond ecologisch beheer en communiceert over groen in de stad en over de weloverwogen keuzes naar interne en externe stakeholders. • Het oprichten van een vrijwilligersplatform op het gebied van groen en ecologie.

Wie ben je?

  • Een enthousiaste ecologisch adviseur met een praktische en toepasbare manier van werken en een communicatief sterke gesprekspartner richting onze beheerpartner en vrijwilligers. • Vanzelfsprekend ben je gericht op samenwerking, kijk je integraal naar de belangen van de verschillende functies binnen de Openbare Ruimte, maak je de juiste afweging en vertaal je de eisen en belangen van verschillende partijen naar een goed (beheer) advies. • Daarbij handel je proactief, creëer je draagvlak en breng je op een natuurlijke manier verschillende disciplines bij elkaar. • Je beschikt over politieke- en organisatiesensitiviteit.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
93 views

RegioFlexWerk

6 sollicitaties
24 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


29-05-2019 Gemeente Haarlem
Archeoloog

Een boeiende functie, waarin je alle kans krijgt om de archeologische kennis over Haarlem verder te ontwikkelen en uit te dragen. Samen met collega's, amateurarcheologen en andere vrijwilligers ga je op zoek naar de archeologische en erfgoed verhalen van Haarlem.

  • Regisseren van archeologisch veldonderzoek in het kader bouwprojecten. • Uitwerken van archeologisch onderzoek en dit publiceren. • Bewaken van de kwaliteit van je eigen onderzoeken, alsmede de onderzoeken van de andere medewerkers (inclusief vrijwilligers), en zorgen dat deze conform de wettelijke richtlijnen zijn. • Uitvoeren van QuickScans en zorgen voor het interne archeologische uitwerkingsonderzoek. • Beoordelen van vergunningaanvragen op archeologisch gebied. • Zorgen voor een goede inzet van de amateurarcheologen.

Wie ben jij?

  • Je bent van nature proactief, overtuigend en communicatief vaardig en je kunt op aansprekende wijze de Haarlemse archeologie voor een breed publiek inzichtelijk maken. • Je beschikt over een politieke antenne en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. • Je bent een teamspeler met oog voor kwaliteit en resultaat.

Gemeentebanen

13 sollicitaties
151 views

RegioFlexWerk

7 sollicitaties
32 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


21-05-2019 Gemeente Haarlem
Medewerker Uitkeringsadministratie

Word jij blij van een echte administratieve functie met een sterk financiële component, waarbij een loonstrook voor jou geen abracadabra is? Dan voel jij je als een vis in het water in ons team.

  • Je verwerkt aanvragen volgens de Participatiewet en bijzondere bijstand. Je verwerkt periodieke verklaringen, mutaties en signalen • Daarnaast verwerk je gegevens in de applicaties zoals GWS4all. Je voert uit, fiatteert gegevens en toetst besluitvorming op rechtmatigheid • Je controleert de maandrun en je verwerkt de output- en signaleringslijsten • Je vertaalt loonstroken en belastingaangiftes en je voert herberekeningen uit • Je geeft uitvoering aan beslagleggingen en beheert en bewaakt week- en maandbetalingen • Voor goede dienstverlening werk je nauw samen met collega's en andere afdelingen en als het nodig is met stakeholders of partners in de stad

Gemeentebanen

20 sollicitaties
446 views

RegioFlexWerk

7 sollicitaties
68 views

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


20-05-2019 Gemeente Haarlem
Projectleider Financieel Intelligence Team (FIT)

Een van de projecten van het regionaal versterkingsplan aanpak ondermijning betreft de aanpak van witwassen. De huidige witwasonderzoeken in Noord-Holland worden grondig aangepakt op subject, hetgeen veel en langdurige capaciteit vergt. Met het FIT team willen we een daadkrachtig en slagkrachtig integraal/dedicated team opzetten, dat op zeer korte termijn op een signaal op object kan acteren. Op basis van de reeds bestaande intelligence (denk aan informatie van TCI en FIU) zou het FIT team sneller tot actie over kunnen gaan. Met deze aanpak wordt het criminelen moeilijker gemaakt om te investeren in de bovenwereld.

  • Je bent verantwoordelijk voor de projectaansturing en het opstellen en uitvoeren van het door de stuurgroep vast te stellen projectplan. Daarbij zoek je actief de samenwerking met de partners. • Je draagt de programmadoelen uit en vertaalt deze naar concrete projectresultaten. Vanzelfsprekend hoort hier het monitoren van- en het rapporteren over het project bij. • Je neemt deel aan het programmaoverleg aanpak ondermijning en het overleg met de overige projectleiders binnen het programma. Je bent vakinhoudelijke deskundige betreffende ondermijning en gesprekspartner op het thema in de eenheid. Daarnaast adviseer je aan de stuurgroep. • Verder zal je als projectleider de mogelijkheden van afpakken binnen de andere projecten van het regionaal versterkingsplan onderzoeken en verder ontwikkelen.

Gemeentebanen

10 sollicitaties
130 views

RegioFlexWerk

7 sollicitaties
30 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


16-05-2019 Gemeente Haarlem
Gebiedsverbinder (aandachtsgebied Haarlem Oost en Waarderpolder)

  • Je verbindt systeem en leefwereld Je richt je op het ophalen van signalen uit de wijk en je werkt aan het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en bewoners. Je hebt enerzijds een schakelfunctie tussen 'buiten en binnen', en anderzijds een voorbeeldfunctie voor de gebiedsgerichte werkwijze die we hanteren in de gemeente Haarlem. Je kijkt met een integrale blik naar het gebied, jaagt de uitvoering aan en zorgt ervoor dat ook complexe vraagstukken gezamenlijk met partners en bewoners in het gebied uitgevoerd worden. Bewoners van Oost krijgen te maken met woningbouw; verandering van bedrijvigheid en er ligt tevens een forse sociale opgave in dit gebied. Je weet, rolvast, de zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners goed aan te boren. • Je signaleert en agendeert Je weet wat er speelt in het gebied. Je bent in staat uitdagingen en oplossingen van het gebied te agenderen en te begeleiden tot realiseren. Je brengt samenhang in uitvoering, verbindt beleidsafdelingen en faciliteert en benut kansen die bijdragen aan de gebiedsopgave. Zo vervul je een belangrijke rol in de gemeentelijke gebiedscyclus. Je zet je in voor de uitvoering van gebiedsprogramma, geeft aan waar eventuele knelpunten zijn en je zet de benodigde stappen om deze knelpunten op te laten pakken. • Je hebt het juiste netwerk en weet dit goed in te zetten Je hebt een grote rol in het stroomlijnen van de communicatie met de stad en het bestuur. Het creëren van draagvlak zowel in- als extern en het smeden van coalities horen bij jouw rol. Je hebt kennis en een netwerk in het gebied en maakt dit toegankelijk voor burgers, ondernemers, collega's en gemeentelijke partners. Je hebt je basis binnen het gebiedsteam en fungeert vanuit die positie als aanspreekpunt voor bewoners, stakeholders zoals wijkraden, buurtcoöperaties, ondernemers, partners, de gemeentelijke organisatie en het bestuur.

Wie ben je?
Je bent een stevige persoonlijkheid met lef en overtuigingskracht. Je hebt een proactieve houding, een flinke dosis teamspirit en flexibiliteit in werktijden. Je bent enthousiasmerend en initiatiefrijk. Je laat anderen presteren, benut expertise van anderen en durft los te laten. Vanzelfsprekend ben je communicatief zeer sterk, analytisch, resultaatgericht, overtuigend, vernieuwend en gericht op samenwerking. Je schakelt gemakkelijk van tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en legt verbindingen op meerdere niveaus. Verder heb je een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ken je het krachtenveld in de stad.

Gemeentebanen

24 sollicitaties
317 views

RegioFlexWerk

7 sollicitaties
83 views

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties
0 views


15-05-2019 Gemeente Haarlem