Logo GoldenLine.pl

Geautomatiseerd vacatures beheren op GoldenLine.pl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op GoldenLine.pl.

Laatste vacatures

Operator maszyn przemys?owych

Obowi?zki:

 • obs?uga maszyn i urz?dze? przemys?owych wydzia?u produkcji w obszarach pakowania wyrobów gotowych, mro?enia surowca i/lub produkcji koncentratów,
 • wykonywanie przegl?dów i czynno?ci konserwacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowi?zuj?cymi na danym stanowisku instrukcjami i procedurami.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


24-02-2020 Trenkwalder
Lider zmiany (m/k)

Obowi?zki:

 • koordynowanie i rozdzielanie pracy dla zespo?u operatorów,
 • planowanie i odpowiedzialno?? za realizacje planów produkcyjnych na zmianie,
 • dbanie o prawid?owy przebieg procesu technologicznego,
 • wdra?anie zmian oraz optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • szkolenie i wsparcie pracowników w zakresie obs?ugi urz?dze? i maszyn linii produkcyjnej,
 • dba?o?? o utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym maszyn i urz?dze?,
 • wspó?praca z dzia?em utrzymania ruchu w zakresie przegl?dów maszyn.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Trenkwalder
Specjalista ds. HR (k/m)

Obowi?zki:

 • rekrutacja kierowców z rynku wschodniego,
 • zatrudnienie zrekrutowanych pracowników,
 • wspó?praca z urz?dami zwi?zanymi z legalizacj? zatrudnienia,
 • wspó?praca z urz?dem pracy.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


21-02-2020 Trenkwalder
Asystent/ka w dziale finansów

Obowi?zki:

 • kontrola kosztów wybranego obszaru dzia?alno?ci firmy,
 • tworzenie dokumentów ksi?gowych,
 • przygotowanie raportów wewn?trznych,
 • udzia? w kontroli nale?no?ci oraz budowanie raportów na potrzeby centrali.

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


20-02-2020 Trenkwalder
Purchasing Specialist / Specjalista ds. zakupów (m/k)

Obowi?zki:

 • koordynowanie procesów zakupów materia?ów oraz us?ug,
 • prowadzenie negocjacji w zakresie terminów dostaw,
 • sk?adanie zamówie? oraz nadzór nad ich realizacj?,
 • wspó?praca z dzia?em ksi?gowym oraz dzia?em produkcji,
 • prowadzenie rejestru zamówie? oraz umów.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


20-02-2020 Trenkwalder