Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Afdelingsmanager Ruimtelijke Projecten

Als afdelingsmanager Ruimtelijke Projecten heb je twee belangrijke rollen. Je bent manager van een groep professionals, veelal projectleiders en projectbeheersers (van junior tot zeer ervaren), die dagelijks bezig is de ambitieuze ruimtelijke projecten van de gemeente Ede te realiseren.
In de gemeente Ede spelen veel complexe projecten. Want we hebben hier nog letterlijk de ruimte om te ontwikkelen. De Kazerneterreinen, de verbetering van de bereikbaarheid via aansluiting A12/Parklaan, een nieuwe intercitystation Ede-Wageningen, en het World Food Center zijn ontwikkelingen van formaat.

Je neemt het voortouw om de ambtelijke opdrachtgevers, jouw collega-managers, te verbinden door gezamenlijke vraagstukken te signaleren en op te lossen. Hierbij kan het gaan om inhoudelijke knelpunten, maar ook om financiën, prioritering en capaciteit.

De gemeente Ede wordt in toenemende mate een netwerkorganisatie. Je bent onderdeel van een netwerk van managers (afdelingshoofden en directeuren) die steeds meer gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de hele organisatie. En de medewerkers binnen de afdeling worden vooral opgavegericht, programmatisch, projectmatig en gebiedsgericht ingezet.Om de uitdagingen die er liggen te realiseren zet je de medewerkers in op hun talenten en ondersteunt en stimuleert ze in hun ontwikkeling. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de capaciteitsinzet van je afdeling en gezien de wisselende vraag naar capaciteit vraagt dit soms de nodige creativiteit. Je stuurt het team op daadkrachtige én verbindende wijze.

2 sollicitaties
79 views
Bekijk vacature


19-09-2019 Gemeente Ede
lid rekenkamercommissie

Als lid van de rekenkamercommissie ben je actief betrokken bij de opzet en inhoudelijke beoordeling van rekenkameronderzoeken. Je stuurt onderzoeken aan en begeleidt de uitvoering ervan. Je levert een bijdrage aan de onderzoeksrapportages en neemt deel aan de vergaderingen van de commissie. Je bent thuis in beleidsonderzoek, maatschappelijk betrokken en hebt ervaring met het functioneren van het lokaal bestuur. Het onderzoek kan betrekking hebben op alle beleidsterreinen van de gemeente, zoals educatie, welzijn en zorg, ruimtelijke ontwikkeling en beheer en financiën. Recente onderzoeken gaan onder andere over inkoop, ICT en jeugdhulp.

0 sollicitaties
0 views


18-09-2019 Gemeente Ede
Adviseur subsidieverwerving en dienstverleningsovereenkomsten

Ede zet actief in op het verwerven van Provinciale-, Rijks- en Europese subsidies en samenwerking met andere overheden. Bij de uitvoering van onze ambitieuze doelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, biodiversiteit en inclusie zoeken wij doorlopend naar aanvullende financiële middelen door het benutten van beschikbare subsidiegelden. We werken veel samen met andere overheden en partijen en bieden voor verschillende samenwerkingsverbanden de benodigde ondersteuning voor de bedrijfsvoering. De afspraken hierover leggen wij vast in dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

Voor de Dienstverleningsovereenkomsten verzorg jij inhoudelijk het opstellen, beheren, evalueren en herzien van DVO's. Je voert regie op de uitvoeringen en bent aanspreekpunt voor samenwerkingsverbanden waarmee een DVO is afgesloten. Binnen onze organisatie en met de samenwerkingsverbanden zorg jij voor verbinding en afstemming over de uitvoering. Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kaders en condities waarbinnen wij DVO's aangaan is deel van jouw rol.

Voor de Subsidieverwerving ben jij eerste aanspreekpunt voor actuele kennis van het subsidielandschap gericht op de gemeentelijke overheid. Je voert de regie op de uitvoering van het plan van aanpak subsidieverwerving Ede, rapporteert over de voortgang en het resultaat. Voor eventuele knelpunten geef je verbetervoorstellen en oplossingen. Met projectleiders en beleidsadviseurs binnen de organisatie onderhoud je intensieve contacten en geef advies of procesbegeleiding bij subsidieaanvragen. Je informeert de organisatie over kansen voor subsidieverwerving die aansluiten op het gemeentelijke beleid, bestuurlijke doelen en geplande of toekomstige projecten.

6 sollicitaties
101 views
Bekijk vacature


13-09-2019 Gemeente Ede
Consulent RMC

Vanwege het vertrek van een RMC consulent zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
Als RMC-consulent ben je de regisseur die jongeren begeleidt in de stap richting onderwijs en/of werk. Je gaat in gesprek met jongeren (18 - 23 jaar) die op school verzuimen of jongeren die het onderwijs (dreigen te) verlaten zonder startkwalificatie. Je onderhoudt het contact met de jongeren en motiveert en activeert hen om terug te gaan naar school. Het afleggen van huisbezoeken hoort daarbij. Daarnaast zet je je in voor het herplaatsen van jongeren die eerder, zonder startkwalificatie zijn gestopt met hun opleiding en inmiddels een grote afstand hebben tot het onderwijs en de arbeidsmarkt. Als een opleiding geen optie meer is, adviseer je jongeren bij het zoeken naar werk of het aanvragen van inkomen en/of zorg. Ook signalering van persoonlijke problematiek en doorverwijzing naar de juiste hulpinstantie behoren tot je taken.

Als RMC-consulent bouw je een netwerk op met de gemeenten waarvoor je werkt, met de belangrijkste MBO-instellingen en andere relevante partners in de RMC regio Vallei en in aangrenzende regio's. Je registreert het begeleidingsproces van de jongeren in het systeem "CAReL.

15 sollicitaties
158 views


05-09-2019 Gemeente Ede
Senior Projectplanner

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de planningen voor de complexe projecten.
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het project (d.m.v. updategesprekken, projectgroepen, kernteam overleggen en bilaterale overleggen) en komt daarbij zelf met aandachtspunten, knelpunten en oplossingsvoorstellen. Je identificeert mijlpalen en besluitmomenten en weet deze in overleg met het projectteam om te zetten naar planningen. Je bent een volwaardige gesprekspartner over de ontwikkelingsstrategie van de projecten en over strategische keuzes m.b.t. het proces.
Je adviseert vanuit een helikopterview over alles wat met de voortgang van het project te maken heeft. Je brengt in beeld hoe alle relaties beïnvloed worden door die ontwikkelingen en vertaalt dit naar afwegingen m.b.t. tijd, geld en kwaliteit.

Je vertaalt samen met de projectplanner de planningen van alle ruimtelijke projecten naar een capaciteitsraming.
Je waakt over de kwaliteit van de planning en advisering aan de projecten die onder je verantwoordelijkheid vallen.

3 sollicitaties
126 views


03-09-2019 Gemeente Ede