Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Zorg en Veiligheid

De gemeente heeft een steeds grotere (regie)rol bij de aanpak van inwoners in kwetsbare posities met complexe persoonlijke problemen. Denk aan personen met verward gedrag, huishoudens waar huiselijk geweld en of (kinder)mishandeling plaats vindt, overlastgevende jongeren, huishoudens met meervoudig complexe problematiek, ruziënde buren, mensen die zichzelf vervuilen en mensen die terugkeren na detentie. In Ede vullen we die regierol actief in via een specifieke, integrale persoons- en huishoudengerichte aanpak.
De vraagstukken waar deze inwoners mee worstelen, vragen om een integrale ketensamenwerking en beleidsafspraken. Het is een veelzijdig speelveld met wisselende zorg- en veiligheidspart­ners met uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden waarmee jij tot overzichtelijke afspraken moet komen!

Wat ga je doen?
Als Beleidsadviseur Zorg en Veiligheid ligt het accent van jouw advisering op de aanpak van deze kwetsbare doelgroepen die zich begeven op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je maakt beleid en adviseert over relevante in- en externe ontwikkelingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Op grond van praktijkervaringen en signalen van onder meer het interventieteam, afdeling toezicht, politie en andere professionals maak je (probleem) analyses en doe je verbetervoorstellen. Deze verwerk je in adviesrapportages met als doel om te komen tot een integraal beleid ten aanzien van deze doelgroepen. Je werkt in dit kader veel samen met in- en externe partijen.
Door de intensieve samenwerking met het interventieteam kun je het te formuleren beleid direct toetsen aan de praktijk. Je neemt als vertegenwoordiger van de gemeente Ede actief deel aan verschillende samenwerkingsverbanden in de regio FoodValley en de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Daarin vervul jij een actieve (voortrekkers)rol. Je adviseert het bestuur over het interne beleid en maakt annotaties voor bestuurlijke overleggen. Je schrijft notities en memo's en werkt de oplossingen uit in meerdere scenario's.

Je monitort subsidiemogelijkheden, schrijft projectvoorstellen en leidt projecten in samenwerking met relevante partijen. Je bent actief in het vergaren van actuele en relevante informatie op dit thema en sluit ook aan bij landelijke bijeenkomsten. Je vertaalt landelijke beleidskaders in lokale beleidsafspraken. Je adviseert over de zorgvuldige omgang met gevoelige informatie en vraagstukken omtrent privacy en samenwerking.

0 sollicitaties
0 views


10-03-2020 Gemeente Ede
Beleidsadviseur Wegen

Als adviseur wegen formuleer je beleid en ontwikkel je een visie op het gemeentelijk wegbeheer. Je eerste grote en uitdagende klus zal zijn het opstellen van een visie voor kunstwerken en openbare verlichting. Daarnaast neem je samen met beleidsmedewerkers en adviseurs uit andere disciplines deel aan werk- en projectgroepen zoals gebiedsontwikkeling; woningbouw en bedrijventerreinen. Het college heeft grote ambities op het gebied van behoud en versterken van groenstructuren en biodiversiteit. We hebben een grote ambitie met betrekking tot circulariteit in bijvoorbeeld wegen en openbare verlichting. Je vertaalt "lifecycle" gedachten in beleidsstukken. Het is dus belangrijk dat je een kei bent in het schrijven van beleid.

Voor jou de uitdaging om samen met je collega-adviseurs alle belangen zodanig af te wegen dat de openbare ruimte voor de bewoners, bezoekers en bedrijven optimaal wordt ingericht. Jij bent de eerste adviseur voor de wethouder die de openbare ruimte in portefeuille heeft. Jij adviseert in de ruimtelijke projecten en je bent in staat om een 'vraag' te vertalen in een heldere opdracht. Het is van belang dat je op verschillende niveaus makkelijk kan bewegen en communiceren.
Je werkt integraal samen met de beleidsadviseur Groen, verkeerskundige, de ecologen, de wegbeheerders en de landschapsarchitecten aan inrichtings- en beheerprojecten. Je adviseert binnen de ruimtelijke projecten op het brede vakgebied van beheer openbare ruimte

Je bent in staat om uitvoering te geven aan plannen, projecten, programma´s en procedures om de openbare ruimte te kunnen beheren. Je fungeert als sparringpartner voor de wegbeheerders bij de afdeling Programmering en geeft sturing aan de uitvoering van beleid. Je creëert draagvlak en zorgt voor passende voorlichting en communicatie. Indien nodig toets je de plannen en bestekken van het ingenieursbureau.

0 sollicitaties
0 views


03-03-2020 Gemeente Ede
Teamleider Managementondersteuning

Als teamleider geef je leiding aan een team van in totaal 30 managementassistenten en bestuursondersteuners. Je bent verantwoordelijk voor de optimale bezetting in het team zodat managers en bestuurders voldoende worden ondersteund. Dit doe je binnen de kaders van het beschikbare budget. De dagelijkse functionele aansturing van de medewerkers van jouw team vindt plaats door de betreffende afdelingsmanager. Jij bent hiërarchisch verantwoordelijk en maakt resultaat- en ontwikkelingsgerichte afspraken met medewerkers, bewaakt en stuurt deze. Daarnaast spreek je regelmatig met managers en bestuurders over de ondersteuning en stuurt bij waar nodig.

0 sollicitaties
0 views


11-02-2020 Gemeente Ede
Gemeentearchivaris

Als gemeentearchivaris Barneveld, Ede en Scherpenzeel neem je partijen mee in de ontwikkeling van digitale beschikbaarstelling van archief. Je opereert als erfgoedboegbeeld en werkt daarin samen met externe en interne partijen. Je neemt verschillende rollen in. Je kunt projecten leiden, onderzoek uitvoeren, adviseren en besluiten nemen op openbaarheid. Je hebt affiniteit met educatie en werkt graag samen met de vele vrijwilligers van de gemeentearchieven.

Als gemeentearchivaris beheer je de archiefbewaarplaats en houd je samen met de archiefinspecteurs toezicht. Je bent dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame toegankelijkheid van informatie. Je beheert bovendien de gemeentelijke kunstcollectie. Je adviseert op het gebied van e-depot, DMS en andere systemen en je speelt een rol in het formuleren van kaders voor de digitale informatiehuishouding van de gemeente. Je draagt bij aan de beschikbaarstelling van informatie om de (digitale) dienstverlening te verbeteren.

We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een samenwerking tussen de archieven van Ede, Barneveld en Scherpenzeel. Je verdeelt je aandacht dus over drie organisaties. Dit doe je samen met de nog aan te stellen Afdelingsmanager Archief voor Ede en Barneveld. Je hebt een heldere visie op de bijdrage die het gemeentearchief moet leveren om de grote opgaven in de samenleving te realiseren/ondersteunen. Je kent jezelf en bent je bewust van je eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen. Je staat open voor feedback en je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

0 sollicitaties
0 views


11-02-2020 Gemeente Ede
Adviseur Vastgoed

Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten en beheren van onze huurovereenkomsten, en heb daarvoor regelmatig contact met onze huurders/vastgoedgebruikers, doorgaans maatschappelijke instellingen. Met deze partijen overleg je en maak je afspraken die je vastlegt in (huur)contracten en administreert in het managementsysteem (Planon).
Gedurende de huurperiode verzorg je het accountmanagement met maatschappelijke en commerciële organisaties. Dit gaat over onderhoud, huurbetalingen, klantwensen en andere klantzaken. Voor de exploitatie en de optimalisatie van een deelportefeuille adviseer je aan de portefeuillemanager. In dat kader stel je exploitatie- huurprijsberekeningen op.
Gezamenlijk met de andere adviseurs en de portefeuillemanagers denk en werk je mee aan het verder optimaliseren van werkprocessen, inhoudelijke vastgoedkennis en kunde van de afdeling. Je vindt het leuk om vanuit jouw expertise kennis en ervaring te delen met je collega's. Kortom, een afwisselende baan!

0 sollicitaties
0 views


07-02-2020 Gemeente Ede