Vacatures geplaatst door Gemeente Delft

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Delft.

Laatste vacatures

Senior Procesregisseur Sociaal Domein

Dynamische processen zijn bij de gemeente aan de orde van de dag. Zoals opgaven waarbij de gemeente samen met stakeholders (als het Rijk, regio(gemeenten), partners, professionals en inwoners/burgers) invulling geeft aan een eindresultaat, doel of idee. Omdat het vaak om complexe vraagstukken gaat, is daar goede begeleiding voor nodig. Daar kom jij, als procesregisseur, om de hoek kijken. Jij zorgt voor de juiste balans tussen draagvlak en haalbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, doorgrond je de opgave en begrijp je de belangen van het netwerk en hun context. Je voert gesprekken over gevoelige onderwerpen, kunt je goed inleven in de ander en maakt inhoudelijke zaken voor iedereen begrijpelijk. Sturen doe je vooral op basis van sensitiviteit met een grote mate van creativiteit.

Je werkplek
De stad van innovatie en een participatiesamenleving zijn, dat zijn twee pijlers waar de gemeente Delft aan werkt. Het cluster waar jij binnen werkt, Samenleving, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Binnen de afdeling Samenleving Advies werkt een team van procesregisseurs samen met inhoudelijke adviseurs aan deze doelen.
De processen waar je aan werkt, bestaan uit interactie tussen mensen, nieuwe inzichten, onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen die opkomen. De samenwerking kan dan soms ook onvoorspelbaar of zelfs kwetsbaar zijn. Heel anders dan projectmanagement dat lineair en in fases verloopt. Aan wat voor projecten moet je denken? We noemen twee recente voorbeelden: de transformatie van Beschermd wonen naar Beschermd thuis. En het samen met maatschappelijke partners invulling geven aan de sociale pijler binnen een wijkversterkingsprogramma.

7 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views


08-08-2019 Gemeente Delft
Adviseur Onderwijshuisvesting

Als Adviseur Onderwijshuisvesting lever jij een bijdrage aan een aantrekkelijker Delft om in te wonen en leven. Hoogwaardige voorzieningen dragen bij aan de ambities van Delft. We willen goed onderwijs voor iedereen en daarnaast kenniswerkers aan de stad (ver)binden. In Delft wordt het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs gehuisvest in meer dan 50 schoolgebouwen, variërend van monumentaal tot modern en energieneutraal. In jouw rol zie je onder andere toe op een goede spreiding van het onderwijsaanbod over de stad en adviseer je over financiering van nieuwbouw en inrichting. Je zorgt voor de huisvestingscyclus en voert overleg met de schoolbesturen. Je toetst aanvragen op basis van bestaande regelgeving voor onderwijs. Dat vraagt secuur en nauwgezet beoordelen van alle gegevens die je ontvangt, zowel inhoudelijk als financieel. In het overleg met de schoolbesturen zet je je kennis van bouwzaken, wetgeving en onderhandelingsvaardigheid in. Je begeleidt en beoordeelt ingediende voorstellen en uitvoeringsplannen tot (vervangende) nieuwbouwprojecten voor scholen en begrotingen. Hierbij ben je vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en financiële afrekening betrokken. Een belangrijke gezamenlijke maatschappelijke opgave waar jij aan bijdraagt is om tot verdere verduurzaming van schoolgebouwen te komen. Indien nodig schakel je externe onafhankelijke expertise in.

Samen met collega's op het gebied van onderwijs, -huisvesting, wonen en maatschappelijke voorzieningen bevorder je de integrale samenhang van beleid en projecten, zoals voorzieningen voor internationaal georiënteerd onderwijs, specifieke doelgroepen in het onderwijs (statushouders, maar ook kinderen van internationals) en het verplaatsen van voorzieningen in de stad. Delft heeft een grote stedelijke opgave die in samenhang met verschillende beleidsterreinen en integraal met de collega's van ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt. Hierbij is het van belang dat je oog hebt voor de sociale context en impact van voorzieningen op stad-, wijk- en buurtniveau.

Je werkplek
De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Het cluster Samenleving werkt actief aan de participatiesamenleving en aan Delft als de stad van innovatie. Dat doen we samen met collega's van Jeugd, Onderwijs, Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Economie, maar vooral ook met (maatschappelijke) partners zoals schoolbesturen, kennisinstellingen zoals de TU Delft, regiogemeenten en andere overheden. De afdeling Samenleving Advies is hét expertisecentrum voor het Sociaal Domein.

6 sollicitaties
0 views


06-08-2019 Gemeente Delft