Vacatures geplaatst door Gemeente Delft

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Delft.

Laatste vacatures

Controller – team Concerncontrol (36 uur)

Je rol
Een mooie rol voor een analytisch sterke, pro-actieve controller. Sleutelwoorden zijn: adviseren, overtuigen, samenwerken, resultaatgericht, verbinden en regisseren.
Delft voert steeds meer taken uit in een netwerk van verbonden partijen. In deze functie ondersteun en adviseer je Delftse bestuurders in hun bestuurstaken in een verbonden partij.
Als concerncontroller heb je daarbij ook een coördinerende rol binnen de Delftse organisatie en je onderhoudt externe contacten, bijvoorbeeld met collega's van andere deelnemers in een verbonden partij.

Het bestuursprogramma voor de periode 2018 - 2022 formuleert vijf grote bestuurlijke opgaven; een stevige (financiële) basis, sterke wijken, (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie. Deze opgaven vragen om een transformatie van de stad, op weg naar de toekomst. De Agenda Delft 2040 is daar leidend in. Met deze agenda werken we aan Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie, als toeristische topbestemming, met voorzieningen voor iedereen, waar het goed wonen is, een stad die bereikbaar is voor iedereen en ook energieneutraal is.
Belangrijk is dat deze ontwikkeling integraal en in samenhang plaatsvindt . Wij zoeken een controller die overzicht heeft over deze ontwikkelingen, en de kansen en risico's die daarmee samenhangen, en directie en bestuur daarover kan adviseren.

In deze functie ga je het onderdeel concerncontrol versterken. Je ben als opdrachtgever nauw betrokken bij de Delftse P&C-cyclus en adviseert het GMT en het college over de afwegingsvraagstukken die zich daarin voordoen. Je bewaakt de kwaliteit van de bestuurlijke informatie in de cyclusdocumenten. Daarvoor werk je nauw samen met collega's van andere betrokken afdelingen, zoals Financiën en Strategie.
Daarnaast ben je in deze functie nauw betrokken bij het Delftse risicomanagement. Je bent in staat om risicogesprekken te organiseren en eventueel te begeleiden en je wordt nauw betrokken bij de opstellen van de strategische risicoagenda en het gesprek daarover met GMT en college. Je bent in staat om inzichten daaruit te vertalen naar de paragraaf risicomanagement in de cyclusdocumenten.

Je werkplek
De afdeling Controlling bestaat uit een drietal functiegroepen: Concerncontrolling ondersteunt GMT en college bij de sturing en beheersing van de organisatie. De kernvraag is hier steeds: is de organisatie 'in control'? Concerncontrol adviseert GMT en college bij complexe afwegingsvraagstukken tussen doelen, middelen en risico's. Dit onderdeel is ook de interne opdrachtgever voor de gemeentelijke P&C-cyclus. Daarnaast zijn de organisatie van het risicomanagement en de bestuurlijke advisering op de verbonden partijen (in de eigenaarsrol) belegd bij dit onderdeel. Ook de businesscontrollers zijn hiërarchisch ondergebracht bij Controlling maar zij treden op als trusted advisor voor een gemeentedirecteur. De businesscontroller coördineert ook de P&C-cyclus en het risicomanagement binnen een directieportefeuille. Het Auditteam toetst 'achteraf' of bedrijfsprocessen, processen of trajecten zijn uitgevoerd conform de gestelde eisen en of beheersmaatregelen voldoende hebben gefunctioneerd.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


18-04-2019 Gemeente Delft
Stadsbouwmeester (16 uur).

Je rol
Het stedenbouwkundig geweten van de stad: dat is de functie Stadsbouwmeester in een notendop. Je beoordeelt en adviseert over belangrijke trajecten die de komende jaren op de planning staan. Bijvoorbeeld over de Omgevingsvisie, de ideeën over regionale verstedelijking en de impactanalyse verstedelijking. Dit doe je aan de Raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Het liefst zien we dat je hiervoor een moderne, frisse werkwijze hanteert. Denk hierbij onder andere aan het gebruik van nieuwe instrumenten, zoals stedenbouw ateliers, intervisies, debatten, prijsvragen en stadsgesprekken.

Je werkplek
Delft staat voor een flinke verstedelijkingsopgave. De stad groeit, er komen meer bedrijven en er is een toenemende druk dankzij de ontwikkeling van onder andere de TU campus en station Delft Campus. Om deze uitdaging goed te kunnen tackelen, heeft het bestuur vijf grote opgaven opgesteld voor de periode 2018 - 2022: een stevige (financiële) basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie. De Agenda Delft 2040 is hierin leidend. Hiermee werken we aan Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie, als toeristische topbestemming, als een stad die voorzieningen heeft voor iedereen, een stad waar het goed wonen is, die bereikbaar is voor iedereen en die ook nog eens energieneutraal is. Een mooie ambitie, lijkt ons zo.

Werken bij de Overheid

6 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


17-04-2019 Gemeente Delft
Adviseur Crisisbeheersing en veiligheid (36 uur).

Je rol
De koude fase en warme fase van crisisbeheersing, daar ben je vast mee bekend. In beide is jouw werk van groot belang. Hoe? Allereerst de koude fase: de coördinatie en organisatie van de voorbereiding op een crisis valt onder jouw verantwoordelijkheid. Kent iedereen zijn of haar rol, zijn ze goed voorbereid en opgeleid? Zijn de noodzakelijke middelen beschikbaar? En hoe zit het met infrastructuur? Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt. Binnen Delft (zo zal het aanpassen van de gemeentelijke crisisorganisatie naar het nieuwe model je eerste opdracht zijn), maar ook in de regio streef je constant naar verbetering. Breekt er uiteindelijk een crisis uit en belanden we in de warme fase, dan speel je een belangrijke rol. Via piketdiensten die je met regionale collega's draait, ben je hiervoor oproepbaar. Als laatste ben je adviseur op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en geef je advies over cameratoezicht, High Impact Crimes, veiligheid van evenementen en analyseer je (politie)cijfers.

Je werkplek
Het veilig en aantrekkelijk maken van het woon- en leefklimaat in Delft, dat is onze doelstelling. Bewoners die zich vrij kunnen bewegen, bezoekers die niet belemmerd worden door criminaliteit, mensen die geen onveilige gevoelens ervaren. De afdeling Advies Veiligheid gaat hier dagelijks mee aan de slag. Onder andere door projectmatig te werken aan de crisisbeheersing, de implementatie van wet- en regelgeving en de verbetering van het woon-/leefklimaat. Dit doen zij samen met diverse partners in de veiligheidsketen. Denk hierbij aan collega's van andere clusters, maar ook de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en diverse ondernemers in Delft.

Werken bij de Overheid

11 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


15-04-2019 Gemeente Delft
Informatiecoördinator Veiligheidskamer Delft

Je rol
Voor de procesregisseurs van de Veiligheidskamer en de wijkmarshall verzorg je de benodigde informatie die zij nodig hebben om de juiste regie te voeren over complexe casussen. Deze informatie haal je op uit systemen en bij partners, analyseert de gegevens en signaleert eventuele opmerkelijke zaken. Deze dossiers leg je vervolgens voor aan het daarvoor bestemde overleg dat je zelf hebt georganiseerd en waarvan je de afspraken vervolgens vast legt en de voortgang van het proces bewaakt. Daarnaast lever je input voor management rapportages.

Je werkplek
Het Veiligheidshuis Haaglanden is opgericht in september 2009 en heeft als doel het terugdringen van recidive door een gerichte aanpak van plegers met een multiprobleem achtergrond. Elke gemeente heeft een lokale afdeling, in Delft de Veiligheidskamer Delft.
Veiligheidskamer Delft is een netwerkorganisatie met hetzelfde doel als het Veiligheidshuis Haaglanden. Partners kunnen personen of systemen voordragen voor een integrale aanpak door de Kamer Delft. Deze aanmelding vindt plaats als afstemming nodig is tussen interventies vanuit minimaal twee van de drie domeinen (Zorg- Strafrechtelijke-, Bestuurlijke keten). In de Kamer Delft worden twee aanpakken behandeld, de 0-100 (individuele aanmeldingen) en de PAD aanpak (voor overlastgevende en criminele jeugd(groepen) van 12-27 jaar).
De bemensing van Veiligheidskamer Delft bestaat uit 1 informatiecoördinator, 2 procesregisseurs en een wijkmarshall

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

17 sollicitaties
0 views


03-04-2019 Gemeente Delft
Senior Adviseur Complexe Processen (32-36 uur)

Je rol
Als Senior Adviseur Complexe Processen bij de afdeling Samenleving Advies richt je je voornamelijk op ingewikkelde, dynamische processen binnen en buiten de gemeente. Het gaat hierbij om nieuwe of bestaande, samenwerkingen en netwerken in het sociale domein waar de gemeente aan deelneemt. De aard van de samenwerking is soms vrijwillig en soms wettelijk verplicht. Als specialist in procesregie heb je een belangrijke rol in uiteenlopende inhoudelijke processen waar de gemeente een leidende rol vervult. Ook wanneer gesubsidieerde maatschappelijke partners in ontwikkeling zijn en waar de gemeente een rol heeft of neemt, die jij mede helpt vormgeven. De ontwikkeling van beleid en het geven van advies gebeurt in een politiek-bestuurlijke context met allerlei stakeholders, zoals het Rijk, regio(gemeenten), partners, professionals en inwoners/burgers. Van jou wordt verwacht dat je in deze complexiteit een goede afweging van verschillende belangen (politiek-bestuurlijk, financieel, inhoudelijk, wet- en regelgeving, kwaliteit, effectmeting) maakt en het proces op een goede manier verder helpt. Dit vraagt van jou als Senior Adviseur Complexe Processen brede kennis van- en ervaring met ketenprocessen binnen het sociaal domein.

Je werkplek
De stad van innovatie en een participatiesamenleving zijn, dat zijn twee pijlers waar de gemeente Delft aan werkt. Het cluster waar jij binnen werkt, Samenleving, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Je werkt niet alleen in en voor de stad Delft, maar hebt vaak ook met regionale partners te maken.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

9 sollicitaties
0 views


02-04-2019 Gemeente Delft