Logo Gemeente Capelle aan den IJssel

Vacatures geplaatst door Gemeente Capelle aan den IJssel

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Capelle aan den IJssel.

Laatste vacatures

Adviseur burgerparticipatie

Jouw rol
De gemeente Capelle aan den IJssel wil bewoners beter betrekken bij beleid en projecten in de wijk en stad. De adviseur burgerparticipatie vanuit de afdeling Stadsontwikkeling ondersteunt om die ambitie waar te maken collega's bij het ontwerpen en uitvoeren van participatietrajecten rond stedelijke projecten in de stad. We zoeken een participatieadviseur die weet wat er komt kijken bij een goed participatietraject, die het kan overbrengen naar collega's én het project samen met hen uitvoert. Als participatieadviseur werk je samen met projectteams aan bouwplannen, programma's en gebiedsvisies. Voor dit soort projecten van collega's ga jij participatieplannen op maat maken. Daarin maak je heel concreet welke bewoners/ondernemers waarom, wanneer, waarover en hoe kunnen meedenken of meebeslissen in het project.

De afdeling Stadsontwikkeling bestaat uit ruim 80 betrokken en gedreven collega's, die elke dag enthousiast aan veel projecten en aan de uitvoering van beleidsprogramma's werken. De afdeling Stadsontwikkeling kent drie units, namelijk Projecten, Ruimtelijke Ontwikkeling; en WEGG (Wonen, Economie, Grondzaken en Geoinformatie). De sturing van de afdeling gebeurt door het afdelingshoofd samen met de drie unithoofden.

Samen met een team van projectleiders, projectassistenten en communicatieadviseurs werk je aan participatietrajecten rond allerlei stedelijke ontwikkelingen in Capelle. Je werkt nauw samen met de collega's van de verschillende units, en met de participatieadviseurs van de taakgroep Strategie & Advies (afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning).

Je gaat je bezighouden met:

 • Je doet intakes met projectleiders en communicatieadviseurs binnen de afdeling voor een project waar zij participatieondersteuning bij zoeken.
 • Je maakt participatieplannen voor nieuwe projecten waarin je een eerste schets maakt van het proces en geschikte participatietools.
 • Je organiseert en faciliteert sessies met projectteams om met hen het plan voor hun participatietraject te maken.
 • Je kunt programma's voor een bewonersbijeenkomst maken en die zelf begeleiden of laten begeleiden door een externe partij.
 • Je ondersteunt projectleiders in de verantwoording over participatieprocessen in college- en raadsvoorstellen, beleidsnota's en andere documenten.
 • Je adviseert ontwikkelaars, ondernemers en inwoners die voor hun initiatief zelf aan de slag moeten met participatie volgens het 'Omgevingswet-denken' en de Capelse Participatiegids voor initiatiefnemers.
 • Je denkt na over, geeft richting aan en adviseert stevig over het verder brengen van participatie in de gemeente en hoe we participatie kwalitatief beter kunnen maken.

0 sollicitaties
8 views


27-01-2023 Gemeente Capelle aan den IJssel
Adviseur burgerparticipatie (concernadvies)

Jouw rol
De gemeente Capelle aan den IJssel wil bewoners beter betrekken bij beleid en projecten in de wijk en stad. De taakgroep Strategie & Advies van de afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning geeft richting aan deze ambitie door gemeentebreed participatiebeleid, werkwijzen en praktische hulpmiddelen voor participatie te ontwikkelen, aan te scherpen, en te faciliteren. Daarnaast werkt de taakgroep aan het leren en professionaliseren van de organisatie en adviseert het collega's bij het opstellen van participatieplannen voor beleidsontwikkeling en het kiezen van de juiste participatiestrategie en inzet van participatie-instrumenten. Als versterking van de taakgroep zoeken we een adviseur burgerparticipatie die weet wat er komt kijken bij een goed participatietraject en dit met scherpe en snelle adviezen kan overbrengen naar collega's.

De afdeling Bestuur en Concernondersteuning ondersteunt, adviseert en stelt (beleids)kaders voor de organisatie en het bestuur op een proactieve, innovatieve en effectieve manier op het gebied van HR, Veiligheid, Communicatie, Juridische Zaken & Inkoop, gebiedsregie en strategische concernadvisering. Je werkt rechtstreeks onder het afdelingshoofd binnen de afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning. Er werken acht enthousiaste en betrokken collega's in de taakgroepen Strategie & Advies en Gebiedsregie als jouw directe collega's. Vanuit jouw adviesrol werk je samen met collega's uit de hele organisatie.

Je gaat je bezighouden met:

 • Je geeft bij verschillende projecten en programma's op strategisch niveau participatieadvies.
 • Je denkt na over en geeft richting aan het verder brengen van participatie in de gemeente en hoe we participatie kwalitatief beter kunnen maken.
 • Je bent actief betrokken bij het leren binnen de organisatie over participatie en het begeleiden en informeren van collega's op dit thema.
 • Je staat (mede) aan de lat voor het uitvoeren van de Visie Burgerparticipatie en de participatieverordening.
 • Je bent contactpersoon voor en begeleidt de inzet van Capelse participatie-instrumenten, zoals het burgerpanel, de online community, de burgerjury en het Capels Expertise Netwerk.
 • Je adviseert collega's in de organisatie over de participatie en betrokkenheid van adviesorganen van het college zoals de Jongerenraad, de Adviesraad Sociaal Domein en de Wijkoverlegplatforms (WOP's).
 • Je werkt mee aan het verkennen van nieuwe vormen van participatie, zoals een burgerberaad.
 • Je werkt mee aan nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten naast bestaande instrumenten.

0 sollicitaties
50 views


27-01-2023 Gemeente Capelle aan den IJssel
Informatiemakelaar

Jouw rol
Je gaat werken bij de unit Veiligheid op de afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning. Binnen de unit Veiligheid werken stadsmariniers, beleidsadviseurs, proces- en casusregisseurs samen om een bijdrage te leveren aan een veilige stad. De unit adviseert het bestuur over vraagstukken met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Daarnaast bereidt de unit het lokale veiligheidsbeleid voor, voert ze de regie op de uitvoering daarvan en draagt ze bij aan een adequate gemeentelijke crisisorganisatie.

Je gaat je bezighouden met:

 • Het ontrafelen en blootleggen van ondermijnende structuren en verwevenheid tussen onder- en bovenwereld.
 • Samen met de stadsmarinier en procesregisseur vorm je het team van ondermijning, waarbij je je als informatiemakelaar voornamelijk bezighoudt met (complexe) casuïstiek. Jij onderhoudt het contact met de ketenpartners, zoals de politie en gemeentelijke afdelingen.
 • Het analyseren van (complexe) casuïstiek, trends en ontwikkelingen door (pro)actief informatie te verzamelen, te interpreteren, en beschikbaar te stellen voor operationele inzet. Je gebruikt analysetools om ondermijnende structuren te visualiseren, interventieplannen te maken en te monitoren en beleidsadviezen op te stellen.
 • Het ondersteunen van de beleidsadviseur die zich bezighoudt met de bestuurlijke sluitingen van drugspanden. Hiervoor bereid je besluiten voor op grond van de Opiumwet en zie je toe op de uitvoering van deze besluiten.
 • Je maakt onderdeel uit van de Capelse crisisorganisatie in de rol van informatiemanager.

0 sollicitaties
120 views


26-01-2023 Gemeente Capelle aan den IJssel
Tactisch inkoopadviseur

Jouw rol
Voor de taakgroep Inkoop binnen de unit Juridische Zaken & Inkoop zoeken wij een Tactisch inkoopadviseur. Deze unit maakt deel uit van de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning. Binnen de taakgroep heb je 6 'vaste' collega's, soms aangevuld met een of meerdere inhuurkrachten, allemaal enthousiast en zeer betrokken bij hun werk.

Je begeleidt inkoop- en aanbestedingsprocedures en bent gesprekspartner en adviseur op het gebied van inkoop. Je weet je advies helder en duidelijk over te brengen en bent een goed luisterend oor. Doorvragen doe je van nature om aan te sluiten bij de behoeften van je klant. Met weerstand omgaan gaat jou goed af en bij het onderhandelen ben je in staat om tegengestelde belangen te overbruggen. Als adviseur ben je breed georiënteerd, waardoor je makkelijk over je eigen vakgebied heen kijkt en goed inspeelt op veranderingen.

Je houdt je verder bezig met:

 • Het initiëren en faciliteren van gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsprojecten. Daarbij adviseer je over de aanpak en coördineer je de planning.
 • Het samen met je collega's bepalen van de planning en werkzaamheden van de taakgroep inkoop.
 • Het adviseren en ondersteunen bij gemeentelijke inkoop- en aanbestedingstrajecten. In samenwerking met de vakafdelingen zorg je ervoor dat zaken doel- en rechtmatig worden ingekocht.
 • De beoordeling van contracten en voorwaarden.
 • Het verzamelen, signaleren en analyseren van Europese, landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen en trends die gevolgen hebben voor het gemeentelijke inkoopbeleid. Je doet samen met de taakgroep Inkoop voorstellen voor actualisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 • De bewaking van de voortgang van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de afstemming, beheer en rapportage.

0 sollicitaties
99 views


09-01-2023 Gemeente Capelle aan den IJssel
Financieel adviseur jaarrekeningen

Jouw rol
Bij de unit Beleid en Advies verzorgen we het financieel advies voor de afdelingen van de gemeente Capelle aan den IJssel en de GR IJsselgemeenten, de planning en control documenten en zijn we de specialist op diverse deelterreinen zoals BBV (besluit, begroting en verantwoording), Algemene Uitkering en SISA. Ons team bestaat uit 13 medewerkers. We vormen samen met de unit Administraties en de unit Belastingen de afdeling Financiën (in totaal ongeveer 45 medewerkers).

Jij bent een Financieel adviseur met een kritische financiële blik en een frisse en heldere manier van communiceren. Je bent, met je collega's, verantwoordelijk voor de totstandkoming van de producten van de planning & control cyclus. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarnaast adviseer je de afdeling ICT van de GR IJsselgemeenten en ben je verantwoordelijk voor alle P&C producten van de GR IJsselgemeenten (jaarrekening, jaarverslag, begroting en tussentijdse wijzigingen). Je hebt ervaring met het opstellen van jaarrekeningen bij een gemeente of een GR.

0 sollicitaties
153 views


06-01-2023 Gemeente Capelle aan den IJssel