Geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur.

Laatste vacatures

medewerker WMO-administratie

Je controleert en verwerkt de door de zorgaanbieder ingediende facturen en draagt zorg voor een tijdige betaling hiervan. Ten aanzien van de persoonsgebonden budgetten zorg je voor een tijdige aanlevering en betaalbaarstelling aan de SVB. Daarmee ben je verantwoordelijk dat onze cliënten op tijd kunnen beschikken over hun PGB. Daarnaast zorg je voor een tijdige aanlevering bij het CAK, zodat de cliënten de facturen voor de eigen bijdrage op tijd ontvangen.

Je bewaakt de kwaliteit van invoer en fiatteert en controleert de invoer van je collega's. Waar nodig, stem je af met de beschikkingen administratie, de WMO consulenten of externe partijen.

Met de afdeling willen we gaan werken vanuit een gemeenschappelijke werkvoorraad. Dit betekent dat je, nadat je ingewerkt bent, alle voorkomende werkzaamheden beheerst. Een goede onderlinge samenwerking en communicatie is hierbij belangrijk.

Wat verwachten we verder van je?

 • Je staat waar nodig onze klanten te woord bij administratieve vragen.
 • Je draait mee in de WMO telefoondienst.
 • Je beantwoord vragen die via de gemeenschappelijke mailbox binnen komen.
 • Aan het einde van het jaar toets je de productieverantwoording van de zorgaanbieders met het geen in onze administratie is opgenomen en zoek je waar nodig de verschillen uit.
 • Je neemt deel aan werkgroepen en denkt actief mee over het effectief en efficiënt uitvoeren van de taken.
 • Bij ontwikkelingen of knelpunten denk je mee over mogelijke oplossingen.

Wij zijn op zoek naar een collega die het een uitdaging vindt om samen met het team te zorgen voor een tijdige afwikkeling van het WMO facturatieproces. Vind je het leuk om een controlerende rol te vervullen en knelpunten met je collega's of zorgaanbieder op te lossen dan biedt deze functie volop uitdaging.

8 sollicitaties
122 views


25-01-2019 Gemeente Ede
Beleidsregisseur Sociale Basis en Preventie

Als Beleidsregisseur Sociale Basis en Preventie streef je naar een zo sterk mogelijk sociale basis. Ede is een 100.000+ gemeente met grote ambities en uitdagingen in het domein. Ingezet door de decentralisatie in de zorg, maken wij ons sterk om de netwerken en steunstructuren van inwoners zo sterk mogelijk te maken. We zetten in op de kracht van de samenleving en zelfredzaamheid. Daar waar toch ondersteuning door (in)formele instanties nodig is bieden we die zo laagdrempelig mogelijk. Met een goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Je hebt een coördinerende rol in het team Sociale Basis & Preventie. In overleg met inwoners en maatschappelijke partners werk je vanuit de behoeften van de inwoners en zet je die om in beleid. Je bewaakt en bevordert de samenhang in integrale beleidsontwikkeling en de afstemming met maatschappelijke partners en inwoners.

Je werkt samen met vrijwilligers aan welzijn en preventie en legt de relatie met de andere beleidsterreinen opgaven (d.w.z. een gewenste situatie in de samenleving), programma`s en projecten van de gemeente Ede. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en vertaalt die naar opgaven en projecten. Ook ben je trekker van bestaande opgaven. Je maakt prestatieafspraken met organisaties op gebied van welzijn en preventie.

9 sollicitaties
296 views


08-01-2019 Gemeente Ede
Manager Bedrijfsadministratie

Als Manager Bedrijfsadministratie ben je het boegbeeld van de afdeling. Een afdeling die het financieel administratieve centrum van de gemeente Ede is en in verbinding staat met alle andere afdelingen. Naast een visie op adviseren, digitaliseren en informatiseren beschik je daarom ook over verbindende kwaliteiten. Je bent in staat om de afdeling in de organisatie te positioneren als een stevige, betrouwbare en innoverende partner in financieel-administratieve zaken.
Je bent een ervaren, daadkrachtige Manager Bedrijfsadministratie en stuurt een groot team van professionals aan: adviseurs, administrateurs en applicatiebeheerders van personele en financiële systemen. Onze nieuwe Manager Bedrijfsadministratie verhoogt de advieskracht van de adviseurs.
Als resultaatgerichte leidinggevende en coach, is team- en persoonlijke ontwikkeling een topprioriteit voor je. Je staat voor je afdeling en verbetert samen met je team de uitvoering van de dienstverlening.

Als Manager Bedrijfsadministratie breng je eenheid, samenhang en een goede samenwerking. Je drukt een stempel op de financieel-administratieve kaderstelling en zorgt voor ontsluiting van financiële stuurinformatie.

In afstemming met andere afdelingsmanagers ben je opdrachtgever voor projecten die de complete organisatie raken als:

 • Purchase to Pay. Het verbinden van het aanbesteding- en bestelproces met het factuurproces. Dit laatste proces is al volledig gedigitaliseerd;
 • Order to cash. Het verbinden van het proces van verwerken van orders (opdrachten tot factureren) tot het verwerken van ontvangen betalingen;
 • Managementinformatie. Het verder digitaliseren van de P&C-cyclus en het ontsluiten van stuurinformatie via dashboards en rapportages.

19 sollicitaties
336 views


08-01-2019 Gemeente Ede
Allround Planeconoom

Onze gemeente Ede is groot genoeg om de interessante projecten op te pakken, de bouwproductie is aanzienlijk, en klein genoeg om je stempel te drukken. Voor een Planeconoom die de ruimte zoekt is dit de juiste plek!

Jij hebt heel wat in je mars. Als nieuwe collega Planeconoom ben je gretig in het opslorpen van kennis en proactief bezig met je volgende stap. Wij begeleiden je zodat je allround wordt. Onze nieuwe allround Planeconoom krijgt dan ook de kans om zelf invulling te geven aan de functie: een voorbeeld hiervan is de woningvoorraad Ede. Als je het leuk vindt om methodes te ontwikkelen om hier planmatig mee om te gaan, pak je kans!

Als Planeconoom reken je scenario's door en breng je financieel-ruimtelijke adviezen uit. Het doel is een zo optimaal mogelijke afstemming van ruimtelijke en sociaaleconomische ambities met de beschikbare financiële middelen. Vanzelfsprekend met aandacht voor politieke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid en risicomanagement. Met je professionele en brede blik zorg je ervoor dat jouw adviezen praktisch, integraal en uitvoerbaar zijn binnen wettelijke kaders en gemeentelijke regelgeving.

Je stelt planningen op en maakt plannen van aanpak binnen beleidsvormende processen, zoals het grond- of vastgoedbeleid en ondersteunt bij vastgoedprojecten en vastgoedbeheer. Hierbij is je financiële kennis en projectmatige aanpak van toegevoegde waarde. In de functie van Planeconoom lever je zo een belangrijke bijdrage aan de verdere integratie en de kennisontwikkeling van de teams Grondzaken en Vastgoed.

11 sollicitaties
215 views


20-12-2018 Gemeente Ede
Projectleider Leven Lang ontwikkelen

Als projectleider Leven lang ontwikkelen van de arbeidsmarktregio Foodvalley heb jij twee centrale uitdagingen:

 1. Jij brengt het Leerwerkloket, resultaat van een eerder project Leren en Werken naar een hoger niveau. Zorgt voor resultaten en zichtbaarheid. Dat doe jij door een team van gespecialiseerde medewerkers (ca. 3,5 fte) op het gebied van leerwerkarrangementen, werkgeversdienstverlening en onderwijsadvies te stimuleren en te inspireren. Jij stelt je ook zo op, zonder een meewerkende voorvrouw of voorman te worden;
 2. Jij zorgt voor doorontwikkeling van leren en werken in de regio naar Leven lang ontwikkelen en de monitoring van de dienstverlening en het opstellen van rapportages hierover. Binnen en direct rond de regio Foodvalley wordt op diverse wijzen gewerkt aan Leven lang ontwikkelen. Aanbod bestaat of wordt ontwikkeld, samenwerking gezocht of is al in uitvoering. Jij zorgt voor zicht op deze initiatieven en signaleert welke elkaar kunnen versterken. Op basis daarvan stel jij met de programmamanager Arbeidsmarktregio Foodvalley vast welke onderdelen nog moeten worden ontwikkeld en zet activiteiten op voor het realiseren daarvan.

Het project Leven lang ontwikkelen is onderdeel van het programma Arbeidsmarktregio Foodvalley, waarin op dit moment nog 5 andere projecten zijn ondergebracht. JIj maakt deel uit van het programmateam dat onder leiding staat van de programmamanager. In het team vind jij de andere projectleiders, de ondersteuning van het regionale werkbedrijf, de strategisch arbeidsmarkt tafel, een regionaal beleidsmedewerker en programmamedewerker. Jij rapporteert over de activiteiten van het project aan de uitvoerende stuurgroep van de arbeidsmarktregio en jij onderhoudt contacten met het landelijk programmateam leren en werken.

Voor de accountmanagers vanuit het Werkgevers Servicepunt en de loopbaanadviseurs, werkgevers en intermediairs organiseer jij of ben jij het aanspreekpunt. Jij werkt intensief samen met verschillende onderwijsinstellingen en leerplichtambtenaren. De samenwerking met de onderwijsinstellingen is een belangrijk onderdeel van de functie. Ook heb jij een belangrijke rol in het oppakken van nieuwe initiatieven.

Voor het Leerwerkloket is een businessplan vastgesteld. Als projectleider stel jij op basis van dit businessplan jaarlijks een jaarplan en begroting op in afstemming met de programmamanager en de manager Werkgeversservice punt.

15 sollicitaties
192 views


19-12-2018 Gemeente Ede
Programmamanager Jeugd

Jij wordt als Programmamanager Jeugd hét gezicht voor het transformatieprogramma voor de Jeugdhulpregio FoodValley. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in de Jeugdhulpregio FoodValley.

Met het transformatieprogramma sturen we regionaal op ontwikkeling van de Jeugdhulp. Onze nieuwe Programmamanager Jeugd heeft de regie op de regionale agenda zowel op proces als op inhoud en voortgang. Je creëert draagvlak voor en focus op de uitvoering van het programma. Je werkt intensief samen met verschillende professionals op gemeentelijk en regionaal niveau waarbij je stuurt zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Jij versterkt de samenwerking tussen de gemeenten, met andere regio's en met zorgaanbieders.
Je bent strategisch adviseur in het Bestuurlijk Overleg en het Ambtelijk Overleg. Jij zorgt ervoor dat de bestuurlijke agenda in overeenstemming is met de regionale transformatieagenda. Je bewaakt en versterkt de samenhang tussen de projecten en voegt kennis en informatie toe van binnen en buiten de regio. Vanuit jouw positie signaleer je op het ontbreken van samenhang of stagnering van de voortgang en weet deze bij te sturen.

38 sollicitaties
681 views


05-11-2018 Gemeente Ede