Geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur.

Laatste vacatures

Programmamanager Jeugd

Jij wordt als Programmamanager Jeugd hét gezicht voor het transformatieprogramma voor de Jeugdhulpregio FoodValley. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in de Jeugdhulpregio FoodValley.

Met het transformatieprogramma sturen we regionaal op ontwikkeling van de Jeugdhulp. Onze nieuwe Programmamanager Jeugd heeft de regie op de regionale agenda zowel op proces als op inhoud en voortgang. Je creëert draagvlak voor en focus op de uitvoering van het programma. Je werkt intensief samen met verschillende professionals op gemeentelijk en regionaal niveau waarbij je stuurt zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Jij versterkt de samenwerking tussen de gemeenten, met andere regio's en met zorgaanbieders.
Je bent strategisch adviseur in het Bestuurlijk Overleg en het Ambtelijk Overleg. Jij zorgt ervoor dat de bestuurlijke agenda in overeenstemming is met de regionale transformatieagenda. Je bewaakt en versterkt de samenhang tussen de projecten en voegt kennis en informatie toe van binnen en buiten de regio. Vanuit jouw positie signaleer je op het ontbreken van samenhang of stagnering van de voortgang en weet deze bij te sturen.

Binnenlands Bestuur

14 sollicitaties

667 views


05-11-2018 Gemeente Ede


Beleidsadviseur Veilige en Gezonde Leefomgeving

Als Beleidsadviseur Veilige en Gezonde Leefomgeving stel je uiteraard beleid op. Jij hebt ervaring in de beleidsvelden geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid en bent nu al nieuwsgierig naar de omgevingsvisie van de gemeente Ede. Als groeigemeente kent de gemeente Ede grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten en de implementatie van de Omgevingswet staat de komende jaren hoog op de agenda.

Jouw beleid is gericht op het mogelijk maken van de ruimtelijke groei en gebiedsontwikkeling met behoud van een goed woon- en leefklimaat. Het beleid wordt integraal opgesteld in afstemming en samenwerking met burgers, belangenorganisaties en de regiogemeenten en Provincie Gelderland. Participatie vanuit de samenleving staat centraal. Je bent eerste aanspreekpunt voor vragen van bewoners, bestuurders en medeoverheden over de genoemde beleidsvelden en adviseert in ruimtelijke projecten. Ook voor de wethouder ben je een klankbord en adviseur. Als Beleidsadviseur ben je in staat om technisch inhoudelijke rapportages op te stellen, te beoordelen en te vertalen naar concrete ruimtelijke adviezen.

Binnenlands Bestuur

16 sollicitaties

338 views


05-10-2018 Gemeente Ede


Lid Lokale Ombudscommissie Ede

De hoofdactiviteiten van een lid van de commissie bestaan uit:

  • voorbereiden en deelnemen aan hoorzittingen
  • bemiddelen en mediation.
  • na afloop van een hoorzitting standpuntbepaling en afronden van een onderzoek.
  • bijdragen aan het opstellen van het jaarverslag
  • bijdragen aan het ontwikkelen van een visie op de werkwijze van deze commissie

Binnenlands Bestuur

19 sollicitaties

283 views


01-10-2018 Gemeente Ede


Manager Beleid Sociaal Domein

Als Manager Beleid Sociaal Domein is het jouw missie om het Sociaal Domein in de gemeente Ede toekomstgericht in te vullen. Het Sociaal Domein inspirerend te veranderen in co-creatie met andere aanbieders. En in de volle breedte van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Jij kan dit als geen ander en herkent jezelf nu al in de vacaturetekst!
De transformatie van het Sociaal Domein is een reis die jij steeds een etappe verder brengt. De vraag van de cliënt staat centraal, ondersteuning en begeleiding wordt integraler en meer op maat. De gemeente heeft daarbij een regisseursrol, we werken met externe partijen als jeugdzorg instellingen, thuiszorg organisaties, maatschappelijke organisaties.

Jij hebt visie, geeft richting en stuurt de verandering. Je coacht en faciliteert de beleids-regisseurs, adviseurs en de programmamanagers. Jij werkt daarbij volgens Agile/Scrum. Als ervaren Manager Sociaal Domein zet je medewerkers en hun expertise in hun kracht en zorg je dat de afdeling de totale beleidsopgave kwalitatief hoogwaardig verder brengt. Een optimale bedrijfsvoering is ook onderwerp op jouw agenda, binnen de financiële kaders stuur je op effectiviteit en integraliteit van de afdeling.

Je bent mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van het cluster. Een swingende samenwerking en afstemming tussen de beleids- en uitvoerende afdelingen is het resultaat van jouw inspanning. Uiteraard doe je dit met een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Zet jij straks de koers uit in de driehoek college, organisaties en aanbieders?

Binnenlands Bestuur

31 sollicitaties

933 views


27-09-2018 Gemeente Ede


Beleidsadviseur Veilige en Gezonde Leefomgeving

Als Beleidsadviseur Veilige en Gezonde Leefomgeving stel je uiteraard beleid op. Jij hebt ervaring in de beleidsvelden geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid en bent nu al nieuwsgierig naar de omgevingsvisie van de gemeente Ede. Als groeigemeente kent de gemeente Ede grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten en de implementatie van de Omgevingswet staat de komende jaren hoog op de agenda.

Jouw beleid is gericht op het mogelijk maken van de ruimtelijke groei en gebiedsontwikkeling met behoud van een goed woon- en leefklimaat. Het beleid wordt integraal opgesteld in afstemming en samenwerking met burgers, belangenorganisaties en de regiogemeenten en Provincie Gelderland. Participatie vanuit de samenleving staat centraal. Je bent eerste aanspreekpunt voor vragen van bewoners, bestuurders en medeoverheden over de genoemde beleidsvelden en adviseert in ruimtelijke projecten. Ook voor de wethouder ben je een klankbord en adviseur. Als Beleidsadviseur ben je in staat om technisch inhoudelijke rapportages op te stellen, te beoordelen en te vertalen naar concrete ruimtelijke adviezen.

Binnenlands Bestuur

0 sollicitaties

79 views


25-09-2018 Gemeente Ede


Projectleider Civiele Techniek ( Openbare Ruimte)

Als Projectleider Openbare Ruimte bij de gemeente Ede ben je verantwoordelijk voor civiel technische projecten die door het Ingenieurs Bureau Ede (IBE) worden uitgevoerd. Op het programma staan o.a. de ontwikkeling van het stationsgebied en de kazerne terreinen. Van begin tot eind, jij bent in control: startend met de ontwerp fase waarbij je adviseert over techniek en kosten, vervolgens de doorvertaling maakt van het plan naar een uitvoeringsontwerp, de aanbesteding begeleidt, en regie houdt over de uitvoering, en de uiteindelijke overdracht aan beheer. Als Projectleider ben je zowel regisseur als adviseur van je projecten en tegelijkertijd balanceer je alle belangen. Je bent daarbij gericht op een goede samenwerking van de gehele keten van burger tot ambtelijke opdrachtgever.
Je ontzorgt je opdrachtgevers door tijdig de juiste informatie te leveren. Daarnaast werk je mee aan de doorontwikkeling van projectmatig werken en aan de verbetering van integrale afdelings- en organisatie overstijgende processen.

Binnenlands Bestuur

11 sollicitaties

210 views


12-09-2018 Gemeente Ede


Inkoopadviseur Sociaal Domein

Het leukste aan je werk als Inkoper Sociaal Domein vind jij de vertaalslag; uit gesprekken met een beleidsadviseur Sociaal Domein kom je tot de inkoopbehoefte, een plan van aanpak en vervolgens een goed beheerde overeenkomst. Dan staat er wat! Je brengt actuele inkoopkennis mee van het complexe Sociaal Domein en bent dus de aangewezen gesprekspartner voor stakeholders als budgethouders, afdelingsmanagers, bestuurders, projectleiders en zorgaanbieders. Je adviseert over een passende inkoopstrategie en voert inkoopactiviteiten uit op overwegend tactisch en operationeel niveau. Vanuit een integrale blik leg je verbinding met andere bedrijfsvoering vraagstukken. Als Inkoopadviseur bij de gemeente Ede werk je aan inkoopvraagstukken op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.

Afhankelijk van de complexiteit voer jij of onze Junior Inkoper (Europese) aanbestedingen uit. Sociaal Domein is het nieuwste inkoopsegment binnen de gemeente. Nog volop in ontwikkeling en van groot politiek belang voor de succesvolle uitvoering van het bestuursakkoord en een fijn leefklimaat van onze inwoners. Dit is jouw kans om bij te dragen aan de professionalisering van Inkoop binnen het Sociaal Domein van de Gemeente Ede!

Binnenlands Bestuur

13 sollicitaties

241 views


05-09-2018 Gemeente Ede


Adviseur Financiën en Control

Als financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor advisering aan het management over bedrijfsprocessen, bestuursvoorstellen en specifieke financieel-economische vraagstukken. Dit gebeurt op het brede vakgebied van financiën en bedrijfsvoering. Je voert businesscontrol uit, begeleidt en bewaakt de uitvoering van plannen en processen. Ook ondersteun je bij de totstandkoming van planning- en control documenten. Daarnaast signaleer, beoordeel en analyseer je gegevens uit de managementrapportages en begroting, voert onderzoeken uit, maakt (risico)analyses en evaluaties en bespreekt deze met de managers. Je doet dit altijd in nauwe samenwerking met je collega (senior) adviseurs.
Bij de implementatie van verbeteringen speel je een actieve rol. Waar nodig ondersteun je je collega's van de afdeling bij de aanpak van risicovolle dossiers en draag je bij aan diverse (verbeter)projecten op je vakgebied.
Daarnaast ben je altijd op de hoogte van relevante interne en externe ontwikkelingen op het vakgebied en beoordeel je deze op bruikbaarheid voor Ede.

Binnenlands Bestuur

7 sollicitaties

333 views


28-08-2018 Gemeente Ede