Logo LinkedIn

Automated job management on LinkedIn

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on LinkedIn.

Latest jobs

Tijdelijk - Procesregisseur Versterkingspijler Regionaal Innovatie Offensief

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken voor de aanpak van ondermijning: een Ondermijningsfonds van 100 miljoen euro. Een aanzienlijk deel van deze investeringen is bestemd voor de regio Rotterdam. Dit om een stevige impuls te geven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze regio. De RIEC-regio Rotterdam heeft met haar partners hiervoor het Integraal Versterkingsplan Regio Rotterdam 2019 - 2021 met zes pijlers ingediend. Het Versterkingsplan bevat daarnaast aanknopingspunten voor een versteviging van de cross-over samenwerking vanuit onze regio met andere regio's en de landelijke diensten. Het Versterkingsplan is inmiddels verder geoperationaliseerd en uitgewerkt in zes Versterkingspijlers

6 Versterkingspijlers & 2 aanvullende Versterkingsplannen

 1. Haven: Het havengebied op de kaart zetten als een plek waar geen plaats is voor criminelen en de overheid zichtbaar en proactief aanwezig is.
 2. RFT (Regionaal Financieel Team): zicht/grip krijgen op en blootstellen van de criminele financiële structuren en verhogen van de afpakopbrengsten.
 3. Motus (Vastgoed): opsporen safehouses, criminelen uit de anonimiteit halen, malafide verhuurmakelaars aanpakken en afpakken van crimineel geld. Daarbij verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid door met publieke en private partijen samen te werken.
 4. RIO (Regionaal Innovatief Offensief): maakt ondermijning zichtbaar bij de RIEC-partners en de mensen die wonen en werken in de regio Rotterdam. Door Rijker Verantwoorden, FieldLabs en PPS dragen wij bij aan een weerbare en ondermijningsvrije regio.
 5. DRIOB (Dynamisch Regionaal Integraal OndermijningsBeeld): versterkt de integrale intelligencepositie op ondermijning in de regio. Dit ondermijningsbeeld is integraal, actueel en gebruikt nieuwe data-technologieën.
 6. ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team): is een bestuurlijk operationeel team dat flexibel inzetbaar is in de regio en wil inzicht verschaffen in regionaal kwetsbare risicolocaties en gelegenheidsstructuren.
 1. FIC (Financial Intelligence Center Rotterdam): Intensivering lokale samenwerking van FIU met de RIEC-convenantpartners in Rotterdam. Om dit te verwezenlijken wordt er in Rotterdam een satellietlocatie ingericht waar strategische analyse, financieel onderzoek, integrale analyse en publiek/private samenwerking wordt samengebracht.
 2. Integraal afpakken: wil fout vermogen zo efficiënt mogelijk gezamenlijk afpakken. Fout vermogen afpakken kan strafrechtelijk, fiscaal of civiel maar ook bestuurlijk.

0 applications
0 views


14-08-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijke Opdracht Corona: Verpleegkundige Infectieziekten

Binnen team Infectieziekten in Rotterdam zijn we op zoek naar verpleegkundigen die ons tijdelijk kunnen ondersteunen. Een belangrijke taak is het uitvoeren van bron-en contactonderzoek op grond van de Wet Publieke Gezondheid, om zo maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming en bestrijding van infectieziekten. Wij hebben d oor de Corona uitbraak veel vragen van zowel artsen als burgers. Zodoende hebben we extra capaciteit nodig.
Je komt te werken binnen het team Infectieziektebestrijding. Je bent werkzaam in een team van verpleegkundigen. Als verpleegkundige werk je nauw samen met artsen en administratief personeel.
Je kunt worden ingezet op het callcenter (voorlichting en informatie) en op actieteam Corona.

Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn

 • Telefonische bereikbaarheid voor publieksvoorlichting over Corona. Dit betreft zowel professionals als burgers;
 • Een bijdrage leveren aan de voorbereiding op en coördinatie van casuïstiek;
 • Beheren van cliëntendossiers en zorgdragen voor een goede (schriftelijke) rapportage;
 • Deelnemen aan het Outbreak Management Team, dit is een interdisciplinair overleg.
 • De werktijden zijn van 08:30 tot 17:00 uur. Daarnaast word je ingedeeld in een beschikbaarheidsdienst in de weekenden en op feestdagen.

0 applications
0 views


06-08-2020 Gemeente Rotterdam
Tijdelijke Opdracht Corona: Coördinator Bemonsteraars

Als Coördinator Bemonsteraar ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de bemonstering en registratie ervan én je bent de linking pin zijn tussen team Testen en teams Voorlichting & Informatie en Administratie.
Dit doe je door,

 • De dagelijkse operationele aansturing van de bemonsteraars op de testlocatie;
 • Verdelen van de bemonsterteams (min. 4 tot max. 14 personen) in blokken van 1 tot 2 uur en maakt de planning van de inzet en samenstelling van de bemonsterteams;
 • Bijdrage te leveren aan de dagelijkse (de)briefing, zoals
  • continue verbeteren van de werkprocessen op de testlocatie;
  • bij de start van de testdag, relevante informatie voor de dag, de planning en de inzet en samenstelling van de bemonsterteams;
  • aan het eind van de testdag door evaluatie van de testdag en het inventariseren van de verbeterpunten
 • besluiten te nemen op de dag over het extra open of dicht doen van de teststraat op de testlocatie
 • communicatie naar en afstemming met Voorlichting & Advies, Administratieve planning en Managers Testlocatie; floormanagers afsprakenlijn alleen contact met coordinator of teammanager (en geen externe contacten)
 • zorgen voor de kwaliteit en naleving van de protocollen en werkinstructies van de bemonstering
 • zorgen voor het aanvullen van materialen in de teststraten voor de bemonsterteams
 • het monitoren van de kwaliteit van de gebruikte materialen en feedback geven erover aan het onderdeel Depot voorraad
 • contact te leggen met het koeriersbedrijf voor verzending van testmateriaal naar het laboratorium op afgesproken momenten op de dag
 • coördinatie van de externe thuisbemonsteringen.

7 applications
0 views


06-08-2020 Gemeente Rotterdam
Senior Beleidsontwikkelaar Sociaal Domein

Leidschendam-Voorburg werkt vernieuwend en onderscheidend in het sociaal domein. We verkennen en benutten kansen om het voor onze inwoners beter te maken. Zo werken we sinds 2017 met multidisciplinaire teams van consulenten voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Sinds 2020 geven we onze sturing op subsidiepartijen in het voorliggend veld verder vorm en inhoud door middel van subsidietafels, waar partners écht gezamenlijk werken aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. We geven actief invulling aan informatiegestuurd werken. Onze visies zijn geen dikke pakken papier maar kernachtige infographics van waar we voor gaan en staan. En onze mensen kijken verder dan hun eigen vakinhoud. Want die kan morgen veranderen, en de uitdagingen stoppen niet bij de grenzen van een dossier.

We verwachten van jou net zo'n vernieuwende instelling, brede blik en drive om het verschil te maken. Er is veel aandacht voor jou als persoon en voor je ontwikkeling als professional. We denken graag met je mee over welke taken bij jou passen en waarin je kunt groeien. Regelmatig iets nieuws oppakken moedigen we van harte aan. Je heb je een afwisselend takenpakket bestaande uit regulier werk, ontwikkelopdrachten, opgaven en/of relatiemanagement. Je ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en/of maatschappelijke impact. Je werkt daarbij samen met collega's, ketenpartners, inwoners en omliggende gemeenten. Je bent een betrouwbare gesprekspartner die bestuurders en collega's onafhankelijk informeert en adviseert. Je kunt goed luisteren en analyseren en om ervoor te zorgen dat bestuurlijke wensen richting geven aan de uitvoering en signalen en trends uit de uitvoering input vormen voor beleidsontwikkeling en bestuurlijke keuzes.

0 applications
0 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Tijdelijke Opdracht Corona: Onderzoeker Covid-19

Als onderzoeker Covid-19 ben je onder andere bezig met:

 • Het uitvoeren van onderzoek op gebied van COVID-19, dit doe je samen met de artsen en onderzoekers van de afdeling. Het accent ligt op kwantitatieve onderzoeksmethoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende COVID-19 registraties.
 • Meedenken over de onderzoeksopzet en het plan van aanpak van nieuw onderzoek. Onderzoeksthema's zijn o.a. bron- en contactonderzoek, uitbraakonderzoek, evaluatie van maatregelen, surveillance.
 • Publiceren van je bevindingen in wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften.

10 applications
0 views


05-08-2020 Gemeente Rotterdam