Logo Sigra

Automated job management on Kom werken in Zorg en Welzijn

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Kom werken in Zorg en Welzijn.

Latest jobs

Persoonlijk Begeleider Ambulant Volwassenen Regio Team

Onze persoonlijk begeleiders staan naast de cliënt en weten door hun oplossingsgerichte houding de krachten en wensen van de cliënt weer naar de voorgrond te brengen. Je neemt een coachende houding aan en kan vanuit de expertise multiproblem begeleiding bieden aan een volwassenen op verschillende leefgebieden, zoals: financiën, administratie, zelfzorg, dagbesteding etc.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van de krachten en hulpvraag;
 • Samen op pad gaan met de cliënt;
 • Opstellen van zorgplannen;
 • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden;
 • Werken in een multidisciplinair team;
 • Zo nodig indiceren van passende zorg;
 • Zorgdossier van de cliënt beheren: rapporteren, registreren en archiveren van geleverde hulp/zorg.

0 applications
0 views


18-10-2019 Leger des Heils
Afdelingsmanager woon- en nachtvoorziening Jongens

Als Afdelingsmanager Vast & Verder Jongens EN de Nachtopvang Jongens ben je verantwoordelijk voor zowel de personele aansturing als de zorg voor deelnemers. Je onderhoudt contact met de gemeente rondom de trajecten van de deelnemers. Tevens ben je verantwoordelijk voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid van de locatie. Voor de medewerkers draag je de verantwoordelijkheid voor hun inzet, functioneren en doorgroeimogelijkheden. Je bewaakt de vastgestelde middelen ten aanzien van personeel, materiaal en financiën. Je geeft leiding aan de medewerkers binnen jouw teams. Je onderhoudt contacten met externen als gemeenten en woningcoöperaties. Je bent veel in contact, maar weet ondertussen het handelen van de medewerkers in zicht te houden. Je coacht medewerkers en voert met regelmaat overleg met ieder persoonlijk en in groepsverband. Je bewaakt de kwaliteit van zorg en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Je bent gericht op resultaat en omdat je de ontwikkelingen in de gaten houdt ben je alert en innovatief. Je ontwikkelt beleid en geeft inhoud aan de implementatie. Je weet veranderingen vorm en inhoud te geven en medewerkers hier actief bij te betrekken. Je hebt een positief christelijke levensovertuiging en weet dit concreet te maken in gedrag waarbij je een voorbeeldfunctie hebt ten aanzien van het team.

De Afdelingsmanager maakt deel uit van een team met totaal 25 Afdelingsmanagers welke ieder leiding geven aan een of meerdere afdelingen met verschillende producten. Deze producten zijn grofweg te verdelen in Volwassenen en Jeugd. Je draagt verantwoording af aan de Manager Primair Proces.

0 applications
0 views


18-10-2019 Leger des Heils
Medewerker Facilitair Service Center Amsterdam

Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken en meldingen die binnenkomen via Topdesk (FMIS) of telefonisch en handelt deze waar mogelijk zelfstandig af. Je vervult een belangrijke rol bij de centrale inkoop van Facilitaire-, ICT- en Technische goederen: het opvragen van offertes, het bestellen van goederen, het uitzetten van opdrachten naar leveranciers. Je ziet toe op de opvolging en uitvoering van opdrachten en bestellingen bij externen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van zeer diverse administratieve werkzaamheden, zoals het aanvragen en administreren van nutsvoorzieningen, administratie vanuit het wagenpark en contractbeheer en je notuleert bij werkoverleggen. Je voert diverse werkzaamheden uit die per week sterk kunnen verschillen, maar voor de continuïteit van de afdeling van groot belang zijn. In deze functie leg je verantwoording af aan de Teamleider Facility Services.

0 applications
0 views


18-10-2019 Leger des Heils
Groepsbegeleider Perspectief (m/v) 24 uur per week

Bij Perspectief is er 24 uur per dag begeleiding. Cliënten delen met een andere cliënt een kamer en krijgen de noodzakelijke basisbenodigdheden. Perspectief helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding. Perspectief sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Samen met de begeleider maakt hij/zij een overzicht van zijn problemen en wat er nodig is om ze aan te pakken. We gaan op zoek naar een plek om te wonen, (begeleid) zelfstandig of in een beschermde woonvorm. En samen stellen we doelen op voor verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, verslavingsproblemen, omgaan met justitie, zingeving en structuur in de dag. Wij werken nauw samen met de Centrale Toegang van de GGD, om te komen tot een integraal zorgaanbod. Als het nodig is roepen we de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. We doen dat altijd in overleg met de cliënt. De cliënt helpt mee met taken in en om het huis. Dit alles met het doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de cliënt. Door onder andere een passende dag- en vrijetijdsbesteding doen cliënten weer mee in de samenleving. Ze leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op werk draagt Perspectief bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben cliënten weer uitzicht op zelfstandig (of begeleid) wonen en wordt dakloosheid, overlast en criminaliteit voorkomen.

Voor Perspectief zoeken wij een enthousiaste groepsbegeleider voor 24 uur:

Als Groepsbegeleider heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een gestructureerde, rustige en veilige woonomgeving. Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de cliënt en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de cliënt respecteert. Bij deze voorziening lever je een bijdrage aan de opbouw van samenwerkingsrelaties met externe partners, het mede ontwikkelen van je eigen team en het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

0 applications
0 views


18-10-2019 Leger des Heils
Jongerencoach woonondersteuner Jongerenwoningen

De cliënten welke zelfstandig wonen en begeleid worden zijn gebaat bij een degelijk traject dat gericht is op herstel, stabiliseren, activeren en motiveren. Op het gebied van activering zijn we op zoek naar medewerkers in de rol van een Jongerencoach woonondersteuner.
De activering is gericht op twee pijlers:

 1. Het (opnieuw) actief meedoen aan de samenleving. Te denken valt aan actief burgerschap als buurtbewoner, verenigingslid, vrijwilliger of ervaringsdeskundige;
 2. Het inzetten, uitbreiden of opbouwen van steun- en leunstructuren. Dit netwerk kan variëren van familie, vrienden, buren, andere naastbetrokkenen, nieuwe contacten en vrijwilligers tot steun vanuit voorliggende voorzieningen.

Als Jongerencoach woonondersteuner:

 • Zoek je deelnemers thuis op;
 • Inventariseer je de mogelijkheden en behoeften van de deelnemer;
 • Zoek je afstemming samen met een veld- en/of trajectregisseur;
 • Leg je contact met potentiële werkgevers;
 • Match je deelnemers met een passende werk - of activeringsplek;
 • Coach je zowel deelnemer als werkgever tijdens de plaatsing;
 • Zorg je voor maatwerktraject.

0 applications
0 views


17-10-2019 Leger des Heils