Logo Sigra

Automated job management on Kom werken in Zorg en Welzijn

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Kom werken in Zorg en Welzijn.

Latest jobs

Persoonlijk Begeleider Ambulant Volwassenen Housing First

Binnen het team Ambulant Volwassenen Housing First zijn wij op zoek naar een Persoonlijk Begeleider. Housing First biedt begeleiding aan cliënten die direct van de straat in een huis van het Leger des Heils zijn gaan wonen, vaak verslaafd en/of psychiatrisch. Als Persoonlijk Begeleider biedt je intensieve begeleiding. Je activerende en ondersteunende begeleiding is gericht op herstel van de clienten die thuiswonend zijn.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega die een bijdrage wil leveren aan het opbouwen van een nieuw perspectief voor onze cliënten.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van de hulpvraag;
 • Het voeren van begeleidingsgesprekken;
 • Opstellen van zorgplannen;
 • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden (materiële zaken, hygiëne, huishoudelijke ondersteuning);
 • Evalueren van de hulpverlening met de cliënt;
 • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt;
 • Het aanvragen en bewaken van vervolg of verloop van indicaties;
 • Bewaken van de juist geadministreerde gegevens van de cliënt en de indicatie;
 • Het rapporteren, registreren en archiveren van de geleverde hulp-/zorg.

Werkwijze:

We bieden intensieve begeleiding aan volwassenen cliënten, waarbij gekeken wordt naar hun wensen en behoeften. We stellen met hen een plan op voor de doelen die ze willen bereiken op het gebied van wonen, inkomen, sociale contacten, gezondheid, werk of zingeving. We richten ons op de versterking van de kracht van de cliënt, en herstel van het gewone leven. We gebruiken daarbij de SRH-methodiek.

Kom werken in Zorg en Welzijn

1 application
0 views


18-06-2019 Leger des Heils
Gezinscoach CJG Jeugdteams

Functieomschrijving:
Onze gezinscoaches staan naast de cliënt en weten door hun oplossingsgerichte houding de krachten en wensen van een gezin weer naar de voorgrond te brengen. Je neemt een coachende houding aan en kan vanuit de expertise multiproblem begeleiding bieden aan een gezin op verschillende leefgebieden, zoals: financiën, administratie, opvoeding, zelfzorg, dagbesteding etc. Vanuit de expertise complexe jeugd- en opvoedhulp wordt verwacht dat je door verschillende opvoedinterventies in te zetten de leefomgeving van het kind een stukje beter kan maken. VIa onderstaand link zie je een filmpje van een collega, zodat je nog meer een beeld krijgt van het werk.https://www.youtube.com/watch?v=Yi_YbQEn1oY&index=3&list=PLjwzqa2EipGxppg5zKud1mbZbBS1sEiOu

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van de krachten en hulpvraag;
 • Samen op pad gaan met de cliënt;
 • Opstellen van gezinsplannen;
 • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden;
 • Werken in een multidisciplinair team;
 • Veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren creëren en monitoren;
 • Zo nodig indiceren van passende zorg;
 • Zorgdossier van de cliënt beheren.

Kom werken in Zorg en Welzijn

1 application
0 views


18-06-2019 Leger des Heils
Gezinscoach team Ambulant Jeugd

Onze gezinscoaches (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 3) staan naast de cliënt en weten door hun oplossingsgerichte houding de krachten en wensen van een gezin weer naar de voorgrond te brengen. Je neemt een coachende houding aan en kan begeleiding bieden aan een gezin op verschillende leefgebieden, zoals: financiën, administratie, opvoeding, zelfzorg, dagbesteding etc. De begeleiding is intensief en kan zowel in een vrijwillig als een gedwongen kader plaatsvinden. Wij verwachten dan ook dat je in het contact met cliënten gericht bent op versterken van de eigen regie en het sociale netwerk van de cliënt. Dit alles in samenwerking met in- en externe partijen. Andere werkzaamheden zijn:

 • Inventariseren van de krachten en hulpvraag;
 • Samen op pad gaan met de cliënt;
 • Opstellen van gezinsplannen;
 • Uitvoeren van de psychosociale hulpverlening/ begeleiding op alle levensgebieden;
 • Werken in een multidisciplinair team;
 • Veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren creëren en monitoren;
 • Zo nodig indiceren van passende zorg;
 • Zorgdossier van de cliënt beheren.

Kom werken in Zorg en Welzijn

1 application
0 views


18-06-2019 Leger des Heils
Groepsbegeleider locatie Vast & Verder Meiden

Als groepsbegeleider (functienaam: Sociaal Pedagogisch Werker 2) ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en daardoor ben je ook direct betrokken bij de cliënt.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning bieden bij de inrichting van het dagelijks leven;
 • Verzorgen van de planning en organisatie van vrijetijdsactiviteiten;
 • Verzorgen en begeleiden van cliënten en hun omgeving;
 • Bevorderen van een goede leefsituatie en toezien op naleving van de huisregels;
 • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Samenwerken in trajecten van de cliënt met de persoonlijk begeleider;
 • Cliënten stimuleren in het participeren van groepen;
 • Cliënten stimuleren bij het organiseren van huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten;
 • Signaleren van knelpunten op diverse gebieden;
 • Informatie verstrekken aan de cliënt;
 • Doorverwijzen van cliënten intern/extern;
 • Voert ondersteunde (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit.

Kom werken in Zorg en Welzijn

8 applications
0 views


13-06-2019 Leger des Heils
Opvoedouders voor Jongeren

In 2017 zaten 3.000 pubers in gesloten jeugdzorg en jeugdgevangenissen. In deze leefgroepen beïnvloeden pubers elkaar vaak negatief. De meesten zitten daar niet vanwege een straf, maar omdat er geen andere plek voor hen is. Wij behandelen deze jongeren (12-18 jaar) in opvoedgezinnen. Zo werken we aan een stevig fundament en een hoopvolle toekomst. Wij zijn door heel het land continue op zoek naar nieuwe opvoedouders!

Als opvoedouder lever je een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de jongere. Je biedt een jongere een veilige plaats van waaruit hij/zij aan zijn/haar problemen kan werken. Je zorgt voor regelmaat en warmte, en een consequente en eerlijke manier van met elkaar omgaan. Bij opvoedouders wordt één jongere geplaatst, minimaal zes en maximaal negen maanden.

De jongere leert nieuwe vaardigheden via TFCO. De methode is erop gericht positief gedrag van de jongere aan te moedigen en te belonen. Via een puntensysteem verdient een jongere privileges en vrijheden. De methode is zodanig opgesteld dat de opvoedouders eventuele problemen makkelijk kunnen overdragen aan het team.

Voldoening
Het opvoedouderschap is een veeleisende taak, maar geeft ook voldoening. Huidige opvoedouders beschouwen hun werk als een uitdaging waarvan zij veel leren. Zij zien het als een manier om invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en het in de praktijk brengen van hun christelijke geloof. Bovenal vinden zij het belangrijk jonge mensen een nieuwe kans te geven hun leven op de rails te krijgen. Dàt is waar het Leger des Heils voor staat: wij geven niemand op!

Ogen en oren van het team.
Je ziet elke dag waar de jongere goed in is en wat hij/zij nog zou moeten leren. Je helpt en ondersteunt hem/haar bij problemen en uitdagingen. Je bouwt met de jongere vooral een positieve en ondersteunende relatie op. Je bent aanwezig en beschikbaar om toezicht op hem/haar te houden. De jongere kan met jouw hulp en op grond van jouw observaties stapje voor stapje geholpen worden om succesvol te zijn. Hoe beter je het team informeert over wat het beste voor een jongere werkt, des te effectiever is het programma voor de jongere.

Je staat er niet alleen voor
Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit een gedragstrainer, gezinstrainer, vaardigheidsbegeleider en een programmasupervisor. Op het multidisciplinaire team kun je te allen tijde terug vallen bij advies en steun. Problemen worden snel aangepakt. De programmasupervisor neemt veel werk uit handen. Ouderavonden op school, contacten met hulpverleners en (gezins)voogden, afspraken met gemeenten over de financiering en contact onderhouden met biologische ouders zijn géén verantwoordelijkheid van de opvoedouders.

Alle opvoedouders komen één keer per week bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je van andere opvoedouders waar zij tegen aan lopen en hoe je dingen beter kunt oplossen. Voordat je daadwerkelijk als opvoedouder start, krijg je een intensieve training aangeboden waarin je alles leert over het TFCO-programma, zodat je goed voorbereid een jongere in huis kunt nemen.
Wil je een opvoedouder aan het woord zien? Bekijk dan dit korte interview:
https://www.youtube.com/watch?v=o7-RkPR3uAQ

Kom werken in Zorg en Welzijn

6 applications
0 views


13-06-2019 Leger des Heils