Jobs posted by Gemeente Haarlem

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Haarlem.

Latest jobs

Informatiemanager Sociaal Domein

  • Je ontwikkelt mede (organisatiebreed) informatiebeleid en je adviseert de CIO en het lijnmanagement over visie en strategie op het gebied van informatievoorziening.
  • Binnen het domein ondersteun je de afdelingsmanager(s) met het concretiseren van de informatiebehoefte, de vertaling daarvan naar concrete ontwerpen en uitvoerbare acties en plannen op hoofdlijnen. Je monitort en analyseert doorlopend en proactief ontwikkelingen en behoeften en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening, legt deze vast in informatieplannen en draagt concrete adviezen voor verbetering aan.
  • Je bent de spil en verbindende schakel tussen inhoudelijke strategie en uitvoering én de spil tussen ICT en lijnmanagement. Je bent businesspartner vanuit ID voor de afdelingen en bent onderdeel van het structurele ondersteuningsteam in de bedrijfsvoeringsoverleggen.
  • Je hebt een initiërende, sturende en bewakende rol in de realisatie van het projectportfolio, je bent procesmanager tijdens uitvoering van projecten en je rapporteert aan de Projectportfoliomanager.

4 applications
34 views

0 applications
0 views
Check job

1 application
12 views
Check job

0 applications
0 views

2 applications
0 views


27-02-2020 Gemeente Haarlem
Senior Stedenbouwkundige

Iedereen kent natuurlijk Haarlem als gezellige cultuurstad met veel bijzonderheden, musea, winkels, monumenten, parken en veel horeca. Dat is niet alles, de stad werkt aan haar toekomst; een enorme verdichting met 10.000 woningen, de verduurzaming van de gehele stad, een transitie naar duurzame mobiliteit. Dit vergt een grote stedenbouwkundige inzet. Een saamhorig team van 24 stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werkt hieraan en zoekt versterking!
Juist nu de toekomstige contouren voor Haarlem en Zandvoort worden bepaald, is het interessant om voor de gemeente te werken. Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans Haarlem en Zandvoort duurzamer, mooier, gezonder, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als team op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte, het belang van Haarlem als erfgoedstad en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Wat ga je doen?

  • Je stelt integrale visies en verkenningen op voor de ruimtelijke ordening van Haarlem. • Je superviseert de projecten in een stadsdeel van Haarlem/Zandvoort. • Je werkt aan de realisatie van ruimtelijke projecten in de stad. • Je zorgt voor een ontwikkeling van de stad die leidt tot versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de ruimste zin van het woord. • Je beoordeelt de stedenbouwkundige kwaliteit van grotere bouwaanvragen. • Met de andere stedenbouwers en ontwerpers zorg je voor verdere vakontwikkeling.

5 applications
36 views

0 applications
0 views
Check job

1 application
10 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views


24-02-2020 Gemeente Haarlem
Allround Klantmanager Werk en Inkomen

Je beslist op aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand van de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort. Je beheert hiervoor je eigen caseload.

  • Je werkt vanuit de gedachte van de Omgekeerde Toets.
  • Je voert rechtmatigheidsonderzoeken uit, verwerkt beëindigingen, mutaties en beoordeelt en besluit over maatregelen en boetes.
  • Daarnaast beoordeel je de participatiemogelijkheden van de klant en bepaal je samen met de klant de te ondernemen stappen richting betaalde arbeid of participatie.
  • Je zoekt actief de samenwerking binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners binnen de regio.

3 applications
137 views

1 application
3 views
Check job

2 applications
35 views
Check job

0 applications
0 views

1 application
0 views


20-02-2020 Gemeente Haarlem
Beleidsontwikkelaar Parkeerbeleid en Parkeerstrategie

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Parkeerbeleid is een belangrijk sturingsmiddel voor bereikbaarheid. Naarmate de ruimte schaarser wordt is er meer discussie over het gebruik ervan voor het parkeren van auto's. Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen beseffen we dat meer parkeerplaatsen ook meer gebruik met de auto stimuleert. Een strenger parkeerbeleid moet dan ook hand in hand gaan met andere mobiliteitsoplossingen (openbaar vervoer en goede fietsverbindingen en -parkeervoorzieningen). Door middel van gereguleerde of betaalde parkeergebieden verdelen we de schaarse parkeerruimte op een zo eerlijk mogelijke manier.

Wat ga je doen?

  • Opstellen van de gemeentelijke parkeervisie, het parkeerbeleid en de parkeerstrategie, waarbij je gebruik maakt van verschillende sturingsmiddelen om de openbare ruimte te reguleren via tarieven, parkeerzones, en normen voor autodeelbeleid. • Het vertalen van de parkeervisie op de openbare ruimte naar beleid en het opstellen van regels en richtlijnen ten behoeve van de uitvoering. • Bijdrage leveren aan de bedrijfsmatige kant van de ketens (het ontwikkelen en monitoren van managementinformatie, het analyseren en adviseren over de parkeerexploitatie, opstellen en bijhouden privacyreglement, opstellen en bijhouden storingsprotocol, adviseren over implementatie van maatregelen in de ketens). • Het initiëren van beleidsonderzoek naar duurzame alternatieven t.a.v. parkeren waaronder deelmobiliteit. • Het meedenken bij beleidstrajecten van andere afdelingen en programma's, zoals het programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie en de ontwikkelvisies binnen de gebieden. • Bijdragen aan relevante transformaties: de digitale, de energie en mobiliteitstransities. • Presenteren van visies, plannen en dilemma's aan burgers en bestuur.

5 applications
115 views

2 applications
23 views
Check job

0 applications
0 views


18-02-2020 Gemeente Haarlem
Adviseur Zorg en Veiligheid

Als adviseur Zorg- en Veiligheid werk je aan vraagstukken en beleidsdossiers die liggen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je werkterrein omvat het brede zorgaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij: dak- en thuislozen, personen met verward gedrag, personen met ernstige psychiatrische aandoeningen en andere overlast situaties. Het is jouw integrale aanpak, het afwegen van zorg- én veiligheidsaspecten in je advies, die het verschil maakt en tot duurzame oplossingen leidt.

Daarbij werk je intensief samen met collega's en onze partners in de zorg- en veiligheidsketen: Politie, GGZ-InGeest, VRK, organisaties op gebied van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, het Openbaar Ministerie en het Zorg- en Veiligheidshuis. Je onderhoudt dit netwerk actief en schakelt moeiteloos op het juiste (regionale) niveau. Je adviseert het bestuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort over beleid en financiering van vraagstukken op gebied van Zorg en veiligheid.

De prominentste beleidsthema's zijn: • de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ • de samenwerking in de spoedzorgketen en • de aanpak voorkomen escalatie.

24 applications
498 views

5 applications
41 views

0 applications
0 views


23-01-2020 Gemeente Haarlem