Jobs posted by Florence

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Florence.

Latest jobs

Verzorgende IG, locatie Dekkersduin

Als verzorgende IG ben jij er voor de bewoners van Dekkersduin. Alles wat je doet, doe je om hen een goede kwaliteit van leven te bieden. Je wilt dat zij nog zoveel mogelijk het leven kunnen blijven leiden dat hen lief is. Dat doe je onder meer door:

 • hen dagelijkse de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Je houdt goed in de gaten hoe het met iedereen gaat. Als het nodig is, overleg je met collega's, de huisarts of naasten. Je kent de bewoners goed, dus je weet precies wat er speelt en wat er nodig is.
 • methodisch te werken: je signaleert, rapporteert en evalueert. Je denkt in oplossingen en kijkt altijd naar wat iemand nog zelf kan.

0 applications
0 views


27-01-2023 Florence
Eerst verantwoordelijk verzorgende, locatie Dekkersduin

Een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) verricht de volgende werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het Zorgleefplan;
 • Het coördineren van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling;
 • Het bieden van de dagelijkse zorg, welzijn en activiteiten, op basis van de afspraken in het zorgleefplan;
 • Het begeleiden van bewoners, familieleden, leerlingen, stagiaires en vrijwilligers;
 • Het overdragen van informatie en deelnemen aan verschillende overleggen;
 • Een bijdrage leveren aan de instandhouding van het leef-, woon- en werkklimaat op de afdeling.

0 applications
0 views


27-01-2023 Florence
HR-specialist veiligheid en gezondheid

Als HR specialist Veiligheid & Gezondheid ben je verantwoordelijk en betrokken bij een breed scala aan onderwerpen zoals:

 • het opstellen en implementeren van het arbobeleid op het gebied van gezondheid en veilig werken zoals fysieke en psychosociale arbeidsbelasting
 • gevraagd en ongevraagd advies geven m.b.t. het nakomen van de verplichtingen in de Arbowet
 • het coördineren van het proces rondom de RI&E, de resultaten analyseren en het management adviseren over mogelijke verbeteringen
 • het initiëren en coördineren van projecten voor het team Vitaal Talent. Zij houden zich bezig met onderwerpen zoals vitaliteit, gezondheid en werk-privé balans
 • het bijhouden van alle relevante regelingen en procedures rondom Arbo en vitaliteit en het doorvoeren van eventueel wijzigingen
 • Indien nodig heb je contact met de bedrijfsarts

0 applications
0 views


27-01-2023 Florence
Vertrouwenspersoon Intern

De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag en / of schendingen van integriteit ervaren. Daarnaast is het belangrijk dat je je rol binnen Florence bekendmaakt en uitdraagt en gevraagd en ongevraagd het management en leidinggevenden adviseert over de aanpak van ongewenst gedrag en vermoedens van misstanden.

Je voert je taken onafhankelijk uit. De gesprekken met de melders zijn vertrouwelijk en intern geniet je verschoningsrecht. Ook heb je dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als leden van de Ondernemingsraad. Werkzaamheden van de vertrouwenspersoon vallen onder verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur.

Als vertrouwenspersoon;

 • fungeer je als aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag en mogelijke misstanden;
 • bied je een luisterend oor en draag je zelfstandig zorg voor de eerste opvang van melders van ongewenst gedrag;
 • adviseer je over en ondersteun je (zo nodig) bij mogelijk vervolgstappen (bijvoorbeeld bij het aan de orde stellen van ongewenst gedrag bij de leidinggevende of het indienen van een formele klacht);
 • verwijs je, zo nodig, door naar andere interne of externe specialisten en/of instanties;
 • geef je gevraagd en ongevraagd advies aan Raad van Bestuur;
 • heb je met de andere vertrouwenspersonen van Florence 6 keer per jaar werkoverleg en intervisie;
 • heb je een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie van de melder en andere vertrouwelijke informatie die hem in het kader van zijn werk ter ore is gekomen.

0 applications
0 views


27-01-2023 Florence
Allround medewerker financiële administratie

De allround financieel medewerker verricht onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Is verantwoordelijk voor de registratie (inlezen data) van inkoop- en verkoopfacturen, bank- en kasboeken, memoriaalboekingen e.d.
 • Draagt zorg voor de debiteuren- en crediteurenbeheer;
 • Het verzamelen, controleren en verwerken van alle uitgaande en inkomende facturen;
 • Signaleert knelpunten in digitale processen en doet verbetervoorstellen;
 • Je ondersteunt werkzaamheden in het kader van accountantscontrole zoals (o.a.): openstaande posten -en saldianalyses, verzamelen en valideren (financiële) informatie, digitale dossieropbouw en je beantwoordt vragen;
 • Het verzorgen van en ondersteunen in de maand/jaarafsluiting;
 • Je stelt maandrapportages op;
 • Je verzorgt de BTW- aangiftes.

0 applications
0 views


27-01-2023 Florence