Jobs posted by Gemeente Ede

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Ede.

Latest jobs

Teamleider Managementondersteuning

Als teamleider geef je leiding aan een team van in totaal 30 managementassistenten en bestuursondersteuners. Je bent verantwoordelijk voor de optimale bezetting in het team zodat managers en bestuurders voldoende worden ondersteund. Dit doe je binnen de kaders van het beschikbare budget. De dagelijkse functionele aansturing van de medewerkers van jouw team vindt plaats door de betreffende afdelingsmanager. Jij bent hiërarchisch verantwoordelijk en maakt resultaat- en ontwikkelingsgerichte afspraken met medewerkers, bewaakt en stuurt deze. Daarnaast spreek je regelmatig met managers en bestuurders over de ondersteuning en stuurt bij waar nodig.

0 applications
0 views


11-02-2020 Gemeente Ede
Gemeentearchivaris

Als gemeentearchivaris Barneveld, Ede en Scherpenzeel neem je partijen mee in de ontwikkeling van digitale beschikbaarstelling van archief. Je opereert als erfgoedboegbeeld en werkt daarin samen met externe en interne partijen. Je neemt verschillende rollen in. Je kunt projecten leiden, onderzoek uitvoeren, adviseren en besluiten nemen op openbaarheid. Je hebt affiniteit met educatie en werkt graag samen met de vele vrijwilligers van de gemeentearchieven.

Als gemeentearchivaris beheer je de archiefbewaarplaats en houd je samen met de archiefinspecteurs toezicht. Je bent dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame toegankelijkheid van informatie. Je beheert bovendien de gemeentelijke kunstcollectie. Je adviseert op het gebied van e-depot, DMS en andere systemen en je speelt een rol in het formuleren van kaders voor de digitale informatiehuishouding van de gemeente. Je draagt bij aan de beschikbaarstelling van informatie om de (digitale) dienstverlening te verbeteren.

We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een samenwerking tussen de archieven van Ede, Barneveld en Scherpenzeel. Je verdeelt je aandacht dus over drie organisaties. Dit doe je samen met de nog aan te stellen Afdelingsmanager Archief voor Ede en Barneveld. Je hebt een heldere visie op de bijdrage die het gemeentearchief moet leveren om de grote opgaven in de samenleving te realiseren/ondersteunen. Je kent jezelf en bent je bewust van je eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen. Je staat open voor feedback en je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

0 applications
0 views


11-02-2020 Gemeente Ede
Adviseur Vastgoed

Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten en beheren van onze huurovereenkomsten, en heb daarvoor regelmatig contact met onze huurders/vastgoedgebruikers, doorgaans maatschappelijke instellingen. Met deze partijen overleg je en maak je afspraken die je vastlegt in (huur)contracten en administreert in het managementsysteem (Planon).
Gedurende de huurperiode verzorg je het accountmanagement met maatschappelijke en commerciële organisaties. Dit gaat over onderhoud, huurbetalingen, klantwensen en andere klantzaken. Voor de exploitatie en de optimalisatie van een deelportefeuille adviseer je aan de portefeuillemanager. In dat kader stel je exploitatie- huurprijsberekeningen op.
Gezamenlijk met de andere adviseurs en de portefeuillemanagers denk en werk je mee aan het verder optimaliseren van werkprocessen, inhoudelijke vastgoedkennis en kunde van de afdeling. Je vindt het leuk om vanuit jouw expertise kennis en ervaring te delen met je collega's. Kortom, een afwisselende baan!

0 applications
0 views


07-02-2020 Gemeente Ede
consulent leerlingenvervoer

Binnen de gemeente Ede is het leerlingenvervoer volop in ontwikkeling. Daar waar mogelijk willen wij leerlingen stimuleren in hun zelfredzaamheid. Dit vraagt een goed samenspel tussen ouders, scholen en de gemeente. Voor de consulent leerlingenvervoer is hiervoor een belangrijke rol weggelegd.
Je beoordeelt nieuwe aanvragen leerlingenvervoer en op basis van een keukentafelgesprek maak je een afweging welke vorm van vervoer bij de gezinssituatie passend is.
Je zorgt voor een goede samenwerking tussen school, instellingen, gemeente en vervoerder waarbij je onze visie uitdraagt.
Door de complexiteit van de vervoersvragen is het een zeer afwisselende en uitdagende functie.

Wat ga je doen?
Samen met de medewerkster leerlingenvervoer ben je verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van de aanvragen leerlingenvervoer aan wet- en regelgeving. Je houdt motivatiegesprekken met ouders / leerlingen en scholen om het gebruik van openbaar vervoer of fiets te stimuleren.

De vervoersvraagstukken rondom jeugdigen worden steeds complexer. Je bent vraagbaak voor de sociaal teamleden en hebt een adviserende rol in het oplossen van deze vraagstukken. Daarbij weet je te schakelen tussen de kaders van de jeugdwet, de wetgeving binnen het leerlingenvervoer en de lokale verordening leerlingenvervoer en jeugd.
Samen met de medewerker leerlingenvervoer denk je mee over een slagvaardige uitvoering van het leerlingenvervoer en kom je met voorstellen ter verbetering hiervan.

Bij het oplossen van vervoersvraagstukken weet je te komen tot een effectieve en efficiënte oplossing waarbij je je ondernemerschap inzet om te komen tot financieel gunstige oplossingen die passen bij hetgeen de burger nodig heeft.

Wat verwachten we verder van je?

  • Je toetst, beoordeelt en behandelt aanvragen aan de hand van de wet- en regelgeving
  • Je bent verantwoordelijk voor een tijdige en duidelijke communicatie over het leerlingevervoer naar ouders en scholen
  • Je signaleert knelpunten en komt met (verbeter) voorstellen
  • Je geeft input aan beleidsmedewerker leerlingenvervoer.
  • Je bouwt aan relaties en onderhoudt contacten met vervoerders, ouders en de sociaal teamleden
  • Je bent samen met de medewerkster leerlingenvervoer verantwoordelijk voor het gehele administratieve proces. Je draagt zorg voor een kloppende (vervoers-)administratie en levert input voor de begroting en de jaarrekening aan het management.

4 applications
132 views
Check job


04-02-2020 Gemeente Ede
jr. Stedenbouwkundige

Je ondersteunt de stedenbouwkundigen bij het uitwerken van ontwerpen en het beoordelen van initiatieven in het stedelijk gebied van Ede (Ede-Stad) maar ook in de verschillende dorpen als bijvoorbeeld Bennekom, Lunteren en Otterlo en het agrarische gebied.
Je maakt een vertaling van bedachte uitgangspunten naar concrete plannen en producten (zoals stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen en bestemmingsplannen). Een groot deel van deze werkzaamheden zal bestaan uit tekenwerk. Daarnaast toets je ook plannen aan het bestaande beleid en helpt initiatiefnemers om tot goede plannen te komen.

0 applications
0 views


03-02-2020 Gemeente Ede