Jobs posted by Gemeente Delft

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Delft.

Latest jobs

Medewerker communicatie & Marketing

Museum Prinsenhof Delft positioneert zich als het stedelijk kunst- en cultuurhistorisch museum van Delft, van nationale betekenis met een (inter)nationaal publieksbereik. De programmering is onderscheidend en verrassend. Het museum profileert zich krachtig op drie iconen van Delft: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters.

Je rol
Als medewerker Marketing en Communicatie lever je, binnen de afdeling Marketing en Communicatie & Development, een bijdrage aan de groei en positionering van Museum Prinsenhof Delft. Samen met je marketingcommunicatie collega geef je invulling en uitvoering aan het communicatie- en marketingbeleid. Zo ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de marketingcommunicatieplannen van tentoonstellingen. Je beschikt over een uitstekend persnetwerk, houdt van schrijven en bent in staat om op enthousiaste wijze publiciteit te genereren. Je bedenkt en ontwikkelt slimme en kosteneffectieve ideeën om de zichtbaarheid van het museum te vergroten en bent sterk in het leggen van verbindingen met samenwerkingspartijen.

Je werkplek
Een historie vol bijzondere gebeurtenissen, personen en (export)producten: dat is een deel van het erfgoed van Delft. Denk maar eens aan de Delftse Meesters, Willem van Oranje en natuurlijk Delfts Blauw. In Museum Prinsenhof Delft worden deze drie thema's breed uitgelicht. Heden en verleden komen samen in het grootste en belangrijkste collectiestuk: het monumentale gebouw waarin het museum is gehuisvest. In Museum Prinsenhof Delft komen het heden en dat rijke verleden samen in tentoonstellingen en overige publieksactiviteiten. Jaarlijks bezoeken 85.000 (inter)nationale bezoekers het museum.

3 applications
0 views

7 applications
0 views


12-08-2019 Gemeente Delft
Senior Procesregisseur Sociaal Domein

Dynamische processen zijn bij de gemeente aan de orde van de dag. Zoals opgaven waarbij de gemeente samen met stakeholders (als het Rijk, regio(gemeenten), partners, professionals en inwoners/burgers) invulling geeft aan een eindresultaat, doel of idee. Omdat het vaak om complexe vraagstukken gaat, is daar goede begeleiding voor nodig. Daar kom jij, als procesregisseur, om de hoek kijken. Jij zorgt voor de juiste balans tussen draagvlak en haalbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, doorgrond je de opgave en begrijp je de belangen van het netwerk en hun context. Je voert gesprekken over gevoelige onderwerpen, kunt je goed inleven in de ander en maakt inhoudelijke zaken voor iedereen begrijpelijk. Sturen doe je vooral op basis van sensitiviteit met een grote mate van creativiteit.

Je werkplek
De stad van innovatie en een participatiesamenleving zijn, dat zijn twee pijlers waar de gemeente Delft aan werkt. Het cluster waar jij binnen werkt, Samenleving, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Binnen de afdeling Samenleving Advies werkt een team van procesregisseurs samen met inhoudelijke adviseurs aan deze doelen.
De processen waar je aan werkt, bestaan uit interactie tussen mensen, nieuwe inzichten, onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen die opkomen. De samenwerking kan dan soms ook onvoorspelbaar of zelfs kwetsbaar zijn. Heel anders dan projectmanagement dat lineair en in fases verloopt. Aan wat voor projecten moet je denken? We noemen twee recente voorbeelden: de transformatie van Beschermd wonen naar Beschermd thuis. En het samen met maatschappelijke partners invulling geven aan de sociale pijler binnen een wijkversterkingsprogramma.

7 applications
0 views

3 applications
0 views


08-08-2019 Gemeente Delft
Adviseur Onderwijshuisvesting

Als Adviseur Onderwijshuisvesting lever jij een bijdrage aan een aantrekkelijker Delft om in te wonen en leven. Hoogwaardige voorzieningen dragen bij aan de ambities van Delft. We willen goed onderwijs voor iedereen en daarnaast kenniswerkers aan de stad (ver)binden. In Delft wordt het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs gehuisvest in meer dan 50 schoolgebouwen, variërend van monumentaal tot modern en energieneutraal. In jouw rol zie je onder andere toe op een goede spreiding van het onderwijsaanbod over de stad en adviseer je over financiering van nieuwbouw en inrichting. Je zorgt voor de huisvestingscyclus en voert overleg met de schoolbesturen. Je toetst aanvragen op basis van bestaande regelgeving voor onderwijs. Dat vraagt secuur en nauwgezet beoordelen van alle gegevens die je ontvangt, zowel inhoudelijk als financieel. In het overleg met de schoolbesturen zet je je kennis van bouwzaken, wetgeving en onderhandelingsvaardigheid in. Je begeleidt en beoordeelt ingediende voorstellen en uitvoeringsplannen tot (vervangende) nieuwbouwprojecten voor scholen en begrotingen. Hierbij ben je vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en financiële afrekening betrokken. Een belangrijke gezamenlijke maatschappelijke opgave waar jij aan bijdraagt is om tot verdere verduurzaming van schoolgebouwen te komen. Indien nodig schakel je externe onafhankelijke expertise in.

Samen met collega's op het gebied van onderwijs, -huisvesting, wonen en maatschappelijke voorzieningen bevorder je de integrale samenhang van beleid en projecten, zoals voorzieningen voor internationaal georiënteerd onderwijs, specifieke doelgroepen in het onderwijs (statushouders, maar ook kinderen van internationals) en het verplaatsen van voorzieningen in de stad. Delft heeft een grote stedelijke opgave die in samenhang met verschillende beleidsterreinen en integraal met de collega's van ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt. Hierbij is het van belang dat je oog hebt voor de sociale context en impact van voorzieningen op stad-, wijk- en buurtniveau.

Je werkplek
De gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Het cluster Samenleving werkt actief aan de participatiesamenleving en aan Delft als de stad van innovatie. Dat doen we samen met collega's van Jeugd, Onderwijs, Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Economie, maar vooral ook met (maatschappelijke) partners zoals schoolbesturen, kennisinstellingen zoals de TU Delft, regiogemeenten en andere overheden. De afdeling Samenleving Advies is hét expertisecentrum voor het Sociaal Domein.

6 applications
0 views

0 applications
0 views


06-08-2019 Gemeente Delft
Medewerker Communicatie & Marketing

Afdeling Erfgoed
De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor Delft en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze Delftse collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking en dragen we zichtbaar bij aan de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven. We willen daarin een voorbeeld zijn voor anderen.

Je rol
De gemeente Delft wil aantrekkelijk zijn voor (inter)nationale bezoekers, haar rol als centrumfunctie in de regio versterken en fors investeren in gebiedsontwikkeling. Erfgoed vormt hierin een onmisbare schakel. Samen met andere organisaties, waaronder Delft Marketing en museum Prinsenhof vertellen we als gemeente het verhaal van en over de stad. Erfgoed Delft e.o. kan zich verder ontwikkelen tot een digitaal kennis- en dienstencentrum, maar tevens ook als een landelijk koploper als het gaat om het verduurzamen van onze monumenten.
Om dat te bereiken is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat verschillende partners ons weten te vinden en met ons willen samenwerken. Dat we een bredere doelgroep bereiken en aanspreken. Dat we "werk - met - werk" en " geld - met - geld" maken. Je werkt, vanuit een breder team publieksbereik, samen met partners in de regio en in de stad, aan een bredere agenda waarmee Erfgoed Delft e.o. steviger op de kaart komt.
Je bent een strateeg en doener tegelijkertijd. Je werkt aan een meerjarenbeleid marketing en communicatie; maar bent tegelijkertijd projectleider en uitvoerder.

Je werkplek
De medewerkers van de afdeling Erfgoed van de gemeente Delft zijn gevestigd op meerdere locaties, wat betekent dat je wisselendwerkzaam zult zijn vanuit:

  • Stadskantoor (bij station Delft CS), het Stadsarchief Delft (gevestigd in Den Hoorn) en Archeologie en Monumenten (gevestigd op de Kluizenaarsbocht in Delft).

11 applications
0 views


10-07-2019 Gemeente Delft
Medewerker PR / Erfgoededucatie

Afdeling Erfgoed
De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor Delft en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze Delftse collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking en dragen we zichtbaar bij aan de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven. We willen daarin een voorbeeld zijn voor anderen.

Je rol
Als educatiemedewerker zorg je dat actieve kennis, informatie en verhalen over het Delftse erfgoed gekoppeld wordt aan het publiek. Als intermediair verbind je scholen, (regionale) erfgoedinstellingen en de gemeente Delft aan elkaar. Je werkt, vanuit een breder team publieksbereik, samen met partners in de stad, aan een bredere agenda, waar erfgoededucatie onderdeel van uit maakt.
Je vindt het belangrijk dat de diverse educatieve producten aansluiten bij de interesse, kennis, behoefte, vaardigheden en belevingswereld van de verschillende doelgroepen in en om de stad. Inclusiviteit is daarbij belangrijk, net als 'een leven lang leren'. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen als het gaat om erfgoededucatie, hebt een voor deze functie relevant netwerk en ziet mogelijkheden voor de gemeente Delft om op het terrein van erfgoededucatie kansen te verzilveren, te verbinden en de positie van de gemeente Delft op dit vlak te verstevigen.

Je werkplek
De medewerkers van de afdeling Erfgoed van de gemeente Delft zijn gevestigd op meerdere locaties, wat betekent dat je wisselend werkzaam zult zijn vanuit het stadskantoor (bij station Delft CS), het Stadsarchief Delft (gevestigd in Den Hoorn) en Archeologie en Monumenten (gevestigd op de Kluizenaarsbocht in Delft.)

8 applications
0 views


10-07-2019 Gemeente Delft